රාජාවලිය - රාජාවලිය iii

Wikibooks වෙතින්

භුවනෙකබාහු රජ උකුත් වූ බව අසා මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවෝ යුඬයට ආ විට ප්රනතිකාල් සේනාවත් කෝට්ටේ සේනාවත් යුඬ කර එන ගමන් වලකා එන්ඩ නෑර නිල ලා සිටියාහ. ප්ර්තිකානෝ ධර්ම පාල කුමාරයින් රජකමට තිබා ගෝවේට ලියා ඇරියාහ. භුවනෙකබාහු උකුත් වූ සේදිත් මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවෝ යුඬයට ආ විට නිල ලූ සේදීත් ධර්ම්පාල කුමාරයින් රජකම ගත් සේදීත් ගෝවේට ලියා ඇරලා බොහෝ උදව් ගෝවෙන් විසුරේ ඇරගෙන එම විසුරේගේ බෑනා දොන් ජිවන් 8 අරික්කු කියන පිදාල්ගුවත් 9 10. බුවනෙකබාහු රජ්ජුරුවන්නේ දුවණියන් මාදම්පේ - ධ . හ . ර . බ . ක . ස . ම . වන්රා . 11. වැඩඋන්සේක - බ . : වැඩඋන්සකල - හ . ර . 12. සකනතියවල්ල - ක . : සකලනතියවල්ල - හ . ර . 13. ණැගනියො - ප . 14. අදහසින් - ධ . ම . හ . : අදහසිංද බං 15. යක්ෂගතියකින් - ක . : අසංගනියකින් - බ . : ආයාසගතියකින් - ග . ව . 1. සන්තානව - ක . ර . ග . 2. දෝලියේට - බ . : දෝලිය - ධ . හ . ර . : දෝලි - ක . : ධෝලිය - ම . 3. හන්තානව - ධ . ම . හ . ර . බ . : සන්තානව - ක . 4. ප්රතතිකාලනෙක් - ර . : ප්ර තිකානෝත් - ක . බ . හ . ස . : ප්රඩතිකාල්දෙමලෙක් - ල . ප . : ප්ර තිකානෝ - ග . ව . 5. තිබූය - හ . : තිබුවාය - ධ . : තිබුහ - ග . ව . : තියා කන්සන් කියා හඬගැසීය - ල . ප . 6. මිස අපි - හ . : විනාවෙන කෙනෙක් - බ . 7. ශ්රීඅ ලංකාව - ස . ම . ර . : සිරිලංකාවට - ධ . 8. දොන් ජිවිත් - හ . : දොන් ජි - ල . ප . : දොන් - ස . : දොළුවින් - ර . : දොන් ජුවන් - ග . ව . : දොන් පිදාල් - වන්රා . 9. පිදල්ගුවන් - ක . හ . : පිදාගුවත් - ධ . : ගුවන් - ර . : පිදාල්ගුව - ස . : පිදාල්කියන ගුරුන්හා - ප . : පිධාල්ගුරාද - වන්රා .


220 රාජාවලිය

විල්පොන්සි 10 අපොන්සු 11 පෙරේරා 12 කියන පාදිලියත් 13 ගෝවෙන් ඇවිත් කොළොන්තොටට ගොඩබැස කෝට්ටේ නුවරට ඇවිදින් ධර්ම පාල රජ දැක කතාකරගන ක්රිොස්තුසමය 14 ධර්මමපාල රජුට දී දොන් ජිවන් 15 පෙරියපන්දාර 16 කියන නමින් කුලවද්දාගෙන 17 එරජ කුලවදිනා විට කෝට්ටේ නුවර නැතක් ප්රනධානිවරුන් කුලවැදුණාහ . ප්රාතිකාල් විසුරේ හා 1 කෝට්ටේ නුවර සේනාව කතාකරගන කෝට්ටේ නුවරින් පිටත්ව සීතාවකට නික්මුණාහ. මායාදුන්නේ රජ එතකොට දැරණියගල 2 සිට 3 සීතාවකට ඇවිදින් නුවර එළි කරවා ඉදින සඳ කෝට්ටේ සේනාව ප්රුතිකාල් විසුරේ හා සීතාවකට වදිනා විට මායාදුන්නේ රජ සීතාවකින් පිටත්ව දැරණියගලට 2 අස්උණාහ. විසුරේ සීතාවක නිලලා කොට කීපදවසක් ධර්මපාල රජ්ජුරුවන් එක්ක සීතාවක සිටලා දෙවෙනුව නුවර ගිනිලා කෝට්ටේ නුවරට ආපසු ආවාහ. එදා පටන් කෝට්ටේ නුවර නැතක් ගෑනුන් ප්රවතිකානුන්ඩ සැමනී 4 හීන ජාත් ද ඇම්බට්ට ජාති ද කරාජාති ද හන්නාලිජාති ද හාලිජාති ද දුරාජාති ද ගොයිගෙයි ජාති ද කෝට්ටේ නුවර ප්රලධාන අය ප්රදතිකානුන්ගේ වස්තුවට ලොභ වෙලා උන්ඩ සැමනිලා කුලවැදි බැඳගෙන උන්නාහ. විසුරේ කෝට්ටේ නුවර කීප දවසක් සිටලා රාජවස්තුවක් අත්පත් කරගෙන ගෝවේට යන විට තමාගේ බෑනාට නිලයක් දී තමාගේ බෑනාට උදවියට දියගු ද මේලු 5 කප්පිත්තත් සිටුව‍ා ගෝවෙට විසුර් ගියාහ. කෝට්ටේ නුවර උන් ගණෙල්ලා 6 සීතාවකට හා කන්දඋඩරටට ගියාහ. ඒ සිටි නොබෝ දවසකට පසුව ගිය කල විසුරේගේ බෑනා වායුව්යනසනයකින් 7 මියන විට දියගු ද මේලුට 8 නිලය දී විදියේ රජ අල්ලා හිරකරන්ඩ කියා මළාහ. එරජ හිරකරන්නේ 9 මක්නිසා ද කීවොත් මායාදුන්නේ 10. විල්පොන්ති - හ . ම . ස . ප . : පොන්ති - ල . : විල්පොන් - ධ . : විල්පොත්ති - ර . වන්රා. 11. අපොන්පු - ක . : ආපොන්සු - ර . : අප්රෙ න්ති - ල . : අංප්රාළන්ති - ප . : අපෙන්ද්රය - වන්රා. 12. ප්රේ - ස . ම . ර . හ . : ප්රෙ-ර - ක . : සුප්රොීන්ති - ල . ප . : පෙර - වන්රා . 13. පාදිලිද - ල . : පාදිරියාත් - ක . ප . 14. ක්රිලස්තුසමයන් - ල . : ක්රි ස්තුශම - ස . : ක්රිරස්තුගේ සමයම - ග . ව . : ක්රි.ස්ත්යා.න් සමය - වන්රා. 15. දොන් ජිවන් - ල . ප . ස . : දොව්වන් - ර . : දොන්ජුවන් - ග . ව . : දොංජිව- වන්රා . 16. ප්රෙ රාපන්දාර - ර . : ප්රෙසරා - ධ . : ප්රො.රපන-දාර - ප . : ප්රෙ.රාපන්දා්රා - වන්රා. 17. කුලවධාගන - ක . : කුලවඩාගෙන - ධ . හ . ර . : කුලවන්නම කියවාගෙන - ග . ව . 1. “‍ විසුරේ හා ” වෙනුවට : පෙරහු - ස . හ . : ප්රෙකරහු - ර . ම . ක . : පොරහු - ල . : ප්රොහු - ය . ධ . : ප්රො රහු - ප . : බොහෝසේ - වන්රා . 2. ධරණියගල - ප . : ධරනියගල - ස . ර . : දරනියගල - ල . : දරනියගලින් - ධ . 3. . - ධ . හ . ර . ස . 4. ශමනී - ක . ස . : බැද - ල . ප . 5. දියගුද මේකල් - ධ . : දියගුදම්නෙල් - ර . : ගුදමේකල් - හ . : ගුදමෙ - ල . : බුදමෙ - බ . : දියගුදමෙනල් - ස . : දියගුදමෙල් - වන්රා . : දියගුදේ මෙතාල්ප - ම . 6. ගනෙල්ලාට - ස . හ . ර . : ගනෙල්ලා - බ . : ගනෙල්ලට - ධ . : සංඝයා - ග . ව . ල . ප . 7. වායුවෙනසකින් - ස . : වායුවෙශනෙකින් - ම . : වායුවේසයෙන් - ප . : වායුව්ය සනේකින් - ක . : වායුවෙහෙසකින් - ර . : වායුවේශනයකින් - හ . : වාසිවෙසනේකින් - බ . : වායුව්යා.සියකි - ධ . 8. දිගුමේල්ළුට - බ . : දියමෙලාට - ර . : දියදොලෙඹෙට - හ . : දියද මෙලට - ස . : දියදමෙලට - ම . 9. හිරකරන්ඩ - ධ . ම . හ . ර . ක . ස . : හිරකරන්ඩ ලියා තැබුවේය - ග . ව .
රාජාවලිය 221

රජ්ජුරුවන්නේ දියණියන් වීදියේ රජුට ඉන්නවාටයි දැනගත යුතුයි. දියගු ද මෙලු නිලයට පැමිණ වීදියේ රජ අල්ලා ගෙන ගොසින් කොළොන්තොට හිර කළාහ. මීට බාල තම්මිට බණ්ඩාර අල්ලා ගෝවේට ඇරියාහ. භුවනෙකබාහු කළ අනුවණකම් අත්පිට ම එරජුට වෙඩිතිබා මරාපුව. ඔහු ඇති කළ කුමාරයාට කුලවද්දා සමයම දීපුව . දැන් මේ වීදියේ රජ්ජුරුවන් අල්ලා හිරකරපුව. එරජුගේ මලයා අල්ලාගෙන ගෝවේට ඇරපුව. කුලදරුවන් කුඩීකොට 1 ගෙන උතුන් 2 කරවාපුව ශ්රීදලක මතු බෝවාකාලයක් ශාසනයට අනදර වෙන්ඩ භුවනෙකබාහු රජු විසින් පැමුණුණාය දැනගත යුතුයි. වීදියේ රජ්ජුරුවන් කෙරේ වැස උන් බිසේ අදහසින් උපායෙන් 3 පල්ලරුන් 4 ලවා හිරගෙයි උමංකණවා වීදියේ රජ අරගෙන කොළොන්තොටින් රාත්රිනයේ රයිගම් කෝරළයට ගොසින් අටුළුගම 5 උන්නාහ. කෝට්ටේ සේනාවත් ප්ර්තිකාල් සේනාවත් කෝට්ටෙන් පිටත්ව යුද්ධයට යන විට වීදියේ රජ අටුළුගම 5 ඉඳගත නොහී කළුගඟින් එතරව ගොසින් පස්යොදුන් කෝරළය මැද උන්නාහ. පස්යොදුන් කෝරළය පැලැඳ 6 නුවර කරවා කෝට්ට බඳවා තුට්ටරායන්කන්ඩ 7 එකඅඞ්ගංවීර 8 කියා වීදුරු නමකුත් කියා සතර දිසාවට විරිදුත් කියා වීදියේ රජු පැලැඳ 6 ඉඳගෙන කෝට්ටෙ නුවරටත් විරොධව සීතාවකටත් විරොධව උන්නාහ. මේ මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවන්නේ දුවණියන් වූ ඒ බිසෝ අදහසින් ආත්තුපත්තු 9 නැතුව වැදූ කුමාරිකාවී එම වීදියේ රජු පළමු ලත් පුත්රියාට සමන්නන්ඩ කියා 10 ඒ පුත්රකයා නම් විජයපාල ආස්තාන් 11 ධර්මපාල රජු බව දැනගත යුතුයි. ජයවීර රජ මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවන්නේ අයිති කෝරළයට 12 කර නෙරුක්කන්ගල 13 පාරෙන් සේනාව ඇවිත් ආය්ය්විජ නම් මන්ත්රිරයා ඇරිය කැනේදී උඩරට ජයවීර රජ පණම් 14 හාරලක්ෂයකුත් ඇතුන් දෙදෙනෙකුත් දී සන්තානව උන්නාහ. සකලකලාවල්ල රජ ඇති කළ කීරවැල්ලේ බිසෝ අදහසින් ජයවීර රජහට ජාතක කර වැදු දරුදෙදෙනාගෙන් කුමාරයා කරල් - 1. කූඩියකට - බ . : කොඩියකොට - ක . : උඩිකොට - ධ . 2. උකුත් - ර . : උත් - ධ . : උතුම් - ග . ව . ම . 3. උපමාවයෙන් - ධ . : උපමාවෙන් - ල . ස . ර . බ . ක . ම . වන්රා . 4. පල්හොරුන් - ල . ප . 5. අටුවාගම - ක . : අටුගම - ස . ම . : අවුගම - ර . : අවවාරම - බ . : අව්වාගම - ග . ව : අඹුළුගම - ප . : අටළුගම - වන්රා . 6. පැලැඳ - හ . ර . බ . ස . වන්රා . 7. තුට්ටාරයන්කන්ඩ - ස . ම . හ . : තුට්ටාරකියනකං . - ධ . : කුඨාසන්කන්දක - බ . : තුට්ටරායකණ්ඩ - ග . ව . 8. ඒකගන්චීර - ක . : අඩගංවීර - ග . ව . 9. අත්තුපත්තු - ක . : අත්ථුපත්තු - බ . : ආත්තු - ධ . හ . ර . ස . ම . 10. ගත් - ස . හ . ර . බ . ක . ම . 11. අස්ථාන - ර . බ . : අවස්ථාන - හ . වන්රා . : ස්ථාන - ල . : ගහස්තාන - ක . 12. සතරකෝරළයට - බ . ක . ග . ව . 13. නෙරෙක්කන්ගල - ක . : නෙරුකංගල - ද . : නෙරුකම්ගල් - හ . : ණෙරුක්කගල - ම . : තෙකුගල - බ . 14. ප්රංකගි - ධ . : තන් - ස . : පනස් - ම . : පතාක - වන්රා .

222 රාජාවලිය

ලියද්දේ 1 කුමාරබණ්ඩාර කියා උන්නාහ. කුමාරිකාවී භුවනකබාහු ඉන්න අවධියේ ධර්මපාල රජුට මඟුල්කර ගෙනාවාහ. ඒ බිසවගේ මවුබිසව උකුත් වූ පසුව ජයවීර රජුට ගම්පල රජවරින්ගෙන් 2 නෑකම් වරද්දා බිසෝ කෙනෙකුන් ගෙනැවිත් කරල්ලියද්දේ බන්ඩාර පුත් අහිත් වී ඒ කුමාරයා දුම්බර පන්සියපත්තවට වැද පස්රටේ ප්රඩධානිවරුන් ලැබ ගෙන ජයවීර රජ කන්දඋඩ ඉන්ඩ නොදී එලෙව්වාහ. ජයවීර රජුට වදිනා අත් නැතුව සීතාවක ඇවිත් ‍ෙළුරාවණ 3 ආදි කොට ඇතුන් කීප දෙනෙකුත් ගෙන තමා හිස බැඳි ඔටුන්නත් මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවන්නේ ශ්රී පාද මුල තබා නමස්කාර කර සිටියාහ. මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවෝ ජයවීර රජහට බොහෝ ගම්බිම් දී සිටුවාගත්තාහ. මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවන්නේ දියණියන්හට වීදියේ රජ කරන ගැහැට 4 කීපවරක් කියා එවා ඊට කාරණාවක් 5 කියා ඇරියේ නැත. මයාදුන්නේ රජ්ජුරුවන්නේ 6 කුමාරවරුන් සතර දෙනාගෙන් රජ්ජුරුබණ්ඩාර විසි වයසේදී උකුත් වූවාහ. තිඹිරිපල 7 අදහසින් හා වී‍දියේ රජ්ජුරුවන් ළඟ උන් බිසෝ අදහසින් හා මේ තුන්දෙනාට බාල වූ ශ්රීම ලංකාව එක්සත් කළ රාජසිංහයාණෝ 8 එකලට එකොළොස් වයස් පිරී කිරිමවුන්නෙන් වෙන් උනේ නැත. ටිකිරිබණ්ඩාර යන නමින් ප්රොසිද්ධව උන්නේය. මායාදුන්නේ රජ ටිකිරිරජ්ජුරුවන් හා තිඹිරිපල 7 අදහසින් හා වික්රඋමසිංහ මුදලින්ඩත් පැලැඳට 9 යුද්ධයට යන්ඩ අවසර දෙවුවාහ. පස්යොදුන් 10 කෝරළයේ දියවළක‍ඩදී 11 යුද්ධ කොට සමරකෝන් මුදලියාගේ තරමත් 12 ගෙන වෙන බොහෝ තරමුත් ගෙන සීතාවකට ඇවිදින් මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවන්ඩ දී සිටි විට නැවතත් මහාසේනාව පිරිවරා රජ දෙකට්ටුව හා වික්රුමසිංහ මුදලිත් 13 මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවන්නේ ශ්රීරපාද වැඳ රජදෙකට්ටුව සීතාවකින් පිටත්ව අතරමග නොරඳා කළුගඟින් එතරව ඒ ඒ තැන්වල බැඳි කෝට්ට අරවමින් පැලඳ 14 නුවරට වදිනා කොට මේ රාජකුමාරයින්නේ නැඟණියන් හා යෙහෙළණියන් සිටියදී තමාගේ රජකට්ටලයත් ගෙන වීදියේ රජ විජයපාල ආස්තාන පුත්රනයන් ගලවා රන්පොත පාරෙන් වලඔය ඉස්තිබා වීදියේ රජ ගියාහ.

1. කරවුලියද්දෙ - ල . ප . : කල්ලියක්දේ - බ . : කරල්ලියද්දේ - ක . : කරල්ලියධෙ - ධ . : කල්ලිය - බණ්ඩාර - වන්රා . 2. නුවරින් - ල . ප . : වරිගෙන් - බ . : රජවලියෙන් - හ . 3. ඓරාවනා - ක . : අයිරාවතී - බ . : අයිරාවනයා - හ . ර . ස . : ඓයිරාවනයා - ධ . 4. උගහට - ස . ක . ර . හ . ම . 5. කරුණාවක් - බ . ල . ප . : කරණ ශටියක් - හ . 6. . - ස . ක . බ . ර . හ . වන්රා . 7. තිඹිරිළුල - හ . : තිබ්රිිපෙල - ක . : තිඹිරිපොලේ - ල . : තිඹිරිපලේ - ප . : තිඹිරිඵලය - ස . : තිම්රිපල - ම . 8. රාජසිංහ කුමාරයො - ල . ප . : නාගරාජසිංහයාගේ - ම . 9. පැලදට - ධ . හ . : ජල්යා දරට - ප . : පල්යාරධරනියට - ල . : පැනලා - බ . : පැලඳට - වන්රා . 10. පස්තුන් - හ . ර . ස . ස . ප . ම . 11. දියවළකරදී - ස . : වලකඩදී - ක . : කඩවතදී - බ . 12. තරම - ල . : තරම් - ප . : තරමුන් - ධ . ර . 13. මුදලිවරු - ධ . : මුදලිවරුහා - ක . : මුලදිවරුන්හා - හ . ර . බ . : මුදලින් හා - ම . 14. පැලද - ස . ධ . හ . ර . : පැලඇඳ - ක . : පල්යා ධර - ල . : පැල්ල්යාමද - ප . 15. රන්පොත්ත - ධ . ම . හ . ර . : රණපෙත්ත - වන්රා.රාජාවලිය 223

මේ රජ දෙකට්ටුව නැඟණියන් හා යෙහෙළියන් සීතාවකට පිටත් කරවා එ‍වා වීදියේ රජු පාරේ ඵලවාගෙන යන විට වීදියේ රජ අතරමග නොරඳා ඉදල්ගස්හින්නේ 1 කඩවතින් උඩරටට 2 ගියාහ. මේ රජ දෙකට්ටුව මාතොටට ඇවිදින් දෙවිනුවර සිටින විට ආරිය මන්ත්රිටයා රජ 3 දෙකට්ටුව වැඳ ලාබාල 4 ටිකිරි රජ්ජුරුවන්නේ ගති බලාසිට මේ රාජකුමාරයා රජ්ජුරුවන්ඩ සිංහයාය කීහ. මාතොට දිසාවට විදානත් සිටුවා සීතාවකට රජ දෙකට්ටුව ඇවිදින් පියරජාණන් දැක්කාහ. එවිට වීදියේ රජ උඩරට 5 ගොසින් කන්දඋඩ රජ්ජුරුවන් දැක කතාකරගන කන්දඋඩින් උදව් ගෙන දෙවනගල පාරෙන් ඇවිදින් අලුත්නුවර වාඩිලූවාහ. එපවත් අසා ටිකිරිරජ්ජුරුබණ්ඩාර 6 යුද්ධයට සැරසී වඩිනා බව අසා සතර කෝරළයේ නොයෙකුත් අය ටිකිරිබණ්ඩාර දැකලා නොයෙකුත් මාන්න දුන්නාහ. වීදියේ රජ තමාගේ සේනාවටත් නොකියා රාත්රිායේ එක මිනිසෙකුගේ කරට නැගී කන්දඋඩට ගියාහ. ටිකිරිබණ්ඩාර අලුත්නුවරට වන් කල අලුත්නුවර උන් සතුරන් බිඳි ඉස් ලූ ලූ අත දඅවන විට කෙටුම් කෑ අය ගණන් නැත . ඒ ඒ තැන වැටුණු අය ගණන් නැත . මේ ඇර වීදියේ රජ එක්ක ගිය අය හැටඈඳුත්තක් 7 අල්ලා උනුඋනුන් රාජසිංහ යයි නම් තිබුවාහ. එදා පටන් රාජසිංහ නම් විය. රාජසිංහ රජ සතරකෝරළේට විදාන සිටුවා සිතාවකට වැඩමවා පියමහරජාණන් දැක්කාහ. නැවත වීදියේ රජ කන්දඋඩ රජ්ජුරුවන් එක්ක කතා කරගන සතර කෝරළයට බස් දි එවා 8 ඇල්පිටි කන්දෙන් ඇවිත් ගල්බොඩ කෝරළය වාඩි ලුහ. එපටත් අසා රාජසිංහ රජ මහාසේනාව පිරිවරා කටුගහ වාඩි ලාගත්තාහ. වික්රාමසිංහ මුදලි කාරියගම 9 වාඩි ලාගත්තාහ. වීදියේ රජ දෙවනගල පාරෙන් ගොල්ලක් එක්ක ඇවිත් අට්ටාපිටි තොටේදී යුද්ධ කරවා බොහෝ හමුදාවක් බින්දවීය. 10 වීදියේ රජ ආපසු ඇල්පිටිය පාරෙන් කන්ද උඩට ගියාහ. රාජසිංහ රජ සතර කොරළයේ කීප දවසක් වැඩ සිට හමුදාව කඩවත්වල සිටුවා නැවත සීතාවකට වැඩමවා පියමහරජාණන් දැක්කාහ. මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවෝ තමාගේ ශ්රී රාජසිංහ කුමාරයින්ඩ තමාගේ ආඥාපණතට පවතිනා හැටියට පවතින්ඩ මහාසේනාවටත් රටටත් අවසර දුන්නාහ. එසේ අවසර ලැබගෙන රාජසිංහ කුමාරයා පියමහරජාණන් සිත්ලෙසට විසුවාහ. මායාදුන්නේ රජ වීදියේ රජ්ජුරුවන්ඩ ඉන්ඩ නොදී 1. ඉදුල්ගස්හීනෙන් - ධ . : ඉදල්ගස්ඉන්නේ - ක . බ . : ඉදල්හින්නේ - ම . හ . : දෙල්හින්නේ - ර . : ඉදැල්ගස්බන්න - ප . : ඉදැල්ගස්හීන්නෙ - ල . : ඉදැල්පන්නෙ - ස . : දෙල්ගස්හින්නේ - වන්රා. 2. කන්දඋඩට ධ . හ . ර . බ . : කන්දඋඩ - ක . වන්රා. 3. ආරියරජවරු - ස . ර . : අරියරජ - හ . : ආරිරජ - ධ . : අජයරජ - ධ . : ආමායාරජ - බ . 4. මැදවලාමේ - බ . ක . : වැඳලාබලා - වන්රා . 5. කන්දඋඩ - ස . ක . වන්රා. 6. ටිකිරිබන්ඩාර - ස . වන්රා . 7. එකසියවිස්සක් - ග . 8. බස පත එවා - ධ . බ . : බසපොත එවා - ක . : බසපනවා - හ . : බැසපෙනා එවා - ර . : බැස - ග . ව . 9. කාරියාගම - හ . : කාරියන්ඔරුව - ක . : කැලනිගම - බ . 10. බිදි - හ . බ . ක . ර . ග . ව .
224 රාජාවලිය

එලවන්ඩත් එසේ නේලෙවුවොත් රාජසිංහ රජ්ජුරුවන් උඩරටට එනවාය කියා පත් ලියා ඇරියාහ. ඒ පත උඩරට රජ බලාගන වීදියේ රජ උඩරට ඉන්ඩ නොදි පිටත් කළාහ. වීදියේ රජහට වදිනා අත් නැතුව ඒ වේලාවට සත්කෝරලයට ඇවිත් දේවමැද්දේ මුණ්ඩකොණ්ඩපොල 1 නුවර කරවාගන ඉරුගල් පස්සෙන් එදිරිමාන්න සූය්ය්ුණ් 2 රජ්ජුරුවෝ රජකම් කර වැසෙන සඳ ඒ වෙලාවට සීතාවකට විරොධවපවතිනා නිසා වීදියේ රජ සත්කෝරළයට ඇවිදින් එදිරිමාන්නසූය්ය්රජ 2 රජ්ජුරුවන් දැක්කාහ. වීදියේ රජුට බෝගොඩ 4 යන ගම ඉන්ඩ සලස්වා සිටුවා ගත්තාහ. වීදියේ රජ තමාගේ සේනාව එක්ක කතා කරගන දෙවමැද්දේ රජහට හදිකරන හැටියට උසාවි කරගන තමාගේ සේනාව දේවමැද්දේ රජ්ජුරුවන්නේ සේනාව එක්ක උනුන් කැවිලි කරන්ඩ 5 කියා නියම කර දෙගොල්ල උනුන් කැවිලි කළාහ . 6 දේවමැද්දේ එදිරිමාන්නසූය්ය්ම 2 රජ්ජුරුවෝ එළියට වැඩමවා ඇවිත් උනුන් කැවිලි සමන්නන විට පරාජය උණාහ. 7 වේලායුධ 8 ආරච්චියා ලවා දෙවමැද්දේ රජ්ජුරුවන්ඩ හදිකර මැරුවාහ. වීදියේ රජ දේවමැද්දේ එදිරිමාන්නසූය්ය්වාහ රජ්ජුරුවන් මරවා සත්කෝරළය අත්පත් කරගෙන කොළඹටත් කෝට්ටේටත් බසපන එවා තමාට පුත් වූ ධර්මපාල රජ්ජුරුවෝ ප්ර තිකානුන් හා කෝට්ටේ සේනාවත් උදවියට ගෙන මීගමුව පාරෙන් පිටත්ව සත් කෝරළයට ගොස් වීදියේ රජ්ජුරුවන් හා කතා කරගන සතර 9 කෝරළයට අවුල් කළාහ. අවුල් කරවා ඇවිදින් පුවක්වැල්ලේතොට 1 0 වාඩි ලාගත්තාහ. මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවෝ තිඹිරිපොල අදහසින්ඩත් වික්රටමසිංහ මුදලින්ඩත් යුද්ධයට යන්ඩ අවසර දෙවා ඇරියාහ. තිඹිරිපොල අදහසින් මැණික්කඩවර ඉඳුවා වික්ර්මසිංහ මුදලින් ඉස්සරට ගොසින් පුවක්වැල්ලේ තොටේදී යුද්ධ 11 කර ඔබින් මොබින් බොහෝ හමුදාවක් වැටී ප්රකතිකානුන් කීපදෙනෙකුත් වැටී සමහරු තුවාලව පස්සට වාංගුව කෝට්ටේ සේනාවත් ප්ර තිකාරනෝත් කොළඹ කෝට්ටයට ආවාහ. වීදියේ රජ දේවමැද්දේ මුණ්ඩකොණ්ඩපොල නුවරට ම පෙරළා ගියාහ. සීතාවක සේනාව හා වික්රේමසිංහ මුදලින් හා මහරජ්ජුරු බණ්ඩාර සීතාවකට ඇවිදින් මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවන් හා රාජසිංහයාණන් දැක්කාහ. සීතාවක වෙඩික්කාරයෝ එම හේවාකමෙන් ඇතෙකු ලද්දාහ. නැවත නොබෝ දවසකින් වීදියේ රජ සතර 12 කෝරළයට අවුල් කළාහ. මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවෝ සත් 13 කෝරළය කොට ජයගන්ඩ රාජසිංහ බණ්ඩාරට 14 අවසර දුන්නාහ. පියරජුගෙන් අවසර ලැබගෙන සත් කෝරළයේ 1. මුඩාපල - ධ . : කොඩපොල - ල . : මුඩපල - ම . 2. එදිරිමන්නසූය්ය්් - ධ . හ . : එදිරිමන්සූය්ය්සජ - ක . බ . : එදිරිමන්නසූරිය - ස . : එදිරිමන්නසූය්ය්ර - ම . : මන්තසූය්ය්ිර - ල . 4. බොහෝගොඩ - ක . : ගල්බඩ - බ . 5. කාවිලිකන්ඩ - බ . : කාකොටා ගන්ඩ - හ . 6. කා කොටා ගත්තාහ - හ . 7. පරාජවඋන්නාහ - බ . : ප්රාටජය වැටුනාහ - ධ . : රජවැටුනාහ - හ . : පරාජවවැටුනාහ - ම . 8. වේලායුද්ද - ක . : දේවයුද - ධ . : දෙව්ලායුද - හ . ම . : දෙවාලායුධ - වන්රා . 9. සත් - ග . ව . බ . 10. පුවක්ඇල්ලෙතොට - ග . ව . ක . ධ . හ . 11. ස්වාක - ස . පෙ . 12. සත් - ප . 13. සතර - වන්රා . 14. රාජසිංහයාට - බ . හ . ක . ධ . ම .රාජාවලිය 225

මුණ්ඩකොණ්ඩපොල නුවරට වැද යුද්ධ කරන විට වීදියේ රජ 15 පුත්තලමට 16 ඉස්තිබා බිඳී ගියාහ. රාජසිංහ රජ්ජුරුවො පාරේ එලවාගෙන ගොසින් තම්මැන්න අඩවියට යන විට වීදියේ රජ්ජුරුවන් කැට්ව ගිය උන්නෙන් බොහෝ ගොල්ලකුත් ගිරාඉඹුලේ පලිස්වඩන 17 පෙරුමාල් ආරච්චිලත් වෙන්වෙලා 18 ඇවිදින් රාජසිංහ රජ්ජුරුවන් දැක්කාහ. ආපසු සත් කෝරළයට ඇවිදින් සත් කෝරළයේ පඩත්තලවරුන් 19 දක්වාගෙන නැවත සේනාවත් දක්වාගෙන එදිරිමාන්නසූය්ය්න් රජ්ජුරුවන්ඩ හදිකරපු වේලායුධ ආරච්චියා අල්ලා උල ඉඳුවා සත් කෝරළයට විදාන සමන්නා 20 කීපදවසක් වැඩසිට සීතාවකට ඇවිදින් පියමහරජාණන් දැක්කාහ. වීදියේ රජ විජයපාල ආස්තාන දෙකට්ටුව සිල්වාරම් 1 ගොල්ලකුත් යාපාපටුනට ගොසින් තාරාකුලම 2 යන තැන ඉඳින ප්රාස්තාවට යාපාපටුන දෙමළෝ එක්ව මේ රජ මෙතන ඉන්ඩ නොදි එලවමු කියා වටකර ගත්තාහ. දෙමළ සේනාව වටකරගෙන කොටන විට අඹේපිටියේ විජයකෝන් මුදලියාගේ පුත් නයිදේ වීදියේ රජ පස්සට කර ගෙන කොටන විට දෙමළුන් හැටකට 3 කොටාගෙන වීදියේ රජුගේ පාමුල වැටුණාහ. ඔහු වැටුණු විට වීදියේ රජ හා විජයපාල අස්තානට කොට මරා නැතක් රාජවස්තුව කොල්ල කාගත්තාහ. පැලැඳ 4 සිට වෙන්වෙලා ‍ෙකාළඹට ගිය මනම්පේරි 5 ආරච්චිල මුදලිකමුත් ලැබගෙන කෝට්ටේ සේනාවත් ප්ර තිකාලුන්ගෙන් ගොල්ලකුත් 6 ගෙන මාතොට 7 දිසාවට ගොසින් සමන්නාගෙන මාතොට 7 දිසාවෙන් කෝට්ටයට අය බදු එවා 8 බලකොටුවකුත් 9 බැඳගෙන ඉන්නාහ. 10 මායාදුන්නේ රජ වික්රේමසිංහ මුදලින්ඩත් මහාසේනාවටත් යුද්ධයට යන ලෙසට අවසර දෙවා ඇරියාහ. වික්රමමසිංහ මුදලි දෙණිපිටියේ 11 වාඩිලාගත්තාහ. මනම්පේරි මුදලියත් කෝට්ටේ සේනාවත් ප්ර‍තාකානෝත් දෙණියපිටියේදි යුද්ධ කර ඔබින් මොබින් හමුදාව වැටී දෙගොල්ල ම පස්සට උණාහ. මනම්පේරි 15. රජ්ජුරුවො පරාජයව ගොස් - ල . ස . ප . 16. බුත්තලම - බ . : පුත්ර ලමයිත් - ඩ . 17. “ ගිරාඉඹුලේ පලිස්වඩන ” වෙනුවට : ගොල්ලකුත් ඇ‍රගෙන මුතු එබූ හක්පලිහනත් ඇරගෙන - ල . ස . ප . 18. මාරුවෙලා - ල . : පිටදුවෙලා - ප . : පිටදුනුවෙලා - ස . 19. පඩක්තවර - ක . : යන්ඩත්තලවරු - ධ . : පඩත්තලයවරු - ම . 20. සිටුවා - ක . : සලස්වා - ධ . : සමන්වා - ග . ව . : සමන්නා මුර සිටුවා - ල . ප . ස . 1. සිල්වාරන් - ක . : සල්වාරන් - හ . : සිල්වාරණ් - ම . : සිල්වාර - ධ . වන්රා . 2. නාරාකුලිය - ම . හ . : තාරකුලිය - ක . : තාරාකුලය - බ . : තාරාකුළුලි - ධ . : තොරාකුලිය - වන්රා . 3. හැමටම - ග . ව . 4. පැලද - හ . බ . ස . : පැල්යා:ද - ප . : පැරද - ල . 5. මනන්පේරි - ධ . : මනම්පෙරිය - හ . බ . : පනන්මෙඩි - ස . 6. ප්ර්තිකාල් සේනාවත් - ල . ස . ප . 7. මාතර - හ . 8. ගෙන - ල . 9. බාලකොටුවක් - ස බලගතුකොටුවලුත් - ධ . ම . හ . : බලකෝට්ටවලුත් - ග . ව . බ . ක . : බලගතුකොට කොටුව - වන්රා . 10. මන්නම්පෙරිය මුදලි ඉන්නාහ - හ . : මනන්පේරිමුදලිං ඉන්නවාහ - ධ . : මනන්පෙරිය මුදලියක් ඉන්නාහ - ස . : මනපේරි මුදලි ඉන්නාහ - ල . ප . 11. දෙනියේපිටියෙ - බ . ධ . : දෙනිපිටියේ - ස . ප . : දෙණේපිටියේ - ග . ව .226 රාජාවලිය


මුදලියා මාතොටට 12 ගියාහ. වික්ර මසිංහ මුදලියා දෙණියපිටියේ වාඩි ලූවාහ. ඒකනායක මුදලියත් කළුතොට 13 අමරකෝන් ආරච්චියත් දෙණියපිටියට ගොසින් උදව්වට 14 මනම්පේරි මුදලියා ‍පාරේ එලවාගෙන ‍ෙගාසින් මනම්පේරි මුදලියාගෙ තරමත් කපාගෙන 15 තොටගම‍ුවේ තෙන්නකෝන් මුදලියාගේ මල් වූ දිසානායක ආරච්චියත් 16 ජීවන ප්රේුර 17 කියන ප්රිතිකාලත් 18 විරමලවරා කියන අයත් 19 ප්රලතිකාලුන්ගෙන් බොහෝ හමුදාවකුත් අල්ලාගෙන නොයෙක් වධබන්ධන කරවා මරා දමා එකනායක මුදලින්ඩ මාතොට 20 දිසාව භාර කර දී සිටුවා වික්ර මසිංහ මුදලියා සීතාවකට ඇවිදින් මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවන් දැක්කාහ. මායාදුන්නේ රජ හැත්තෑවත් අවුරුදු රාජ්ජය කර උකුත් වූවාහ. මායාදුන්නේ රජ උකුත් වූ බව අසා ධර්මපාල රජ කෝට්ටේ සේනාවත් ප්රාතිකාල් සේනාවත් පිටත්ව ඇවිදින් මාඒදණ්ඩේ 1 වාඩි ලූවාහ. පසුවදා වේරගොඩ 2 යන ගම වාඩි ලූවාහ. මාඒදණ්ඩට 3 ප්රවතිකානෝ ආ හැටියේ ම සීතාවකට ගොසින් යුද්ධයට එන බව රාජසිංහ රජ්ජුරුවන්ඩ සැළ කළ විට මහාසේනාව පිරිව‍රාගෙන රාජසිංහ රජ හේවාගම වාඩි ලා සිට වික්රනමසිංහ මුදලින් පෙරමුණේට ගොසින් මුල්ලේරියාව යන ගමදි 4 ප්ර්තිකානුන් දැකලා යුද්ධපුණ්ඩුව වික්රලමසිංහ මුදලි‍නගෙන් දහස් ගණන් සේනාව වැටී වික්රාමසිංහ මුදලින් තුවාලව බිඳී හේවාගමට ගියාහ. ප්රනතිකානෝ කොටා ජයගෙන මුල්ලේරියාවේ වාඩි ලූවාහ. වික්ර මසිංහ මුදලින් බිඳී ගියසැටි රාජසිංහ රජු දැකලා වමදකුණ 5 පලිසක්කාරයින් හා දෙබාගේ ඇතුන් හැ අතුරුගිරි කෝරළය හේවාගම කෝරළය 6 කොරතොට ආරච්චිවරුන් ළඟට කැඳවා හෝකන්දර රදාදොළහ 7 හේවයින් ගෙන්නවා ඉලංගම්වල 8 පලිසක්කාරයින් දහසකුත් 9 දී පස්ස පොරොත්තුවට පැන කොටන්ඩ ඇරලා රාජසිංහ රජ පෙරමුණ ඉස්සර පාරෙන් ගොසින් මුල්ලේරියා 1 0 වෙල මැද හිටිනා ප්රපතිකාල් සේනාවට යුද්ධයට පැන්නාහ. පස්සපොරොත්තුවෙන් ගිය හමුදාවත් ඇවිත් 12. මාතොට - ධ . ම . ක . ස . ප . : මාතර දිසාවට - ග . ව . 13. කළුතර - හ . : කටුතර - ක . : කටුතොට - ල . ප . ම . 14. උදවියට - බ . : උදව්ව - ග . ව . ධ . ක . ම . 15. ගෙන - බ . ක . හ . ග . ව . ම . 16. ආරච්චිලත් - ල . ස . බ 17. ජිවාන ප්රෙරර - හ . : ජීවිත ප්රෙිර - ධ . : ජීවනප්රෙපසි - ස . : ජීවනායක ප්රෙ-සි - ප . : පර්වත - පෙඩියා - ල . : ජිවන ප්රෙනරෙ - වන්රා . : ජුවන්ප්රෙ රා - ග . ව . : ජීවන ප්රෙ ර - ම . 18. ප්රාතිකාල් - හ . ධ . ග . ව . : ප්රනතිකාල් එන් - ල . ප . ස . 19. මලවරත් - ග . ව . : වීරමාලා කියන - ධ . : වීරමාලා කියන අයත් - ල . ස . ප . : වීරමාලාව කියන අයත් - ම . 20. මාතර - හ . 1. මායා‍දඩෙ - ධ . හ . : මාධාදඩ - බ . : මාඒදන්ඩෙ යන තැන - ම . මාඒදණ්ඩ කියන තැන - ග . 2. මොරගොඩ - ප . ධ . හ . : වෙරඩ - බ . : මොණරගොඩ - ස . : මෝරුගොඩ - ම . 3. මයාඒදඩ - බ . : මාඩාදන්ඩට - බ . 4. තැනදී - බ . : වාඩියෙදී - හ . 5. මදකුණ - ම . ධ . : මාදකුණ - හ . : දෑලවරෙන් - වන්රා . 6. . - ධ . බ . ක . 7. . - ග . ව . : රදා - ධ . : දොලහ - හ . : රජදාහේ - බ . 8. ඉලන්ගන්වල - බ . : ඉලඟන්වල - ක . : ඉලන්වල - හ . : ඉලගම් -වන්රා . 9. දහතුන්දෙනෙකු - ක . : දහකුත් - ග . ව . 10. මුල්ලෙරියේ - බ . : මුලිහෙරියාවේ - ධ . : මුල්හිරියා - ක . : මුල්එරියා - වන්රා.රාජාවලිය 227

පැනලා යුද්ධ කරන විට ජයසුන්දරබාගෙන් 11 වීරහස්ති 12 කියන ඇතා කොඩියක් 13 ගතිය. විජයසුන්දරබාගෙ 14 ‍ෙළුරාවණයා 15 කියන ඇතා පලිසකුත් දම්වැලකුත් 16 ගතිය. රාජසිංහ රජ අසුපිටට පැනනැගී මහාසේනාව පස්සට වෙන්ඩ නෑර ප්ර තිකාන්න්ගේ මැදට වැදලා පලිසක්කාරයොත් ඇත් අස් සෙනඟත් 17 එකට කලබැගෑනිව ප්රවතිකානුන්ගේ තුවක්කුවල‍ට වෙඩිබේත් දමන්ඩ නොදී කොටන කල පලිසක්කාරයොත් ප්රබතිකානොත් ඇතුන්ගේ වල්ගාවල එල්ලී කෙටුවාහ. තුවක්කුවලින් ගසා ප්රාතිකානෝ පලිසක්කාරයින් 18 මැරුවාහ. රාජසිංහ රජ අසුට නැගී විහිදුවා සේනාව වටකර දුවමින් රණයුද ‍ගිනිකෙළි කළ කොටන විට දුරුතුමස 19 මිහිදුම් මෙන් 20 වෙඩිදම් පටලාගෙන සිටින සඳ මුල්ලේරියාවේ 21 වෙල මැද ලේවතුරු 22 කොට ප්රිතිකාල් සේනාවට අඩියක්වත් 23 පස්සට යන්ඩ නෑර කොටා එක්දාස් සසියයක් ප්රයතිකානුන් හා කෝට්ටේ සේනාවගෙන 24 කීපදෙනෙකුත් 25 කොටා වැටුණාහ. රාජසිංහ රජ රණකෙළි කෙළ ජයගෙන කොරතොට 26 හේවාගම ආරච්චිවරුන් හා හෝකන්දර රදාහේවා දොළහ 27 ළඟට ගෙන්වා පස්ස පොරොත්තුවට පැනලා කෙටුවාට තාන්නමානන් දී අද පටන් හේවාකම් කර ජයගත් නිසා හේවාගම් කෝරළය නම් තිබා වදාරා එදා පටන් හේවාගම් කෝරළය නම් පැවත එනවයි දැනගත යුතුයි. පාස්සවාංගුව 28 ගෙන සිට කඩුදෙවොල රග්ගහවත්ත අමුණුගිල්ම බදවා කොටුවක් 29 බඳවා කාලතුවක්කුත් කොටුදෙකොණින් 30 හදවාගෙන කඩුදෙවොල රග්ගහවත්තෙන් පහළ ගම්වල හිර හීතාවකට පිටත් කර ඇරලා ඒ ගම් පාළුකර හීතාවකට වැඩිසේක. ධර්මපාල රජ ප්රාතිකා‍ල් කප්පිත්තාමෝරු 31 හා ගෝවේට ලියා ඇර බොහෝ උදව් ගෙන්වා පඩව් දෙකක් එකට ඈඳාගෙන 32 පොල්කණු කපා හිටුවා වටකර සරක්කු තනාගෙන තුන්මාසයක් මෝදර හිට දෙ‍ගොඩින් 11. ජයසුන්ද්රසබාගෙන් - ක . : ජයසුන්ද්රාබාගේ - ධ . : ජයසුන්දර භාගයෙන් - හ . ම . 12. වීරහස - ම . හ . : විරිඳු අසා - බ . : විරිඳු අස - ක . : විරිදු දස්සයා - ග . ව . : වීරහංසා - වන්රා . 13. කොඩියත් - ක . : කොඩිය - ධ . : කෝච්චියක් -හ . 14. විජයබාහු සුන්දරබාගෙ - හ . : ජයසුන්ද්ර බාගේ - ධ . 15. අයිරාවනා - බ . : ථෙරාවනා - ක . : අයිරාවන - හ . 16. පලිසකුත් දවුලකුත් - බ . ම . ක . : දලකුන්කොඩියකුත් - ධ . හ . : දාවළු කොඩියක් - වන්රා. 17. ඇත්සෙනඟත් - ධ . බ . : අනික් සෙනඟත් - හ . : අන්සෙනගක් - ම . 18. පුලිසක්කාරයින් ප්රෙතිකානෝ - ක . : පලිසක්කාරයින් ප්රවතිකානුන් - බ . : පලිහක්කාරයෝ ප්රදතිකානුං විසි - ධ . 19. දුරුතුපුර - ග . ම . ව . ධ . ක . වන්රා දුරුපුර - බ . 20. මිහිදුමෙන් - බ . 21. මුල්ලේරියා - හ . බ . : මුල්හිරියා - ක . : මුල්ලේරියාව - ධ . 22. වතුරක් - බ . : වතුර - ග . ව . 23. - ධ . ම . හ . : අඩියක් - ග . ව . 24. කෝට්ටයෙන් ආ සේනාවගෙන් - ක . : කෝට්ටෙන් - ග . ව . 25. - ග . ව . ක . 26. කරතොට - වන්රා . 27. හේවායින් - ග . ව . 28. පස්සර වානුකර - බ . 29. කොටු දෙකකුත් - ග . ව . 30. කොටුව දෙකට - බ . : කොටදෙකට - ත 31. කප්පිත්තාවොරු - බ . ම . : කප්පිත්තාවරු - ග . ව . ර . හ . ල . 32. ඇදගෙන - ධ . ක . : බැඳගෙන - බ .228 රාජාවලිය

හමුදාව හදාගෙන තුන්මාසයකින් රග්ගහවත්තට 15 පඩච්ච ළංකළාහ. රාජසිංහ රජ රග්ගහවත්තට 15 වැඩමවා කාලතුවක්කු දෙක අද්දවාගෙන ඉවුර කපා පාත බස්සවා‍ කාලතුවක්කු හදාගෙන ඉඳලා කත්තල කියන පඩවුව ළංවුණු විට වෙඩි දෙක පත්තුකළාම පඩව්වට වැදී කලාසිකාරයින් 16 කීපදෙනෙකුටත් පැදී පඩච්ච දිය මැද 17 ගඟපහළට කරකැවී යන 18 විට මහාසේනාවටත් වික්රංමසිංහ මුදලින්ඩත් හීනා කෝරළය ගොඩින් ඇවිත් පැනලා කොටන්ඩ කී විට නොකොලගංතොටට 19 එලවා හීනා කෝරළය ගොඩින් ආ හමුදාව එකෙකුත් නැතුව කොටා අල්ලාගෙන වික්රිමසිංහ මුදලි ප්රනතිකානුන් අල්ලා ගෙන කරපිටට නැගී ඇවිත් රාජසිංහ රජ්ජුරුවන් දැක්කාහ. පඩච්චේ තිබුනු අඩුබඩු තුවක්කු මේ සියල්ල ම ගෙන රග්ගහවත්තට 1 ගොඩ කළාහ. ප්රනතිකානෝ හේවාගම් කෝරළය ගොඩින් ආ අය ගැලවී කොළඹට ගියාහ. රාජසිංහ රජ කොළඹ කෝට්ටයට කිට්ටු ගම්බිම පාළුකිරීමෙන් කෝට්ටයට අයිති රටවල් අඩස්සි කරගෙන වෙළෙඳාමක්වත් මිනිහෙක්වත් යන්ඩ නෑර අ‍ඩකෝට්ට කරගෙන සිටිනා කලට ධර්මපාල රජ කෝට්ට නුවර ඇරලා රාත්රිෝයේකො‍ෙළාම්තොටට ගියාහ. රාජසිංහ රජ කෝට්ට නුවර පාළුකරවා හීතාවකට වැඩිසේක. එදා පටන් ධර්මපාල රජ හා ප්රාතිකානෝ කොළොන්තොට විසුවාහ. රාජසිංහ රජ කන්දඋඩ කොටන්ඩ බලනේ 2 වාඩිලා උන් සඳ කන්දඋඩ රජ ඉස්සරට ඇවිදින් බලනේදී යුද්ධ කර පැරදී සෙන්කඩගලට 3 ගියාහ. රාජසිංහ රජ මහාසේනාව පිරිවරා සෙන්කඩගලට 3 වදින විට උඩරට රජ බිඳී දුම්බර පන්සියපත්තුවට ගිය පාරේ ඵලවා‍ගන ගොසින් රටින් ඵලවාගන ලුහුබඳිනා විට අතරමඟ නොරඳාම 4 යාපාපටුනට 5 ඉස්තිබාගන ගොසින් වන මැද උන්නාහ. එරජුගේ කුමාරයාත් බෑනාත් දෝණිකුමාරිකාවිත් 6 තමාගේ බිසෝ අදහසිනුත් තමාගේ පිරිවරත් යාපාපටුන කිට්ටුව කටුපත 7 එළිකර ගෙන උන්හ. කුමාරයෝ දෙන්න කන්දඋඩ අල්ලන්ඩ ගොසින් වන්නිපත්තුවට 8 ගොසින් මළාහ. උඩරට රජ යාපාපටුන ඉඳිනා අවධියට හුරු වූ රජ 9 කියන දෙමළ රජ අල්ලන්ඩ ආවිට කටුපත වෙලෙහි 10 ඉඳ ධර්මපාල රජහට නෑකම් ඇති හෙයින් ඒ රජහට හුරා වන 11 හෙයින් කටුපත 7 වැඩ 12 15. රග්ගසවත්තට - බ . : රග්ගන්වත්තට - ධ . හ . ම . 16. කලාතුසිකරයින් - හ . : කාලතුවක්කුකාරයින් - ධ . : කාලතඩිකාරයින් - වන්රා . : කාලතුසිකාරයින් - ම . 17. දියමැද - බ . : දියපැද - හ . : දියකාවැද - ග . ව . 18. කරගනයන - ක . : කරගනඑන - හ . : වක්කරගනඑන - ධ . 19. නාගලගන් තොටට - ක . : නාකුළුගන්තොට - බ .

	1. 	රග්ගන්වත්තට - හ . ම .				2. බලසේනාව - බ . : බලාගෙන - හ . ම .

3. සෙන්ගඩගලට - ම . හ . : සෙන්ගඩගල - ක . : සෙන්ගොඩගලට - බ . 4. ගෙවාගෙන - ග . ව . බ . ධ . හ . ම . 5. යාපා පටුන - බ . ක . 6. දෝතියො කුමාරිකාවිත් - බ. : දෝලිකුමාරිකාවිත් - ග . ව . ධ . හ . ය . ම . ස . ල . 7. කටුපොත ක . : කපුපත - බ . : කටුපන - ග . ව . : කටපොත - වන්රා . 8. වන්නිපත්තුවේ - ධ . : වනර්ස්වස්තුවට - ක . 9. හුරුවු - හ . : හුරාවුජ - ධ . : නුහුරුවු - රජ - බ . : කුරුවුරජ - ග . ව . 10. වැලෙහි - බ . : වැද - ක . 11. . - ධ . : සුහුරුවන - හ . 12. වෙල - ධ . : වැද - හ . ක . ම .රාජාවලිය 229

ඉඳගෙන ධර්මපාල රජහට පතක් ලියා යවා ඒ පත බලා ධර්මපාල රජ ප්ර-තිකානුන් හා කෝට්ටේ සේනාව කොළඹින් නැව නැගී මන්නාරමින් ගොඩ බැස යාපාපටුනට ගොසින් ඒ දෙමළ රජු කොටා එරජ හා පිරිවර හා බිසව හා කුමාරිකාවී හා කැඳවාගෙන මන්නාරම ඉන්ඩ සලස්වා උන් සඳ නොබෝ දවසක් ගිය කල ඒ කන්දඋඩ රජ හා බිසව මළාහ. කුමාරිකාවී මන්නාරම තමාගේ පිරිවරත් එක්ක උන්නාහ. රාජසිංහ රජ කන්දඋඩ එකසත් කරගන අයබදු සීතාවකට ගෙන්නාගෙන උන්සඳ පේරාදෙණියේවලියෙන් 1 පැවත එන වීරසුන්දරබණ්ඩාර කන්දඋඩ පෙරළි කර අවුල් කරන සඳ රාජසිංහ රජ වීරසුන්දරබණ්ඩාරව දිවුරුන් දී වලගම වට්ටාරම දෙනවාය කියා උපායෙන් ගෙන්නවා වික්රරමසිංහ මුදලින් හා සෙනෙවිරත්න 2 මුදලින් හා දෙදෙනා ඉස්සර යවා කැඳවාගෙන ඇවිදින් ගොලෑබොක්කේ වීදියේ වළ කපා කොළ අතුරුවා වසා තිබා වීරසුන්දර බණ්ඩාර මැදිකරගන මුදලි දෙදෙනා දෑලෙන් ඇවිත් වළ දෙකොණෙන් යන විට වීරසුන්දර බණ්ඩාර බොරුවළේ වැටී උල් ඇනී මළාහ. මලගම වට්ටාරම දෙනවයි කිව්වාට වළ කපා දුන්නයි දැනගත යුතුයි. වීරසුන්දරබණ්ඩාර මළ බව කන්දඋඩට සැළව වීරසන්දරබණ්ඩාරගේ පුත් කොනප්පුබණ්ඩාරත් 3 සල්ලප්පු කියන අයත් වෙන් වෙලා කොළඹට ගොසින් ධර්මපාල රජ්ජුරුවන් දැක බොහෝ මාන්න දී තම්මිටරාලගේ දෝණියත් කසාද බැඳලා කුලවැදී කොළඹ උන්නාහ. රාජසිංහ රජ කන්දඋඩ පස්රට ද ඌව ද පානව 4 වෙල්ලස්ස 5 ද දහඅටවන්නිය ද එකසත් කරගන රජ කරන සඳ ප්රොතිකානෝ කොළොන්තොට ධර්මපාල රජ්ජුරුවන් එක්ක උන්හ. වෙළඳාමක්වත් මිනිහෙක්වත් කොළඹට යන්ඩ නෑර රාජසිංහ රජ උන්හ. වෙළඳාමක්වත් මිනිහෙක්වත් කොළඹට යන්ඩ නෑර රාජසිංහ රජ ඉඳිනාහ ප්ර.තිකානෝ කොළොන්තොටින් පඩවි ගෙන ගොසින් මූද කිට්ටු ගම්වලින් හිර ඇල්ලීම ද එදින්එදාට ඒ ඒ තැන්වලදී යුද්ධ කර දෙපස්සෙන් වැටුණු අය ලියන්ඩ පත්ඉරු පන්දහසක් ඇතත් සමර්ථ 6 නොවන්නේයයි දැනගත යුතුයි. ඉන්පසු රාජසිංහ රජ මහසේනාවට පඬි 7 කොත්තන්දෙවලියේ 8 පලිසක්කාරයින් හා වමදකුණ මහාසේනාව 9 හා ඇත්සේනාව හා පිරිවරාගන ප්රසතිකානුන්ඩ ඉන්ඩ නොදි එලවන හැටියට මහාසේනාව පිරිවරා වික්රපමසිංහ මුදලින් පෙරමුණ කරගන සීතාවකින් පිටත්ව වෙරළුවේතොටින් 1. පේරාදෙනියේ රාජාවලියෙන් - ග . ව . : ප්රෙරමදෙනියේවලියෙන් - බ . 2. සෙනෙරත්න - බ . : සෙනරත්න - ක . : ශෙනේරත්න - ධ . 3. කෝනොප්පු බඩාරත් - ස . 4. පානමද - බ . ක . : පන්නව - හ . : පැනව - ස . : හනම - ල . : පාතරට - ධ . 5. වෙල්අස්ස - ධ . : වෙල්අස්න - ක . : පෙල්ලක්ස - ල . : වෙලේඅස්ස - ම . 6. සමතර්ත - ධ . : තෙම්මිත - ක . : නිස්චල - හ . 7. පනිවිඩ - බ . 8. කෙත්ථන්දෙවලියේ - බ . : කෙන්තන්දෙවලියෙ - හ . : කොත්කන්දෙමලියේ - ක . : කෙනනන්දෙපේලියේ - ධ . : කොත්කන්දෙථවාලනේනා - ස . : කොතකන්දෙ.වල බන්නා - ප . : කොතනදෙමළුසිටියාද කියා - ල . : කොත්තන් දේවාලයේ - ග . ව . : කොත්තත් දෙමලියේ - ම . 9. “ වමදකුණ මහා සේනාව ” වෙනුවට‍ : සේනාවාහන - හ . : සේනාව - ධ . ල . ප . ස . ම .


230 රාජාවලිය

මෙගොඩ වාඩි ලා ඉඳ ‍වික්රනමසිංහ මුදලියා බොරළුගොඩ පහළ සරක්කු දමා වාඩි ලූවාහ. සෙනෙවිරත්න 1 මුදලියා බොරළුගොඩ තැන්නේ වාඩි ‍ලාගත්හ. බොරළුගොඩ හින්නේ ආදිරිප්පු 2 පල්ලිය තිබෙන්නේය. බොරළුගොඩ පහළ සන්තුන්පිටිය 3 දැනගත යුතුයි. රාජසිංහ රජ දෙමටගොඩවත්තේ වාඩි ලාගෙන කොළඹ වටකර අඩස්සි කරගෙන කන්දඋඩයින් ලවා උමං කණවන විට ප්රඹතිකානෝ දැකලා වෙඩිබේත් උමඟ දමාලා ගිනිදුන්නාහ. නැතක් කන්දඋඩයෝ මළාහ දැනගත යුතුයි. මේ සැටියේ අඩස්සි කරගෙන ඉන්නා වේලාවට වික්රාමසිංහ මුදලින්ගේ හේවායෙකුත්සෙනෙවිරත්න මුදලි‍න්ගේ හේවායෙකුත් දෙන්නා ඩබර කෙ‍ාටගෙන 4 සෙනෙවිරත්න මුදලිගේ හේවායාට ගසාපීය. සෙනෙවිරත්න මුදනිල්ඩ ඒක සැළව වික්රුමසිංහ මුදලින්ගේ හේවායා සෙනෙවිරත්න මුදලින් ගෙන්නවා ඇන්නාහ. ඌ ගුටිකාගෙන උගේ වරද වික්රෙමසිංහ මුදලින්හට කියා ඇරියාහ. සෙනෙවිරත්න මුදලින්ඩ වීරසුන්දර බණ්ඩාර උපකාර 5 ගෙනාවාට 6 විරිදුදවුන්ඩේ 7 දුන්නාහ. මේ රාජසිංහ රජ කුමාර අවධියේ සිට කැටුව කොටා ඇවිද්දේ වික්ර මසිංහ මුදලියාය. ‍ඒ ම‍ාන්න දුන්නාටත් හේවායාට ඇන්නාටත් වික්රදමසිංහ මුදලි ක්රොදධව ධර්ම පාල රජ්ජුරුවන්ඩ රහසින් පත් ලියා ඇරලා කළුවැල්ලේ කඩවතින් ප්රදතිකානෝ එළියට බැසලා ඇවිත් මුදලින්ගේ වාඩි පසු කරගන ඇවිදින් සෙනෙවිරත්න මුදලියාගේ වාඩියට වැදී කොටන්ඩ වන් කල සෙනෙවිරත්න මුදලි පහඩ කෙළ කෙළ උන්නාහ. සතුරන් ආ බව දැන සෙනෙවිරත්න මුදලියා කඩුවත් පලිහත් 8 අතින් ගෙන කොටන්ඩ වන් විට සෙනෙවිරත්න මුදලියා වාඩිකුලප්පුව සෙනෙවිරත්න මුදලින්ඩත් තුවාලව දෙමටගොඩ වත්තට දුවගෙන ඇවිදින් රාජසිංහ රජ්ජුරුවන්ඩ වැඳවැටී සිට කඩිනමට ආපස්සට වඩින්ඩ කියා වික්රනමසිංහ මුදලින්ගේ වාඩි මැදින් සතුරො ආ බවත් වික්රපමසිංහ මුදලියා උදව් උණු බවත් තුවාල උණු බවත් සැළ කරපු විට රාජසිංහ රජ්ජුරුවෝ පස්සට වාංගුව වෙරළුවෙතොටින් 9 මෙගොඩ 10 ඇවිදින් වාඩිමට්ටුපඩුත්තු කරගන 11 සිටිනා වෙලාවට යට කී කොනප්පුබණ්ඩාර කොළඹ ඉඳලා සල්ලප්පුට 1. සෙනරත්න - බ . : සෙනරත් - ග . ව . : සෙනෙරත්නක - ස . : බොරසේනේරත්නැක - ස . : මොරසෙණෙරත්න - හ . : මොරසේනේරණ් - ම . 2. අදුරුක්කු - ස . : ආතුරු - ප . : ආදොලොප්පු - ධ . : ආදෝලොප්පු - ක . : ආධෝලොප්පු - හ . 3. යසන්තුමේපිටිය - ප . : යසන්තුමොපිටිය - ස . : සන්තුමේපිටිය - ක . : සන්තුමාපිටිය - හ . : සංසුන් පිටිය - ධ . : සන්තුමපිටිය - ම . 4. උනුන් කාගෙන - ක . හ . : උංකාගෙන - ධ . 5. උපායෙන් - හ . ල . 6. ගෙන්නවා - ධ . හ . ල . ස . ප . ම . 7. වීරදවුධෙ - ස . ප . : විමුධෙ - ල . 8. කවුඩ පලිහ - ග . ව . ම . ක . ධ . හ . : කඩුපලඟ - ල . ප . 9. වෙරලතොටින් - ක . : වෙරළුවෙතොට - ග . ව . : වෙරතොට - හ . : වෙරතොට - වන්රා . : වෙරලතොටට - බ . 10. ගොඩ - බ . : මෙගොඩවත්ත්ට - ක . 11. වාඩිමත්තු පඩුත්තුවගෙන - හ . : වාඩිමාත්තු පඩුත්තුවගෙන - ධ . : දිමත්තුපඩිත්කුවගෙන

රාජාවලිය 231

කොළඹ දී කෙටුවාට ධර්ම පාල රජ්ජුරුවොත් ප්රහතිකාල් කප්පිත්තාමෝරු 12 හා නාඩු බලා ඒ වරදට කොනප්පුබණ්ඩාර ගෝවෙට ඇරියාහ. ගෝවේට ගොසින් තුන් අවුරුද්දක් සිටිනා විට ගජබාහු කප්පිත්තා කියන එකාගේ දොරකඩින් කඩු බැඳගෙන ගෝවේ විසුරේටවත් යන්ඩ බැරිය. ඒකා එක්ක කොටන්ඩ කැමති කෙනෙක් ඇත්නම් මිස බැරිය. නැතක් පිදල්ගුවන් 1 හා කප්පිත්තාවරුන් 2 හා කොටාලා බැරිය . උගේ දොරකඩදී ඒක කොනප්පු බණ්ඩාර අසා මම කොටමි කී විට ඒ බව ගෝවේ විසුරේට සැළව කොනප්පු බණ්ඩාර ගෙන්නවා කොටන්ඩ පුළුවන් දැයි කියා ඇසූ විට මම කොටමි කියාලා කඩුව බැඳගන කොනප්පුබණ්ඩාර යන විට මගේ දොරකඩින් සිංහලයා නොය කියා කොටන්ඩ වන්හ. මෙ කොනප්පුබණ්ඩාර ඉලංගම්වල හරඹ උගත් හෙයින් ගජබාහු කප්පිත්තාට කොටා දෙපළු කර දැමීය. ගෝවේ නැතක් කප්පිත්තෝ නැතක් වස්තුව ගෝවේ විසුරේත් කොනප්පුබණ්ඩාරට දුන්නාහ. මේ රාජසිංහ රජ්ජුරුවෝකුරුක්කන්වත්ත 3 නම තිබාගන වෙරළුවෙතොටින් 4 මෙගොඩ වාඩි ලා ඉඳ‍ගන වික්රනමසිංහ මුදලින් ගෙන්නවා සීතාවකට පිටත් කරවා සිටිනා අවධියට කොළඹට 5 අඩස්සි කරගන ඉන්නා බව ගෝවේ විසුරේට ලියා ඇරිය තැනේදී කොනප්පුබණ්ඩාර ගෙනනවා ගෝවේ විසුරේ ඇසූ විට මම මන්නාරමින් ගොඩබස්සා ඇරපු විට මම කොටන්ඩ පෙරළි කරන්ඩ පූන්ඩු කල විට රාජසිංහ රජ්ජුරුවන්නේ වාඩි පස්සට වේය කියා ඒ සැටියට අවසර ලැබ ගෝවෙන් නැව් නැඟී ඇවිදින් මන්නාරමින් ගොඩබැස කන්දඋඩ ගොසින් පෙරළියට උඩරට අවුල් කළාහ. රාජසිංහ රජ උඩරට අවුල් උණ බව අසා සීතාවකට වැඩමවා සිට වික්රළමසිංහ මුදලින්ඩ උදහස් වදාරාපු විට වික්ර මසිංහ මුදලින්ඩ බඩින් 6 යන විට වෙදාට වස දමා බේත් දෙන්ඩ කී විට ඒ සැටි දුන්නාම වික්ර මසිංහ මුදලියා මළාහ. සොළීරටින් 7 ආඬි ඇවිත් උන් අරිට්ටකීවෙන්ඩු 8 පෙරුමාල් 9 කියන අයට මනම්පෙරුම 10 මොහොට්ටිකමුත් දී රාජහෙට්ටියාගෙ දුව යකඩදෝලියට අරගන උන්නාහ. හෙට්ටියාගෙ දුව මනම්පෙරුම 10 මෙහොට්ටියාට දී බොහෝ කරුණා ඇතුව ඉඳිනා සඳ කන්දඋඩ පෙරළි බව අසා මහාසේනාව ඇර යුඬයට බලනෙන් 11 ගොඩනැගෙන්ඩ නොදී කොනප්පුබණ්ඩාරත් කන්දඋඩ පස්රටේ සේනාවත් රැකගන කන්දඋඩ කඩවත් බැඳගන සිටියාහ. 12. කප්පිත්තාවොරු - බ . : කප්පිත්තාඋරුන් - ක . : කප්පිත්තන්වරු - හ . : කප්පිත්තාත් - ල . : කප්පිත්තාවරුන් ග . ව . 1. පිල්ගුවන් - ධ . : පිදාල්ගුවෝ - ග . ව . : පිදල්ගුරුවන් - වන්රා . 2. කප්පිත්තාවරු - ග . ව . ධ . : කප්පිත්තවරුන් - ධ . හ . ර . : කප්පිත්තන් - ක . 3. කුරක්කන්වත්ත - ග . ව . ම . 4. වෙරලතොටින් - ක . හ . ම . වන්රා . 5. කොළඹ - ග . ව . බ . ක . 6. ලේබඩින් - හ . වන්රා . : ගයින් - බ . 7. සෝලිරටින් - හ . 8. ආරිඉට්ටංකීවෙංඩ - ධ . : අරිඉට්ටංකිවෙඩු- හ . : අරිවට්ටන්කීවේනඩු - ම . : නාරිඩකිවෙද්දු - බ . : අරින්ඩුවන්කීවෙඩු - ක . 9. පෙරමල - ධ . : පෙරමාල් - ම . 10. මන්නපෙරුම - ක . : මානම්පෙරුම - හ . : මනම්පේරිමහපෙරුම - ධ . 11. . - ධ . හ . : බලංනේ - බ . : බලනේට - ග . ව .232 රාජාවලිය

ඊට පළමුවෙන් හීතාවක මහඅතපත්තුවෙන් බලගතු පලිසක්කාරයෝ අයියත් මලයත් දෙන්න වෙන්වෙලා කොළඹට යන විට කඩුදෙවොල 7 කඩවතට වැදී කොටාගෙන කොළඹට ගොසින් ධර්මිපාල රජ්ජුරුවන් දැක්කාහ. ඉන් වැඩිමහලු පලිසක්කාරයාට පනික්කි මුදලිකමුත් දී සිටියාහ. ඊට පළමුවෙන් හේවාගම කිඩගම්පලගෙ 8 හිද්දා නයිදෙගෙ පුත් කොළඹට ගොසින් ධර්මනපාල රජ්ජුරුවන් දැක වීරසේකර 9 මුදලිකමුත් ලැබගන කොළඹ ඉඳගන නොයෙක් කෙටුන් කොටා නැතක් හිර අල්ලාගන කොළඹට එකසිත්ව උන්නාහ. රාජසිංහ රජ මහාසේනාව පිරිවර‍ා‍ගන කන්දඋඩ කොටන්ඩ ගොසින් මාවෙල වාඩිලා සිටගන බලනෙන් කඩුගන්නා පාරෙන් මහසෙනඟ ඇරිය විට කොටන්ඩ නෑර බිඳී ආ විට රාජසිංහ රජ හක්පලිහ ලා වැඩ සිට කොටන විට උඩරට සෙනඟ කොනප්පුබණ්ඩාරට හක්පලිහ ලා හක්දුරේ ලා සිටියාහ. රාජසිංහ රජ එකොළොස් වයස පටන් හේවාකම් කළ මාගේ ඉදිරියේ රජෙක් සිටියේ නැත කියා වදාරා මෙදා උඩරටට පැමිණුණ අය පින් ඇති කෙනෙකි. පින්බල අඩුව කියා මනම්පෙරුම මොහොට්ටියාට ගල්බොඩ කෝරළය පරණකුරව දී කදුරුගස්කපල්ලේ 10 සිටුවා ආපස්සට වැඩමවා පෙතන්ගොඩ උයනට වැඩමවාගන සිටිසේක. ශ්රීස පතුල උණකටුව ඇනුණාට දොඩන්පේ ගණිතයා හූනියන් කර විස බැඳපීය , රාජසූය්ය්ී ප 11 අදහසින් වින කරපීය දැනගත යුතුයි. රාජසිංහ රජ දෙවඅඟුලෙන් පෙතන්ගොඩ සිට එනකොට කුකුළුබිත්තරවැල්ලේදී කතා කළා මිස දෙවනු කී කළ දෙයක් නැතුව උකුත් වූවාහ. ශකවර්ෂත එක්වාදහස් පන්සිය 12 දහහතර අවුරුද්දක් ගියා යයි දැනගත යුතුයි. ශකවර්ෂළ දහහතර ලත් අවුරුද්දේ ගුරුදින හතවක් ලත් හතේ නැකතින් සිරිලක එක්සත් කළ රාජසිංහ රජ උකුත් වූවාහ. ඉන් පසු එල්ලාවල 13 උන් රාජසූය්ය් ුර 14 කුමාරයින්ඩ රාජ්ජය බාර කරවා සිංහසනාප්රා ප්ත 15 කළහ. මහාසේනාව දක්වා පඬිවෙච්චන් 16 දීලා කඩුදෙවොල 17 කඩවතට රග්ගහවත්තට ඇවිත් හමුදාවටත් කඩවත හිටිනා අයටත් පි දීලා දෙවන බීතාවකට ගොසින් රාජසූය්ය්ි කුමාරයින්ගේ මල්බෑ 7. කඩුදෙවෙල - හ . : කඩුදේවාල - ක . : කඩුදෙවෙලේ - ම . 8. කිඩපලගේ - ධ . : කිඩ්පලගෙයි - ක . බ . : කිඩන්පලගෙයි - ග . ව . 9. විජයසේකර - ග . ව . : වික්රනම - වන්රා . 10. කඳුරගස්කපිල්ල - ක . : කදුරුගස්කපාල - ම . : කදුරුගස්කපල්ල - ල . ස . ප . : දදුරුගස් පල්ලෙ - බ . : කදුන්ගස්පල්ලේ - ධ . : කදුරුගස්පල්ල - වන්රා . 11. ජයසූය්ය් ිල - ධ . ම . හ . : ජයසූරි - ක . : ජයසූරිය - බ . : සූය්ය්ල් - වන්රා . : බිසෝ - ල . ස . ප . 12. “ එක්වාදහස් පන්සිය ” - ල . ස . ප . ක . හ . පොත්වල නැත. 13. එල්ලාව - ම . හ . : එල්යා වල - ධ . : එල්ලාවල්ලව - ක . : පල්ලේවෙල - වන්රා . 14. සූය්ය් ් - ධ . : රජසූරිය - බ : රජසූය්ය්ාවල - ක . : සූය්ය්්ර ගොත්ත - ල . ප . : සූය්ය්: ගොත්රක - ස . : සූය්ය් - වන්රා . 15. සිංහසනප්රා්ර්ථනා - ක . 16. පටිමිච්ච - ධ . : පඩි - හ . ල . ස . ප . : පඩිවෙට්ටන් - ග . ව . 17. කඩුදේවාල - ක . : කඩුදේව - ම . ධ . : කඩුදෙවෙල - හ . : කඩුදෙවොලේ - ල . : කඩුදෙව - ප . : කඩුදෙවා - ස .

රාජාවලිය 233

ජයසූය්ය්වලි 11 කුමාරයින් බෙලිගල් කෝරළය තුන්තොට ඉන්ඩ සලස්වා තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කරන සඳ සේනාව හා කතා කරගන කොනප්පුබණ්ඩාරට විමලදහම්සූය්ය්්ජ රජ්ජුරුවෝ යයි නම් තබා උඩරට රජකම ගෙන රාජ්ජය කරන්නාහ. සීතාවක රජකරන 12 රාජසූය්ය්ජුර කුමාරයො 13 දොඩම්පෙ ගණිතයාගෙ දුව ගෙන්නවා මානියන්ගම ඉන්දවා ‍එතනට හැමදාම රාත්රි්යේ යන්නාහ. සීතාවක සේනාව මේ බව දැනගෙන රාජසිංහ 14 රජ්ජුරුවන්ගේ අක්කා වන බිසෝ අදහසින් හා යෙහෙළණියන් හා රාජසිංහ රජ්ජුරුවන් ඉන්නා අවධියේ ම මත්තමගොඩ උන්නාහ. සීතාවක සේනාව ඒ බිසවුන්ඩ බසපත එවාලා මනම්පෙරුම මොහොට්ටියාට කදුරුගස්කපල්ලට 15 කියා ඇරලා තුන්තොට වාඩියට මනම්පෙරුම මොහොටිටියා ලවා රාත්රිලයේ පැනලා අන්නවා සීතාවක රාජසූය්ය්ම්ප කුමාරයින්ඩ හදිකර මරාදමා මත්තමගොඩ උන් බිසෝ අදහසින් හා පස් අවුරුදු කුමාරයින් සීතාවකට ගෙන්නවා මාලිගාවට ඇරලා මහාසේනාව දක්කවාගෙන සීතාවක සේනාව කොල්ලකන ලෙසට පෙරළි කරගත්තාහ. රාජසිංහ රජ්ජුරුවන් නැති බව අසා ධර්මලපාල රජ ප්රසතිකාල් සේනාවට කියා අලුත්කූරුවේ ඔරුතොට කොටුවට කොටන්ඩ හමුදාව ඇරියාහ. ඒ ගිය ප්රාතිකාල් සේනාව මීගොමුවේ වාඩි ලූවාහ. ඒ බව සීතාවකට සැළව මනම්පෙරුම මොහොට්ටාලට සේනාව භාර කර දී කොඩිතුවක්කු නව සියයකුත් දී සීතාවකින් පිටත් කර ඔරුතොට කඩවතට ඇරියාහ. මනම්පෙරුම මොහොට්ටිල ගොසින් ඔරුතොට නිරොසි 16 කෙළියාහ. ප්ර්තිකාල් සේනාව මීගමුවේ වාඩිලා සිටියාහ. ප්රතතිකානුන් කැටුව සිටිනා ජිදසිල්ව 17 කියන යොන් මුදලියා රාජසිංහ මහරජ්ජුරුවන් ඉන්නා අවධියේ නැතක් කෙටුම් ‍කොටා ධර්මලපාල රජ්ජුරුවන්ඩ ඔප්පු දී සොඳින් එකත්පස්ව 18 සිටිනා සඳ මනම්පෙරුම මොහොට්ටි ඔරුතොටට ඇවිදින් නිරොසි 19 කෙළි බව ජිදසිල්ව 20 කියන යොන් මුදලියා 11. සූය්ය්වි - ල . ස . ප . 12. තුන්තොට සිටින - ල . ස . ප . 13. කුමාරයො දොඩම්පේ ගණිතයාට කියා රාජසිංහ රජ්ජුරුවන්ඩ සූනියන් කර මාරුවාහ. ඒ රාජසූය්ය්ඔරු කුමාරයා මාලිගාවේ දවල් දවස ඉඳ රාත්රිඩයේ - ධ . හ . බ . ක . ග . ව . 14. මෙතැන් සිට මෙම ඡේදය අග දක්වා කොටස වෙනුවට - ල . ස . ප . පොත්වල ඇත්තේ මෙසේය : “ උකුත් වූ රාජසිංහ මහරජ්ජුරුවො හූනියන් කර මැරුවේ කියා මැරුවයි කීහ. මනන්පෙරුම මෙ‍ාහොට්ටියාට තුන්තොට කඩවත භාරකර දී ගොස් රාත්රිවයේ ඇණ මරා දමවයි කීහ. මනන්පෙරුම මොහොට්ටියා සූය්ය්ක කුමාරයින්ඩ හදිකර මරා දැමුවාහ. මන්නාරම හිටි කුමාරිකාව හා රාජසිංහ රජ්ජුරුවන්ගේ අක්කා වන බිසෝ අදහසිනුත් වීදියෙ රජ්ජුරුවන්ගෙ බිසෝ අදහසිනුත් යෙහෙලනි වූ කුමාරිකාවොත් සීතාවකට ගෙන්නවා ගත්හ.” 15. කදුරුප්පේ කපල්ලට - බ . : කඩුරුස්සලපල්ලට - හ . : කඩුරස්සප්පල්ලට - ධ . : දඩරුස්සප්පල්ලට - ම . 16. නිරෝගි - ස . ග . ව . : නිරෝගි - ධ . ල . 17. පිදල්සිල්ලු - ම . හ . : පිදල් - ස . ප . : පිදසිල්ල - ග . ව . : පිදල්පිල්ල - වන්රා . 18. එකත්පස්ව - බ . : පිදල් - ස . ප . : පිදසිල්ල - ග . ව . : පිදල්පිල්ල - වන්රා . 19. නිරෝගි - ස . ග . ව . : නිරෝගි - ධ . ල . 20. ඡිදසිල් - බ . : පිදල්සිල්ලු - ම . හ . : පදල්ශිල්ව - ධ . : පිල්සුල්ල - ප . : පිල්සුල - ස . : විල්සුල්ල - ල . පිදසිල්ල - ග . ව . : පිදල්පිල්ල - වන්රා .234 රාජාවලිය

අසා ඔහු අල්ලා මිස බත් නොකමි කියා ප්රවතිකාල් සේනාව කැඳවාගෙන ඔරුතොටට එන බව මනම්පෙරුම මොහොට්ටිලට සැළව කොඩිතුවක්කු සාදාගෙන හමුදාව තුන්පේළියක් සාදා වැඩ සිට , ‍මම මෙතන වෙඩිදෙකක් තිබෙන කල් වෙඩි තියන්ඩ එපායයි නොදී සිටිනා විට ප්රදතිකානොත් යොන් මුදලියත් කොටුවට ළං වෙන්ඩ කිට්ටු වූ තැන මනම්පෙරුම මොහොටිටිල වෙඩි දෙක පත්තු කළ විට කොඩිතුවක්කු නවසියය ම ගිනිදුන්නාහ. ප්ර තිකාල් සේනාවත් වැටී යොන් මුදලියාත් යුඪ පරාජයව බිදී දුවන විට හමුදාව පාරේ එලවා අල්ලාගෙන නැතක් තරමුත් ගෙන මහත් සන්තෝෂයෙන් සීතාවකට මනම්පෙරුම මෙ‍ාහොට්ටිල ගියාහ. පළමුවෙන් මේ මන්නපෙරුම මොහොට්ටිල සොළී රටින් අවුත් ආඬින් 5 එක්ක සිටිනවා රාජසිංහ රජ්ජුරුවො දැකලා මනම්පෙරුම මොහොට්ටිකම් දී සිටියයි දැනගත යුතුයි. ඒ ආඬින් එක්ක සිටියාට මහඅතපත්තුවේ දොළොස් හමුදාව බාරව ඉන්නා අතපත්තු ආරච්චියා සිවුපද බැඳ එතෙක් වෙන පද 6 කොක්කනම 7 කියා හැම සිවුපද ම මෙනමින් සීතාවක හැම වීදිවල ම කියන්ඩ පටන්ගත්තාහ. මනම්පෙරුම මො‍ෙහාට්ටියා ලැජ්ජාවෙන් මොරවත්තට 8 ගොසින් උන්නාහ. ඒ ගිය නොබෝ දවසකින් බිසෝ අදහසින් මනම්පෙරුම මෙ‍ාහොට්ටිල ගෙන්නවා සීතාවක සිටියාහ. ඒ හිටිනාතොටත් එම සිවුපද කොල්ලෝ දකිනාකොට කියන්ඩ පටන්ගත්තාහ. එවර මනම්පෙරුම මොහොට්ටිල අවසර ඉල්ලා‍ගන ගිරාඉඹුලේ කොටුවට ඇවිත් උන්නාහ. ගිරාඉඹුලේ කොටුවේ ඉඳලා අඟුලක් ගෙන පිටත්ිව කඩුදෙවොල 9 රග්ගහවත්තට ඇවිදින් රාත්රිලයේ කොළඹට වෙන් වෙලා ගොසින් ධර්ම පාල රජ්ජුරුවන් දැක්කාහ. ධර්ම පාල රජ්ජුරුවෝ ජයවීරබණ්ඩාර යයි කියා නම් තබා පටබැන්ඳේරය. ඉන් පසු කොළඹ සිටිනා සිංහල සේනාව හා ප්ර තිකාල් සේනාව හා කොළමින් පිටත්ව ඇවිදින් තුන් මසකින් රග්ගහවත්ත අරවා කඩුදෙවොල 9 අරවන්ඩ බැරිව එන කොට කුරුප්පු ආරච්චියා කඩවත රැකගෙන සිටිනා නිසා සීතාවක සේනාව රැස්ව හේවාකම් කරන විට හේවාගම වීරසේකර මුදලියා කොළඹට වෙන්වෙලා ඇවිදින් නැතක් අවධියේ හල්පිටි කෝරලේ 10 පාරෙන් ඇවිදින් කොරතොට කුරුප්පු ‍ආරච්චිගේ හිර අල්ලාගෙන ‍ෙගාසින් කොළඹ ධර්මිපාල රජ්ජුරුවන්ඩ දුන්නාහ. ධර්මනපාල රජ ලියා කුරුප්පු ආරච්චිලට එවූ තැනේදී ප්රරතිකාල් සේනාවට කඩුදෙවොල කඩවතට එන්ඩ ඉඩ දී කුරුප්පු අ‍ාරච්චිල මගඇරියාහ. කඩුදෙවොල අමුණු කපා ඇර ජයවීර බණ්ඩාර ප්රුතිකාල් සේනාව ගෙන ගිරාඉඹුලේ කඩවත් අරවා ජයවීරබණ්ඩාර සීතාවකට වන් විට කඩුදෙවොල සිට සීතාවකට යන තුරු දහස් ගණන් 5. - ධ . : ආඩි - ග . ව . : ප්ර තිකාළුන් - ල . ස . ප . : ආවුන් - ම . 6. වෙන පදය - හ . : වෙනපදම - ක . : වනපදයට - ධ . : වෙතයට - බ . 7. කොක්කනම - ධ . : කොක්කානම - ක . 8. මේරුවත්තට - බ . : රුමේමොරවත්තට - ක . : මෝරුවත්තට - ග . ව . ම . හ . : මෝදරවත්තට - ල . ස . ප . 9. කඩුදෙවෙල - හ . : කඩුදේවාල - ක . 10. හල්පිටිගන්කෝරලෙන් - බ . : පිටිවහල් කොරලා - ම .
රාජාවලිය 235

පලිසක්කාරයෝ වැටුණාහ. සීතාවක උන් බිසෝ අදහසින් රිදී ගෝනියක 2 පටවා ඇතින්නක් 3 පිටට නැඟී ගෝනිමුල්ල 4 කපා හිස පන්නවා යන විට ජයවීරබණ්ඩාර පාරේ එලවා ගොසින් දෙනවක දී ඒ බිසෝ අදහසින් අල්ලා ගන සීතාවකට ආවාහ. ප්ර්තිකාල් කප්පිත්තා එබිසව හිරකර උන්තැනට ගොසින් කී බසට දිව ඇද කා මළාහ. එබිසවගේ පස් ඇවිරිදි කුමාරයා ප්රකතිකානෝ ගෙන ගියහ. ජයවීරබණ්ඩාර සීතාවක අරවා පාතකට්ටුව ධර්මේපාල රජ්ජුරුවන්ඩ නිල ලා දී සිටිනා විට ධර්මපාල රජු හා ජයවීරබණ්ඩාර හා ප්රලතිකාල් කප්පිත්තාමෝරු 5 හා උසාවිකර විමලදහම්සූය්ය් හා රජ බැඳපු බිසෝ අදහසින් කොළඹ ඉන්දදී ගිය ප්රඋතිකානුන්ඩ එකතු වෙමින් සීතාවක මහසේනාව හා ප්රිතිකාල් සේනාව හා කන්දඋඩ රජවරිගෙන් රාජසිංහ රජ ඉන්නා අවධියේ ඒ රජුගේ උදහසින් බැරුව ගොස් මන්නාරම ඉඳ මවුපියන් නැසී ගොස් ධර්මජපාල රජ උදව්ව උන් එබිසෝ අදහසින් කොළඹට ගෙන්නවා උඩරට සමන්නාගන්ඩ එබිසෝ අදහසින් හා මහාසේනාව හා ප්රෙතිකාල් සේනාව හා ජයවීරබණ්ඩාර හා කප්පිත්තාමෝරු 5 හා බලනෙන් ගොඩනැගී දන්තුරේ 6 වෙල මැද වාඩිලාගෙන සිටි විට විමලදහම්සූය්ය්කන් රජහට පත් ලියා ඇරියාහ. විමලදහම්සූය්‍ර්යඩ රජ ඒ පත බලා කන්දඋඩ මිනිසුන්ඩ පෙනෙන්ඩ නෑර කඳු නැගී උන්නාහ. විමලදහම්සූය්ය්කන රජ ප්රෑතිකානුන්ගේ ‍වාඩියට මනම්පෙරුම ජයවීරබණ්ඩාර නිසා කොටන්ඩ බැරුව උපායෙන් ජයවීරබණ්ඩාර ලියවූ සැටියට තල්පතක් ලියා විමලදහම්සූය්ය්උපා රජ්ජුරුවන්ඩ ජයවීරබණ්ඩාර ලියා අරින සැටියට ඒ පත ගෙන ප්රහතිකානුන්ගේ වාඩි මැද්දෙන් ඒ පත ගෙනෙන විට ප්රනතිකානෝ ඒ පත ඇරගෙන කප්පිත්තාට දුන්නාහ. ඒ පතේ කෝට්ටෙන් ගිය උණ්ඩියරාලට 7 සහ කප්පිත්තාමෝරුහට 8 දන්වන වග නම් මේ පරංගින් හෙට ඉරමුදුනෙන් මෙපිට අල්ලා දෙඤ්ඤාය. පාතරටට මම රජකම් කර උඩරටට කප්පන් දෙනවාය කියා ලියා තිබුණ වග බලා ගෙන මඳ අනුවණකමින් 9 ප්රපතිකානෝ ජයවීරබණ්ඩාරට හදිකර මැරුවාහ. ජයවීරබණ්ඩාර නැති හෙයින් ප්රපතිකානුන්ඩ පඩත්තලයා 10 නැති හෙයින් විමලදහම්සූය්ය්ති රජ හා කන්දඋඩ පස්රටේ සේනාවත් ඇවිදින් ප්ර්තිකානුන් 2. ගෝනියක් - ල . ස . ම . ප . ධ . හ . : ගෝනිය - ක . : ගෝණියකට - ග . ව . 3. ඇතින්නි - ල . ධ . හ . : ඇතින්නිය - බ . : ඇතින්න - ග . ව . 4. ගෝනියමුල්ල - ධ . 5. කප්පිත්තාවෙරු - ල . : කප්පිත්තා උරු - ක . : කප්පිත්තාඋරුන් - ල . : කප්පිත්තාවරු - ග . ව . හ . ර . 6. දම්පුරේ - ක . : මදුරෙ - බ . 7. උන්ඩියේරාල - ක . : උන්ඩියරාල - ම . හ . : උණ්ඩිරාලට - ග . ව . ධ . ල . ස . 8. අප්සිත්තාමෝරුහට - ක . : කප්පිත්තාවොරුහට - බ . : කප්පිත්තාවොරුට - ම . : කප්පිත්තාවරුන්ට - ග . ව . ධ . ර . ල . ස . 9. අනුවණ කම්කල - ධ . හ . 10. වත්තලයා - ධ . : පඩත්තලකමට වෙනත් - ග . ව . : කියන්ඩ කෙනෙක් - ල . : දැන කියඩ කෙනෙක් - ස . ප . : ජෙප්ටයකු - වන්රා .

236 රාජාවලිය

වටලාගෙන දන්තුරේ වෙලේදී අල්ලමින් 16 සිංහල සෙනගත් මන්නාරම උන් බිසෝ අදහසිනුත් බිඳි දුවන විට බලනේ එකනායක මුදලියත් හමුදාවත් රැකලා වටකරගෙන ‍කොළඹට යන්ඩ නොදී ගෙනැත් විමලදහම්සූය්ය් ර රජහට දුන්නාහ. ඒ බිසව කන්යා‍වි 17 ඒ රජ අගමෙහෙසුන් කොට උන්නාහ. විමලදහම්සූය්ය්: රජ ඒ ප්රිතිකානුන් අල්ලා ඇස් කණ කර පස්දෙනෙකුට එකෙකුගෙන් එක ඇසක් තිබා 18 අත්වැල් අල්ලාගෙන කොළඹට එව්වාහ. ඒ බිසව විමලදහම්සූය්ය්ට එ රජ සරණ කර ඉඳ ඒ රජහට ජාතක කර කුමාරයන් සතර 1 දෙනෙකු හා කුමාරිකාවකුත් 2 වැදුවාහ. ඔහු කියම්හු ද යත් රාජසූය්ය්මලද ආස්තානය 3 උඩුමාලේ ආස්තානය , 3 කුමාරසිංහ ආස්තානය, 3 විජයපාල ආස්තානය 3 යන මේ කුමාරවරු සතර දෙනාය. 4 පසුව ධර්මසපාල රජහට හවි ලන්ඩ ගොසින් සත්කෝරළයට ප්රයතිකාල් සේනාව කැටුව ගොසින් රට මැද වාඩිලා සිටි විට එදිරිල්ලේරාල කියන අය ඇවිත් ප්රුතිකානුන්ඩත් ධර්මිපාල රජ්ජුරුවන්ඩත් යුඬපූණ්ඩු කර ඇවිදින් වන්නාහ. ධර්ම්පාල රජ රට මැද ඉඳගත නොහී ප්රමතිකානුන් සමගින් පිටත්ව එන විට ඉදිරිල්ලේ රාල පාරේ එලවා හේවාකම් කරන විට පුස්වැල්ලේ 5 ඒ දණ්ඩ කඩා දමා කොළඹට එන්ඩ නෑර යුඬ කරන විට ජල්තොට 6 වික්ර ම 7 ආරච්චිලත් පුස්වැල්ලේ 8 ඔය මුලදි 9 වැටී ප්ර තිකානුන් කොළඹට යා නොදී සිටිනා විට ධර්මවපාල රජ්ජුරුවන්නෙන් 10 මාතොට 11 ලැබගෙන ගිය සමරකෝන්රාල සේනාවත් 12 සමග ඇවිත් ධර්ම පාල රජ්ජුරුවන්ඩ උදවියට 13 පාතවත්තට 14 ආවාහ. ඒ ආ උදවිය 15 අසා ධර්මවපාල රජ්ජුරුවොත් ප්රපතිකාල් 16. මෙතැන් සිට එම වාක්යා්වසානය දක්වා කොටස - ල . ස . ප . පොත්වල ඇත්තේ මෙසේය : “ කොටඩ පටන්ගෙන කොටා එහුබඳවාගෙන ගොස් බලනේදී ඒකනායක මුදලියා මුරේ හිටලා යඩ නෑර එහුබඳවාගෙන ගොස් බලනේදී ඒකනායක මුදලියා මුරේ හිටලා යඩ නෑර එහුබඳවා ගෙන කොට කොළඹට එකකුටවත් යඬ නොදී මැරුවාහ. මන්නාරම සිටි බිසවගෙ කුමාරිකාවත් ප්රඹතිකාල් කීප දෙනෙකුත් මහරජ්ජුරුවන්ඩ අල්ලාගෙන දුන්නාහ. ” 17. බිසව කන්යා ව - ක . : බිසවකන්නවි - බ්රිර . බ . ය . : බිසෝ කන්නැවිය - වන්රා . : බසව කනවිය - හ . ම . : බිසවගේ ඇස කනවිය - ධ . ල . ස . ප . : කන්යා බිසව - ග . ව . 18. “‍ පස්දෙනෙකුගෙන් එකෙකුට එක ඇසක් තිබා ” වෙනුවට : පස්දෙනෙකුට එකුගෙන් එකෙක් ඇස් තබා - ධ . : පස්දෙනකුගෙ එකකුගෙ එකක් බැගින් ඇස් අන්ධ කර - හ . : පස්දෙනෙකුගෙන් එකෙකුගෙ එක අතක් තියා - ල . : පස්දෙනෙකුගෙන් එකෙකුගෙ දැසම තියාදී - ස . : පස්දෙනෙකුගෙන් එක ඇසක් තියා - ප . 1. තුන් - ක . වන්රා . 2. කුමාරිකාවියෙකුත් - ක . 3. අස්තානය - ක . : අස්තාල - ධ . 4. ල . ස . ප . පොත්වල කුමරුවන්ගේ නම් මෙසේය : රාජසිංහ විජෙපාලය වි‍ජෙබාහුය : ව පොතේ : සතර රජය . සූය්ය්්ද ආස්ථානය . උඩුපල ආස්ථානය . කුමාර ආස්ථානය ; හ පොතේ : සිංහස්ථාන විජයපාල ආස්ථාන. 5. පුස්ඇල්ලෙ - ප . : පුග්ගල්ලේ දී - ධ . : පුස්සැල්ලේ - ග . ව . : පුවක්ඇල්ලෙ - බ . 6. දල්තොට - ප . : දල්තොට - ස . 7. වික්රැමසිංහ - ග . ව . වන්රා . 8. - ධ . හ . ස . ප . ම . වන්රා . : පුස්සැල්ලේ - ග . ව . 9. ඔයමැදදී - ස . : ඔයමුල - බ . : ඔයමුදලි - වන්රා . : මුදලි - ප . 10. රජ්ජුරුවන්ඩ - හ . : රජ්ජුරුවො - හ . 11. මාතර - හ . 12. මාතොටින් සේනාව - ග . ව . බ . ක . 13. එකතුවට - ස . ප . : උදවියට ඇවිදින් - ම . 14. පාතකට්ටුවෙන් - ස . ප . : පතහවත්තට - ග . ව . ක . : පානාහවත්තේ - බ . 15. උදව් - ක .


රාජාවලිය 237 සේනාවත් ගලගෙදරට 23 පිටත්ව ගියාහ. එදිරිල්ලේරාල පාරෙ 24 එලවා ගලගෙදරදී 25 යුඬ කරන විට එදිරිල්ලේරාල තුවාලව සිටි විට ප්රෙතිකානෝ මිල්ලෑවට 26 යන විට සමරකෝන්රාල 27 උදවියට ඉස්සරට ඇවිදින් රයිගම් කෝරළේ පාරෙන් කොළඹට ගියාහ. ඒ සිට නොබෝ දවසකින් එදිරිල්ලේ රාල රයිගම්කෝරළේ පාරෙන් ගොස් උඩුනුවර සිටින විට සමරකෝන්රාල කොළඹින් පිටත්ව ඇවිත් යුඬ කර එදිරිල්ලේරාල ඇල්ලුවාහ. පසුව ධර්මිපාල රජ පාතරට සමන්නා එදිරිල්ලේරාල 1 අල්ලා ම‍රා දමා ගෑනුන් හා එදිරිල්ලේරාලගේ මලයාත් අල්ලා ගෝවේට ඇරියාහ. ඔහු ගෝවේට ගෙන ගොස් මරන්ඩ ගෙන යන විට ප්රතතිකාල් 2 දුවක් මව්පියන් 3 නැති හෙයින් ඔරොප්පුවෙ 4 ඇතිකර උන් 5 ස්ත්රීව මම බඳිමි කියා මරන්ඩ නොදී ගලවා ගෙන බැඳලා දෙවනුව කොළඹට ඇවිත් උන්නාහ. විමලදහම්සූය්ය්ොළ රජ දැරණියගලට 6 වැඩමවා පාතරටට 7 අවුල් කරවා මීගමුවටත් හේවාකම් පුණ්ඩු කර හමුදාව ඇරලා සිටිනා විට සීනා 8 කෝරළය ගොඩින් කාන්ගර 9 ආරච්චිලත් හේවාගම් කෝරළය ගොඩින් වෙල්ලප්පුලි 10 ආරච්චිලත් කුරුප්පු මුදලියත් කොළඹට පෙරළි කර රට අවුල් කර සිටිනා විට ධර්මචපාල රජ්ජුරුවෝ එදිරිල්ලේරාලගේ මලයා කැඳවාගෙන තුරුළු ක‍රගෙන සිඹ සනහා ධර්ම පාල රජ මෙසේ කීහ. 11 මලනුවෙනි , මාගේ මාන්න තිබා හතුරු පෙරළි 12 මකන්ඩ 13 කියා හමුදාව භාරකර දුන් විට 14 කාන්ගර 15 සෙබළාත් 16 අල්ලා සීනා 17 කෝරළේ සතුරන්ඩත් කොටා මීගොමුවේ උන් අයටත් කොටා 18 කුරුප්පු මුදලියත් එලවා සිමන්කුරේරාල 19 සිටිනා විට විමලදහම්සූය්ය්න රජ එරටින් ගියාහ. සිමන්කුරේරාල සත්කෝරළයත් 20 කොක්කාගලෙන් මෙපිටත් සුදුපුරු 21 ගලෙන් මෙපිටත් සමන්නාගන 22 23. ගලවාගෙදරට - ධ . ම . හ . : ගලගෙදර පාරෙන් - බ . ක . : අගලගෙදර පාරෙන් - ග . ව . : ගලගෙදරපාරට - වන්රා . 24. ඔවුන් පාරෙ - ග . ව . : ඉස්තිබා - ස . ප . 25. අගලගෙදරදී - හ . ග . ව . : ගෙදරදි - ධ . 26. මිල්යාරවට - ක . : මිල්ලවානට - හ . : රිල්ලවායට - ධ . : මිල්ලවානට - ම . 27. සරකෝන්රාල - ස . : කොටගම රන්කොත්රාල - හ . 1. එදිරිල්ලේවලිය - ග . ව . ධ . හ . ක . ම . 2. ප්රගතිකානෙකුගෙ - ක . 3. මවුපියො - ධ . හ . ප . : පිතාමාතා - ග . ව . ක . බ . : පිතා - වන්රා . 4. එරෙප්පුවෙ - ස . : ඒරොප්පේ - බ . : ඔරුප්පුවෙ - වන්රා . : රෛප්පුවෙ - හ . 5. ඇතිකරවුන් - ක . : ඇතිවී සිටියාවූ - ස . : ඇතිවසිටියාවූ - ප . : ඇතිකලනිසා - ධ . 6. දැණියගල - ම . ප . : දරණියගලි - ස . 7. පාතරට - ප . ක . ග . ව . හ . ම . 8. හීනා - ස . හ . : සියනෑ - ග . ව . ක . 9. කාග්ග්ර - ක . : කන්නාග්රය - බ . : කාග - ම . : කග - හ . : නාග - ධ . : කාග්ර - වන්රා . : කන්නංගර - ග . ව . 10. වෙල්ලපුල්ලි - බ . : වෙල්ලප්පු - ප . 11. කිසේක - ධ . හ . : කියනසේක් - ක . : වදාලකල - බ . : කියේය - ග . ව . 12. පෙරලීම - ධ . : පෙරළිය - ග . ව . 13. කරන්ඩ - ම . ධ . හ . : කරපන්න - ග . ව . 14. දුන්විට එවිට - ක . : දුන්හ එවිට - ස . ප . 15. කාන්ග - හ . : නානාග්ර් - බ . : කනග - ධ . : කන්නංගර - ග . ව . 16. සේපාලත් - ධ . හ . : සේනාබලත් - බ . : සේබලත් - ම . 17. හීනා - ස . බ . හ . : සියනෑ - ග . ව . 18. “ මීගොමුවේ උන් අයටත් කොටා ” යන පද වෙනුවට - ස . ප . පොත්වල ඇත්තේ “ මීගොමුවටත් සටන් කර ” කියාය. 19. සිමන්රාල - ස . : සිමංකෝරලේ - ධ . 20. කෝරලේ අයත් - ක . : සතර කෝරළය හා - ග . ව . 21. සුදුරුව - බ . : සුදුපුරු - ප . 22. සන්තානව - ක .

238 රාජාවලිය

ඉඳිනාහ. 15 උඩරට ඇර පාතරට ප්රිතිකානුන්ඩ එක්සත් කර දී ධර්ම පාල රජ මිය පරලොව ගියාහ. ධර්ම පාල රජ මළකඳ ගෙන ප්රරතිකානුන්ගේ පල්ලියේ වැළලුවාහ. 16 ඉක්බිති ප්රාතිකානුන්ගෙන් විසුරේ කෙනෙක් පාතරටට රජකම් කළාහ. විමලදහම්සූය්ය්ිය රජු කොළඹට වෙන් වෙලා ඇවිදින් බැඳපු බිසෝ තම්මිට රාලගේ 17 දු වූ කුමාරිකාව 18 ප්ර තිකානෝ උඩරටට යන්ඩ ඇරපු තැනේදි බලනෙන් උඩ යන්ඩ නෑර ආපසු කොළඹට ඇවිත් දොන් පුරන්සික්කු 19 කියන ප්රෙතිකානුන්ඩ දෙවනුව බැඳ උන්නාහ. විමලදහම්සූය්ය්යන රජ දොළොස් අවුරුද්දක් උඩරට රජකර උකුත්වන 20 විට තමාගේ මල් වූ 21 කුඩාමෑණියන්ගේ පුත් සිවුරු දරා උන්නාය. ඔහු සිවුරු අරවා ගෙන්නවා තමාට ජාතක වූ කුමාරවරුන් සතරදෙනා 22 බාරකර දී උකුත් උණාහ. 23 ශකවර්ෂ එක්වාදහස් පන්සිය විසිපහක් 24 විය. 25 ඔහු මල් ඒ බිසව ගෙන විමලදහම්සූය්ය්උකු රජුට ජාතක කුමාරයින් ඇති කරගන රජ කරන සඳ සෙනෙවිරත් 26 රජ්ජුරුවෝය කියා පටබැඳ උඩරට රාජ්ජය කරන සඳ සෙනෙවිරත් 27 රජු කෙරේ වැස එබිසව කුමාරයෙකු වැදුවාහ. ඒ කුමාරයාට දෙවිරාජසිංහ 28 යයි නම් තිබුවාහ. විමලදහම්සූය්ය්ස් රජුට ජාතක වැඩිමහලු කුමාරයා දියකෙළියට මාවෙලි 29 ගගට ඇරලා ඒ කුමාරයාගේ මවුබිසවට නොදන්නවා එක්ක ගිය උන් ලවා දියේ ඔබා මරා දැමුවාහ. පසුව රටටත් සේනාවටත් මේ බව සැළවෙලා කුමාරයා 30 දියකෙළියට ගියාම 31 සදි ‍කළයි කියා බිසවටත් සැළකර රජ දිවගොස් මළකඳ නිදහන් 32 කළාහ. සීමන්කුරේරාල ප්රතතිකානුන් ගෙන සත්වාරයක් කන්දඋඩ ගිනි ලන විට සෙනෙවිරත් 1 රජ දියතිලක 2 නුවර කරවා උන් විට පසුව දොන් කුස්තන්තීනු 3 15. ඉඳ - බ . : ඉදිනාසඳ ග . ව . 16. වලලාඋන්නාහය - ප . : උලලා උන්නාහ - ධ . ම . හ . : වලලාඋන්හ - ක . 17. තම්මිට බණ්ඩාරගෙ - ස . ප . : උදම්මිටරාළගේ - ග . ව . 18. දෝනියෝ - ධ . ම . හ . බ . : දෝණිකෙනෙක් - ග . ව . වන්රා . 19. පුරම්සීක්කු - හ . : ප්රා.න්සික්කු - ක . : පුංසික්කු - ක . : පුරන්සී - ප . : පුසි -ස . : පුරංසිංකු - වන්රා . ප්රෙන්සිස්කු - ග . ව . 20. උකුත් වූ - ප . : උලුපත්වු - ස . : නැසීයන - හ . : කළුරිය කරන - ග . ව . 21. “ මල්වූ ” වෙනුවට : මල්බෑවු - හ . : මලනුවු - හ . : ලෙඩින් කුනුව උන් - ස . ප . 22. කුමාරවරු තුන්දෙනා හා කුමාරිකාවිය හා මේ සතරදෙනා - ක . 23. උපුත්වූහ - ස . : මියපරලොව ගියාහ - ප . : මියපරලොව ගියාය - මලාහ - ධ . ක . ම . වන්රා . 24. විසිහයක් - ධ . ම . බ . ස . : විසිහතරක් - වන්රා . 25. නු - ධ . ම . බ . : වන්හ - හ . : වූහ - ප . : ඌහ - ස . : වූ සඳ -වන්රා . : වූ සඳ උකුත් උණේය - ග . න 26. සෙනරත් - ප . බ . හ . : සෙනරත්න - ක . 27. සෙනරත්න - ක . බ . 28. දෙවිරජසිංහ - ක . : දෙවෙනි රාජසිංහ - ධ . 29. මාවිලි - ක . : මාවැලි - ග . ව . ම . 30. කුමාරයාට - ධ . ක . 31. ගිය අය - ක . : ගිහාම - හ . : ගිය අසා - බ . 32. නිදහස් - ම . ක . ධ . බ . හ . : නිදන් - ග . ව . 1. සෙනරත්න - ක . බ . : සෙනරග් - ග . ව . 2. දීතිලක - බ . : දියකේ - ධ . : දියතිලක කියන - ක . 3. දෙන් කන්නි - ධ . : දෙම්කන්ති - ම . : දෙන්කත්තිනි - හ . : දොන් කුස්තීනු - බ . : දොන් කොස්තන්තීනු - ග . ව . : දොං කුත්තිනි - වන්රා .

රාජාවලිය 239

ජනරජ 4 පාතරටට රජ කරන සඳ සිමන්කුරේරාල 5 කියන අය සතරදේවාලේ නොබලා ලොවට උතුම් බුඬශාසනය නොබලා අනාත 6 කර ගණන් නැති සතුන් 7 මරා පව් කරන විට සිරිලකට අරක් ගත් දෙවියන්ගේ බලෙන් සිමන්කුරේරාල 5 ගිනිජලයකින් ඇඟ උණු කර නැසි ගියාහ. 8 ඔහු මළාට 9 පසුව දොන් කුස්තන්තීනු 10 ජනරාල 11 කන්දඋඩ කොට ඌව පාරෙන් එන විට කුමාරසිංහ 12 ආස්තානන් 13 දෙවිරාජසිංහ 14 ආස්තානන් 13 සෙනෙවිරත් 15 රජ්ජුරුවොත් ඌවේ කන්දපල්ලලේ 15 වැල්ලවායේ 16 රන්දෙණි 17 වෙළේදී යුද්ධපූණ්ඩුව යුඬ කරන විට එකල ජනරජ18 හා ඔහු කප්පිත්තාමෝරු19 හා සතර දිසාව කළ ප්ර තිකානුන් හතරදෙනා හා යුඬ කර අල්ලා මරා දමා සිංහල සෙනඟ කැටුව ගිය හමුදාව පහළොස් දහසක් ගියවුන්නෙන් පාතරට සිංහල සේනාව ඇරලා ප්රදතිකානුන්නේ ඉස් කප්පවා ගොඩ කළාහ. පසුව රජ සතරකට්ටුව වැඩමවා පාතරට එකතු කර හමිලන්ඩ පාතරට ජනයන්ගේ අවගුණකමින් බැරුව රජ හතරකට්ටුව උඩරටට ගියාහ. ශකවර්ෂට එක්වාදහස් පන්සිය පනස්පහක් 20 ගිය කල සෙනෙවිරත් 21 රජ විසිපහක් අවුරුදු රාජ්ජය කර උකුත් උණාහ. ඉන් ඉස්සර කුමාරසිංහ රජ උකුත් උණාහ. විජයපාල රජ්ජුරුවන් හා දෙවිරාජසිංහ 22 රජ්ජුරුවෝ උඩරට රජකරන කොට නැවතත් ප්රඑතිකාල් ජනරජ හා කප්පිත්තාමෝරු 23 හා සතර දිසාව කරවන ප්ර තිකාල් සතරදෙනා හා නොයෙක් ප්රතතිකාල් සෙනගත් පාතරට සිංහල සේනාව සමඟ නමදහසක් සේනාව උඩරටට ගොසින් 4. ජන - ධ . : ජනයා රජකමට පැමිනි - ක . 5. සීමන්තුරොරාල - බ . 6. අවැඩ - හ . : අනර්ථ - ග . ව . 7. “ ගණන් නැති සතුන් ” යන පද වෙනුවට : ගම්වල සතුන් නැතුව - ක . : සතුන් ගනන නැතුව - ධ . : සතුන් - බ . : සතුන් ගනන් නැතිව - ම . 8. “ ගිනිජලයකින් . . . . . නැසී ගියාහ ” යන පද වෙනුවට : ගිනි ජලයක් වෙලා ඇග උනුව මලාහ - බ . ක . : ගිනියම් ව්ය සනයකින් කාලයාත්රා: විය - ග . ව . : ගිනිජලයක් උනුව මිය අවීචියේ වැටුනාහ - වන්රා . : මෙතැනට - ධ . ග . ව . යන පොත්වල තව වාක්ය.යක් ඇත . එනම් : “ කුමාරදෙවතාවි කතරගම කන්දේ ස්වාමීන්වහන්සේගෙන් හීන වඩා මහකතරගම දේවාලය සමීපයේ කෝවිලක් තනවා ලැබී රුහුණු රටට හාස්කම් පෑවාය. ” වන්රා . ද මේ පාඨය නැත. 9. නැසුනාට - හ . 10. කුස්තීනු - බ . : කුත්තුනු - හ . : කුත්ති - ධ . : කුත්තිනු - ම . 11. ජනයා - ම . ධ . හ . ක . : ජනරාල් - ග . ව . 12. කුමාරයින් හා - බ . : කුමාරයින්නේ - ධ . 13. අස්තානන් - ක . : අස්ථාල - ධ . 14. විජේපාල - ධ . හ . ම . : විජයපාල් - බ . 15. කන්දෙනන්පල්ලෙ - ධ . : කන්දපල්ලෙන් - හ . : කන්දපල්ල - ක . 16. වැල්ලවා වෙහෙරෙන් මෙපිට - ක . : වැල්ලවාණෙන් - හ . : වැල්ලවාවේ - ම . : වැල්ලපාරෙ - වන්රා . 17. රන්දෙනියේ - බ . : රදෙනියේ - ම . : දෙනියේ - ක . : වේරදෙනියෙ - හ . 18. - ක . බ . : පනාරජ - හ . : රජ - ධ . : දොන් කුස්තන්තීනුජනයා - වන්රා . : කුස්තන්තීනු ජනරාල් - ග . ව . 19. කප්පිත්තාවරු - ග . ව . ර . ල . ස . ධ . 20. “ පන්සිය පනස් පහක් ” වෙනුවට : එකසියහතක් - ව . : පහනක් - බ . 21. සෙනරත්න - ක . : සෙනෙරත් - බ . වන්රා . 22. දෙවිරජසිංහ - බ . ක . : රාජසිංහ - ග . ව . : දෙවරාජසිංහ - ම . 23. කප්පිත්තාවොරු -ම . බ . : කප්පිත්තාවරු - ග . ව . ඩ . ල .
240 රාජාවලිය

කන්දඋඩ නුවර ගිනිලා දේවාලවල ගෙරිමස් කපා තිබා ආපසු එන විට ගංඔරුවේදී 27 රජ දෙකට්ටුව වටලාගෙන යුඬ කර ඒ ජනයන් 28 අල්ලා මරා දමා ප්ර7තිකානුන් ඔක්කොම ඉස් කපා ගංඔරුවේ ගොඩ කළාහ. මේ රාජසිංහ රජ ජගදරාවට 29 ලියා ඇර ඕලන්දේසින් ගෙන්නවා මඩකලපුව තිරිකුණාමලේ උන් ප්රකතිකානුන් අල්ලවා පසුව දෙවෙනි අවුරුද්දේ මීගමුවට වැඩමවා මීගමුවේ උන් ප්ර තිකානුන් අල්ලවා 30 එම අවුරුද්දේ ම ගාල්ලේ කොටුවත් ඕලන්දේසින් ලවා අල්ලවා අරවා උන් විට නැවත ප්ර්තිකානෝ. මීගමුවේ උන් ඕලන්දේසිනුත් 31 අල්ලා‍ගන පාතරට හවිලාගෙන 32 උන්නාහ. ඒ සිටි නොබෝ දවසකින් 1 ඕලන්දේසින් 2 ආපසු මීගමුවට ගොඩබැසලා ප්රිතිකානුන් එක්ක සටන් කර 3 ප්ර්තිකාල් ජනරාල හා කප්පිත්තාමෝරු 4 හා යුඬ කර කොටා වැටී ලේ විලක් කර ප්රටතිකානුන්ඩ 5 පරාජයව නැවතත් මීගමුව ඕලන්දේසි ගත්තාහ. ඕලන්දේසින් හ‍ා ආයේ ප්රරතිකානෝ මීගමුව ගන්ඩ ගොසින් ඕලන්දේසින් එක්ක යුඬ කර ප්ර තිකානෝ පැරදී 7 ආපසු කොළඹට ආවාහ. ඒ සිටි නොබෝ දවසකින් 8 ඕලන්දේසින් 9 කොළඹ ගන්ඩ ඇවිදින් 10 කළුවැල්ලේ උන් ප්රනතිකානුන් අල්ලාගන ලුණුමෝදරදී 11 ප්ර්තිකානුන්ඩ කොටා යුඬ ජයගෙන කොළඹත් වටකර 12 අරවන්ඩ ගොසින් ඕලන්දේසින් කොළඹට පරාජය 13 උණුවිට දෙවනුව රාජසිංහ රජ රග්ගහවත්තට 14 වැඩමවා සිටගන ලන්දේසින්නේ ජනරාලත් 15 වැටිලා 16 නවමසක් අඩස්සි 17 කරගන ඉඳිනා කලට ප්රනතිකානෝ 18 කොළඹ කොටුව ඕලන්දේසීන්ඩ භාරකර දී 19 ගෝවේට ගියාහ. 20 27. ගංඔරුවේ - ධ . : ගන්ඔරුවේදී - බ . : ගන්නරුවේදි හ . : ගන්ඔරුවේ වෙලේදි - ක . : ගම්නොරුවේදී - ම . 28. ජනයා - හ . : ජනරාලත් - ක . 29. ගජදරාවට - ක . : ජගදරාව - ග . ව . 30. අල්ලවාගන - බ . : අල්ලාගන - ක . : අල්ලා - ග . ව . ධ . හ . වන්රා . 31. ලන්දේසිනුත් - ග . ව . බ . හ . ක . ම . 32. “ පාතරට හව්ලාගෙන ” - ක පොතේ නැත . රටහයිලා - ම . ධ . : රටසවිලා - හ . 1. දවසකින් ආපසු - ග . ව . : දවසකට පසු - ක . හ . : දවසකිනුත් - බ . : දවසකින් පසුව - ධ . : දවසකට පසුව. 2. - ධ . 3. “ සටන් කර ” වෙනුවට : සිට කොටා - හ . 4. කප්පිත්තාවරු - ග . ව . හ . ප . ධ . ස . ධ . හ . ක . : කප්පිත්තාමොරු - ම . : ප්රයතිකානුන්ට කොටා - ග . ව . 5. ප්රතතිකානුන් - ශ . ව . ම . 6. පරාජව - ක . : ප්රා ජයව - බ . 7. පරාජව - ක . : පරාදව - ධ . : ප්රා.ජයව - ක . : ප්රාරදව - ම . 8. දවසකට පසු - ක . 9. ලන්දේසි - ස . ප . : ඕලන්දේසි - හ . ත . 10. ගොසින් - ක . : ඇවිත් - ප . ග . ත . : අවුත් - ව . 11. ලනුමෝදරදී - ධ . : ලුනුමෝදර - ත . : ලුණුමෝදර උන් - ග . ව . : ළුනුමෝදරදි - හ . : එහුබඳවා වඩුන්නාවේ මොදරදී - බ . : එනුපොකුනේ මෝදරදී - ස . ප . 12. කොළඹටත් වටකර - බ . : කොළඹ වටලා - ග . ව . : කොළඹත් - ධ . : කොටුවට - ස . 13. පරාජ - ධ . 14. රග්ගන්වත්තට - ස . ප . හ . ම . 15. කප්පිත්තා ජනරාල කියන අයත් - ස . ප . : ජනරාල් - ධ . ග . ව . 16. නැසිලා - බ . ඩ . : වැටී - ස . ප . හ . 17. සමසක් - ක . : සත්මාසයකට පසුව - ව . 18. - බ . ඩ . : ප්රඹතිකාල් කප්පිත්තා - ස . ප . 19. දී ප්ර තිකානෝ - ක . ව . : දී ප්ර:තිකානො නැවූ නැගී - ස . ප . 20. ස . ප . ධ . යන පිටපත් මෙතෙකින් සමාප්ත වෙයි. අප්හැම මහතාගේ පරිවතර්නය ද මෙතෙකින් අවසන් වේ . උපග්ර න්ථය 2 බලන්න.රාජාවලිය 241

පාතරට සේරම කෝට්ටේ රජ්ජුරුවන් විසින් ප්ර තිකානුන්ඩ අත් කර දුන් රට ප්රරතිකානුන්නෙන් ශකවර්ෂ එක්දහස් පන්සිය හැත්තෑ අටෙන් අත් ඇරී ඕලන්දේසීන්ඩ පාතරට අත් උණයි දැනගත යුතුයි. රාජසිංහ රජුට 22 කුමාරප්රාීප්ත 23 වූ විමලධර්මණසූය්ය් කුමාරයින්ඩ රාජ්ජය භාර කර දී ශකවර්ෂ‍ එක්වාදහස් සසිය දහහතරක් පිරී සිටි කල රාජසිංහ රජ 24 උකුත් වී ස්වර්ග පදවිය ලත්තාහ. 25 රාජාවලිය නිමි. 26 සිද්ධිරස්තු - ශුභමස්තු - ආරොග්යුමස්තු.

22. රජ්ජුරුවෝ - ග . ව . 23. කෞමාරප්රා ප්ත - ග . ව . 24. “ රාජසිංහ රජ ” - ශ . ව . පොත්වල නැත. 25. ලද්දාහ - ග . ව . 26. “ රාජාවලිය නිමි ” යන පද ග . ව . පොත්වල නැත . රාජාවලියයි - බ්රි . : රාජවලින් පොතයි - අ . : රාජවලියෙ පොතයි - ය . : මහාරාජාවලියයි - බ . : රාජාවල්ලියේ පොතයි - හ . : රාජාවලිය පොතයි - ම .උපග්ර න්ථය - 1

මෙම රාජාවලී සංස්කරණය “ අනන්තාපරිමාණ සක්වළට උතුම් වූ ” යන වාක්යායෙන් ආරම්භ වුවත් අප විසින් පරීක්ෂා කරන්නට යෙදුණ රාජාවලී පොත් දෙකක එයට අමතර වශයෙන් දීර්ඝ කොටස් දක්නට ලැබිණ. එම කොටස් කිසිදු සංශොධනයකින් තොර ව මතු දක්වනු ලැබේ : (1) ල . පුස්කොළ පිටපත ( ලබුගම ලංකානන්ද ස්ථවිරයන්වහන්සේ විසින් මොල්ලිගොඩ ප්රොවවනොදය පිරිවෙන් පොත්ගුලෙන් ලබා දෙන ලද පොත .) මෙම පොතේ ඇතැම් තැන් කැඩී යාම නිසා අඩු වූ කොටස් තිත් හා වරහන් මගින් දක්වා ඇත. නමො තස්ස භගවතො අරහතො සම්මාසම්බුඬස්ස --- දඹදිවට මැඩ මඩලයට නාහිමඩලයක් බඳු වූ අනන්තාපරිමාන බුදුවරයන්වහන්සේලා බුදු වූ බොධිමඩලයෙහි අප මහ ගවුතම සර්වඥරාජොත්තමයානන් වහන්සේ බුදුවී වදාලාවූ ළුස්ථානයට උතුරුදිග නියං ගම සිටු සුජාතාවන් කිරිපිඬු පිලිගන්වන්ට ආ තැන් පටන් නිග්රොඋධ ව්ර ක්ෂතයට එක් කවුවෙක් විය. අජපාල ව්රසක්ෂගයෙහි සිිට නේරංජනන් ගඟාවට එක්ෂිය පනස් බඹයෙක. නෙරංජනන් ගඟාවෙ සිට කුසතන පිලිගත් තැනට එක්ෂිය විසි බඹයෙක. දකුණු දිග සිට කුසතන පිලිගත් කැනසිට බොධිමඬලට . . . (2’’ අඩු ) . . . නයෙහි සිට කුසතන සලා එළු තැන පොලව පලා ගන නැගී අටලොස් රියන් වජ්රකසනාරූඪව වැද මාර පරාජය කල පල්ලංකය අන්කර්ධානව . . .(2”අඩු). . ඝනය සතර රියන් වියතක් දිගය. එකොලොස් රියන් ආසනාරූඪව වැඩ හුන් බුඬරූපය උස දස රියනෙක . . . (2’’ අඩු ) . . . කල ප්රාරසාදයෙහි වට එකි එකි දිගින් අටලොස් බඹයෙක උස පන්තිස් බඹයෙක. ප්රාරසාදයෙහි සිට බෝධිව්රදක්ෂසයට ත . . . (2’’ අඩු ) . . . එ බෝධි කොටුවෙහි උස සත් බඹයෙක. වට පනස් බඹ රියනෙක බොධින්වහන්ෂෙගෙ වට තුං බඹරියනෙක. උස පස්විසි බඹ . . . (2 . 4 ’’ අඩු ) . . . සාඬාවෙන් දකුණු සාඛාව සිංහලත්දීපයෙහි පිහිටියෙය. එම සාඛාවෙන් ගසට ඇරුනු පඟුව මිටිරියනෙක ඉසාන කොන සිට නෙ . . . (2 . 4 ’’ අඩු ) . . . ට අතර නවබඹෙක. උතුරුදිග රුවන්සක්ම . . . කර තැන් පස්බඹක. බෝධීන්වහන්ළේට වාම්යා)කොන රුවන්ගෙයි වැඩ හුන් . . . (2 . 3 ’’ අඩු ) . . . බඹෙක. නයිරිත්යාද දිග අජපාල රුක් මුලව . . . (11.6’’ අඩු ) . . . බෝධියට දකූණුදිග මුචලින්ද.ය දවුල් ශබ්දප්රඅමාන . . . පාසනය . . . ( 3. 2 ’’ අඩු ) . . . නේෂ්ට අගතියෙහි දුස්කලක්ක්රිනයාකර තැන් . . . (2 ’’ අඩු ) . . . යින් වහන්ෂේට පූර්වදිග නේරංජනන් ගඟාවට අතර එක . . . ය නව බඹෙක. ගඟාවෙ පලල වුෂභ ශබ්දය නියන් කාලේට පිලීවටක් පැන්ය. වර්ෂාබ . . . (1 . 8 ’’ අනු ) . . . ය. බෝධිමඬල දෙසයෙහි ධම්මරක්ෂිත භික්සූන්වහසේ බොධිමඩලයෙහි බොහො වයස කොට බොධීන්වහන්ෂේට නයිරිත්ත්යම . . . (1 . 4 ’’ අඩු ) . . . ඩිතයන් තපස් කල තැනට දෙදවසින් ගමනය. වනගිරියටඋපග්රඩන්ථය - 1 243

තුන්දාලවසින් ගමනය. බෝධින්වහන්ෂේට දකුනු දිග බොධිය . . . . (1 . 2 ’’ අඩු ) . . . පන්ශලට මන්ත්රිනදේවීන්ගෙ පන්ශල අතර ශටබඹෙක. පන්ගල සිට පොකුනට දෙවිසි බඹෙක. පොකුන අසල ගලපිට . . . (1 . 2 ’’ අඩු ) . . . සියත් වයන්ගෙ දෙවියතක් ප්රලමානය. පොකුන හරහා එක්විසි බඹෙක. දිග පනස් ‍බඹෙක. ගැඹුර දෙබඹ විසිරියනක බොධිමඬලයෙහි සි . . . (1 . 2 ’’ අඩු ) . . . ගමං එකෙක සංජය නුවර සිට වංකගිරි . . . යන මං එකෙක . වංක ගිරියට අග්නි කොනයෙහි ජයතුරා නුවරට යන අතර තිස්දවසින් ගමන. ජයතු . . . (1 ’’ අඩු ) . . . නුවර දකුනු දිග සත් දවසින් ගමනය. බොධිමඩලයට පූර්ව . දිබ්භාගයෙහි මඬුකයා බන ඇසූ තැනට . . . (5 . 5 ’’ අඩු ) . . . නුවරට තුන් දවසින් ගමනය. පාඩව . . . ( 1 ’’ අඩු ) . . . ම නුවර මධ්යයයෙහි පර්වත මුදුනෙ බින්ෂර රජ්ජුරුවගෙ ප්රවසාද වන්නෙය. එම නුවර පිඬු සිගා රතනාගාර පර්වතයෙහි වැඩ හිඳ වැලදු තැන් අග්නි කොනෙහි දවුල් ශ . . . ( 1 ’’ අඩු ) . . . පාඬව පර්වතයට බසානයෙහි ධනපාල දමනය දවුල් ශබ්දය මෙම දිග ඇති පූරිවදිබ්භාගයෙහි ගිජ්ඣකූට පර්වතයට අතර බෙර ශබ්දය දෙවදත්ත . . . ‍ෙයා බුදුන්ට පෙරළු ගල් මෙම තැනය. පාඩව පර්වතයට වෙළුවනය අතර දවුල් ශබ්දය නුවරට උතුරු දිබ්භාගයෙහි රජගහ නුවර දාගොබ කුකුළු . . . ( 1 ’’ අඩු ) . . . දය. වේළුවනාරාමෙටත් රජගහනුවරටත් අතර සරස්වති ගුහාවය. දකුනු දිබ්භාගයෙහි ඌෂ්ණ ජලයෙන් යුක්ත පුෂ්කරණිය. රජගහ නුවර පූර්වදිබ්භාගයෙහි බකමුහුනු පක්ෂියා බුදුන්ට වැඳ විවරණ ලතවූ ස්ථාණයට දෙගවු සමාරය. නාලන්දා නුවරටත් රජගහ නුවරටත් උතුරු දිග එක් ගවු සමාරය. රජගහ නුවරටත් උතුරුදිග විසාලා නුවර‍ටත් එක දවසින් ගමනය. මෙම විසාලා නුවර දාගොබෙක් ඇත. ශ්රීත මහා බොධීන්වහන්සේට බෂ්ණාහිර අනොමා නං ගඟාවට සත් දවසින් ගමනය.පුළුල ගවුමෙක. මෙම ගඟාවට බෂ්ණාහිර බරණැස් නුවරට දසදවසින් ගමනය. මෙම නුවර ගවු දෙකක් ගිය තැන ඉසිපතණ විහාරය. උතුරු දිග දෙගවු සමාරට අධිකරන ස්ථානයෙහි දන්සත් පැවැත්වූ තැන ප්රා සාදයෙක් ඇත. බරනැස් නුවරටත් සිරිත්යා දිග වානරව උපන් ජාතියෙහි දෙවිදත් වඳුරාපිට මැඩ මැරූතැනට දසදවසින් ගමනය. බරණැස් නුවර සිට යෝධ්යිපුරයට සතර දවසින් ගමනය. අයෝධ්යනපුරයට චාම්ම්යද කොනෙහි ජෙතවනයට දසදවසින් ගමනය. ජෙතවනෙට පූර්වදිබ්භාගයෙහි කොසල රජ්ජුරුවන් කෙරෙවු චන්දවන පිලිමයට අතර තිස් බමයෙක එපිලිම වහන්සේ වැඩ හුන් පිලිමගෙට එකී එකි දිගින් සත් සත් බඹයෙක. අටවක් පසලොස්වක් පෝයෙහි ඇතුලත පූජා කොලාහල පිටතට ඇසෙන්නේය. උස සත් බඹ සමාරෙක. ජෙතවන විහාරයට උතුරු දිග ශවැත්නුවර සිට පච්ඡිම භාග කපිලවස්තු පුරයට එක මාසින් ගමනය. කපිලවස්තුපුරුයට පූර්වදිබ්භාගයෙහි ළුඹිනිවනයට එක ගවු සමාරය. කුසිනාරාම නුවරට නයිරිත්යට කප්ලපුරයට තුන්දනවසකින් ගමනය. බොධිමඬලයට දකුනුදිග කදලිස්තානයට නම මසින් ගමනය. එස්ථානයෙහි බුදුරැස් ඇති නියාව නිරන්තරයෙන් පවත්නා පන්ෂයයෙක. බත් පුජාව්න්දසත් සේනාවය නමින් කල ප්රනසාදයයි. කදලිස්ථානයට සිංහලය . . . . ( 8 ’’ අඩු ) . . . පහලොස්


244 රාජාවලිය

දවසින් ගමනය. බොධිමඬලයෙහි චක්ෂුමා දෙසයට දෙමාසින් ගමනය. චක්ෂුමාදෙසයට පූර්වදිබ්භාගයෙහි පුක්කුමාදෙසයට දෙමාසින් ගමනය . . . ( 3 ’’ අඩු ) . . . ගඟාව පලල එක් ගවු සමාරය. අනොතත්තවිලය සුදර්ෂයනකූටය චිත්රමකූටය කාලකූටය ගන්ධකූටය කයිලාසකූටය මේ . . . පසින් පිරිවරණ ලදුව . සුදර්ෂානකූටය ස්වර්ණමය දෙසිය පනස්යොදුන් උසය. චිත්රිකූටය රන්මය. කාලකූටය අඳුන්මය. ගන්ධකූටය පස්මිශ්රොය. ඇතුල මුංවන් පැහැය. කළුවැල් ආදී වූ සුවඳය. කයිලාස කූටය සඳුන් පැහැය. සාරගන්ධය සරල ගස් ආදි බරනැති සුවඳය. ලමඟ ආදි සුඹුළු සුවඳය. ගිවුළුපොත්තෙ සුවඳය. ශදොල මල් ආදි සුවඳය. පත්රආ . . . ගන්ධ නාමල් කෙසරු සුවඳය. මල්ජාති පලාපල ගන්ධය. නන්දයමූලක නම් පර්වත බුදුන්ට රං ගුහාවය මැනික් ගුහාවය රිදී ගුහාවයි තුනෙක් වේ. මැනික් ලෙන දොර යොදුනක් පලලය. මංජුසක නම් ව්රයෂභයාදියෙහි ගොඩෙහි හැම මල් පිපෙය. අනොතත්තවිල සතරදිග සිංහ මුඛය හස්තිමුණය අස්ව මුඛය ව්ර්ෂභ මුඛය සතරමුඛ වෙයි. සතර ගඟාවො විල තුන්තුන් විට පැදකුනු කොට ඒ ඒ දිග ගියෙය. දකුනු දිගින් නික්මුනු ගඟා විල වට තුංවිටක් පැදකුනු දිගින් ශට යොදුනක් ගොස් සරස සිටි පර්වත.වටින් තුං ගවුවක් පමන ජලධාරාවක් ආකාසයෙන් ශට යොදුන් ගොස් ඒ වේගයෙන් කියග්ගල පනස්යොදුන් පොකුනු විය. එහි වෙරල බිඳ අතලගල වැද ශටයොදුනක් ගොස් ගන කඩ පොලොව බිඳගන උමගින් ශටයොදුනක් අවුරස සිටි රවින්දල නම් පර්වත ගැසි හස්තඟිලි වැනි ධාරා පසක් විය. අනොතත්තවිල තුං විටක් පැද ගිය තැන ගඟනා වේ . ඉඳුරාගල පිටින් ගිය ගඟ කව ගඟ නං වේ . ආකාස කඟා නම් වේ . තියග්ගල පොකුනු විල් බිඳ අතලගල වැඳ මහා ගඟා නම් වේ. උඩගිං ගිය හෙයින උමඟ ගඟා නම් වේ. විධ්ය් නම් සරස්වතී සිටිය පර්වතය වැඳ ගිය හෙයින් ගඟාය. යමුනාය අචිරවතිය සරබූය මහීය යන පස් නම් ලද ශට ශට යොදුනි. තවද අනන්තපරිමාන සක්වලට උතුන්වූ ආඥා ශ්රෙමෂ්ට කොට ඇති කෙල ලක්ෂයක් සක්වල ද ඊටත් වඩා උතුම් වූ ජම්ම ක්ෂෙමස්ත්රො වූ දසදහසක්වල ද ඊටත් වඩා උතුම් වූ මේ මඟුල් සක්වල ද එහි සත්දාහක් යොදුන් පූර්වවිදෙසය එහි පිරවර පන්සියයක් කොදෙවු ද අටදහසක් යොදුනු උතුරු කුරුදිවයින ද එහි පිරවර පන්සියයක් කොදෙවු ද අටදහසක් යොදුන් උතුරු කුරුදිවයින ද එහි පිරවර පන්සියයක් කොදෙවු ද සත්දහසක් යොදුන් අපරගෝදානය ද පිරවර පන්සියයක් කොදෙවු ද මේ තුන්දිොවයිනට ජඹුබීපය වන්නේය. ‍ෙම් ජඹුබීපය දසදහසක් යොදුන් විය. මනුෂ්යව පථයට තුන්දේහසක් යොදුන් විය . එහි පන්සියයක් කොදෙවු පිරිවර විය. සයානුකෙලලක්ෂ‍යක් මහා පටුනුගන් විය. එක්ලක්ෂ නවාඅනූදහසක් රාජධානි ඇත්තාහ. මධ්‍යමකාලයෙහි තෙසැට දහසක් රාජධානි ඇත්තාහා. මෙයින් එක්ලක්ෂෙ නව අනූදහසක් දොනමුඛ ඇත්තාහා. මෑත භාගයෙහි එක්සියයක් රාජධානි ඇත්තාහා. මෙයින් පිටත ප්රකත්යතක්ෂජ දෙසවලින් හා බන්කාලදෙසය - තත්තරටය - වගුරටය - සිංධුරටය - ඕරාගලය - ගුජ්ජරය - නඟුරය - වෙසඟු රටය - කර්න්නරටය - ලලාටය - තිමිරදේසය - කාකදෙසහය - තමහරදෙසය - උප්ථලය - ජන්නිරය -උපග්රෙන්ථය - 1 245

කර්න්නාගරනය - ගවුවදෙසය - ගධාරදෙසය - අරමනදෙසය - මල්ලවදෙසය - මධුරටය - පාඬිරටය - කාස්මිරය - සෝනක දෙසය - බඹරදෙසය - වීරකල්යාරනදෙසය - වඩිඟදෙසය - වුරන්න දෙසය - සොලීකරය යන මෙකී දෙසවලින් හා ගවුගනනින් එක්දාස් දෙසියක් විතර දහසක් ගවු ඇති බොධි මඬලයට නැගෙනහිර දිබ්භාගයෙහි හස්තිපුරනුවරය - මාතඟ නුවරය - සවුර වීර නුවරය - සවුරාප්ට නුවරය - පුඩරීක නුවරය - කාලිඟපුර නුවරය - පුෂ්පකර නුවරය - ලලාටය - රුවින් ආකාර ඇති නුවරය - නැගෙනහිර දිබ්භාගයෙහි පිහිටියෙය. අග්නිදිබ්භාගයෙහි ශවැත් නුවරය - ජයතුරා නුවරය - සාගල්නුවරය - මියුළුනුවරය - කුසාවති නුවරය - රජගහනුවරය යන මෙකි නුවර සය පූර්වදිබ්භාගයෙහි පිහිටියෙය. දකුණු දිබ්භාගයෙහි කුලසවුගන්ධ නුවරය - ඉඳිපත් නුවරය - කුරුරට - බරණැස් නුවරය - කිඹුල්වත්පුර නුවරය - අයොධ්යටපුර නුවරය - යන මෙකී නුවර පස දකුනු දිබ්භාගයෙහි පිහිටියෙය. බෂ්නාහිර දිබ්භාගයෙහි සිංහපුර නුවරය - අරිෂ්ටපුර නුවරය - විසාලාමහ නුවරය - කොසබෑ නුවරය - පැලළුප් නුවරය - කර්න්නා ගෞඩ නුවරය - දන්තපුර නුවරය - මෙම නුවර සත බෂ්නාහිර දිබ්භාගයෙහි පිහිටියෙය. උතුරු දිබ්භාගයෙහි උත්ත්රදපටාල නුවරය - රොජාලි නුවරය - වස්ථාන නුවරය - තක්ෂ‍ලා නුවරය - කුසිනා නුවරය - කර්න්න නුවරය - ගවුඩ නුවරය - ගධාර නුවරය - යන මෙකී නුවර අට උතුරු දිබ්භාගයෙහි පිහිටියෙය යන මෙකී පන්තිස් නුවර චක්රුවර්ත්තිරජංහා මහාධනසිටිවරුං හා ‍මහෙශාක්ය් දෙවියන් හා අසූමහසවුවං හා දෑගසව්වං හා රහතුං හා පසේ බුදුන් හා උපන්නේය. මේ උත්තමයන් වහන්සේලා උපදිනස්ථාන දත යුතුයි. කිඹුල්වත්පුර නුවර අප්ප්රවමනෙ බුදුවරයං මවුකුස පිලිඳ ළුඹීනි නම් උයනෙදි පිහිටන නිලත් බුදුන්නාවූ බොධිමඬලයෙහි ශ්රීන මහා බෝධින් වහන්ෂේ පිහිටනා නිලත් බොධිමඬලයෙහි වජ්රාාසනය පහල වන උතුන්වූ නිලත් නුවනැත්තන් විසින් දැනගත යුතුයි. (2) ව . සංස්කරණය (වතුවත්තේ පේමානන්දු ස්ථවිරයන්වහන්සේ විසින් සංස්කරණය කරන ලද මුද්රිතත රාජාවලිය - දෙවන මුද්රනණය : ( 1959 ) 1 – 5 පිටු ) .

නමො තස්ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස

නෛක රශ්මි ප්රොබාරඤ්ජිතව යුගන්ධරොද්ගත සූය්ය්වන දිව්ය රාජයා මෙන් ස්වරණවර මාලිගාතුරෙහි සිංහාසනාරූඪව යශොරශ්මි ප්රතජ්වලිතවූ මහාබ්ර‍හ්මරාජ ශ්රීණ විලාසයෙන් රජ පැමිණි මහා සම්මත නම් සූය්ය්ව වංශොද්භූත වූ රාජදිවකරොත්තමයා ආදිකොට රාජවංශය ප්ර කාශ කොට දක්වනු ලැබේ. හේ කෙසේද යත් : - මේ මහාභද්රාකල්පය හටගන්නට පළමුව කෙළ ලක්ෂසයක් සක්වළ එක පැහැර ටය අජටාකාශය දක්වා මහාපෘථිවි මෙරුපර්වතාදිය ගින්නෙන් දා එකකුහර ව නොසෑදු බෙරක්සේ නැසී සිටි කල නැවත හැම සතුන්ගේ පිනින් සම්පත්තිකර මහාමෙඝයක් වසින්ට පටන් ගනිති. හෙද246 රාජාවලිය

පළමුවෙන් හිදිකටු සුන්සාල් පමණ වැසි වස ක්රසමයෙන් හිදඬු සා වැස හුණදඬු පුවක් කඳන්සේ වැසි ධාරා වැස තල්කඳ පොල් කඳන්සේ වැසිධාරා වැස ක්රකමයෙන් ගවු දෙගවු තුන්ගවු පමණ වැසිපොද ධාරා වැස දහස් දෙදහස් යොදුන්වට වැසි පොද ධාරා වැස ගින්නෙන් දා ගිය කෙළ ලක්ෂරයක් සක්වළ ශුඬාවාස බඹලොව දක්වා ජලයෙන් පිරී සිටිනේය. මෙසේ බමලොව දක්වා පිරී සිටින ජලප්රොවාහය සත්ව්යන්ගේ කුශලකර්ම බලයෙන් හටගත් වාත වේගයෙන් දිය බදා අනික් සක්වළකට දිය බින්දුවක් පමණකුදු යා නොදී පන්දුවක්සේ වාත බන්ධනයෙන් පෙරළි පෙරළී දිය රඳවා ක්ර්මක්රාමයෙන් වියැළි වියැළි දියවර බොල් කෙරෙමින් පහත් බැස පළමු ශක්රමභවනය පිහිටි තැනට ලං වේ. එකල පළමු බඹලොව පිහිටි තැන් බඹලොව පහළවේ. දෙව්ලොව පිහිටි තැන් දෙව්ලොව පහළවේ. එකල ආහස්සරාදි මතු බඹ තලවල වසන බ්රිහ්මරාජයන් අතුරෙන් ඇතැම් කෙනෙක් ආයුක්ෂ ය වීමෙන් හෝ පුණ්යබක්ෂරය වීමෙන් හෝ එයින් චුතව මහා බ්ර්හ්මය , බ්රනහ්මපුරොහිතය , බ්රෝහ්මපාරිසද්යරය යන ප්රැථමධළුානය තුන්තලයෙහි උපදිත් . පරනිර්මිත වශවර්තිය , තුෂිතය, යාමය යනාදි දිව්යලලොකයන්හි උපදිත් . නැවත ජලය ක්රරමයෙන් අඩුවී ගොස් මිනිස් ලොව පිහිටන තැනට බටකල්හි යට අජටාකාශ මස්තකය නව ලක්ෂජ සැටදහසක් යොදුන් වා පොළොව පිහිටීය. ඒ වා පොළොව මත්තෙහි සාරලක්ෂහ අසූදහසක් යොදුන් ගැඹුර ඇති ජලපොළොව පිහිටිය. ඒ මත්තෙහි එක් ලක්ෂල විසිදහසක් යොදුන් පමන ඝනය ඇති ගල් පොළොව පිහිටිය. ඒ මත්තෙහි දෙලක්ෂ‍ සතලිස් දහසක් යොදුන් ඝනකඩ මහා බොල් පොළොව පිහිටීය. එකල මුහුද වුවමනා තැන් ගැඹුරු විය. සක්වළ වුවමනා තැන් ත්රිෙකූට සත්කුළ පවු මහමෙර සක්වළ ගල් පිහිටියේය.මෙසේ මෙර සහ සතර මහ දිවයින් වෙයි. එකල කෙළ ලක්ෂුයක් සක්වළ ලෝඇඳිරි මහා නරකයක් මෙන් එකාන්ධකාරව පවත්නේය. ඉක්බිති බඹලොවින් බඹහු අවුත් මිනිස් ලොවට බැස තමන් තමන්ගේ ශරීරාලොකයෙන් ඒකාලොක කොට ප්රීවතිසැප අනුභව කෙරෙමින් අහස්හිම ඇවිදිනාහුය. එකලට මේ කෙළ ලක්ෂොයක් සක්වළෙහි දිය බැස මේ මහාපෘථිවියෙහි පස් දඬුවැලබෑ මීයක රසමෙන් ඉතා මධුරවූ රසයෙන් යුක්තව පවත්නේ එකල බඹුන් අතුරෙන් එක් ලොල්වූ සිත් ඇති බ්රසහ්මයෙක් කැකෑරූ පැණි මෙන් තිබෙන පොළවෙහි පස් කලල් ඇඟිල්ලෙන් මඳක් ගෙන දිවගා බලා ඉතා මධුරසේ දැක ඒ බ්රතහ්මයා කුල්මත්ව මහා පෘථිවියෙහි පස් තෙමේම කන්ට වන. එකල ඔහු බලා සෙසු බඹහුද මහ පොළොවෙහි රස කන්ට වන්හ. මෙසේ බඹහු ඔවුනොවුන් හා සමව නොවෙනස්ව මහපොළොවෙහි පස්ම අනුභව කරන්නාහු සැටදහසක් හවුරුදු ඉක්ම ගියාහුය. මෙසේ සැට දහසක් හවුරුදු මහපොළොවෙහි අමාරස අනුභව කරමින් කල් යවන කල්හි බඹහු ලොභ සිත් උපදවා මහා පෘථිවියේ මේ තොපටය මේ අපටයයි කියා දැතින් පයින් තමන් දිශාවට නතු කොට ගොඩකර ගනිති. එවිට ඔවුනගේ බලවත් ‍ලොභයෙන් පෘථිවි රසය අන්තර්ධාන විය. දෙවැනිව ඔවුන්ගේඋපග්රගන්ථය - 1 247

කුශල බලයෙන් ජීවත්වන පිණිස භූමිපට්ට නම්වූ රත් කැවිල නම් සතු වර්ගයෙක් පහළව එයින්ම පසලොස් දහසක් හමුරුදු සතුටුව අනුභව කොට එයින් ජීවත් වූවාහුය. එකල බඹහු තව තවත් ලොභ උපදවා තම්පලා වතු මෙන් සීමා නියම කොට ඉන් තෝරා ගනිති. ඉක්බිති ඒ සතුද ඔවුන්ගේ ලොභය කරණ කොට ගෙන අන්තර්ධානව තුන්වෙනිව ඉතා මධුරවූ භදුලතා නම්වූ ලිය ජාතියෙක් පහළ විය. එයින් ද පන්තිස් දහසක් හවුරුදු ඒ ලිය ජාතිය අනුභව කළාහුය. භදුලතා නම්වූ ඒ ලිය ජාතිය දුටුවිට ඒ ඒ තැනම කඩා කන හෙයින් සෙසු බඹහු , “ අප ඉදිරියෙහි තුබූ ලිය ජාතිය, තොපි කව්දැ ” යි කියා වළකති. එකල ඔවුන්ගේ බලවත් ලොභය නිසාම ඒ ලිය ජාතිය අනුභව කළාහුය. භද්රිලතා නම්වූ ඒ ලිය ජාතිය දුටුවිට ඒ ඒ තැනම කඩා කන හෙයින් සෙසු බඹහු, “ අප ඉදිරියෙහි තුබූ ලිය ජාතිය , තොපි කව්දැ ” යි කියා වළකති. එකල ඔවුන්ගේ බලවත් ලොභය නිසාම ඒ ලිය ජාතිය අන්තර්ධානව සතරවැනිව ඔවුන්ට කප්රුකෙක් පහළ විය. එයින් ඒ සියල්ලම ගෙන දෙවිසි ලක්ෂරයක් හමුරුදු සුවසේ රැකුණාහුය. දෙවිසිලක්ෂයයක් හවුරුදු එයිනුදු රැකුණු කල්හි ඔවුන්ගේ ලොභය බලවත්සේ වඩුත් වඩුත් කප්රුක්ද අන්තර්ධානව පස්වැනිව කුඩු නැති , දාහි නැති , මුතුසේ , පිරිසිදු මිහිරි සුවඳ ඇති , ස්වයංජාත හැල් පහළ විය. ඒ ස්වයංජාත හැල් ගෙන පහළ වූ මැණික් බඳුන්හිලා මැණික් උදුනැ නගා පිළියෙළ වූ දිවබොජුන් වැනි වූ සුවඳ බත් අනුභව කරන කල්හි බඹහු හැම දෙනාගේම ශරීරාලොකය අන්තර්ධාන විය. අහසින් යන සෘඩි නැති විය. භූමියෙහි ඇවිදිනා සුලුවිය. එකල ඔවුන් පන්තිස් දහසක් හමුරුදු කිසිම වෙනසක් නොවනසේ ස්වයංජාත සුවඳ රත්හැල් සාලේ බත් අනුභව කළාහුය. එතැන් පටන් ඔවුනොවුන් ලොභ වසඟව මේ තොපටය මේ අපටයයි කියා ක්ෂෙහත්ර වල්හි සීමා නියම කළාහ. ඒ නියම කළ සිමා ඉක්ම ඒ ඒ තැනින් සොරා ගෙන කන්ට වන්හ. එසේ කන්නවුන් දැක එතැන් පටන් උනුන් කෙරෙහි බඩ වෛරව සොරා ගන්නවුන් කැට පහණ මුගුරු ආදියෙන් තළා මරා ක‍ියා විරූඩ කෙරෙමින් ඔවුනොවුන් කෙරෙහි වෙනස් වූහ. මෙසේ සත්ව යන් ආහාර අනුභව කරමින් වසන කල්හි ශරීරයෙහි ඕජස බහුල වීමෙන් ජලමල උපන. ඒ ජලමල නික්මෙනු සඳහා කලට හටගන්නා පල කැකුළු සෙයින් ජලමල මාර්ග බිදී ඒ ඒ ස්ත්රීල පුරුෂ ලක්ෂහණටය හට ගත්තේය . ඇතැමුන්ට නපුංසක ලිඟුද හටගත්තේය එතැන් පටන් ස්ත්රීු පුරුෂභයයි ව්යගවහාර විය. එකල සත්වලයෝ කල් යාමෙන් ලොභ වෙෂ මොහයන්ගෙන් භරිත වූහ. උනුන් කෙරේ විස්වස් නැතිවීමෙන් වෙනස් වූහ. ශරීරාලොකය නැති හෙයින් ඝනාන්ධකාරයෙන් මහත් දුකට පැමිණ හැමදෙනම එකසිත්ව කියන්නාහ, “ ඇයි සත්පුරුෂයෙනි , මෙතෙක් කල් අපගේ ශරීරාලොකයෙන් මුළුලොව එකාලොක කොට ඇවිද්දම්හ ; එහි ප්රීඅතියම ආහාර කොටත් විසුම්හ ; රිසි තැනට අහසින් ගියම්හ ; දැන් එක අත්බැවම අපගේ සිතෙහි උපන් ලොභ වෙප මොහයෙන් පෙර ඇති මේ හැම අපට දැන් අන්තර්ධාන විය : සෙසු දෑ තබා දැන් අන්ධකාරයෙහි මසම්හ. එහෙයින් අපට අලොකයෙක් ඇත්නම් ඉතා යහපතැ ” යි කියා හැම දෙනම එක්සිත්ව සිතූහ. එකල ඔවුන්ගේ පිනින් සිත් හා සමග ඝනාන්ධකාරය විධ්වංශනය කෙරෙමින් දෙසාළිස් දහසක් යොදුන් මත්තෙහි අසමින් පනස් යොදුන් හා විතරින් පනස් යොදුන් පමණවූ


248 රාජාවලිය

හිරුවිමන පහළ විය. ඒ හිරුවිමන ඇතුළතින් ස්වර්ණමය වන්නේය. පිටතින් දැවානමය වන්නේය. එහෙයින් එය උෂ්ණාකාර වන්නේය. ඒ හිරුමඬල ද එකී එකී දිගින් නවලක්ෂ යක් නවලක්ෂ යක් යොදුන් අඳුරු විධ්වංශනයෙන් අලොක පතුරුවා අහසෙහි පහළවි ගමන් යන්නේය. එකදා ඇතුළත සත්විසි ලක්ෂංයක් යොදුන් පලා යන ගමන් ඇතිව. එක් පැය ඇතුළත පන්දහසක් යොදුන් පලායන ගමන් ඇතිව , එක් විනාඩියක් ඇතුළත එක්සිය පස් විසි යොදුන් ගෙවා පියන තරම් ගමන් ඇතිව එක් හුස්මක් හෙළා ලන ඇතුළතපනස් යොදුන් පලායන තරම් ගමන් ඇතිව සිටගත. එකල හැම දෙනම එක්ව හිරුවමන දැක සතුටුව “ අප හැමදෙනම දැන් අන්ධකාරයෙන් මිදුණම්හ ” යි කියා සූය්යාුව ලොකයෙන් හිරුවිමන බලා බලා නෙයියාඩම් කෙළිති. එවිට හැමදෙනම එක්ව කියන්නාහු , “ මෙතෙක්කල් අන්ධකාරව උනුම්හ. දැන් අපගේ සූය්ය්එවිවිරහයෙන් හිරුවිමන පහළ වූ හෙයින් ඒ ආලොක මණ්ඩලයට සූය්ය්් මණ්ඩලයයි නම් තබමු ” යි කියා එසේම නම් තුබුහ. මෙසේ පහළ වූ සූය්ය්න් විමානය ඉතා දුරුව ගිය කල්හි පෙර සෙයින්ම අඳුරට පැමිණ , “ හිරුමඩල සෙයින් තවත් ආලොකයෙක් පහළ වූයේ නම් ඉතා යහපතැ ” යි සිතූහ. ඔවුන්ගේ සිත හා සමග සඳ විමන පහළ විය. ඒ දැක අපගේ ඡන්දැය ලෙසට පහළ වූයේ සඳහුයයි නම් තැබූහ. හිර සඳ පහළ වූ දවස්හිම ඉදිරි පසු නොවී එකවිටම මහාමේරු චක්ර වාට හිමවත් පර්වත දිවයින් කො‍ඳෙව් සමුද්රද දෙදෙවිලොව යනාදී සියල්ලම මැදින් දින පසළොස්වක් පොහෝ දවස්හිම පහළ විය. මෙසේ අනන්තාපරිමාණ සක්වළට . . .උපග්රින්ථය - 2

දෙවන විමලධර්මසූය්ය්ේ රාජ්ය්පදප්රාහප්තියෙන් රාජාවලිය අවසන් වන බව පෙනෙතත් ඇතැම් රාජාවලි පොත්වල ලංකා ඉතිහාස කථාව තවදුරටත් වාර්තාකර ඇති බව ඉහත පෙන්වා දෙන ලදි. රාජාවලි පොත්වල අවසාන භාගය අපේ සංස්කරණයෙන් වෙනස් වන අයුරු මත දැක්වේ : (1) මෙම සංස්කරණයෙහි ( 241 පිටුවේ ) අවසාන ඡේදය වෙනුවට බලපිටියේ සුභද්රාමරාමයට අයත් පුස්කොළ පොත ( බ ) , බ්රිෙතාන්යහ කෞතුකාගාරයේ ඕ . ආර් . 22012 දරන පුස්කොළ පොත ( බ්රි‍ ) , වික්ර මසිංහ නාමාවලියේ අංක 69 /4 ( බ්රි 1 ) , අංක 70 ( බ්රිර 2 ) , අංක 70 ඒ ( බ්රි. 3 ) , අංක 71 ( බ්රිර 4 ) යන පොත්වල ද පෙනෙන ‍පාඨය හා එහි පාඨාන්තර මතු දැක්වේ : “සක් වර්ෂ( 1 එක්වා දහස් හසිය 2 දහහතින් පිරි සිටි කල රාජසිංහ 3 රජ උකුත් වූ 4 විට තුන් අවුරුදු පසු ගිය කල එක්දහස් අසූඑකින් 5 හත්රට පාතකට්ටුව කෝට්ටේ රජ්ජුරුවො ප්රනතිකානුන්ඩ අත්කර දුන් රට ප්රකතිකානො සකවර්ෂට එක්වාදහස් හසිය හැත්තෑ අටින් 6 ඇර 7 පාතරට ඕලන්දේසින්ඩ අත් උනයි 8 දැනගත යුතුයි. ඉන් පසු විමලදහම්සූය්ය්න් රජ 9 ධර්මයට යෙදි ධර්මයෙන් රාජ්ජය කර උකුත් උනාහ. ඉන් පසු වීරපරාක්රසම නරෙන්ද්ර්සිංහ දෙවේන්දු නමින් රාජ්ජය කරන සඳ දැනගත යුතුයි. ” 10 ( 2 ) හඟුරන්කෙත පොත්ගුල් විහාරයේ ඩබ්ලිව් ධම්මතිලක ස්ථවිරයන් ළඟ ඇති , පන්නල ඇස් . ජි . ඩිංගිරි ඈපා මහතාට අයත පුස්කොළ පොත ( හ ) අනුව රාජාවලියෙහි අවසාන කොටස මෙසේය : “ එසිටි නොබා දවසකින් ඔල‍න්දෙ:යි කොලඹ ගන්ට ගොසින් කළුැවැල්ලෙ අන් ප්ර තිකානො අල්ලාගෙන එනුමෝදරදි ප්රොතිකානුන්ඩත් කොටා යුඬ ජය ගෙන කොළඹ අරවංඩ වටකර ගොසින් ඕලන්දෙසි කොලබට පැනලා පරාජය වූ විට දෙවනුව රාජසිංහ රජ රග්ගන්වත්තට වැ‍ඩමව්වා සිට ගෙන ලන්දෙ සින්ගේ ජනරාලත් වැටි නව මාසයක් අඩස්සිකර ගෙන හිදිනා කලට ප්රදතිකානො ‍කොළඹ කොටුව ඕලන්දෙසින්ට භ‍ාර කර දි ප්රනතිකොණො අවුරුද්දකට පසුව ගිය කලට ගත් රට පාත කට්ටුව කොනය දැනගත යුතුය. රාජාධිරාජසිංහ රජ්ජුරුවො අටතිස් හවුරුද්දක් රාජ්ජය කර මිය දෙවුලොව ගියසේක . රාජසිංහ රජ්ජුරුවන්ගෙ පුත් වූ විමලදහම් රජ සත් හවුරුද්දක් රාජ්ජය කර මිය පරලොව ගියාය. ඔහු පුත් කුඬසාලෙ රජ 1. වරුස - බ්රි. 4. 2. “ එක්වාදහස් හසිය “ යන පස බ්රිජ. 4 පොතේ නැත . බ්රිය . 3 පොතේ “ එක්දෙහස්සිය ” එක්වාදහස් හත්සිය - බ . : එකදාස් පන්පිය - වන්රා . 3. රජසිංහ - බ . බ්රිස 3 . : වරරාජසිංහ - වන්රා . 4. ඌ - බ්රි 3 . 5. “ එක්දහස් අසූඑකින් ” යන පද බ්රි 4 පොතේ නැත. 6. එකින් - බ්රි 3 . බ . 7. ඇරී - බ්රි. 4. 8. අත්කර දුන්නාය - බ . බ්රි. 4 . 9. මහරජ - බ . 10. “ ඉන් පසු විමලදම්සූය්ය්ි ිය ” යන තැන පටන් අවසානය දක්වා කොටස බ්රිි 4 පොතේ නැත .

250 රාජාවලිය

විසිහතර හවුරුද්දක් රාජ්ජය කර මිය පරලොව ගියාහ. එරජ පෙල එතෙක් වන්නේය. කුඩසාලෙ රජ්ජුරුවඩ මදුරා පුරෙන් රන්දොඑලි බාපු විට එරංදොලිය ලොවගෙලයා හගුරන්කෙත වුන්නාය ගෙන්නවා කුඩසාලෙ රජ්ජුරුවො රාජ්ජය භාර කරදී මිය පරලොව ගියාහා. පටනෙ බැංද හෙයින් හඟුරන්කෙත රජයයි කියා පැවතුනාහා. එරජ දෙවිසි හවුරුද්දක් රාජ්ජය කලාහ. මදුරා පුරෙන් කුමාරයො තුන්දොනෙක් ගොඩබැස ඇවිත් එම සෙංගඩගල නුවර උන්නාය. වැඩිමහළූ අයියා කීර්තිස්ස කුමාරය අට හවුරුද්දක් රාජ්ජය කරණ විට අස්සයා පිටින් වැටි උකුත් උනාහා. එවිට මලයා රාජාතිරාජසිංහ රජ රාජ්ජය කරණ සද9 බාල මලයාට ගබඩැගන් තිබුනාහා. පල්ලෙවාහල දෙවියො යයි කියා සිටියාය. එගබඩැගන් තිබුනු අස්තාන කුමාරයා උකුත් උනාහ. රාජාතිරාජසිංහ කියන රජ්ජුරුවො නව හවුරුද්දක් ලංදේසිං කප්පං නෙදෙන නිසා මිගස්තැන්නේ මහනිලමේත් දෙනගොමුවෙන් බේත්ගෙයි නිලමේත් මේ තුන්දෙග දෙසෙට හැර පලමු සිටි පරංගියායි නෙදෙන ඉංග්රිිසියා කියාය කියා උපායෙන් අපට අල්ලා දෙඩ පුළුැවමිනි කියා‍ රවටා ඇවිදින් ඕලංදක්කාරයා රටින් නෙරපන්නා නව තොටමුනේ ඉඳ කප්පන්ත දුන්නාහා. විසිනව අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර දෙවුපුරු ගියාහා. එ පරන්පරාව එතනින් නිමවන්නේය. බුවැලිකඩ වැඩ උන් කුමාරයාට පිළුැමතල ලෞවුවෙ මහ නිලමේ විසින් රාජ්ජය බැරදි රජකමට ගත්තාහා. පිළුැමතල ලෞවුවෙ මහනිලමෙ විසින් ගලගොඩ පෙල අරටුවාවල මහනිලමෙත් දෙනගොමුවෙ නිලමෙත් මාමත් බෑනත් දෙන්නා කැප්පෙවුවාහා. සිරාජාතිරාජ වික්ක්රවමසිංහ රජ කියා නං පටබැඳ රජකරන සඳ තව ද ඉංග්රිජස්සා නවතොටමුනෙන් පන්නන්න්දහ කියා රජ්ජුරුවො වැඩමව බලනේ හෙලෙන් හත.ර කොරලේ පාරේ ගමන් මාලිගා තනවා තුවක්කු කඩුකස්තාන ලංසපලිස් හරබක්කර ඉන් ඇතුන් අසුන් පංචසූය්ය්කු නාදයෙන් වැඩමවා ගුරුබැබිලේදින් හේවාකං පුඩු කර හේවාකං කරන වෙලාවට වගතුවට රත්වත්තේ දිසාව ලෙවුකේ දිසාමහත්මයො පොල්ගහට මග හැරලා හිටිනවාය කියා ඔප්පුකරපු විට හතුරට මම අල්ලලා දෙන්ඩ ද මට එන්ඩ කිවුවෙ කියා උදහස් යෙදි ලෙවුකෙ දිසාව එතනදි ම කැපුවාහ. ඉන්පසු හේවාකමින් පසු බසිමින් නුවරට වැඩමවා අලකොලවැව බඳවා වැව මැද පත්තිරිප්පුව කනවා රාජ්ජය කරණා විට මීගස්තැන්නෙ මහනිලමෙ අලාබ උනාහ. ඉන් පසු අමාත්යා කෙණෙක් ණැතුව එතැන් පටන් නෛය්යාමෙ ත්මික වූ උතුන් බුඬශාසනය නොබලා සතර දෙවාලෙ නොබලා රාජ්ජය ලොභයෙන් මෝහ නැමැති අන්ධකාරයෙන් රජුන් දෙවත්තක් කරන වේලෙහි රජුට අපහස්වාදි කම් කර මරන්ඩ ජා මුහන්දිරමට කීපදෙනෙක් දිසාපතියො කතා කර මරන්ඩ කීහ. බැරිව එවග රජුට ශලව ජා මුහන්දිරම අල්ලන්ඩ කී විට ඔහුට දැනි එ‍වලෙ ම අනිකුත් ජා සෙනඟ සමගින් එතර වූහ. ජා සෙනග අල්ලන්ඩ යනකොඩ පසු පස්සෙහි ම කෙටෙතෙවත්තේ මංකඩදී යක්කාවිට වික්කල් මුදියන්සේ කපා දමා එගොඩව කොලබට ගියාහා. රජු උදහස්ව පිලිමතලවුවෙ මහ නිලමෙත් රත්වත්තෙ දිසාවත් මාමත් බෑනත් දෙදෙනා ද බලවත්තල නිලමේ ද හලන් -


උපග්රාන්ථය - 2 251

ගොඩ තිලමේ ද කපා දැමූවාහා. හතර කෝරලේ මොට්ටාල්ලා ආරච්චිල්ලා කිප දෙනෙක් උල හිඳුවා එදා එතන ම මැරුවාහා. එවලෞවල සම්පත් රජුගෙ ගබඩාවට ගත්තාහ. ඉන් පසු සත් කෝරලේ නනවින්නෙ අතපත්තුවෙ මොහොට්ටාල ඇබලෙගොඩ මෙ‍ාට්ටාල මූනමලෙ මෙ‍ාහොට්ටාල පතගි වත්තේ මෙ‍ාහොට්ටාල කළූංදාවෙ මෙ‍ාහොට්ටාල , උඩුමුල්ලෙ මොහොට්ටාල පොල්අබෙ මොහොට්ටාල බෝයවලානෙ නිලමෙ කදුරුවැල්ලෙ නිලමෙ මාපෙගමුවෙ මෙ‍ාහොට්ටාල අබලවත්තේ උඩියරාල මේ ‍දසදෙන එක දා එක තැන උල හිඳුවා මැරූහ. එවලෝමැටිඅහු තබා වස්තුව රාජ හාඩාගාරෙට ගත්තාහ. තව ද පුස්වැල්ලේ නිලමෙට නුවර කලාවියේදිසාවදි හැරියාය ගෙන්නවා තිස් දෙකක් වද කර මැරුවාය. ඇහැලපොල මහ නිලමෙට සබරගොමුව ලැබි ගියාය. එවිට රජ උදහස්ව මරන්ඩ ගෙන්වා ගන්ඩ බැරි නිසා සිටපන් කියා බඩාරවරුන්නේ අතපය කපා වංගිඩියෙ දමා මෞ අතට මෝල් කෙටේරිය දි කෙටෙවුවාහ. නැවත එ මෞ බිසව ගල්බැඳ වැවට දමා මැරුවාහා. මහනිලමේ ඒ බව අසා සේනාවත් ඇරගෙන කොලබට ගියාහා. ඉතිරිව සිටි අයවල් මරන බව දැන‍ගන ඉන්නා වේලොවට තවත් පැනපු මොට්ටලාත් සහ මහනිලමේත් ඉංග්රි සි කාරයෝත් කතා කරගෙන ඇවිත් රජ්ජුරුවන් අල්ලා රජුගෙ ගොල්ලත් අල්ලගෙන කොලබට ගොස් මුහුනු පිට නැවට දමා ඇරියාහ. ඉන් පසු ඉංග්රිැසියා රට අල්ලා සිටිනවාය. තිස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කරන වේලාවට ඔහු උන්නාය දැන ගත යුතුයි. රාජාවලිය න්ෂේපයෙන් ලියා තිබුනාය දැනගත යුතුයි. ” ( 3 ) මොල්ලිගොඩ ප්ර්වචනොදය පිරිවෙන්හි උපප්ර.ධානාචාය්ය්ස ගරු ලබුගම ලංකානන්ද ස්ථවිරයන්ට අයත් පුස්කොළ පොතේ ( ල ) ද අවසාන භාගය වෙනස්ය. අප සංස්කරණයෙහි 236 පිටුවේ 13 පෙළේ “ යුඬපුණ්ඩු කර ” යන වචනවලින් පසු ඉතිරි කොටස එම පොතේ ඇත්තේ මතු දැක්වෙන පරිදිය : “ ඉට පසුව සෙනරත් රජ රාජ්ජයට පැමින රාජ්ජය කරන විට ප්රයතිකාලො සෙන්කඩගල වහල්කඩින් එහා කොලඹ පටං එකසත්කර ගත්විට එ සෙනරත් රජ වලපනේ කලගන්වත්තේ නුවර කරවා බොහො කලක් නුවර වැඩ සිට නැවත මැද මහනුවර ගලේ නුවර ක‍රවා ප්රරසිඬව වැඩ සිටිසේක. එ සෙනරත් රජහට ජාතකව රාසින් කුමාරයොත් විජයාල කුමාරයොත් කුමාරසිංහ කුමාරයොත් යන මේ කුමාරයො තුං දෙනෙක් උපන්නාහ. ඒ සෙනරත් රජ හතලිස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙලේය. එ සෙනරත් රජ මේ සිංහලය තුනට බෙදා පත් ලියා කුමාරවරු තුංදෙනට දුන්සේක. වැඩිමාළු රාසිං රජ බින්තැන්නෙ අළුත් නුවරදින් රජ පැමිණිසේක. එ රජ මහ කතරගං නුවර ගොස් දෙවියන්නෙන් “ වරං ගෙන ආපසු ඇවිත් රට හතෙ මහසෙනග පිරිවරා දිවියාකෙලි පතනට වැඩමවා සෙංකඩගල පටං පේරාදෙනිය ද ගන්නොරුව දක්වා සිටිය ප්රලතිකාල් සේනාව වනසා දැමූවාහා. එදා කොට හෙළු දෙමළුන්ගෙ ලේ මාවැලි ග‍ඟෙ ආ හෙයින් ලේ වැල්ල යයි නම් තැවූහ. එ නොබො කලකින් දහතුන්දාලස් පන්ෂියයක් ප්රිතිකාලො සත්252 රාජාවලිය

කෝරලේ මැදින් ඇවිත් ගන්නොරුවෙ වාඩිළූහ. එ අසා ඉට පසුවදා නිල්ලඩ නුවරින් රාසිං රජ මහසෙනඟ පිරිවරා ඇවිත් දිවියාකෙලි පතනේ පත්ත්රිදප්පුවේ වැඩ සිට සතුරං වටලා කොටා හෙළූහ. උඩරට සතුරං සාදා සෙන්කඩගල නුවර එලිකර පිරිසිදු සකස් කරවා ඉට බාල කුමාරසිංහ රජ්ජුරුවන්රජ පමුනුවා ඇමතියං සාදා බදුළු නුවරට ඇරියාහ. බට බාල විජයපාල කුමාරයො රජ පමුනුවා ඇමතියං සාදා මාතලේ ගොඩපොල නුවරට ඇරියාහා. රාජසිංහ මහරජ සෙන්කඩගල වැඩ සිටියාහා. නැවත රටහතේ හත්දිසාවෙ මහසෙනග පිරිවරා මාතලෙ ගොඩපොල නුවරට වැඩමවා විජයපාල රජ්ජුරුවොත් සමග තිරිකුනාමලේ කොටුව කොටන්ඩ නික්ම ගොඩපොල නුවරින් පිටත්වන නාලන්දේ වාඩිගත්හ. එතනින් පිටත්වම දඹුල්ලේ වාඩිගත්හ. එතනින් පිටත්වර හබරනේ වාඩිගත්හ. එතනින් පිටත්ව ගල්ඔයේ වාඩි ගත්හ. එතන රජ දෙකට්ටුව වැඩ සිට වචුරහිනි මහසේනාව නවලක්ෂි නවදාස් නවසිය හැත්තෑවක් මහසෙනග පෙරමුණේ ඇරියාහා. එ සේනාව දැක ප්රහතිකාලො භය පත්වද සුදු කොඩිය බඳිමින් ලේකම් මිටියත් යතුරු මුදුන් ගෙනත් දුන්නාහා. ප්ර්තිකාලො තිරිකුනාමලේ කොටුව අරවමින් මන්නාරමට ගියාහා. නැවත රාජසිංහ රජ තිරිකුනාමලේ කොටුවට වැඩමවා තිබුනු බඩු ලේකන් බලා එබඩු අරමුදල කරවා නැවත ඇමතියන්හට ඨානාන්තර , රංමල , රංහවඩි රංමුදු වචන පියාහැට්ට තොප්පි කඩුකස්තාන ප්රාසාද දෙමින් ඇමතියාට රදල මුදලිකං ලැබෙමින් මුරජාම සිටුවමින් ානයියාඩං බෙර ලවමින් සෙනඟ ලේකන් බලා මන්නාරම කොටුවට නික්මුනාහා. මන්නාරම ද අරසාදියෙ කොටුව ද කල්පිටියෙ කොටුව ද යාපනෙ කොටුව ද පුත්තලමෙ කොටුව ද මුතුහලාවත කොටුව ද තඹලාගමුවෙ කොටුව ද මඩකලපුව ද පුලියම්දුව ද කොට්ටියාරමෙ කොටුව ද පලටුපාන කොටුව ද හඹන්තොට කොටුව ද බලගල්ල ද හක්මන ද කන්ගල්ල ද මාතර ද ගාල්ල ද කළුතොට ද බෙන්තොට ද බුත්තලම ද පාඩිරට ද තූත්තුකුඩිය ද යන මෙ කොටුවල තොටමුනවල්වල හිටිය ප්රතතිකානො කොළඹ කොටුවට ළුහුබඳවා පන්නා ඇරියාහා. ගාළු දොරකඩ පටං මාගම්පත්තුවට පාතරට ඇමතියන් සහ සේනාව මුර සිටුවා නම් තොටමුනේ මුරපලවල් නොවරදවා මුර සිටුවා පාතරට මුදලිවරුංට රංප්රොසාද ඨානාන්ත්රා මුදලිකං ලැබෙමින් චතුරඟිනි මහා සේනාව පිරිවරා මීගමුවෙන් පිටත්වර කපුවල වාඩියට වැඩමවා රග්ගන්වත්තට වැඩිසේක. රාජසිංහ රජ්ජුරුවො රග්ගන්වත්තෙ නුවර වැඩසිටගන පාතරට නම කෝරලේ සේනාවත් ඇමති මුදලිවරුත් රැස්කරවා කොලඹ කොටුව අරවා ඕලන්දතක්කාරගොල්ල ගෙන්වා කොලඹ කොටුව ඇතුළුව තොට මුදවළුත් බාරදෙන පිනිස ඕලන්දගක්කාරයින් ගෙන්වා එන්ට කාට පුළුවන්දත කවුරු නම් සමාත්ථියොද කියා රාසිං රජ ඇහූ විට කිසිකෙනෙකුට බැරිය කියා ශල ක‍ලොය. එවිට මාතොට දිසාවෙ වැලිවත්තේ මුදලියන්ට යන්ට පුළුවනි කියා කිවිට ඔහට බොහො ප්රොසාද දි යන්ට අවසර දුන්සේක. ඔහු විසින් බොහො පිරිවර සමඟ නැවුනැගී ඕලන්දාට ගොස් ගෝරෙන්ද්ර් රජ දැකඋපග්රැන්ථය - 2 253

ගෙනිච්චි බොහො සේ දැකුන් දක්වා ඇති තුත කිහ. එරජ කිය න සේක. සිංහලෙ මහරජ්ජුරුවන්නේන් සත්යු වචනයක් අත් නම් සේනාව අරිමි රජු කීවිට එමුදලි නැවු නැගි ඇවිති සමසකිං රග්ගං වත්තට ඇවිත් රාසිං රජ්ජුරුවන් දක්කාහා. ඒ රජ කී වචන රාජසිංහ රජ්ජුරුවන්ට ශලකලෙය. එවිට ඕහට බොහො ප්රිසාද කරුනා ලැබී බොහො සේ දැකුං සමඟ යන්ට කී විට නැවතත් නැවුනැගි ‍ගොස් ඕලන්ද ක්කාර ගොරෙන්ද්රඟ රජුට දැකුං දක්වා දෙවනුවත් කී විට එරජ කියන සේක් සිංහලේ වග මහරජ්ජුරුවන්නෙ අනුබලයක් නැතුව සේනාව අරින්ට බැරිය කියා කැඩපත් එවු විට එකැඩපත බලා රාසිං රජ්ජුරුවො සතුටුව ප්ර්සන්නව එමුදලීන්ට මහඅදිකාරං ලැබෙන ශටි වදාරා සිතාවක නුවර කොරාවහල්කඩින් එහාටත් පාතරට නම කෝරලේත් කොටු දහඅටත් තොටමුනවල් ඇතුළුව කොලඹ කොටුව ද රාසිංරජ්ජුරුවන්නේ අතහත් ඇති තඹ සන්නස් පත්ර ය ලියා ලේ බැඳි කඩුතුවක්කු සහ බො‍ෙහා ප්ර සාද ඇරියාහා. එවිට ‍ ගොවේන්ද්ර රජ බො‍ෙහා සේ සතුටු වෙමින් හෙවාපන්නවල් නවදාස් නවසිය හැත්තෑවක් පමන පිටත් කරාහා. වැලිවත්තේ මුපදි මූදෙන් ගෙනා සේනාව ලවා මූද රක්කවා එමුදලි ගොඩබැස රග්ගන්වත්තට ඇවිත් රාසිංමහරජ දැක්කාහාත. එමුදලිහට මහ අදිකාරං ඇතුව හතර කෝරලෙ දිසාව ද කෝරල තුන ද බුලත්ගන්පලා අත ද කොලඹ නව කෝරලේ දිසාව ද නින්දවගම් දහඅටක් ද ඇතුං අහුං රංමාල රංහවඩි දෝලා පල්ලක්කි, රංමුදු රංහෙප්පු රං කිල්ලොටා රංතැටි රිදි තැටි රිදී පටිස්ථාන රිදීවේවැල් රිදි කසවු ඇතුළුව ලැබෙමින් වැලිවත්තේ මහ‍ අදිකාරං මහත්මයෝ යයි කියා බෙරලවා ප්රුසිඬ කල සේක. එවැලිවත්තේ මහ අදිකාරං නිලමේට සහ පාතරට අනික් මුදලිවරුන්ටත් කොලඹ දකුනු පැත්ත මුර සිටින්ට නියම කරවා රාසිං මහරජ්ජුරුවො රග්ගන්වත්තෙන් පිටත්වත සිවුරඟ සෙනඟ පිරිවරා නොයෙක් පෙරහැරයෙන් කොලඹ කයිමං දොරකොඩට වැඩමවා සිංහල හමුදාව ගොඩනුත් ඕලන්දයක්කාර හමුදාව දියෙනුත් ප්රවතිකාඑන්ට යුඬ කරන විට ප්රපතිකාලො පරාජය වෙලා සුදු කොඩිය බඳිමින් ගුදන්වල ලේකන් මිටිත් යතුරු මුදුත් ගෙන්ත කයිමං දොරකොඩ රාසිං රජ්ජුරුවො වැඩ සිටි තැනට ඇවිත් ඔප්පු දී වැඳ වැටුනාහා. එවෙලෙහි රජ්ජුරුවො ප්රටතිකාළුන්ට අභය දි එක ප්ර තිකාලෙක්වත් නොමරා ඔහුන්ට නැවු නැගී යන්ට අවසර දෙවා වදාල සේක. ප්ර්තිකාලො යන්ට ඇර ඉක්බිති ඕලන්දුක්කාරයින්ට කොලඹ කොටුව ඇතුළුව කොටු දහඅටක් එහි තිබුන බඩුත් කොටුපේත්තුත් යතුරු මුදුත් ගුදන්වල ලේකන් මිටිත් බාරදෙමින් ඔවුන්ට ප්ර්සාද ලැබි වතුරඟිනි මහසේනාව පිරිවරා සෙන්කඩගල ශ්රීඔ වර්ධනපුර නුවරට වැඩ වදාල සේක. ප්රමතිකාළුහෙ සටං දොලොස් අවුරුද්දකින් නිම වු සේක. තව ද නිත්තතිරන්තර දලදා වහන්සේ වැඳ පුදා බොහො ගන්වර පූජාකරවා ආධාන මළුවේ පොය මළුවේ වැඩ සිටි සිල්වත් සංඝයාට දංසිවුරු දෙමිං හතර පොය නොවරදවා බත පවත්වේමින් සිල්වත් උන්නාන්සේ නමක් උකුත් උනුවිට තෙ‍ල් කලයක් හඳුන් කොටයක් ද සමක්කට්ටුවක් ද පසනමකට පාංශුකූල දෙමිං ආධාන කලසේක. තවත් සබරගමුවේ සමං254										  රාජාවලිය

දේවාලේ කරවා හැත්තැ පහ්ක ග්නවර පඬරු දි පින්තුන්නේ සමං දෙවොලෙං දේවරූප වැඩමවා දවස තුන්විට පංචසූය්ය්න්ත නාද පවත්වාං හත් කෝරලේ මුන්නේ ස්වරමේ කතරගං දෙවාලේ තනවා බොහො ගංවර පඬුරු දී නුවර කලාවියේ හුරුළුපත්තුවෙ කතරගං දේවාලේ කරවා බොහො ගංවර පඬුරු දී පෙරහැර පවත්වාප තමං කඩ වැල්ලේ විදියේ කතරගං දේවාලේ කරවා ගංවර පඬරු දී පෙරහැර පවත්වාා බදුල්ලේ කතරගං දේවාලේ කරවා ගන්වර හැටපස් අමුනක් පඬුරු දි වෙල්ලස්සේ ඉතනවත්තෙස පත්තිනි දේවාලේ තනවා ගන්වර පඬරු දි යාප්පටුනේ විස්නු දෙවාල දෙතිසක් කරවා ගන්වර පඬරු දි පෙරහැර පවත්වාය වදාන සේක. තව ද ඒ රජ කරපු විය්ය්වර නම් කෙසේ දැයි කිවොත් මඩකලපුවෙ නාමල් ඔයේ හිටිනා කිඹුලෙක් ඇතුං අලින් හරෂ මිගොන් මිනිසුන් කන බව අසා වතුරඟිනි සේනාව පිරිවරා සෙංකඩගල නුවරිං පිටත්ව මඩකලපුවෙ නමල්ඔයට වැඩමවා කඩු කස්ථාන ලන්ෂ පටිස්ථාන දුනු තුවක්කු රිටි ලී හෙල්ල යන මේ පංචයුඬ සේනාවට දි දස්ස ඇති සේනාව වටරක්කවා කැටුව දුග්ගන්නා අප්පුහාමි කෙනෙක් පෙරමුනේ වතුරට ඇර නැවත රං කඩුව දකුනු ශ්රීම හස්තෙට ගෙන රජ්ජුරුවො වතුරට බැස පෙරමුනෙ හිටිය අයට කථාකරන්ට වදාල විට නැවත එම අප්පුහාමිට කථා කල විට ගර්ජ්ජනා කරමිං දියේ හිටිය කිඹුලා මතුව එන අතරට පෙරමුනේ හිටිය අයගෙ ඉසකේ වැටිය අල්ලාගන ගොඩට දමා සිට දස්සකන් ඇති රාජසිං රජ්ජුරුවො ඉදිරියට ආ කිඹුලා රං කඩුවෙන් දෙපළු කොට කපා දැමුහ. නැවත මහසෙනග මහනුවරට වැඩ වදාල සේක. රජ කඩු මදින මඟලයයට තම්මන්නාවේ නවක්කඩුවට වැඩමවන්ට ඕනැයි සිතා මහසෙනග පිරිවරා වැඩමවන ගමනේදි දෙමල පත්තුවේ ඔට්ටුකච්චිය කියන වනාන්තරෙ බොහො මිනිමරන අලියෙක් හිටින බව අසා කුඩකෑනන් ඇතුන් අසුන් පො‍රොත්තු කරවා කැටුව දුග්ගන්නා අමාප්තයෙක් කැඳවා වනාන්තරයෙ අලියා හිටින ඉදිරියට වැඩමවා මිනිමරන අලියා එනවිට හරහ පනින්ට අමාප්තයාට උගන්වා සිට අමාප්තයා එබව අසා අලියාට කථා කල විට අලියා කිපී එන විට අමාප්තයා හරහ පැන පිහ. එවිට රජු ඉදිරියට අලියා ඇවිත් සොඬය දිගු කරන අතරට අට‍ෙලාස් රියනක් අහසට පැන අලියා පිටට පැන නැගි නිල්වල් දො‍පොස් පොලක ඇන මරා වදාල සේක. එතනිම නික්ම තම්මැන්නාවේ ගමං මාලිගාවට වැඩමවා නවක්කඩුවේදි කඩු බැදි මඟල්ලය සිඬාව ආපසු සෙන්කඩගල් පුරයට වැඩ වදාල සේක. තවද. මඩකලපුවෙ දිසාවෙන් මහගබඩාවට ඔප්පුවෙන අය රාජකාරි නැති නිසා වදාල පනතින් මහකඩුපුල්ලෙන් පයිඬකාරයෙක් ඇරිය විට ඔහු මඩකලපුවට ගොස් පයිඬ කී විට කිසි කෙනෙක් එන්නේ නැති නිසා මහරං කඩුවෙ අනකීවිට එපයිඬ කාරයාට තලමින් වේ වැල් ආවුදෙ බිද තොපගෙ රජ්ජුරුවන්නේ රන් කඩුව මහනුවර සිට මෙ මඩකලපුවට දිග ඇද්දැයි කියා මෙ බව ‍ෙතාපගෙ රජුහට කියාපිය කි පනිවිඩ කාරයාට ගුටින ඇන එවු විට එපියඬ කාරයා මගට බැස එන අතර රාසිං මහරජානම්ගෙ සේසතට අරග්ගත් දෙවතාවා රාස්ත්රි යෙ සොප්නෙන් ඇවිත් පයිඞ්කාරයාට දබර කලාකාරියත්උපග්රකන්ථය - 2 255

වේවැල බිඳපු බව්ත රංකඩුවට අගවුරව කල බවත් නොවරදවා රජහට කිහ. ඉට පසුවදා සුබ මොහොර්ත්තබලවා පත්තිරිප්පුවට වැඩමවා වැඩ සිටිනා විට එපයිඞ කාරයා ඇවිත් රජ ඉදිරිපිට සිටි ගල කාලාහා. එවිට කොයි ශටි ද කියා ඇසූ විට වේවැල බිඳපු කැබලි දෙක පෙනෙනා ඈ කි තතු ශලකලවිට උදහසව හත් දිසාවට රට හතට පයිඬ හැර සේනාව පිටත් කරවන්ට වදාරා රජගෙට වැඩමන්නේ නැතුව ඇත් අස් සෙනග මුතුකුඩ සේසත් හප්පලි රං කඩු කුනම් යන මේ සර්වාහරන දුනු තුවක්කු කඩු කස්තාන හෙල්ල පටිස්තාන පචතූය්ය්ම නාද ගෙන රූ වන්ට අට පැයක් තිබෙන වේලාවට සෙන්කඩගල් පුරයෙන් නික්ම හඟුරංකෙතට වැඩමවා ඉට පසුව දා සේනාව රැස් කර ලේකන් බලා සේනාව සමඟ රජ රුවං පඩි දි තුන්ද වසින් හගුරංකෙත නුවරින් පිටත්වේ හඳපනාවට වැඩමවා ඉට පසුවදා මඩකලපුව කොටන්ට නික්මුනාහා.ක රාසිංරජ්ජුරුවො මහසෙනග පිරිවරා මඩකලපුවට වැඩමවා රාජඅපරාධ කල අයගෙ අඹුදරුවන් ඇතුළුව දහස් ගනන් සේනාව මරා ඔවුගෙ කම්බිම් ආදි වු සියළු දේ රජසන්ක කරවා රජ්ජුරුවගෙ අනසක පතුරුවා පස්සවාදිකමට හිටිය අයට රදල මුදලිකං ලැබි ආපසු ඇවිත් සෙන්කඩගලපුර නුවරට වැඩිනසේක. ඒ රා‍සිංමහරජ්ජුරුවො දැහැමෙන් අසූහත් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර එ රජහට දාවු විමලදහන් කුමාරයො දෙගන්තුවෙ නුවරින් ගෙන්වා රාජ්ජය පාවාදි කළුරිය කලාහා. එවිට විමලදහම් සූය්ය්ුව රජ්ජුරුවො ‍යයි යන නමින් ප්ර.සිඬව දසරාජ ධර්මයෙන් දෙවිසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර එ රජුගෙ පුත් වු කුඞසාලේ නරෙන්ද්රිසිංහ රාජහ රාජ්ජය පාවාදි දෙවුලොව ගියාහා.ක ඒ නරෙන්ද්රෙසිංහ රජ රාජ්ජය කරන අවස්ථාවට අමාප්තයො විසින් රජපෙරලියක්කරනට සෙංකඩගල මහමළුවට රැස්ව සිටිනා විට පල්ලෙගම්පහෙ මහඅදිකාරං ලැබි කරවන මම්මලක අදිකාරං මහත්මයා රජ්ජුරුවන්ද්කින්ට යන විට මළුවෙ රැස්ව උන් හමුදාව අදිකාරං නිලමෙ ඉදිරියට ඇවිත් අදවත් අපි කිය වවචනයක් අහනව ද කියා කී විට කිමෙක් ද කියා විචල විට රජු අල්ලා මරා දමා පට්ටියෙ බඞාර රජකමට ගනිමුව කියා කිවිට ඒ හොඳයි කියා මම ගොස් පහසු බලා ඇවිත් කියන තෙක් හිටිංටෙයි කියා ගොස් මරමුව කියා රැවටිලි කිවිට රජ්ජුරුවො එලියට වැඩමවා හිටින බව දැක ශලකරන සේක. මෙහැටි වැඩ ඉදීම සුදුසු නැත. තවත් මොහොතක් කල් වැඩ හිටි‍යොත් මහ මළුවේ රැස්ව සිටින සේනාව ඇවිත් රජ්ජුරුවං මරන්ට කථා කරගන හිටිනවා කියා ශල කරමින් මාවැලි කඟන් එතරව වැඩමවා මුළු හැර රටක වැඩ හිටින හැටියට රහස් ශලකර කෙහෙල් කොටයක් යනම් ඇ‍ඳෙ වැඩ හිටින හැටියට තියා සළු පොරවා පරවෙස්සමට ඇමතියන් මුරසිටුවා මුර කාරයොත් සමඟ උතුරු වාසල් දොරින් පිටත් කරවා උඩවත්තේ කැලෙන් වදඅත්තේ පාදියෙන් එතර වැඩමවාපු බව නොපමාව ගොස් මම්මලක මහ අදිකාරං මහත්මයාට කියාපුවිට එබසට සතුටුව වාසල භටයින් මළුවට බැස මළුවේ උන් රාජ අපරාධකාරයින් ලඟට ගොස් රජ්ජුරුවො යහනාවෙ ශතපෙන බව කියා පුළුවන් අන්දධමක් කර ගන්ටෙයි කියා ඒ අදිකාරං මහත්මයා උඩුනුවරට256 රාජාවලිය

එම රාස්ත්රි යේ ම ගියාහා. එවිට රාජ අපරාධකරයො ගොසින් වැඩ හිටි ශතපෙන ගෙ වට කරවා පැනගොසිං කෙටු විට කෙහෙල් කඳෙ කෙටුනු වි ට රජ්ජුරුවො නැති බව දැන විස්ම පත්වෙ අපට නම්මතුවට ආයේ හොඳක් නැති වෙයි කියා භයපත්වව මළුවට බැස පට්ටියෙ බඞාරගේ කට දමා දොරකොඩ මුර සිටුවා පැන ගිය රජු අල්ලා මරා දමා පට්ටියෙබඞාර රජකමට ගනිමුව කියා එම රාස්ත්රීටයෙහි ම පිටත් උනේ ය. එවිට කුඞ්සාලේ නරෙන්ද්ර සිංහ රජ්ජුරුවො උඩුගොඩ දෙවාලේට වැඩමවාපු විට ඒ දෙවාලෙ බලන යක්දෙස්සා පිස්සි වැටි දෙවාලෙට ඇවිත් පිස්සියෙන් ඇවිත් සිට ඒ රජ්ජුරුවො වැඩමවාපු වග කියා දී පහසු ඇති මුළු හැර ඉඩමක වැඩ සිටින්ට ඕනෑයි කියා නියෝග කර අද පටන් සද්දවසක් ගියාම හෙවාකමෙන් ජයගන්ට ඉඩ‍අරිනවාය පරාජයක් වෙන්ට දෙන්නේ නෑ කියා එ යක් දෙස්සා පිස්සි වැටී සිටිය විට රන්දුන්නකුත් කඩුවකුත් හක්බොන්දි වැලකුත් නිරයට කසවු බොපත් ව්යයවකුත් තවත් බොහො පඬුරුත් දි දෙවාලෙ තනා නැවත පඬුරු ලනවා කියා බාරව එතනින් පිටත්වර උදිස්පත්තුවේ පොත්දල්ගොඩ නයිං කෙලින පතනෙගල් ගෙට වැඩ වදාලාහා. එවිට සෙංකඩගල නුවරින් පිටත්වු රාජ අපරාධ අය කුඞසාලේ නුවරට ඇවිත් බ‍ලා විමසා එතනින් පිටත්වට හඟුරන්කෙත නුවර බලා විමසා වලපණේ කලගංවත්ත ඇතුළුව අළුත්නුවර විමසා එතනින් බින්තැන්නේ නුවර බලා විමසා එතනින් පිටත්ව ඇවිත් වේරගංතොටින් එතරව හඳගනාව මැදින් ඇවිත් වෙඬරුවෙන් ඇවිත් මැද මහ නුවරත් බලා විමසා පොද්දලගොඩ වැඩ සිටින බව අසා සත්දවසට නැගි දා ගියවිට එ අසල සිටිය අය එක්ව විචාරනුයෙ මෙ ආ බව කිමෙකැ කියා ඇසු විට රජු අල්ලා මරා දමන උපාය කීවිට එ බඳු අයත් කියනුයේ එසේ හොඳයි අපිත් සිතා ඉන්නේ එ ම ශටිමයි කියා ප්රටයොග වචනයෙන් රවටා එ ආ සේනාවට කෑම දෙන්ට ඕනෑ යි කියා ගං කීපයටම රහසෙන් කියා ඇර රජ්ජුරුවන් හිටිනා තැන් අපි දනිමුව කියා බත් කාලා ගොසින් රජු අල්ලමු කියා කරුලඟ පුටුවැල් තියා පොරොත්තු කරවා උපායෙන් සෙනඟ රැස් කරවා ලනුඔඩොක්කුවල තියා ගන එකට හතරදෙනා බැගින් සේනාව රැස්ව සිට එ ආ පෙරලි හමුදාව එක සිය විසි අට දෙනෙක් අල්ලා ලනුවලිං බඳිමින් අවහිර කරලා වට රැකවල් ගෙන සිටියාහා.

පොද්දල්ගන ගල්ගෙයි වැඩඋන් රජ්ජුරුවන්ට යුඬයට ආ හතුරු හමුදාව බැන්දලශටි ශලකරපු විට එඹ පතනේගල පිටට වැඩමවා මේ හතුරො නම් කවුරුදැයි රජු විසින් ඇසූ තැනේදි රාජ අපරාධ කරන්ට මුලික අය නම් දුඹරින් දෙගල්දොරුවෙ රාල උඩුනුවරින් කැටකුඹුරෙ රාල කිරිවවුලේ රාල යටිනුවරින් දෙහිගහ රාල හතර කෝරලෙන් එදඬුවාවේ රාල හ්ත කෝරලෙන් බංමන්නේරාල දවටවරාල උඩුබද්දේරාල යන මෙඅටදෙන කුඞ්සාලෙ රජ්ජුරුවන්ට රාජඅපරාධයට මුලාකාරයො යයි දත යුතු. අනික් එක සිය විස්ස මෙ අටදෙනා කැටුව ආවාය යන මෙ පෙරලි හමුදාවට කරන නි‍යොග නම් කොයි හැටි ද කියා රජු ඇසූ තැනේදි දෙවයන්වහන්සේ පලමුත් රාජ අපරාධ කල අය මැරුවා කියා ශලකලොය. එවිට රජු කියනුයෙ සේනාවටත්


උපග්ර න්ථය - 2 257

ඇමතියන්ටත් මනාප අන්දලමක් කරන්ටෙයි කියා රජු වදලා විට සේනවන් රදලවරුන් කමා කරගන ඒ රාජ අපරාධයට ආ එකසිය විසි අට දෙන ම රජ්ජුරුවො කටුගොඬගලෙ බලා වැඩ හිටිද්දී ම එ පෙරලි හමුදාවද මරා දැමුහ. එ පෙරලියට ආ හමුදාවගෙ ගන්කුඹුරු රාජසන්තක කරමිං එදා පටං සත් කෝරලේ කෙනෙකුට වාසල දුග්ගැනිම එපාවි. එම දිසාවෙ රදලකන් මුදලිකන් කරන්ට නියම කරවා අපස්වාදිකමට හිටිය අයට කරුනාව ලැබෙමින් මැද මහනුවරට වැඩමවා දුඹර හේවාහැටෙ වලපනේ ඌවේ වෙල්ලක්ෂෙි බිංතැන්නේ වැදි ප්ස පලාතේ සේනාව මැදම්හ නුවරට රැස් කරවා මහ බලසේනාව පිරිවරා මැද මහනූවරින් පිටත්ව ලේවැල්ලේ ගං තොටට වැඩමවනු වි ට රංමලක මහ අදිකාරං නිලමේ ඇවිත් රජ්ජුරුවන් දැක්කවිට ඇයි ද අදිකාරම ජිවිතය රක්ෂා කරන හිටියෙ කොයි හැටි ද කියා ඇසූ තැනේදි මමත් බො‍ෙහාම වෑයමෙන් ගැලඋනාය කියා ශල කල විට කරුනාව ලැබී එ රංමලක අදිකාරං නිලමේම සත් කෝරලේ දිසාව ද හතර ලෙ දිසාව ද මාතලේ දිසාව ද ඌවේ දිසාව ද කෝරල තුන ද බුලත්ගර පාලතක සහ උඩපලාතෙ දිසාව ද යන මේ දිසාවල් ඇතුළුව නින්දුගම් දහඅටකුත් ලැබිලා උඩගංපහ පල්ලෙගං පහෙ මහ අදිකාරං දෙපත්තුවත් ලැබිලා සෙංකඩගල මහනුවරට වැඩමවා එ අදිකාරමට තවත් ප්රළසාද රං මාල කරලමින් බොහො ඨානාන්තර ලැබිලා සිටි පටටියෙ බඞාර ගෙන්වා මරන්ට වැද්දන්ට නියම කල විට ඔහු විසින් පට්ටියෙ බඞාර අළුත්ගං තොටින් එගං කරවා තපවින්නේ බලනගල හින්නේ එල්වා වැද්දො ලාවා ඉගස් පන්ෂියයක් විද්දවා මරාදමා එරජ මහනුවර නොසිට කුඞ්සාලෙ නුවරට වැඩියාහ. එරජ අධර්මයෙන් බොහො සේනාව මරවා තිස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර කළුරිය කාලාහ. එ කුඞ්සාලේ නරෙන්ද්රරසිංහ රජහට ද්ව් උපන් කුමාර කෙනෙක් නැති නිසා එ රජුගෙ මස්සිනා වන මදුරාපුරෙ හිට දොලි සමඟ ආ හගුරංකෙත වැඩඋන් කුමරාඉන්ට රජ පමුනුවා හඟුරංකෙත විජය සිංහ රජ්ජුරුවො යයි යන නමින් ප්රරසිඬව දසරාජ ධර්මයෙන් යෙදි අට අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර කළුරිය කලාහා. එ රජුට කුමාර කෙනෙක් නැති හෙයිං මදුරාපුරෙන් දොලි සමඟ ආ කුමාර දෙදෙනාගෙන් වැඩිමාළු කුමාරයො රජ පමුනුවා කීත්ති ශ්රීක රජ්ජුරුවො යයි යන නමින් ප්රජසිඬව දසරාජ ධර්මයෙන් යෙදි රජ කරන සමයෙහි වැලිවිට සහ රජ්ජුරුවො බොහො සෙ බන රජහට කියා උගන්වා පලමු රජවරු අවධියේ බුඬ ශාසනය පවත්වාබපු අන්දගමුත් කියා දී සිතාවක රාජසිංහ රජ්ජුරු‍වො අවදියේ ශාසනයට අනාදර කල බව ද සංඝරත්නය නැති කල බව ද ශ්රීු ලක උපසංපදාව නැති බව ද සියන් දෙසේ උපසංපදාව තියෙන බව ද මෙ සියල්ලම රජ්ජුරුවන්ට ශලකර පන්සිල් අටසිල් රජ්ජුරුවන්ට උගන්වා වෙහෙර විහාර කඩා බිඳ දමා තිබෙන බවත් කියා රජ්ජුරුවන් සරන සීලයෙහි පිහිටුවාපු විට එරජ සිතනුයේ මම බුඬ ශාසනය පවතවුරුමි. ලොවට සංඝරත්නය ඇති කරමි සිතා බොහො රංරුවන් දැකුන් සිලවු සරහා ඕලන්දසක්කාරයින්ට කොලඹට කැඩපත් යවා වියගියදන් නැවුහඹං ලෑස්ති කරගන හිටින හැටියට නියොග කරවා නැවත සත්කොරලේ


258 රාජාවලිය

විල්බාගෙදර දුග්ගන්නාරාල තුංපනේ වෑත්යාලවෙ දුග්ගනාරාල ද හැරසිය පත්තුවෙ මොලගොඩ දුග්ගන්නාරාල ද යන මෙතුන්දෙෙනා කැටුව හැම රට දිසාවල් චොලින් හමුදාව පන්සියයක් පමන සේනව පිටත් කරවා ඇරිය විට එම අයවල් ත්රිලකුනාමලෙන් නැගි ගවු දෙදාහක් පමන මුද ගෙවා ගොස් මුදු වෙරලට ගොඩබැස එතන හිට හතලිස් ගවුවක් පමන මග ගෙවා ගොස් සියදේසේ අයොධ්ය පුර නුවරට ගොස ගෙනිච්චි දතුන් සිලවු සියන් රජුහට දැක්කු විට එරජ බො‍හොසේ සතුටුව ගිය සේනාවට බොහො නඹු ගවුරව දෙමින් බොහො වියදන් දෙමිං සමක්කට්ටු ලැබෙමින් සිංහලෙන් ගිය කැඩපත් බලා නැවු හඹං රුවල් තියන්ට හුලං වැඩිනිසා ගිය සේනාව පොරොත්තු කරවද ඔවුන්ට වියදං හොඳාක‍ාර ලැබෙමින් දැවුරුදු හමාසේකට පසුව උපසම්පදා සංගයාවහන්සේලා විසි දෙනමක් පිටත් කරවා රංපොත් ධාතු කරඬු පෙති පිලිම මාලිගාවට අටපිරිකරවල් සංඝරජ්ජුරුවන්ට අටපිරිකරවල් ද වටාපොතක් ද සහාල සිවුරක් ද සිංහලේ රජ්ජුරුවන්ට දැකුන් සිලවු යන මේ සියල්ලම පිට්ත කරවා පංචතූය්ය්ලේ නාද පවත්වා පසු ගමං පෙර ගමං සියං රජ ඇතුළුව එකසියයක් පමන රජවරු ද එ සියයක් නුවරවල ඇමති මන්ත්රීදවරු ද පසු ගමං හතලිස් ගවුවක් පමන මුදු වෙරලට ඇවිත් නැවු නන්වා පිටත් කරාහා. එ නැවු තිරිකුනාමලේ වෙරලට ගොඩබැස්ස විට සිංහලේ මහ අදාකාරං කරන ඇහැලපොල විජයසුන්දැර විජයකෝන් අභයසුන්ද ර අභයකෝන් සේනානායක ජයතිලක රාජකරුනාධිපොති වහල මුදියන්සේ රාලහජමිට එන ඉස්සරට යන්ට යෙදුනු පනතට මහනුවරින් පිටත්වම රටහතේ හන්දිසාවේ මහසෙනඟ පිරිවරා මහනුවරට හිට තිරිකුනාමලෙට යන තුර තුං ගවුවෙන් තුං ගවුවට පසලොස් තැනක ගමන් මාලිගා තනවා අය වියදං සාදවා මහසෙනග පිරිවරා තිරිකුනාමලේට ගොස් දේසෙන් වැඩිය සංඝයාවහන්සේ දැක දො‍හොත් මුදුන්දි වැඳ නමස්කාර කර හිටිය විට ඇහැලෙපොල මහඅතිකාරං නිලමෙ දැක දේසෙන් වැඩිය මහ සංඝයා වහන්සේලා වදාරන සේක. මෙ සිංහලෙ රජ කරන රජ්ජුරුවො ද කියා ඇසූ විට එසෙ නොවෙයි මහඅදිකාරං කරන අදිකාරංක නිලමෙ නම් මමය. අපගෙ රජ්ජුරුවන්වහන්සේ සෙංකඩගල නුවරවැඩ සිටිනවා කියා ශලකර එකත්පසව සිටියාහා. එවෙලෙහි සංඝයා වහන්සේලා පලච්චිවලට වැඩමවා පංචාඟික තුය්ය්යා හෙරිනාද පවත්වාන වැඩමවාගෙන ඇවිත් කටුගස්තොටට වැඩිය විට ඒ බව අසා රජ්ජුරු‍ෙවාත් කටුගත්තොටට වැඩමවා ඒ සංඝයා දැකවැද නමස්කාර කොට ‍ෙනාපමාව ඇවිත් මල්වත්තේ පොය මළු විහාරෙට ඒ සංඝයා වහන්සේලා වැඩමවා වඩා හිඳුවා වෙසක් මාසේ දොපොදා උපසංපදාවට විහාර දෙකෙන් තිස් නමක් පමන උපසංපදාකරවා නැවත රටවල් දිසාවල්වලින් සිය ගණන් උපසංපදා කරවා තවත් සිය ගනන් මහන කරවා ආගම උගන්වා ඇසල මස දෙපොදා වස්වසවා වැසි සිවුරු දි අන්තයෙහි කටින අටපිරිකර දාන උපස්ථානයට වියදමුත් අරමුදලෙන් මහගබඩාවෙන් පූජා කරමින් තුන් අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි වස් වසවා ආගව උගන්වා හතර වෙනි අවුරුද්දෙ සියමෙ රජ්ජුරුවන්ට සඟ රජ්ජුරුවන්ට දැකුන් සිලවු සමඟ


උපග්රරන්ථය - 2 259

දේසෙන් වැඩිය සඟ විසිදෙනා වහන්සේලා නොයෙක් පෙරහැරෙන් තිරිකුනාමලෙන් නැවු නන්වා පිටත් කර ඇරියාහා. එදා පටං රජ්ජුරුවො විසිං කරවාපු වෙහෙර විහාර සංඝාරාම නම් ගහාරාම විහාරය ද දලදා මාලිගාව ද අස්ගිරි වල්වත්ත හුදුහුංපොල තිත්තවෙල දෙගල්දොරුව අම්පිටිය උඩුවෙල මාරස්සන තලාවෙ විහාරය කුඞසාලය ගල්මඬුව රගිරිදඹුල්ලෙ අළුත් විහාරය කරවා පනස් නමක් පමන පිලිම කරවා එ රජ්ගෙ රජ රූපේ එහිම කරවා වලපනේ වටරග්ගොඩ විහාර කරවා වියළුවෙ මළුවේ ගොඩවිහාරෙ කරවා බදුල්ලේ මුතයගනේ මහවෙහෙර බිඳ වැටි තිබුණු පමන බන්දෙවා දලදා මාලිගාව ඇතුළුව ශාම විහාරවලට ගං බිං පුදා ශාසනේ බබුළුවා දරරාජධර්මයෙන් යෙදි වැඩ සිටින අවස්ථවට ඇමතියො සමහරක් කථා කරගන රජ්ජුරුවන් මරන අදහසක් සිතාගන කීර්ති ශ්රීස රජ්ජුරුවන් මරා සියං දේසේ සිට මහන වෙලා ආ රාජ කුමාරයාට රජ පමුනුවා ගන්ට ඕනෑයි කියා මොඩහිත් කල්පනා කොට එ ඇමතියො විසින් බනක් කියන්ට මල්වත්තේ පොය මළු විහාරෙ සරහා ආසන බඳවා බන ඇහීමට රජ්ජුරුවන් වැඩමවාපු විට මරමු කියා මොඩ චෙථනා කර කිතුල්කිරි පුවක්කිරි වලවල් වල සාදා මතු පිටින් කෙහෙල් පතුරු අතුර උඩිං සළු වසා තිබා බන ඇහිල්ලට රජ්ජුරුවන් වැඩමවන්ට ශලකලවිට එ වග කලගොඩ දිසාව දකිමින් ගොස් ශලකල විට එ වග රජ්ජුරුවො හිතට ගෙන වදාරා එම ශනේට පයිඞ යවා රටහතේ සේනාව දොරහිටි ගමන් ගිය පයිඞ කාරයො විසින් පිටත් කරවා ඇවිත් සේනාව මහ මළුවෙ රැස් වු විට කඩු කස්ථාන තුවක්කු ලන්ෂ පටිස්ථාන නොයෙක් අලංකාර ආයුධ රටහතේ සේනවටත් මුරපොලවල්වල හිටිය හමුදාවටත් ලැබී මහ සෙනඟ දැලේ පිරිවරා පෝයමළුවට වැඩමවා බැළුවිට රාජ අපරාධ කරන්ට කරපු කාරනා දැන වදාරා ආපසු පත්ත්රිවප්පුවට වැඩමවා රාජඅපරාධ කාරඉං ගෙන්වා ඇහුන් බැළුං කරවා වරද කාරයින් නියම කරවා ඇමතියංගෙන් ඇහුං බැළුං කල විට පෙරත් රාජ අපරාධ කල අය මාරුවාය කියා හල කල විට වරද කාරයො කපා දමන්ට කියා රජු වදාන විට උඩගම්පහෙ අදිකාරං තිබෙන සමරක්කොඩි මහනිලමෙද මැටිහන්පොල දිසාව ද මොලද‍ඬෙ බත්තන රාල ද කඩුවෙල රාල ද යන මේ හතර දෙනා අම්පිටියේදි කපා දැමුහ. සංඝ රජ්ජුරුවො කෙහෙල් ඇල්ලේ හිර කලාහා තිබ්බටුවාවෙ මහනායක උන්නාන්ෂේ බින්තැන්නේ හිර කලාහා. උඩගංපහෙ මහ අදිකාරං ගලගොඩ දිසාවට ලැබුනාහා. නායක පදවිය මැදවල තෙරුන්වහන්ෂේට ලැබුනාහා. රටවල්වලින් රැස් වු මහ සේනාවටත් ගංවලට යංට නොදි මුර ජාම තර කරවා වාසල ඇතුලට වැඩ වදාලාහා. එ රජ දසධර්මයෙන් රාජ්ජය කොට කළුරිය කලාහා. එ රජ්ජුරුවගෙ මල් වු රාජාතිරාසිංහ රජ දහඅට අවුරුද්දක් රාජ්ජය කොට කළුරිය කලාහා.ක ඉං පසු ව ශ්රීර වික්ර මරාජසිංහ රජ අධර්මයෙන් දහඅට අවුරුද්දක් රාජ්ජය කරන සමයෙහි ඇහැලෙපොල අදිකාරං නිලමෙ කොලඹට ගොස් ඉංග්රී සිකාර රජ්ජුරුවන්ට කියා ගෙන්නාගන අපිත් රජ්ජුරුවන් අල්ලා දී දැනට සිංහලේ එක සත් කරගන ඉංග්රී සි රජ්ජුරුවො රාජ්ජෙ කරනවාය.260 රාජාවලිය

වරුෂ 1869ක්වු ඔක්තොබ්ර මස 24 වෙනි සඳදා රාජවල්ලියේ නො‍ටහොත් මහවන්ෂේක් සුවවන්ෂේත් පොත්වහන්ෂේ ලියා තීන්දු කලේ නාරංද‍ේඬෙදි හැ - සිධිරස්තු - සුභමස්තු - ආරොග්‍යමස්ත් - කල්යාිනමස්තු - විරංජිවිත - රස්තු - රයෝස්තු - පෙ - පෙ - මේ පොතේ පත් ඉරු අසූ දෙකයි”

    (4)  අපේ සංස්කරණයේ 240 පිටුවේ 19 පෙළේ “අඩස්සි කරගන ඉඳනා කලට” යන වචනවලට පසුව ම පුස්කොළ පොතේ (රාජ්ය ලෙඛනාගාරයේ ඇති අංක 5/63/80 – 78/60  දරන මේ පොත ඕස්ට්රීියා ජාතික කෞතුකාගාරයට අයත් රාජාවලි පොතක ඡායාරූප පිටපතකි) මතු දැක්වෙන කොටසක් ඇත්තේ ය :

“සක නරෙන්ද්රඇයානන්වහන්සේගේ වර්ෂ යෙන් එක්වාදහස් පන්සිය හැත්ෑ අටවෙනි වර්ෂදයෙහිදි කොළඹ කොටුව හරවා පරගි උවදුරු දුරුකොට ඔලන්දිවාසින් ගෙන්වා මින්මතු රාජපරම්පරාවට හා ලංකාවිසාන්ට මිථයාද්රි්ෂ්ටි සතුරණ්ණිසා කිසි උවදුරක් නොවේවයි යන කරුණධ්යාරසයෙන් ලන්කාචිපයට සමුද්රණතීරයෙහි රැකවල් ලවමින් මෙසේ සතුරු උවදුරු දුරු කිරිමෙහි ව්යාාව්රිතවිම නිසා ශාෂනොපකාර කටයුත්තක් කොටගත නොහී පරලොකප්රා ප්ත වූ සේක. එම රාජසින්හ රජානන්ගේ ඇවෑමෙන් රාජ්යො ශ්රී් පාදප්රා ප්ත වු ශ්ර‍ඬාබුඬිසම්පන්න ශාෂනෝදයකාමි වු විමලධර්මමසූය්ය්ෑම මහා රාජනෝ අප වැන ශ්ර ඬාවන්ත මහෝත්තමයන් විසින් සර්වඥභාෂනයට උපකාර කටයුතු යයි යන කරුණාධ්යා්ස ඇතිව පිරිසෙයින් ලක්දිව උපසම්පධා සංඝයා පස්නමක් පමනවත් සුසිල තැන් තැනි හෙයින් රක්කඟුදේසයෙන් අතිරේක දසවර්ග සංඝයා ගෙන්වා එකල ශාසන පිලිවෙත් දන්නා සහ නමක් නැති නිසා දෙ සිමාබන්දනාදි වසයෙන් ශාසනය චිරස්ථායි වන කටයුත්තක් නොකොට ධර්මධර විනධරණමක් වෙත්වයි සූසීල දුස්සීල කමක් වේවයි ශාෂනප්රරතිපත්ති පරීක්ෂා වක් නැතිව ලක්දිවට මෑත බාගයෙහි පැවත් ආවාවු පිලිවෙත් ම පිළිවෙතැයි සිතා ශ්රදඬාවන්තයන්ගේ පැවිදිවිමට අවසර නොදි ශාපණ පරම්පරාවය යි කියා වරදවා විහාර ගම් හා වැඩි ගම් කුඹුරු ඇති තැන් තිස් නමක් පමන තෝරාගෙන මහවැලි ගඟාවෙහි උදක සීමාවෙදි උපස්ම්පධා කරවා පිඞ්පාත භොජණය පාංශුකූල විවරය ව්රදක්ෂිමුල සේනාසනය අරළු ගෝමුත්රාය යන සිවුපසය ආශ්ර්ය කොට සර්ධාවන්තයන් විසින් නිවන් පිනිස පැවිදිවන ලද සර්වඥ ශාෂණයේහි ගම් කුඹුරු ණිසා එක්සිය විසිනමක් පමණ සාමනේර පැවිදි කරවා රටින් වැඩි සංධයා, දෙසාන්තර යවා ඒ විමලධර්මසූය්ය්වි මහාරජානෝ දානසීලාදි වසයෙන් කුසල් කෙරෙමින් සර්වඥ ශාසනයටත් ආධාරව දෙවිසි අවුරුද්දක් දැහැමෙන් රාජ්ජ්ය කොට පරලොක ප්රාරප්ත වූ සේක. ඒ මහරජානනගේ ඇවෑමෙන් රජ පමැණි නරෙන්ද්රොසිංන්හ මහරජානන් දවසක් සමහර සර්ධාවන්ත කිප නමක් හැර අවසේස තැන් යටකී පරිද්දෙන් මතු ලක දුසනාදී නොයෙක් අනාචාරයෙහි හැසිරිමෙන් ගෙපිලිවෙලින් සිඟා තබා පාත්ර්යෙන් වැලදීමත් නින්දිත කොට හැර ගිහි ඇමතියන් සේ බත් පිසවා පිගාන් ආදියෙන් අනුභව ‍කොට තෙරුන් වහන්සේ යයි යන නාමමාත්රසයක් පමන පවත්වවමින් නොයෙක්


උපග්රොන්තය - 2 261

නින්දිත කටයුත කෙරෙමින් වසන කල සුවිසුඬ සීලාලන්ක්රයත සරණන් කරාභිධාන සන්ඝරාජ ස්ථවිරයන්වහන්සේ පමනක් පූර්වාසනා බලයෙන් ගුරුන් හැර ලක්දිව අන්කිසි තැනකේහි නිතාව පිරිහි ගිය නිගන්ඩු ඡන්දකස් ව්යානකරණාදි උගත යුතු ශාස්ත්ර ඉගෙන සර්ධාන්ත නමක් සමඟ සිඟාවළදමින් පාංශුකූල සිවුරු වලදිමින් ආරණ්යා සේනාසනවල වශමින් සාමණේර භුමියෙහි සිටත් පය්යාව යාප්ති ප්රයතිපත්ති දෙක්හි අප්ර මාදව වසන්සේක් කල් යාමෙන් ලක්දිව එක උපසම්පදා නමකුත් නැතිව හිස්විය. ඒ නරෙන්ද්රිසිංහ මහරජාණෝ ද දලධා මන්දිරය ඇතුළුව සමහර සිද්ධස්ථානවල පුද පවත්වා ප්රරස්ථානකූල වසයෙන් සමහර තැන් ගණනක් සාමනේර පැවිදි කරවා සිවුපසයෙන් උපකාර කොට සාවධ්යැඅනවධ්යන වශයෙන් තෙතිස් හවුරුද්දක් රාජ්ජය කොට පරලෝකප්රාදප්ත වු සේක. එරජ්ජුරුවන්ගේ ඇවෑමෙන් රාජශ්රීදයට පැමිණියාවු රත්නත්ර ය සරණ පරායන වු සර්වගුණසනාභරණ විභුසිත සුය්ය්ෑමෙකුල ප්රණසුත වු විජයරාජසින්හ මහාරජානෝ අප වැනි ශ්‍රද්ධවන්නත මහොත්තමයන් විසින් ලෝක ශාෂණභිව්ර ද්ධිවර්ධනය කිරිමෙහි උත්සහ කටයුතුයි යන කරුණධ්යාණස ඇතිව සංඝයා පිනිස බොහෝ පඬුරු පාක්කුඩම් හා මහා ඇමතියන් යවුහ. පඬුරු හා මහඇමතියන් නැව් හා සමඟ දියෙහි ගැලි මිනිසුන් දෙන්නකු හා එක් අමාත්තයෙක් පමන ගැලවි පයිගෝ දේසයට ගොස් සංඝයා දැක තමන් ආ පවත් කියා ආරණ්ය වාසී මහස්ථවිර කෙනකුන් විසින් දෙන ලද කර්මවාක්යත පොතක් ආරණ්යආවාසී මහාස්ථවිර කෙනකුන් විසින් දෙන ලද කර්මවාක්යක පොතක් ලබාගෙන ජිවිත පමනක් රක්ෂාථ කොටගෙන ආයේය. ඒ මහාරජානෝ නැවතත් නොපසුබට වීය්ය්මන ඇති පඬුරු පාක්කුඩමහා මහා ඇමතියන් දෙසාන්තර යවුහ. ඒ අමාප්තයෝ ඛෙතාවිපය ගොස් ගෙන ගිය පඬුරු පාක්කුඩම් එහි තබා සංඝයා ඇති නැති බව පරීක්ෂා කරණ පිණිස සියම් දේසයට ගොස් සංඝයා දැක සතුටුව නැවත ශ්රීව සන්හස් හා පඬුරු පාක්කුඩම් ගෙන යන පිණිස ඛෙතාවියට ආකල ඒ වුජයරාජසින්හ මහා රජානෝ අට අවුරුද්දක් දැහැමින් රාජ්යාය කොට පරලෝකප්රාසප්ත වු සේක.

එපවත් සා මෙකල රජ පැමිණි රජ උතුමානන්ට නොදන්වා සංඝයා වඩාගෙන යාම සුදුසු නොවෙයි කියා ඔලන්ධනවාසිහු කී බැවින් කලකිරුණාවු සිත් ඇතිව ගෙන ගිය පඬුරු එහිම තිබියදි නැවු නැගි ලක්දිව බලා එන්නාහු බොහෝ දනෙ විනාසයට පැමිණි කිපදෙනෙක් පමන ගැලවී ආවාහුය. එසමගී නාඟචම්පක පුන්නාග තිණසාදි හැ සිතෙ සීතලොදක සම්පූර්ණ පිපල්ල ලමාපගේ නානා විහාර ආරාම චෙතියාදීපති පඬිනේහිත්ය්්ණ ස්සරථපන්ථ්යාෝදි නානාජන සමාකුලේ - සඬිස්සරිය සම්පූණ්ණෙ සන්කලසෙල නාමකේ නානාතුරිය සන්ගුඨෙ රමණියෝ පුරුත්තමෝ ලංකඹරරම්හී චිත්තිණ්ණං නායෙන්තො අභිනං තමං උග්ගනොචිය ආදි ඩෝතොසෙන්තො සුජණාඔජෙකිත්තිස්සිරි රාජසින්හ භුපාලෝ ගුණ භූසනෝ රජ්ජංපත්තොසි ලංකායං සක්කොච තිදසාධිපොති -

 බහලාන්ධකර විධවංශනය කොට සියළු පද්මවනයන් ප්ර බොධ කරවමින් නැඟාවු සුය්ය්වි  මන්ඩල සේ ලංකාවීප නැමති ආකාසයෙහි පැතිර පව්තනා

262 රාජාවලිය

පර ශාස්ත්රැා නැමති අන්ධකාර විධිවංසනය කෙරෙමිං සත්පුර්ෂ ජන නැමති පද්දයන් සතුටු කරමින් සුය්ය්න්ධවංශ නැමති උදයගිරි පර්වතයෙන් උදාවෙමින් ශ්රී් බුද්ධවර්ෂතයෙන් දෙදාස් දෙසිය අනූවෙනි වෂයෙහි ලන්කා රාජ්යඋ ශරීයෙන පදප්රා ප්ත වු පරරාජ කිරිම හරණිසේවිත පාදපංකජෝපෙත වූ අපගේ කීර්ති ශ්රීි රාජසින්හ මහාරාජොත්තම නැමති සුය්ය්පංකදිව්යශ රාජොත්තම තෙම පූර්වොපවිත කුසලානුභාවයෙන් එකච්ඡත්රය නන්වා අසද්රිිශ්ය ආඥ ගුණ තෙජෝබල පරාක්රුම සමන්විත විරාරාම චෛත්යාෝදී නොයෙක් අලංකාරයෙන් ප්ර තිමඬිත වු සෙන්කඩගල නම් පුර ප්ර වරයෙහි ශක්ර දේවේන්ද්රන ලීලාවෙන් රාජ්ය ශ්රීා විද විශමින් පිණවර ශ්රී දන්තධාතුන්වහන්සේ දිව්යවරාජයා‍ගේ ඔටුන්නක් වැනිවු මුක්තාමාණික්යාශදි නොයෙක් රත්නකර්මනමානතයෙන් බබලන්නාවු නොයෙක් දහස් ගනන් අගනා රන් කරඬුවල වඩා රත්නාභරණ ග්රා‍ම ක්ෂේත්රජ ගවමහිස ඇත් අස් දසදාසී සවිඤ්ඤාණක අවිඤ්ඤානක වස්තු පරිත්යාිග කිරිමෙන්දා ධර්මාසෝක දෙවෙනි පැතිස්සාදි පින්වත් නරෙනද්ර්යෝ පවා ප්ර්තිපත්ති සාර ෂූක්ෂුන්ගේ සහයෙන් ශාෂනය පවත්වා ආ හෙයින් අප විසිනුදු සිල්වත් සඟ නමක් සහය කොටගෙන ශාෂනොපකාර කටයුතු යයි යන පූර්ව නර විරවංශානුගත උදාරධ්යාොස ඇතිව ධර්මාන්විත ප්රරතිපත්ති පුරණ්ණාවු යටකී සරණංකර සාමනේරයන් වහන්සේට පුෂ්පාරාම විහාරය කරවා පිලිගනවා සිවුපසයෙන් උපකාර කෙරෙමින් බණ අසා ‍පොහෝ පෙහෙවත් වෙසෙමිං නිත්යස පංචසීලය රකිමින් පුරාතැන පටන් මුවතැන්ගෙට දෙන මුග සූකරාදී අමු මාංශයත් එපා කොට සියළු සත්වියන්ට අභය දී දසරජ ධර්මයෙන් රාජ්ජය කෙරෙමින් විගුමික දලධාමන්දිරය හා ගඟාගාම විහාරය කරවා එහි සංඝයාට සිවුපසය පිණිස ගම් කුඹුරු ආදිය පූජා කිරිමෙන් ද එසේ ම මහියංගණ අනුරාධපුරාදි නොයෙක් සිඩස්ථානවල උදාරතර වු පූජා පැවැත්විමෙන් ද සමන්තකූට පර්වතයෙහි පූජා සත්කාර පිණිස බොහෝ දෙනා රැස්වන කාලයෙහි ලැභසත්කාර පිණිස මිථ්යාසද්රි ෂ්ටි යාචකයෝ ගොස් සිට ශ්රීවපාද ලංඡණය ගල්ගා සුනුගෙන බො‍හෝ අවධං පුරවා ගන්නා බව කර්ණ යුගලයෙහි වැටුනු කෙණෙහිම කම්පිත වු චිත්තසන්තාන ඇතිව සපරගමුව බද කුට්ටාපිටිය ඇතුළුව ගම් කුඹුරු පූජා කෙරෙමින් ශ්රිනපාද ලංඡනයමත්තෙහි කූටාගාරක්කරවා ශ්රී පාද ලාංඡණ රුවන්පටකින් වසා ලක්දිව උපසම්පදාකටයුතු සිඬවිමෙන් සංඝයා බහුල වු කල සංඝරාජස්වාමින් වහන්ෂේට දන්වා එහි සංඝයා සිටින ලෙස සලස්වා සිවුපසය පූජා සත්කාරක පැවැත්විමෙන් ද බොහෝ කුසලසම්භාරය්න රැස් කරණ සේක. පූරුවොපචිත කුසල මහිමයෙන් බෝධිසත්වස භූමියෙහි පිහිටි අප කීර්ති ශ්රීො රාජසිහ මහරාජෝත්තමයානෝ එක්තරා පොහෝ දිනයෙක උභ්යි විහාරවාසී සාමනේර තැන් ගෙන්වා ඇතුළු රජගෙයිදි වලඳවන්ට ආරම්භව අටපිරිකර කවරෙදැයි විචාර පත්තං පරිස්සාවනකායබන්ධනං යන ගාථාවෙන් බණ කි කල අ‍ටපිරිකර පමනක් නැති තමන්වත් නැති තමන් වහන්සේලා කෙරෙහි කවර ගුනයෙක් ඇද්ද අටපිරිකර මුලටම වදාල පාත්ර ය දැන් කොයිදැයි කියා මෙතැන්පටන් පාත්රුයෙන් වලදන බවක් විනා පිඟාන් තැටි


‍උපග්ර න්ථය - 2 263

ආ‍දියෙන් වැලඳු නමක් ඇත්නම් රාජා ආඥ කෙරෙමි කියා පෙරණින්ධා කොට හැරියාවු පාත්රා දෙමින් අද පටන් සංඝයා විසින් නොකටයුතුවු නැකත් වෙදකම් යක්ෂ ප්ර ලයාදි නින්දිත කටයුතු අපවැනි ශ්රුඬාවන්ත ම‍හොත්තමයන් විසින් සංඝයා ලවා නොකරවිය යුතුයිය සංඝයා විසින් උගතමනා ධරම්යම උගත මැනවයි කියා ආඥකොට ශාෂනාධාර උපසම්පදා සංඝයා නැති හෙයින් බුඬශාසනයාගේ නොපැවැත්විම හේතුකොට ගෙන අපායහාක් වන ලංකාවිපවාසී පස්විම ජනතාව කෙරෙහි පැවති මහ්ත කරුණාධ්යාාස ඇතිව පුවතර ශෙෂ්ට වූ රාජොත්තමයන් විසින් පවත්වා ආවාවු පස්වාදහසක් පවත්නා සර්වඥ ශාෂාණයට මාවැනි නරශ්රෙවෂ්ටයන් විසිනුදු උපකාර කටයුතු යයි කියා පුරාතැන මහෝත්තමයන්ගේ පරම්පරාණුගත රාජාභිමාන උපදවා මගෙ පුණ්යප මහන්තත්ව්යෙන් හා ශාෂානභි වුද්ධි වර්ධණය කරිමෙහි යම් බලවත් අභිප්රාරවෙක් ඇත්නිම් ඒ චිත්තාභ්යින්තරොත්පන්න කටයුතු වහාම සුවසේ සිඬ වෙවයි යන කරුනා පූර්වගම වු උධාරාඬ්යාතසයෙන් නොපසුබට වීය්ය්ය ඇතිව ඇහැලේපොල විජයසුන්ධර වික්රඋමසින්හ චන්ද්ර සේකර සේනානායක ජයතිලක පඬිත මුදලි සේනාපිති මහා ඇමතියාණන් සහය කොට ගෙන ශ්රී ‍සන්නස් හා සමඟ මාහැඟි පඬුරු පාක්කුඩම් සාමින්දරදේස සංඛ්යාසත සියම්දේසයට යවා දේසයෙන් සංඝයා වඩනා තෙක් අසප විසින් අප්ර්මාද වියයුතුය කියා සුවිශුඬ ශිලාචාර ගුණ ඇතකි සරණංකර සාමණේරයන්වහන්සේ හා යටකී සේනාපති මහාඇමතියානන් හා ආමන්ත්ර ණය කොට බුදු සසුන් බබලපවන බවට පූර්වනිවිති පානා සේ රජසිරි ලත් වර්ෂණයෙහිම වෙලදානකුත් හා සමඟ පයිගෝ දේසයෙන් සිරිලකට පැමිනි මහා තෙරුන්වහන්ෂේ ලවා බො‍හෝ කුලදරුවන් සාමණේර පැවිදි කරවා පලමු සිටි දුස්සීල තැන් ගණනක් ශාෂණයෙන් පිටතු කරවා ශ්රිද්ධාවන්ත තැන්වලට සිල් දෙවා ශාෂනය පිරිසිදු කෙරෙමින් නිඝඬ ඡන්ද්ස් ව්‍යාකරණ හා ධර්මවිනය පුරුදු කරවා බොහෝ සාමනේර තැන් ඇති කරවුහ. එකල දෙශාන්තර ගිය ඇමතියෝ බතාවියේ තුබු පඬුරු හා ගෙනගිය මාහැඟි වස්තු හා ශරී ගි සන්නස් සමගින් සියම් දෙසය බද අයෝධ්ය් පු‍රයෙහි රජ කරණ රජතුමානන්ට දක්වා ඒ ද්රි ෂ්ටිමිත්රමවු ධර්මික මහරජතුමානන් විසින් එවන ලද උත්තම ගුණ නුවන ඇති උපාලි ස්ථවිරයන් හා එසේ ම ගුණගනාහ ඉසමඟන ආය්ය් ගුමුනි මහාතෙරුන්වහන්ෂේ ප්රණධාන කොට ඇති අතිරේක වර්ග භික්ෂුන් සංඝයා වහන්සේ හා අයේධ්යලපුර මහඇමතියෝ ලංකාවිපයෙහි නැති ධර්මවිනය ශබ්ද ශාස්ත්රාලදි පොත්පත් හා නොයෙක් පඬුරු පාක්කුඩ ගෙන්වාගෙන සින්හල ඇමතියන් හා සමඟ නැවු නැගි තිරිකුනාමලයට පැමිනි බව අසා දොලා කුඩ කොඩි සිවුරු පිරිකර ගඳ දුම්මල පහන් ආදි පූජාභාඬයන්හා මඟුලැතු සරහා පචාංඟික තුය්ය්ු භාඞගත් නෙර්තිගිත වාද්යා දියෙහි නියුක්තවු තූය්ය්ු සේනාව හා ඇහැලේපොල විජයසුන්ද්රි වික්රාමසින්හ චන්ද්රයසේඛර සේනානයක ජයතිලක වඬිත මුදලි සේනාපති මහ ඇමතියන් යවා සමුද්රර තීරයෙහි පටන් නොයෙක් පූජා පෙලහරින් ධාතු පිලිම පොත් හා මහාසංඝයා වඩාගෙන අනුක්ර මයෙන් මහාවැලි ගඟාසන්නයට


264 රාජාවලිය

පැමිණි කල්හි ශ්රීජ ලංකාධිපති අප‍ගේ කීර්ති ශ්රීය රාජසින්හ මහරාජොත්තමයා‍නෝ සර්වාබරණයෙන් හැරහී තුරඟවාහනාරුඪව ශක්රජදේවේන්ද්ර ලීලාවෙන් සිවුරඟ සෙනග පිරිවරා මත්වු රාජානුභාවයෙන් දිලිහි දිලිහී පෙරගමන් කොර අසුපිටින් බැස සංසදර්ශන සාදසාමිචිරසාස්වාදයෙන් දෙවෙනි රාජ්යනයක් ලද්දාසේ ඉතා සන්තුස්ටව ත්රිාවිධරත්නයත් පෙරදැරි කොට ස්වකීය පුර ප්ර්වේසව අභිනව කරවන ලද පුස්පරාම විහාරය පිලිගන්වා එහි වසන සංඝයා වහන්සේට සිවුපසයෙන් උපස්ථාන කරමින් ශ්රීි බුඬවර්ෂසයෙන් දෙදා දෙසිය සයානුවෙනි වර්ෂ යෙහි ඇසල මස පුර පසලොස්වක් දිනයෙහි මෙම විහාර මධ්යයයෙහි වු පොහෝ ගෙයිදි පලමුවෙනි උපසම්පදා මඟල්ය ය සිඬ කරවා වස්වැසූහ. එසේ උපසම්පඬා කරවන්නේ ශාෂනෝපකාර කිරිමට සහයව සිටි සරණංකර සාමණේරයන් වහන්සේ ලංකාවාසී සියළු සංඝයාට ගුරු ස්ථානයේ පිහිටුවා ප්රාථම දිනයේහිම උපසම්පධා කරවා දේසයෙන් වැඩිය සන්ඝයා හා ලක්දිව උභය විහාර වාසි වු මහා‍ සන්ඝයා මඬ්යලයෙහි රජතුමානෝ ශක්රනදේවේන්ද්රත ලීලාවෙන් හිඳ සංඝයාට ආදර දක්වා සියළු සංඝයාම වඩා පිඬපාත ධ්රලතව්ර තාදී වන්සයෙන් ශාෂනෝපකාර හෙයින් සරණංකර ස්ථවිරයං වහන්සේ සංඝ රජ ධුරන්ධරයේ පිහිටුවා මුන්වහන්සේගේ අවවාදයෙහි නොපිහිටි කෙනෙක් ඇත්නම් රාජආඥ කෙරෙම් කියා ස්ථවිරපදයෙහි තබා බොහෝ දෙනා මහන මහළු පැවිදි කරවුහ.

ලංකින්දංි දස්සනතථාය ආයුජ්ඣපුරරාජිනාදින්නං පහෙන තමෙව භික්ඛු සංඝචශාභිය ආගතානං අඬානං කත්වාඣත බුහසංගහං තෙස්ස රාජස්ස දානත්ථ මහග්ඝවපහෙනකං දත්වා් සිංහළකාම ‍ධෙතවෙව පුඤ්ඤා සාසනං ලංකින්දෙ‍ පුන පෙසෙසි ආයුජ්ඣ්පුර මත්තමන්ති -

   ඉක්බිතිද සියම් දේස සන්ඛ්යා්ත අයෝධ්ය යා සතර අවුරුද්දක් වැඩසිටුවා ගෙන ග්රෙනථ විදර්ශනා ධුරචය ඇතුළුව ශාෂන පිලිවෙත් මතු බොහො කලක් පවත්නා පරිද්දෙන් සත් අවුරුද්දක් ගුරුන් ලඟ හික්මවා එක උපසම්පධා නමකුත් නැතිව තිබූ ලක්දිව දහසක් පමන භික්ෂු සන්ඝයා ඇති කරවා ශාෂනාභිවුද්ධිවර්ධනය කිරිමේන පස්වාදහසක් පවත්නා ශාසනයයට ආධාරව සිවිපසයෙන් උපකාර කෙරෙමින් පලමුවෙන් උභය දෙසාගත මහාසන්ඝයා මැද සංඝරාජ ධුරන්ධරයෙහි තාබලු තමන්ට මෙවෙනි ශාෂනෝප කාර කිරිමට සහයව සිටි සංඝරාජස්වාමින් වහන්ෂේම මාහිමි  කොට පලමුවෙනි උපසම්පධාවෙහි පටන් දොලොස් වෙනි වර්ෂෂයෙහි වු ඉල්මස අව දියවක ලත් සඳුදා ලංකා භික්ෂු සංඝයා කෙරෙහි පලමුවෙනි උපසම්පධා මඟල්යලය මහත් උධාරතර පුජ්යි පෙරහැර පැවැත්විමෙන් සිඬ කරවා එදවස් පටන් පිලිම වහන්සේ නමක් නෙත් පිහිටිමත් පොතක් ලියා නිෂ්ට කිරිමත් උපසම්පධා මගල්යේ සිඬ කිරිමත් මේ ත්රිාවිධ කටයුත්ත එක දවසම සිද්ධ කිරිම වසයෙන් බො‍හෝ දවසක් නෙකඩ කෙට පවත්වා මට රාජ්යෂය තිබෙන තෙක් සියළු සංඝයා ම සිවුපසය නිසා වෙහෙසක් නැතිව සුවසේ ධර්මවින ය පුහුණු කරණ සේක්වයි යන කරුනාධ්යාෙසයෙන් සතරමං සන්ධියෙහි පියුම්විලක් සේ සතර දිගින් වඩනා මහාසංඝයාට රාජභවනයෙහි  

උපග්ර්න්ථය - 2 265

දන් වැට තබා ගිලන් භික්ෂුන්ට බෙහේත පිනිස වැටුප් වියදම් හා බෙහෙත් බඩු දි එක් කෙනෙකුන්ට මිනිසුන් දසදෙනා බැගින් කැපකරුව්න විස්සක් හා වෛද්යාුචාරින් දෙ‍දෙනෙකු සලස්වා සංඝරාජොත්තමයානංට උපකාර පිනිස කැපකරුවන් පරිද්දෙන් බොහෝ කුසල සම්භාරයන් රැස් කෙරෙමින් මතු මත්තෙහිත් මා විසින් ඇතිකරගත් භික්ෂුන්වහන්සේලා ආප්රමතිපත්ති දුස්ප්රතතිපත්තින් දුරුව සම්යනක් ප්රපතිපත්තියෙහි පිහිටා ශාෂනය නිර්මලව පැවැත්විමය. විනය පය්ය්සම ප්ති මුල් කොටම වන්නේ ය. එසේ හෙයින් සැම දෙනා සමගි සතුටුව විනය පොත් බලා හික්මමවිය යුතු යයි කියා කරණ ලධ ආරාධනාවෙන් සංඝරාජා ස්ව‍ාමින්වහන්සේ ප්රිධාන කොට උභය විහාරවාසී මහා සංඝයා පුෂ්පාරාම විහාරයට රැස්ව අප්රනමාදව දිවාරාත්රිය දෙක්හි අර්ථකථා සහිති විනය පාලි පොත් බලා නිමවා බුඬ ශාෂනය නිර්මලව පවත්නා සමනයෙහි-ශ්රී් සුඬ සකරාජ වර්ෂ්යෙන් එක්වා දහස්සත් සිය අට පැමිනි වර්ෂියෙහි කොලමුන්නේ මුදියන්සේ විසින් ලියා තීන්දු කල රාජවලිය පොතියි -

සිඬිරස්තු - ”

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=රාජාවලිය_-_රාජාවලිය_iii&oldid=5619" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි