Jump to content

රජසිහ හටන-v

Wikibooks වෙතින්


401 කෝ ක ල ප්ර තිකල් රුපු සෙන් කරනා රණ දැක නොවල ස බේ බ ල විකුමෙන් සිත් හැර බිය වදිමින් තද ව වෙහෙ ස නේකොළ අතු ගත් සතුරන් අල්වා එන රඟ එම ලෙ ස මේ ක ළ යුදයට නිරිඳුගෙ අරිනට එන වැනි ඇස් ව ස

402 නු දු ර වී දෙකට්ටුව ම දෙකොනේ වැඩ සිට නො ව ප සු යෙදු සෙනඟ දෙමුණෙන් වැද යුද කරනා රඟ කැර අ සු මු දු ගුණක් නො වූ සෙල උඩ රුපු සෙන් සිටි විලස විමු සු ‍ සැ දු ඉලක්කය වැනි සෙන් දෙපෙළ කෙළින ලෙසට එබු සු

403 මෙසේ යුද කරමි න රොසේ කළ රුපු සිඳිමි න විසේ සව යසසි න සසේවිත කරවා විජය ගෙ න


(71)

404 උඩ පාත දෙරට ම දස්කම් කරපු සෙන් හැ ම දක්වා ගෙන බොහො ම සොඳින් කරුණාකර ‍මනෝර ම

405 නරඹා කම තර ම් දැසි දස් ගෙවතු ගම් බි ම් දෙරියන් මාල න ම් දෙවා වදහළ ඇතුන් මනර ම්

406 කරවා සිත් තො සා පළ කැර මහත් යස සා අරිනට සිවු දි සා මන්ත්රිිවරු කවුරුදැයි විම සා

407 හිමි ලක රජුන් ප ද සර සරන හසරද ලෙ ද සිරි දැරු ගුණ නොම ඳ ගැඹර නැණ පිරි විලස නී ර ද

408 මොලදන්ඩෙහි සොබ න සළුවඩන පරපුරයෙ න විජය සිරි ලොබව න අතපත්තු මුදලිඳුන් ‍සසොබ න

409 දිසාවෙන් මාතො ට ගොසින් පෙර සිටි උඩර ට මැතිවරුන් සහතු ට එවා එදිසාදිපති නිළය ට

410 කෙසර සරි විකුම ට බිඳින රුපු ගජ ප්රවතිබ ට සසිරි යුතු කොරතො ට කුරුප්පු මුදලි නඳන මැතිඳු ට
(72)

411 එයිනුදු ගොස් පළ මු සිටි මුදලි මැති කැර ස මු කරුණාකර එසො මු දිසාවට එවමින් සපරගො මු

412 වියත් සිත් නඳ කො ට දිමුත් කිත් කළ දිගු අ ට උදක් වික්මට තු ට මහත් කන්තොට මැතිතුමන්හ ට

413 සිවු කෝ‍රළෙ දි සා ව ද සුබ මහත් සැප සා සමඟ සෙන් සක සා දෙවා කරුණා පණත නොල සා

414 නැණැති සිඳු නිකර ට අත්තනායක මැතිඳු ට නඳන සිරි ලක්තු ට මහත් මැති වනිගේන්දර හ ට

415 සත් කෝරළේ කො න මහත් බළ සෙන් සමඟි න එදිසාව ද තොසි න දෙවා සුබ සම්මාන විලසි න

416 මෙරඟින් පාතර ට නොයෙක් අයහට මොනව ට ගම් බිම් දි සතු ට දෙවා අවසර යවා එම වි ට

417 තොටෙහි ගැටඹේ එ ද වැඩ සිට සෙනඟ සහ න ද කොටුවක් බැඳ නොම ඳ තරම් ගොඩ ගස්සවා එහි බ ද

(73)

418 නොමරමින් එක ලා ඇල්ලු පාදිලි සෙබ ළා හට නියම කර ලා අඬා වෙහෙස ව ඉන්ට එබ ලා

419 වදාරා එරඟ ට බාර කරමින් එම වි ට නුවර සිටි පෙර සි ට එපාදිලියන් එවා එතන ට

420 රාවණ යුද දි නා වඩින රම් රජු සිරි නා නුවරට වැඩ ම නා මහත් බළ සෙනඟ සහ නොමි නා

421 මඩකලපුව අර ණ කළ කොටුව කැර තද ර ණ අරවන උපා නැ ණ සිතා වැඩ ඉඳින සඳ මෙනර න

422 පෙර අනුරපුර ව ට දෙතිස් කඳවුරු බිඳුම ට ගැමුණු මහ නිරිඳු ට පහළ යෝ බළ සෙනඟ විලස ට

423 දඹදිව්තල පත ළ විකුම් සිරිගත් තෙද බ ල ලන්දේසි නමුදු ල උතුම් සෙනඟක් රැගෙන යෝ බ ළ

424 අමරාල් නම් යු ත් තුමෙක් ‍මහසෙන් බලව ත් කප්පර දෙළසකු ත් සමඟ මඩකලපුවට විය ප ත්
(74)

425 එරඟ ගොස් සැල ක ළ බසට එනිරිඳු සිරිදු ල කරුණාකර එක ල සොඳින් ගොඩ බස්සවා එක තු ල

426 එනිරිඳු පිනිනෙ ‍ සේ උදා වූවෙන් පෙදෙ සේ සෙනඟ ද නොවල සේ ගෙන්නවා සිත් කුළුණු විල සේ

427 යෝද සෙන් අයු රේ එසෙන් සමඟින් පව රේ අමරාල් එව රේ පීනවා සම්මාන සයු රේ

428 වයිරි මෙන් දා නව විකුම් සිරි යුත් මා නව යසස් කර පී නව එසෙන් ගෙන සොඳට පිරමා නව

429 උ ද ක් ගිජිඳුන් නිබඳ වැජඹෙන විදුරු ගිරි ලෙන ලෙසින් පුවත ර මෙලක් පුර වට බැන්දවූ බළ කොටු නොයෙක් වර මන් මැඩී ක ර නැ ත ක් කවසක් බොහෝ වෑයම් වෙමින් බැඳි බළ කොටුව වැරස ර බි ය ක් නො ව වසු පැලක් විතරත් නොතකමින් අරවන්ට සිත් ක ර
(75)

430 ගෝර තර කප්පරවලුත් ගෙන මූදෙනුත් කරමින් නෙරෙ ක්කු මා ර සෙනඟක් ලෙසින් ගොස් වෙත බන්දවා ගොඩිනුත් සර ක්කු වා ර මක් කළ පරංගින්හට වෙන ලෙසින් කාලත්තුව ක්කු නෑ ර කොටුවක් බින්ද වන්නට තබ්බවා කාලත්තුව ක්කු

431 ලසේ නොව ලන්දේසි හැර කොටුවෙන් තරම් ඉස්සරට යුදය ට විසේ ස ව ගෙන්නම් කියා අමරාල් ට සැලකළ බසට එම වි ට නිසේ දැන සිංහලේ යෙන් හැර වදාරා උන්හට පළමු කො ට ලසේ එතරම් ගෙන්නවා ඔහුගෙන් මහත් තුති ලැබ සොඳින් තු ට

432 ලොල්ලවා රණ සිරිදු රජසිහ නරාදිපවර දරණිපා ලා පු ල් ල වා බළ සෙනඟ ගෙන වට රක්කවා උපදෙස් සදා ලා ද ල් ල වා බිය ළවග රුපුහද එකොටු අරණත් බින්ද වා ලා අ ල් ල වා එපරංගි සෙන් ලන්දේසි හට වාලට දෙවා ලා

433 මි තු රු කම් පා සිටිය සෙනඟට දෙවා සුබ සම්මාන සිරිස ර කු රි රු යක් බූ රකුස්සන්හට බිලි පුදක් දෙන ලෙසින් එක ව ර අ තු රු නොවමින් උරිරු වතුරෙහි කුණස රාසිය ඉල්ප යනයු ර ස තු රු කම් කර සිටිය මුක්කර සෙනඟ පොලු ගස්සවා එම ව ර


(76)

434 එ සේ කළ සටනින් දිනා සෙන් රැගෙන සක්විති රජ වීලාසෙ ට ගොසේ කර පසතුරුත් විරුදාවලිත් කියවා සොඳින් බෝ කො ට වි සේ ස ව සිරි පවර සෙංකඩගල නාම පුර සිරි විඳීම ට ල සේ කර විරු සිරිදු සමඟින් වැඩ වදාරා රජ නිවාසෙ ට

435 සොඳින් ‍ලෙව් සාසනය රකිමින් පැවත දස රජදහම් විල සේ ය සි න් දස දෙස එකෙළි කරමින් ලබ්බවා නෙක රජුන් පෙදෙ සේ රු ව න් දිවයින නොහැර හැම තැන කරවමින් එක දවල සත සේ තොසින් එපුරෙහි වැජඹි අප රජසිංහ නරනිඳුතුමා සැප සේ

436 ස ස ග නිකලඟ මතඟ සුර ගඟ තරහ රඟ යස කැර පෙ මා නර ඟ රුසිරඟ යුතුව මනරඟ සරඟ සිරි ළඟ කර ත මා තුර ඟ ගජ රත සෙනඟ සමඟින් උදුල රජසිහ රජතු මා පත ඟ අපතඟ සුනෙර හිම් කොට ජයතු සිරි විඳ මනර මා

437 ප සි ඳු එක සක සුරත අත සක සකසවර සිරි බර සකා න ති ඳු එක සක සවන විසි සක ඔදය හළ සක විය සකා ගණිඳු එක සක විජය ගර සක දහස් සක පෑ අණ සකා ගිරි ඳු එක සක රකින් රජසිහ නිරිඳු මෙන් තම සිය සකා(77)

438 ප ස ක් වත් යුත් විකුම් පළ කර විරිදු රුපු නිරිඳුන්ඩ තද සේ උ ද ක් කිත් ලත් මහත් ගර්විත පවර රජසිහ නිරිඳු සිත සේ නොයෙක් සත් වත් උදම් කරමින් දෙවන පුරඳර තුරෙව් වෙසෙ සේ ක ල ක් දික් සුබ මඟුල් සැපතින් දිනේ සත්විති බූප විල සේ

439 දි නි ඳු උවිඳු සුරගුරු නත ගිරි දු ගණිඳු තරිඳු හර කිවි බුද නති ඳු පසි ඳු පවර රජසිහ මහ නිරි ඳු සුසැදු සිරින් රැක දෙත් මේ සුරි ඳු

440 පෙ ම වඩවන රජසිහ හිමි තෙද රැ ස හැ ම තැන දිව රැ දිලුණෙන් එක ලෙ ස මෙ ම යුතු රිවි රැස නොදිලෙන අපහ ස ත ම කුල බව සෙත් වෙසෙසින් වේ තො ස

441 පි ය කරු රජසිහ මෙම හිමි යස න ඳ වි ය ලොව එක හෙළි දිලිහි ‍හැම ස ඳ සි ය රඟ අඩු වැඩි නොවෙතොත් මෙම ලෙ ද වෙය සරි නිසකින් නුබ දිසි පුන් ස ඳ

442 පි රි සිරි රජසිහ නිරිඳුගෙ ළක ලා දි රි තර ඉවසුම් ගුණයට පබ ලා ස රි කරතත් මෙර ගිර මය නො ව ළා පි රි උස් පමණට කුමට ද තෙප ලා

443 පි වි තු රු රිවි මනු නයෙහි උදු ල්ලා සි රි ස රු රජසිහ හිමි පැහැදු ල්ලා මෙහෙසුරු මුදුනෙන් හුණු සුවිපු ල්ලා පි ය ක රු නුබ ගඟ වැනි ගඟුලැ ල්ලා(78)

444 ර ඟ සුරවර රජසිහ හිමි යසසි න දි ග ඟන තම නතුයෙන් සැරසීමෙ න නි ඟ මිස අන් යස බරණක් පළඳි න ර ඟ කට ඉඩමක් මෙකලට නො ම දි න

445 සි ය පි න් රජසිහ හිමි මනන න්දා තිළිණෙන් මේ ගැබ ජය ගත් ස න්දා බිය සෙන් උන් විදු විලස වැළැ න්දා දි සි මි න් සිරි පද සලඹ පබ න්දා

446 සා ර ය සඝ සිරි විකුමෙනුදා රය වි ර ය පෑ රුපුනොද සිඳ නෑ රය සූ ර ය රජසිහ හිමි ගරු සා රය බා ර ය සිරි ඔබට ම මේ පා රය

447 ‍ෙපමයුත් බස රජසිහ නර පව රා අ ම ව ත ලෙස ගත සිහිලස සපු රා එ ම හ ත් පිනිදිය සහ කොකුමඟ රා මෙමලත් ලෙස ඇඟ කුමට ද තව රා

448 පෙර රජ දහමින් නො ව වෙන සේයා නි ර තුරු ලොව රැක පැවැති ලෙ සේයා ප ර සිදු රජසිහ හිමි සතො සේයා පු ර ඳර ලෙස දිසි මෙහි මෙලෙ සේයා

449 ලක්පති නිරිඳුන් නළලත සුසැ දු දික්ජුති සුනිමල් තිලකෙව් සිනි ඳු වික්මැති සුරවර රජසිහ නිරි ඳු සක්විති සිරි විඳ දින හිම් ගිරි ඳු


- නිමි. -

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=රජසිහ_හටන-v&oldid=4471" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි