රාහුල විද්‍යාලයීය ඉතිහාසය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රාහුල විද්‍යාලය යන නාමය කියූ විට, එය සිරි ලක දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සුපිහිටි සොදුරු පාසැල බව මතක් කොට දීමට අටුවා වීකා යෙදීම අවශ්‍ය වන්නේ නොවේ.