ලෝවැඩ සඟරාව ii

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

71. දුක් ගෙන රැස් කර දන හැම කැම තී නික් මෙන නිරයට නරයින් සිරි තී දුක් දෙන අඹු දරුවන් නිති රකි තී මොක් දෙන පිරිසිදු සිල් නොම රකි තී

71. දුක්ගෙන, දුක්ඛ ග්රමහණය කරමින්; කැමති අභිප්රාකයානුකූවූ, හැම දන, සකල ධනය; රැස්කර, රාශිභූත කොට; නිරයට, නරකයට; නික්මෙන, පැමිණෙන්නාවු; නරයින්, මනුෂ්ය යන්ගේ; සිරිනි, චාරිත්ර ය නම; දුක් දෙන, දුක්දෙන්නාවු ; අඹු දරැවන්, දාරා පුත්රියන්; නිති, නිරන්තරයෙන්; රකිති, රක්ෂා කෙරෙත්; මොක් දෙන, මොක්ෂ දානය කරන්නාවූ; පිරිසිදු, පරිශුඬවූ; සිල්, සීලයන්; නොම රකිති, රක්ෂා නොකරත්මය. 26. සන්න සහිත

72. නොලදත් අහරක් සාදුක් දුරු කො ට නැතුවත් කඩරෙද්දක් එක පටක ට බලවත් නිරයේ තද දුක් සිහි කො ට මඳකුත් පසු නොබසියි කිසි පිනක ට

72. සාදුක්, බඩසා දුක; දුරුකොට, දූරීභූත වන ලෙස; අහරක්, ආහාරයක්; නොලදත්, නොලැබුණත්; එකපටකට, එකපටකට පමණවත්; කඩරෙද්දක්, රෙදි කඩක්; නැතුවත්, නැත්තේ වී නමුත්; නිරයේ, නරකයෙහි; බලවත්, බලතරවූ; තද දුක්, සතබ්ධ දුක්; සිහිකොට, ස්මරණය කොට; තෙපි, යුෂ්මත්හු; පිනකට, කුසලක් කිරීම පිණිස; මඳකුත්, ස්වල්පයකුත්; පසුනොබසිව්, පසුබට නොවව්.

73. නසතොත් සිත ලොබ අනුවණ දො සමය වසතොත් දැදැහැත්තන් ඇති දෙ සමය දෙසතොත් සගමොක් දෙන උපදෙ සමය අසතොත් මුනිඳුන් වදහළ බ සමය

73. නසතොත්, විනාශ කරතොත්; සිත, චිත්තයෙහි; ලොබ, ලෝභයද; අනුවණ, මෝහයද, දොසමය; වෙෂයද ( යන මේ පව් තුන) මය; වසතොත්, වාසය කරත්හොත්; සැදැහැත්තන් ඇති, ශ්රමඬාව ඇත්තවුන් වාසය කරන්නාවූ; දෙසමය; ප්ර්දේශයෙහිමය; දෙසතොත්, දේශනා කරත්හොත්; සගමොක් දෙන, සවර්ග මොක්ෂ් දානය කරන්නාවූ; උපදෙසමය, උපදෙසමයි; අසතොත් ශ්රුවණය කරත්හොත්; මුනිඳුන්, සර්වඋඥයන් වහන්සේ විසින්; වදහළ, දේශිත වූ; බසමය, වචනය මැයි.

74. වැනුවා නම් බුදු ගුණ වැ නුවාමය තැනුවා නම් තම සිත තැ නුවාමය දෙනුවා නම් දන් පින් දෙ නුවාමය දිනුවා නම් පරලොව දි නුවාමය

74. වැනුවා නම්, වර්ණ නය කළා නම්; බුදු ගුණ වැන්වාමය, බුඬගුණ වණීනාවමයි; තැනුවා නම්, තැන්පත් කරන ලද්දේ නම්; තම, තමනගේ; සිත තැනුවාමය, චිත්තය තැන්පත් කළාමය; දෙනුවා නම්, දානය කිරීම නම්; දන් පින් දෙනුවාමය, දන් පින් දීමමැයි; දිනුවා නම්, ජය ගත්තේ නම්; පරලොව දිනුවාමය; පරලොව ජය ගැනීම මැයි. ලෝවැඩ සඟරාව 27 75. අස‍ෙතාත් නිබෙ‍ාරුය මුනිඳු තෙපු ල්මය හරිතොත් නොතබා දස අකුස ල්මය රකිතොත් සිත පිරිසිදු කොට සි ල්මය දනිතොත් මෙ සියල්ලට මේ ක ල්මය

75. නිබොරුව, සත්යා්කාරයෙන්; අසතොත්, ශ්රමවණය කරත්හොත්; මුනි තෙපුල්මය, බුඬවචනය මැයි; නොතබා, අවශේෂ නොකොට; හරිතොත්, දුරලන්නේ නම්; දස අකුසල්මය, දස අකුසල කර්ම ය මැයි; සිත පිරිසිදු කොට, චිත්තයාගේ පාරිශ්රයඬිය කොට; රකිතොත්, රක්ෂා කරතොත්; සිල්මය, ශිලයමැයි; දනිතොත්, දන්නහු නම්, මෙ සියල්ලට, ම (කී) සියලු දෙයකට, මේ කල්මය; මෙය සුදුසු කාලයමය.

76. මෙස සර දුක් රුක විස පල ගත් අ තු ලෙස සිටියා මෙන් සිය පලයෙන් යු තු තොස වඩමින් ඉන් බැහැර නොලා සි තු දස අකුසල් පල අසව මෙයින් ම තු

76. මෙ සසර දුක්, මේ සංසාර දුක්ඛ නමැති; රැක, විෂවෘක්ෂ,යෙහි; විස පල ගත්, විෂ ඵල ග්රුහණය කල; (හටගත්තාවු) අතු ලෙස, ශාඛා විලාසයෙන්; සිටියා මෙන් සථිතවුවාක් ‍වැනි; සිය පලයෙන් යුතු, ශත ප්රකකාර ඵලයෙන් සමන්විතවූ; දස අකුසල් පල, දශවිධ අකුශල කර්ම යාගේ ඵලය; මෙයින් මතු, මීට ඉක්බිතිව කියන්නෙමු; ඉන්, ඒ කථිත කාරණයෙන්, බැහැර, බාහිරයට; (ඉවතට) සිතූ, තම චිත්තය; නොලා, ප්‍ථිෙක්පෙ නොකෙට තොස වඩමින්, සන්තෝෂ වර්ධමනය කරමින්, අසව, ශ්රලවණය කරණු.

77. බුදු බණ අසමින් සිත සත පායේ කුරු පණ කම් ඇරපිය ඒ පායේ පර පණ නැසුවොත් කවර උ පායේ අපමණ දුක් දෙයි සතර අ පායේ

77. බුදු බණ, බුඬ ධර්ම ය; අසමින්, ශ්රූවණය කරමින්; සිත සතපායේ, චිත්ත සන්තර්ප ණය කොට; ඒ පායේ, පහළ කළ යුතුවූ; කුරු පණකම්, ක්රැ,රවූ ප්රාපණඝාත කර්මරය; ඇරපිය, දුරු කරව; කවර උපයේ, මොනයම් උපායකින් නුමුත්; පරපණ, අන්ය සතත්ථරයකුගේ ප්රාගණය; නැසුවොත් විනාශ කළහොත්; සතර අපායේ, සතර අපායෙහි; අපමණ දුක් දෙය්, ප්රයමාණාතික්රා්න්ත දුක් දෙන්නේය. 28. සන්න සහිත 78. මැඬියන් නයි මුව ගොදුරුඉ ඳයා පණුවන් කන මෙන් රස විද වි ඳයා සැලෙමින් ජර ගොර මරැමුව වැ දයා බලමින් පරපණ වනසන ලෙ දයා

78. මැඬියන්, මණ් ඩුකයන් නයි මුව, නාග මුඛයෙහි; ගොදුරුව ඉඳයා, ගෝචරව හිඳ; රස විඳ විඳයා, රසාශ්වාදනය කෙරෙමින්; පණුවන් කනමෙන්, කෘමීන් අනුභව කරන්නාක් මෙන්; සැලෙමින් ජර, ජරාවෙන් චලිතවෙමින්; ගොර මරු මුව වැදයා, ඝෝරවූ මාර මුඛයට ප්රවවිෂ්ටව; මුන්, මේ ජනයන්; පරපණ අනුන්ගේ ප්රා්ණය; වනසන ලෙදයා, විනාස කරන්නාවූ ආකාරය; බල, නිරීක්ෂකණය කරව.

79. බලයෙන් වත් කිසියම් සොර සිත කින් සියතින් වත් දැන්වූ උපදෙස කින් පරසන් තක දෙය ගත සොරකම කින් නිරයෙන් නිරයට පැමිණෙයි එතෙ කින්

79. බලයෙන් වත්, බලාත්කාරයෙන් හෝ; කිසියම් සොර සිතකින්, කිසියම් චෞර චිත්තයකින්; සිය අතින්වත්, තමාගේ හස්තයෙන් හෝ; දැන්වූ (‍අනුන්ට) සංඥාකරන ලද; පදෙසකින්, උපදේශයකින් හෝ; සොරකමකින්, චෞරකමකින්; පරසන්තක‍ දෙය, අනුන්ට අයිති වස්තුව; ගත, ගත්තේ වී නම්; එතෙකින්, එපමණකින්; නිරයෙන් නිරයට, නරකයෙන් නරකයට; පැමිණෙයි, සම්ප්රාතප්ත වෙයි.

80. ලොබිනා මිහිරිව සෙරකම් කළ ස ත විඳිනා දුක් මේ ලොව මෙතැකැයි නැ ත මෙදිනා ඒ දැක දැක ඉන් නොනැව ත ඉඳිනා කල කිකලෙක වේදෝ සෙ ත

80. ලොබිනා, වස්තු ලෝභයෙන්; මිහිරිව, රසයට පැමිණ; සොරකම් කළ, සොරකම් කළාවූ සතථ සත්වයන්; මේ ලොව, මේ ලෝකයෙහි; විඳිනා දුක්, විඳින්නාවූ දුක්ඛයන්; මෙතෙකැයි, මේ ප්ර මාණයයි; නැත, නැත්තේය; මෙදිනා, මේ කාලයෙහි; දැක දැක, ඒ (සොරැන්ට ලැබෙන්නාවූ දුක්) දැක දැක්ත; ඉන්, එපමණකින්; නොනැවත, නතර නොවී; ඉඳිනා කල, වාසය කරන්නාවූ කල්හි; කිකලක, කවර කාලයක; සෙත වේද, ශාන්තියක් වන්නේද ? ලෝවැඩ සඟරාව 29 81. අසු කොට ගත නොතිබති ආ රය වද කොට මැරුවත් නැත වීවා රය ලගු කොට නොසිතව් පව් පරදා රය නිරයට ඇදගෙන යන එම පා රය

81. අසුකොටගත, අසුකරගත්තේ වීනම්; ආදාරය, ආදාරයක් නොතිබති, නොතිබන්නේය; වදකොට, වධ කිරීමෙන්; මැරුවත්, මැරුයේ වී නමුත්; එ විචාරය නැත, එය පිළිවිසීමක් නැත්තේය; පරදාරය, පරදාර පාපකර්මේය; ලගුකොට, සැහැල්ලු කොට; නොසිතව, චින්තනය නොකරව්; එම, එයම; නිරයට, නරකයට; ඇදගෙන යන, බලාත්කාරයෙන් ගෙන යන්නාවූ; පාරය, මාගීය වෙයි.

82. අසවා මකියන බස් අරත රයේ මුසවා බස් කීවා එක මු රයේ වසවා දෙව් ලොව යන මං ත රයේ පැසවා මිස නාරී ගොස් නි රයේ

82. මකියන, මා විසින් කියනු ලබන්නාවූ, බස්, වචනයන්; අරතරයේ, දෘඪතර ලෙසින්; අසවා, ශ්රිවණය කෙරේවා; එකමුරයේ, එක්වරක්; මුසවාබස් කීවා, මුසාවාද වචන කීවේ නම්; දෙව්ලොව යන මං, දිව්යකලෝකයට යන මාගර්යර; තරයේ. ස්ථිර ලෙස, වසවා, ආවරණය කරමින්; නිරයේ ගොස්, නරකයෙහි වැටී; පැසවා මිස, පවනය කොට විනා, නාරී; නොම අත්හරින්නේ මැයි.

83. පලදෙන පව් පින් දෙක නොබ ලාමේ පවසන බස් උරසක් මා ලාමේ බිඳුවන බස් වැඩ නැති කේ ලාමේ මතුවන දුක් ‍ෙනාදැනෙන වේ ලා‍ෙම්

83. පලදෙන, විපාක දානය කරන්නාවූ; පව් පින් දෙක, කුසලා කුසලද්වය; නොබලාමේ, දර්ශෙනය නොකොටම; උරසක් මාලාමේ. උර චක්රුමාලාවෙක් වැනි, පවසන, ප්ර කාශ කරන්නාවූ; බස්, වචනය; වැඩ නැති, අත්ථැයක් නැත්තාවූ; බිඳුවන බස්, ‍ෙභ්දකෙරවන වචන; කේලාමේ, කේලාමය; මතුවන දුක්, අනාගතයෙහි වන්නාවූ දුක්ඛය; නොදැනෙන, නොදැනෙන්නාවූ; වේලා මේ, කාලය මේය.

සන්න සහිත 84. ඇවිස නොකිය බස් කනට යවුල් ලෙ ස සිතස තොසින් කිය කියතොත් පිය බ ස පරුස තෙපුල් බිණුවා නම් මහ දො ස එවිස නොයයි පරලොව දුක් දී මි ස

83. ඇවිස, කිපී; කනට, කර්ණවයට; යවුල් ලෙස, යකඩ හුලක් මෙන්; බස් නොකිය, වචන නොතෙපලව; කියතොත්, කථනය කරත්හොත්; සිත සතොසින්, සිතෙහි සන්තෝෂයෙන්; පිය බස, ප්රි ය වචනය; කිය, කථනය කරව; පරුෂ තෙපුල්, පරුෂ වචනය; බිනුවා නම්, කීයේවීනම්; මහාදොස, මහාදෝෂයක් වෙයි; පරලොව, පරලෝකයෙහිදී; දුක් දී මිස, දු:ඛදානය කොට මිස; එවිස නොයයි, එහි විෂ නොයන්නේය.

85. පෙරසිට වියතුන් නොකියා වැළ කී දෙලොවට වැඩ නැති බස් අකුසල කී කෙළියට වත් ඒ වැඩ නැති බස කී නිරයට වැද යන රජ මහ වත කී

85. පෙර සිට, පූර්ව යෙහි පටන්; වියතුන්, පණ්ඩිතයන් විසින්; නොකියා, කථනය නොකොට; වැළකී, වැළකුණාවූ; දොලොවට, මොලොව පරලෝ දෙකටම; වැඩනැති බස්; අර්ථී සිඬ නොවන වචන හෙවත් සම්ඵප්රවලාප කීම; අකුසලකි, අකුසලයක් වන්නේය; ඒ, එය; කෙළියට වත්, ක්රී;ඩා පිණිස වත්; වැඩ නැති බසකි, අර්ථ දායක නොවන වචනයකි; නිරයට, නරකයට; වැද යන, ප්රරවිශ්ට වන්නාවූ; රජමහවතකි, රාජ රාජ මහා මාර්ග යක් වන්නේය.

86. අන් සතු සැපතක් දැක දළ ලොබි නේ උන් ට නොවී මට වේවයි සිති නේ මන් කළ ඒ සික අටගත් පවි නේ උන් මතු නිරයේ දුක් මයි විඳි නේ

86. අන්සතු, අනුන් සන්තක වූ; සැපතක්, සම්පත්තියක්; දැක, දර්ශිනය කොට; දල ලොබිනේ, දැඩි ලෝභයෙන්; උන්ට නොවී, ඔවුන්ට නොවී; මට වේවයි, මට ලැබේවයි; සිතිනේ, චිත්තයෙන්; මන් කළ, චින්තනය කළේ නම්; සිත, චිත්තයෙහි; අටගත්, හට ගත්තාවූ; ඒ පවිනේ, ඒ පාපකර්මටයෙන්; මතු, අනාගතයෙහි; උන්, ඔවුන්; නිරයේ, නරකයෙහි; විඳිනේ, විඳිනු ලබන්නේ; දුක්මයි, දුක්ඛය මැයි. ලෝවැඩ සඟරාව 31 87. රිසි නු දනහට කර වාදේයා නසි වයි යන සිත පාදේයා බසි නා නිරයට ඒ පාදේය කිසි කලෙකත් ඒ ඒ පාදේයා

87. රිසිනු දනහට, නුරුස්නා ජනයන් හට ; වාදේයාකර, ක්රෝ,ධකොට, නසිවයි යන සිත, නසීවයි යන චිත්තය; පාදේයා, ව්යායපාද අකුසල නම් වේ; ඒ, ඒ අකුසල කර්මිය; නිරයට, නරකයට; බසිනා, අවතීර්ණා වන්නාවූ; පාදේයා, මාර්ග යකි; ඒ අකුශල කර්මි; කිසි කලෙකත්, කවර කාලයකවත්; ඒපා දේයා, නොකටයුතු දෙයක් මැයි.

88. නිවනට මඟ මේ යයි මුනි කී යම් දහමට වෙන්වූ දෙසැටක් සම යම් සරිකොට ගත් සිත වෙයි මිසදිටු යම් සසරට බිජුවට මයි ඒ සම යම්

88. නිවනට, නිර්වාටණයට; මග, මාර්ගේය; මේ යයි, මේ නමැයි; මුනි, බුදුන් විසින්; කී, වදාරන ලද; යම් දහමට, යම් ධර්මයකට; වෙනුවූ, වෙනස් වූ; දෙසැටක් සමයම්; වාශෂ්ටියක් ආගම් සරිකොට ගත්, සත්යධයයි ග්රබහණය කරන ලද; සිත, චිත්තය; මිසදුටු වෙයි, මිථ්යා දෘෂ්ටි නම් වන්නේය; ඒ සමයම්, ඒ දෘෂ්ටි භේදයන්; සසරටා, සංසාරයට; බිජුවටමැයි, බිජුවටක් මැයි.

89. නොයෙකි රස බිම නිඹ බිජුවට ල ත එමැකි සිටිනෙය තිත්තව පල ග ත මෙ‍මැකී මිසදිටු අදහස් ඇති ස ත කළකී දෙය අකුසල මිස පින් නැ ත

89. නොඑකී රසබිම, අනේක විධ රස ඇත්තාවූ භුමියෙහි; නිඹ බිජුවට, කොසඹ බිජුවටක්; ලත, රෝපනය කළ කල්හි; පල ගත, ඵලග්රිහණය කළහොත්; එ මැකී, ඒ රස ගුණය මැකී; තිත් මිසදිටු අදහස් ඇති, මිථ්යාණ දෘෂ්ටික අධ්යාරසය ඇත්තාවූ; සත, සත්ථුයන් විසින්; කළ කී දෙය, කරන කියන ලද දෙය; අකුසල මිස, අකුසලය විනා; පින් නැත, පුණ්යියක් නම් නොවන්නේය.


සන්න සහිත 32 90. නට සිල් මිසදිටු ගත් අය කැම ති අට ගත් කප් ගිනි කද මැද පැසෙ ති අට මහ නරකය පැසුනත් නොමැ ති පිට සක්වල එක් පෙසදසක නොමැ ති

90. නටසිල්, නෂ්ටශීලීව; කැමති, රැචි වූ පරිද්දෙන්; මිසදිටු ගත් අය, මිථ්යානදෘෂ්ටිය ගත්තාවූ අය; කප් ගිනි කඳ, කල්පාග්නිස්කන්ධ ය මැද; පැසෙති, පචිත වෙති; අටමහ නරකය, අටමහ නරකයෙහි; පැසුනත්, පවනය වී නමුත්; නොමැ ඇති, නොසෑහෙයි; පිට සක්වළ, මේ චක්රාගවාටයෙන් පිට; එක් පෙදෙසක, එක් ප්රෙදේශයෙක; පැසෙති, පැසෙන්නාහුය.

91. මේ සෙද අකුසලිතෙකකුත් කළහො ත් උපදෙස කින් බසකින් කරවූවො ත් එවිගස එක් අදහස සිතු සිතුවො ත් නොවලස මොසු හැමදෙන නිරයට යෙන්

91. මේ දස අකුසල්වලින්, මේ දශවිධි අකුශල කර්ම යන්ගෙන්; එකකුත් කළ හොත්, එකකුත් කරන ලද්දේ නම්; උපදෙසකින්, නියමයකින්; කරවූවොත්, කරවන ලද්දේනම්; එවිගස, තත්ක්ෂිණයෙහි; සිත, චිත්තයෙහි; අදහස, අභිප්රාෙයක්; සිතුවොත්, චින්තනය කළහොත් (යන) මොහු හැම දෙන, මේ සියලු අංගයෝ; නොවලස, අලස නොවි; නිරයට, නරකයට; යෙත්, ගමන් කරත්.

92. කරදර දස අකුසලයෙන් නොමි දී පැරසර පෑවොත් මෙ මිනිස් ලොව දී මෙරගිර මුදුනෙන් හුණු මෙන් නොරැ දී පරතෙර නැති දුක් සයුරේ කිමි දී

92. කරදර, කෲරධාරීවූ; දස අකුසලයෙන්, දශවිධ අකුසල කර්මතයෙන්; නොමිදී, මුක්ත නොවී; මෙ මිනිස් ලොව උපදී, මේ මනුෂ්ය ලෝකයෙහි දී; වැරසර, විරසාර භාවයක් පෑවොත්, ප්රවකාශ කළ හොත්; මෙරගිරි මුදුනෙන්, මහමේරැ පර්වසත මස්තකයෙන්; නොරැදි, රංඡිත නොව , හුණුමෙන් පතිතවුවාක් මෙන්, පරතෙර නැති, පරතීරයක් නැත්තාවූ; දුක් සයුරේ, දු:ඛ නමැති සාගරයෙහි; කිමිදී, නිමග්න වෙයි.

ලෝවැඩ සඟරාව 33 93. බුදුවත් මෙතැකියි නොකිය කී පිරිසි ඳ බලවත් මහ දුක් විදුවත හැම ස ඳ සිතුවත් බිය වන අට මහ නිරය ඳ ඔසුපැන් සහ පන්සිය සතියෙක් ව ඳ

93. බුදුවත්, බුඬත්ථ යට පැමිණ ද; මෙතෙකැයි, මෙතෙක් ප්රමමාණයයි; පිරිසිඳ, පරි‍චේඡේද කොට; නොකියැකී, කථනය කළ නොහැක්කා වූ; බලවත්, අධිකවූ; මහ දුක්, මහා දුක්ඛයන්; හැම සඳ, සදා කාලයෙහි; විඳුවන, වින්දයනය කරන්නාවූ; සිතුවත්, චින්තනය කළ පමණින්; බියවන, භය ජනක කරන්නාවූ; අටමහ නිරයද, අෂ්ටඅ මහා නරකයද; ඔසුපත් සග, ඔසුපත් නම් නරකය ද; ඇතුළු (නරකයෝ) එක්සිය සතියෙක්වද; එක්සිය සතිසෙක වෙති.

94. තෙසියක් තෙපි මුව වැද සිදුරැ වග ත දවසක් මිනිසකු විඳි දුක් නොනැව ත මොහොතක් නිරයේ විඳි දුක සමව ත අබැටක් හා සරි වේ දෝ හිමව ත

94. තෙජමුව, තෝමර නම් ආයුධයෙහි මුඛ; ‍ෙතසියක්, තුන් සියයක්; වැද, ඝට්ටිතව; ගත, ශරීරය සිදුරුව; ජිද්රතභාවයට පැමිණ, මිනිසකු, මනුෂ්යවයෙකු; දවසක්, එකම දිනක් තුළ; විඳි, වින්දුනය කළාවූ; දුක්, දුක්ඛය, නිරයේ නරකයෙහි මොහොතක් මුහුර්තක ප්රතමාණයක් විදි වින්දයනය කළ, දුක් දුක්ඛ රාශියට; සමවත, සමාන වන්නේ නම්; හිමවත, හිමාලය පර්වකතය; අබැටක් හා, ශෂීප බීජයක් හා; සරි වේදෝ, සමාන වේද්ද? 95. පෙර අඟනක් එක එළු දෙනෙකු ඉස සි ඳා සියලඟ වැළදී ගිනිදැල් නිරය දුක් වි දා අතඇග ලෝම ගණනේ ඉස් කැපුම් ල දා මෙම රග වේය කාටත් අකුසලේ ලෙ දා

95. පෙර, පූර්වායෙහි; අඟනක්, එක් ස්ර්‍ත්රිඛයක් තොමෝ; එක් එළුදෙනෙකු, එකම එළුදෙනෙකුගේ; ඉස, ශීර්ෂිය; සිඳ, ඡේදනය කොට සියලු ඇග, සකල ශරීරයෙහි; වැළදී, වළදින ලද; ගිනි දැල්, වහ්නි ජාලායෙන්; නිරයෙහි, නරකයෙහි; දුක් විඳ, දුක් අනුභව කොට ඇය; ඒ එළුදෙනගේ; ඇඟ, ශරීරයෙහි; ලෝම ගණනේ, රෝම සඬ්ඛ්යාොවෙන්;; ඉස් කැපුම්, ශිර්ෂ ඡේදනය; ලද, ලබ්ධ වූවා; කාටත්, කවරකට නමුත්; අකුසලේ ලෙදා, අකුසල කර්මුයෙහි ප්රජකාර; මෙම රඟ වේය, මේ ආකාර වන්නේය. 34. සන්න සහිත 96. කෙළි යට කඩක් සඟවා‍ යහළුවකුගෙ නේ එලි‍ කොට නැවත දුන් මිනිසෙකුට එතෙකි නේ විළි වැස්මක් නොමවිය දෙවි උනත් අ නේ කෙළි යට වත් නොකරව් සොරකමක් දැ නේ

96. කෙළියට, ක්රීකඩා පිණිස; යහළුවකුගෙනේ, මිත්ර යෙකුගෙන්; කඩක්, වස්ත්රනයක්; සඟවා, වංචිත කොට; නැවත එළිකොට, නැවත එළිදරව් කොට; දුන්, දුන්නාවූ; මිනිසෙකුට, මනුෂ්යකයෙකුට; දෙවි උනත්, දිව්යර ආත්මය ලද්දේ වී නමුත්; එතෙකිනේ, ඒ අකුශලය හේතුකොට ගෙන; අනේ, අහෝ; විළිවැස්මක්, ලජ්ජා ප්රකතිවාපාදනොපායක්; නොම විය, නොලැබුණේය; දැනේ, ඒ දැන ගෙන; කෙළියටවත්, ක්රීයඩා පිණිස වත්; සොරකමක් නොකරව්; චෞරකමක් නොම කරනු.

97. නොනැවති අයෙක් පෙැ පරදර පව් කැම ති ගුගුරති ගැලෙති තිස්වාදහසින් උඩෙ ති හිම් නැති තවම ලෝකුඹුනිරයේ පැසෙ ති නොකරති මෙපව් නුවණැති අය වැඩ කැම ති

97. පෙර, පූර්වකයෙහි; කැමති, කැමැත්තෙන්; පරදර පව්, පරදර සේවන පාප කර්මනය; නොනැවති අයෙක්, නෙ‍ානැවැත්වූ ඇතැම් කෙනෙක්; ගුගුරති, ගර්ජනා කරති; ගැලෙති, නිමග්න වෙති; තිස්වා දහසින්, වර්ෂ; තිස්දහසකින්; උඩෙති, උඩ එති; හිම්නැති, ආයුෂයෙහි සීමාවක් නැත්තාවූ; ලෝකුඹු නිරයේ, ලෝභ කුම්භ නම් නරකයෙහි; තවම, අද දක්වාම; පැසෙති, පැසෙන්නාහුය; වැඩකැමති, අත්ථතසිඬිය කැමති වූ; නුවණැති අය, ඤාණවන්ත අය; මෙපව්, මේ පාපකර්මනය; නොකරති, නොමකරන්නාහුය.

98. ලැදිව රජෙක් බොරැ බස් කී විගස කයා නැතිව රිද්දා බලයත් ඒ මිනිස් කයා පොළොව පළාගෙන ගොස් වැටුණි නර කයා මෙළොව සතුනි ඉන් බොරැ කීම නර කයා

98. රජෙක්, රාජයෙක් තෙම; ලැදිව, ආසාවී; බොරු බස්, මුසාවාද වචන; කී, කථනය කළාවූ: විගසකයා, ක්ෂවණයකින්ම; රිද්දි බලයත් නැතිවී, සෘඬි බලය ද නැතිවී; ඒ මිනිස්කයා, මනුෂ්යා ශරීරයෙන්ම; පොළොව පළ‍ාගෙන, පෘථිවිය විවරකරගෙන; ගොස්, ගමණය කොට; නරකයා වැටුණි, නරකයෙහි පතිති වූයේ; ඉන්, එසේ හෙයින්; මෙලොව සතුනි, මේ ලෝකවාසී සත්වයිනි; බොරැකීම, මුසාවාද කථනය, නරකය අශුභ වන්නේය. ලෝවැඩ සඟරාව 35 99. පිසුණු කියා සඟ දෙනමක් වෙනස් කො ට පැසුණු එකෙක් නිරයේ කල්පයක් සි ට මුහුණු කුණුව තව පේතව විඳි ගැහැ ට පිසුණු බසක් නොකියව් අද පටන් කො ට 99. පිසුණු කියා, කේලාම් කියා; සඟ දෙනමක්, භික්ෂූන් දෙනමක්; වෙනස් කොට, භේද කොට; නිරයේ, නරකයෙහි; කල්පයක් සිට, කල්පයක් මුළුල්ලෙහි සිට; පැසුණූ එකෙක්, පැසුණාවු එක්තරා පුරැෂයෙක්; මුහුණු කුණුව, මුඛය කුණුවී; පේතව, ප්රේණතව ඉපිද; තව අද වනතුරුත්; ගැහැට විඳී, නිග්ර හ විඳින්නේය; අද පටන් නකිට, අද සීමා කොට; පිසුණු බසක්, කේලාම් වචනයක්; නොකියව, කථනය නොකරව්.

100. පෙර එක් ස‍ගෙක් සඟ ගණහට බැණ නපු රු නිරයේ වැටී බිම සත්ගවු වැඩෙන තු රු ගොරදුක් විඳී තව පේතව සිට කුරි රු පරහට එයින් නොකියව් බස් නොපියක රු

100. පෙර, පූර්වක කාලයෙහි; එක් ස‍ඟෙක්, එක් භික්ෂුනමක්; සඟගණ හට, සඬඝයා වහන්සේට; නපුරු, කර්කවශ ලෙස; බැණ, අපවාද කොට; බිම, පාථිවිය; සත්ගව් වැඩෙන තුරු,සත්ගව්වවක් වැඩෙන ප්රාමාණ කාලයක් මුළුල්ලෙහි; නිරයේ වැටී, නරකයෙහි පතතිව; පේතව සිට, ප්රේ තාත්මභාවයෙහි ස්ථිතව; කුරිරු, ක්රෑපරවූ; ගොර, භයානක වූ; දුක්, දුක්ඛයන්; තව, අද වනතුරුම; විඳී, විඳින්නේය; එයින්, එසේ හෙයින්; නොපියකරු, පියකරු නොවන්නාවූ; බස්, වචනයන්; පරහට, අනුන්ට; නොකියව, කථනය නොකරනු.

101. කිවොත් වැඩක් නැති බස් බොරැ නිරාගැ බේ මහත් කුරිරු දුක් විඳ යලි ආවොත් මො බේ කිවත් සැබෑ නොගනිති ඔහුගේ බස් ස බේ ගෙවත් සසර දුක් මෙම නොකියතොත් සැ බේ

101. වැඩෙක් නැති, අර්ථ යක් නැත්තාවූ; බොරු බස්, මුසාවාද වචන; කීවොත්, කීයේ වීනම්; නිරාගැබේ නරක ගර්භයෙහි; මහත්, මහත්වූ; කුරිරු, ක්රෑනරවූ; දුක්, දුක්ඛයන්; විඳ, වින්දිනය කොට; යළි, නැවත; මොබේ ආවොත්, මේ ලෝකයට පැමිණියේ වී නම්; ඔහුගේ බස්, ඒ පුද්ගලයාගේ වචන; සබේ, සභාවෙහි; කිවත්, කීයේවී නමුත්; සැබෑ නොගනිති, සත්ය, වශයෙන් විශ්වාස නොගන්නාහුය; මෙම නොකියතොත්, මේ මුසාවාද නොකියන්නාහු නම්; සැබේ, ඒකාන්තයෙන්; සසර දුක්, සංසාර දුක්ඛය ගෙවත්, ගෙවන්නේය. 36. සන්න සහිත 102. අන් සතු දෙයක් වේවයි සිතුව තම හ ට ඉන් දුගතියෙහි දුක් විඳ ‍අව මේ ලොව ට උන් සිතුවා සිදු නොම වෙයි සිතු ලෙස ට මින් මතු සිතක් නොසිතව් එවැනි පවක ට

102. අන්සතු දෙයක්, අනුන් සන්තක වූ වස්තුවක්; තම හට වේවයි, තමා හට අයිති වේවයි; සිතුව, චින්තනය කළ හොත්; ඉන්, ඒ; පාපයෙන් දුගතිය, දුගතියෙහි; දුක්විඳ, දුක්ඛ වින්ද්නය කොට; මේ ලොවට අව, මේ මනුෂ්යස ලෝකයට අයේවද; උන් සිතුවා, ඔවුන්ගේ චිත්තාභිප්රානයක්; සිතු ලෙසට, සිතූ ප්ර‍කාරයට; සිදු නොමවෙයි, සිඬ නොවන්නේය; මින් මතු, මෙයින් මත්තෙහි; එවැනි පවකට, එබඳු පාපකර්මදයකට; සිතක් නොසිතව, චිත්තයක් චින්තනය නොකරව. 103. බෝවා හස් පැසවන නිරය වෙත වෙ න වෑපාද නම් රුදුම මන බව නපුරු ව න ආබාද දුක් සිදුවන උපනූපන් තැ න වෑපාදයක් නොසිතව දැන දැන සිත න

103. බෝවා දහස්, බොහෝ අවුරුදු දහස් ගණනක් මුළුල්ලෙහි; නිරය, නරකයෙහි; වෙන වෙන, වෙන් වෙන් වශයෙන්; පැසවන, පවනය කරන්නාවූ; වෑපාද නම්, ව්යාවපාද නමැයි දන්නා; ලද මන රැදු බව, චිත්තයෙහි කර්ක්ශ භාවය; නපුරු වන, අනර්ථො පිණිස වන්නේය; උපනූපන් තැන, ඉපදුණු ඉපදුණු තන්හි; ආබාද දුක් ව්යා්ධි දුකඛයන් විදුවන , වින්දැනය කරන්නාවු වෑපාදයක්, ව්යාිපාදයක්; දැන දැන, දැන ගනිමින්; සිතින, චිත්තයෙන්; නොසිතව, චින්තනය නොකරව.

104. කලක් නරා දුක් විඳ විටෙක ගොඩ දු ටු නොයෙක් රෝග අරගෙන ගත වෙයි අරි ටු උදක නුවණ නැතිවේ සත වෙයි කළු ටු මෙවක පටන් විස මෙන් සිතව මිසදි ටු

104. කලක්, කාලයක් මුළුල්ලෙහි; නිරා දුක්විඳ; නරක දුක්ඛයන් විඳ; ගොඩ දුටු විටක, මනුෂ්යාිත්ම භාවයක් ලත් කලක; නොයෙක් රෝග අටගෙන, අනේකවිධ රෝගයන් හටගෙන; ගත, ශරීරය අරටු වෙයි, අරිෂ්ට වන්නේය; උදක්, අතිශයින්, නුවණ නැතිවේ, අඥාණ වන්නේය; සිත, චිත්තය; කිළුටු වෙයි, අපිරිසිදු වන්නේය; මිසදිටු පව්, මිථ්යානදෘෂ්ටි පාප කර්මයය; මෙවක් පටන්, අද සිට; විස මෙන්, වසක් ලෙස; සිතව, චින්තනය කරව.

               ලෝවැඩ සඟරාව                             37

105. බවයෙන් බවයෙහි කෙලෙසුන් නොයෙ කී නොපදැන් විඳිනා දුක් දැන නසැ කී සසරින් ගොඩ නැඟුමට මුනිදුන් කී ලෙසපින් පවසමි ඇසුවොත් යෙහෙ කී

105. බවයෙන් බවයෙහි, ජාතියෙන් ජාතියෙහි; නොයෙකී. කෙලෙසුන්, අනෙකප්රනකාර ‍කෙල්ශයන් කරණ කොට ගෙණ; තොප, යුෂ්මතුන්; දැන්, මේ අවස්ථාවෙහි; විඳිනා, වින්දකනය කරන්නාවූ; දුක්, දුක්ඛයන්; නිසැකී, සංකා රහතිව; දැන, පරිඥානය කොට; මුනිඳුන්, සර්වනඥයන් වහන්සේ විසින්; සසරින්, සංසාරයෙන්; ගොඩනැගුමට, උත්ථකතවීම පිණිස; කිලෙස, දේශනා කළාවූ පරිද්දෙන්; පින්, පුණ්යගකර්මරයන්; පවසම්, ප්රෙකාශ කෙරෙම්; ඇසුවොත්, ශ්රදවණය කළොත්; යෙහෙකි, මැනවි.

106. අන් හට අලසව නෙ‍ාකො වි දානය පින් මිස අනෙකක් නො තොපට දානය තුන් සිත පිරිසිදු කොට දුන් දානය උන් ගිය ගිය තැන ලැබෙවි නි දානය

106. අලසව, කුසීතව; අන්හට, අන්යරයාට; විදානය නොකොට, විධාන නොකොට; පින් මිස, පුණ්යැයක්ම විනා; අනිකක්, අනිකිසි චේතනාවක්; ප්ර්දානය නොකොට, ප්ර්ධාන නොකර; තුන්සිත, ත්රිඅවිධ චිත්තය; පිරිසිදු කොට, පරිශුඬ භාවයට පමුණුවා; දානය දුන, දානයක් දුන්නේ වීනම්; උන්, ඔවුන්; ගිය ගිය තැන, ගිය ගිය තන්හි; නිදානය ලැබෙයි, නිදානයක්ම ලැබෙන්නේය.

107. ඇතුළට වැද ගෙය ඇවිලෙන ගි න්නේ පිටතට හල බඬුමය වැඩ ව න්නේ මෙසිතට ගෙන ලොබකට දන් දෙ න්නේ තමහට එම වද මතු පල දෙ න්නේ

107. ගින්නේ, වහ්නිය; ගෙය ඇතුළට, ගාහාභ්යකන්තරයට; වැද, ප්රුවිශ්ටව; ඇවිලෙත, දහනය වන කල්හි; වැඩ වන්නේ, ප්රියෝජනය වන්නේ; පිටතට හළ, ගෙයින් පිටතට හැරගන්නා ලද්දා වූ; බඬුමය, භාණ්ඩමය; මේ, මෙම කාරණය; සිතට ගෙන, මෙනෙහි කොට; ලොබ නොව, ලෝභ චේතනාවන් නොකොට; දන් දෙන්නේ, දානය දෙන්නේමය; තමහට, තමාහට; මතු අනාගතයෙහි; පලදෙන්නේ, විපාක දානය කරන්නේ නම්; එමවද, එයම වේද? 38. සන්න සහිත 108. බුදිනට ගත් බත් පිඩ මිස වෙන නැ ත යදිහට දන් දෙව මතු ද්ක් වනාවිදි ත මෙමහට ඇත ඉතිරිය දෙමි යන සි ත හැම හට රජසිරි සැප ලදුවත් නැ ත

108. බුදිනට, අනුභව කිරීම පිණිස; ගත්, ග්රජහණය කළාවූ; බත් පිඩ මිස, භක්ත පිණ්ඩය විනා; වෙන, අන්යප කොටසක්; නැත, අවිද්යාාමාන වුවත්; මතු අනාගතයෙහි; දුක් නොවිඳිත, දුක් නොවිඳින්නට නම්; යදිහට, යාචකයක් හට; දන්දෙව, (ඒ බත් පිඩවත්) පරිත්යා්ග කරව; මේ, මේ ප්රචමාණය; මහට, මාහට; ඇත, ප්රසමාණ වන්නේය; ඉතිරිය, වැඩි කොටස; දෙමි, දානය කරමි; යන සිත, යන චිත්තය; හැම රට, සියලු රාජ්යයන්හි; රජසිරි සැප, රාජ්යා ශ්රී සම්පත්තිය; ලදුවත්, ලද්දේ වී නමුත්; නැත, නැත්තේය.

109. පින් නොකරන දුදනන් බස් ‍නා දා තුන් දොස් මල දුරැ කර සිත පා දා පන් සිල් නිති අටසිල් රැක ‍පෝ දා ඉන් මොක් පුර පැමිණෙව් නොව බා දා

109. පින්, පුණ්යබ කර්ම යන්; නොකරන, නොම රැස්කරන්නා වූ; දුදන බස්, දුර්ජනයන්ගේ වචනයන්; නාදා, විශ්වාස නොකොට; තුන් දොස් මල, (ලෝභ, ක්රෝජධ, මෝහ යන) තුන්වැදෑරැම් කලිෂ්ට චේතනාවන්; දුරැකර, දූරීභුත කොට; සිත පහදා, චිත්තය ප්රනසන්න කොට; නිති, නිරනිතරයෙන්; පන්සිල්, පංචශීලයද; පෝදා, පෝ දවස්හි; අටසිල්, අෂ්ටාඬග ශීලයද; රැක, රක්ෂා කොට; ඉන්, ඒ ආනිසංසයෙන්; බාදානොව, බාධක භාවයක් නැතිව; මොක්පුර, මොක්ෂ පුරයට; පැමැණෙව්, සම්ප්රාහප්ත වව්.

110. ලොල් සිත මුල් සිඳ නිති තැත් සිති නේ සිල් පහදා රැක සඳරැස් ලෙසි‍ නේ වලි රකිනා සෙමරකු මෙන් තැති නේ කල් නොයවා සෙද මොක් සිරි ලබ නේ


110. නිති, නිරන්තරයෙන්; තැත් සිතිනේ, උත්සාහවන්ත චිත්තයෙන්; ලොල් සිත: ලෝභ චිත්තය; මුල් සිඳ, මූලෝච්ඡේදනය කොට; සඳරැස් ලෙසිනේ, චන්ද; රශ්මිය පරිද්දෙන්; පහදා, චිත්තය ප්රලසන්න කොට; වල්, වාලධිය; රකිනා, සංරක්ෂභණය කරන්නාවූ; සෙමෙරකු මෙන්, සෙමෙර මුවකු මෙන්; තැතිනේ, උත්සාහයෙන්; සිල්, සීලය; රැක, සංරක්ෂතණය කොට; කල් නොයවා; කාලාතික්රයමණය නෙ‍ාකොට; මොක්සිරි, මොක්ෂ සම්පත්තිය; ලබනේ, ප්රැතිලාභය කරනු. ලෝවැඩ සඟරාව 39 111. වෙත්වා සව් සත හැම කල් නිදු කී පත්වා සැපතට බව දුක් වැළ කී යෙත්වා නිවනට සමගිව මුනි කී මෙත්බා වන නම් වැඩි පින්කම කී

111. සව්සත, සියළු සත්ථ යෝ; හැම කල්, හැම කල්හි; නිදුක් වෙත්වා, දුක් රහිත වෙත්වායි; බව දුක් වැලකී, සිසාර දුකින් වෙන්ව; සැපතට පත්ව, සම්පත්තියට පත්වෙත්වා යයිද; සමගිව, සාමාග්රී සම්පන්නව; නිවනට, නිර්වා ණයට; යෙත්වා, යෙත්වායි; මුනි කී, සර්වසඥයන් වහන්නේ විසින් වදාරණ ලද; මෙත් බාවන නම්, මෛත්රිය භාවනාව නම්; වැඩි පින්කමකි, අධිකවූ පුණ්යවකර්ම යකි.

112. යහපත නොසිතන සැටි මේ ද නයා කිසි සත උනනුට දෙති වේද නයා හැමසත වෙත කළ මෙත් බාව නයා සැකනැත සඟ මො‍ක් සැප සාද නයා

112. මේ දනයා, මේ (ලෝකවාසී) ජනයන්; යහපත, අභිවෘද්ධිය; නොසිතන හැටි, චින්තනය නොකරන ආකාරය (බලව) කිපී, කෝපවූ; සත, සත්ත්වියෝ; තුමූ, උනුනට, උනුන්හට; වේදනයා දෙති, වේදනාවන් දෙත්ය; හැම සත වෙත, සියලු සත්ත්ථරයන් කෙරෙහි; කළ, කරන ලද්දාවු; මෙත් බාවනයා, මෛත්රීස භාවනාව; සගමොක් සැප, සවර්ගහමෝක්ෂ සම්පත්තිය; සාදනය: සිඬ කිරීම; සැක නැත, සංකා නැත්තේය.

113. දෙන්නන් දන දුන් රන් සේ පොලිය ට දුන්දුන් සේ තම කළ පින් අනුන ට එන්නේ දියුණුව තියුණුව තමහ ට ඉන්දැන් නුකුසිත වව් පින්දීම ට

113. පොලියට, පොළිය පිණිස; දන දෙන්නන්, ධනය දෙන්නවුන් විසින්; දුන් රන් සේ, දුන්නාවු රත්තරන් මෙන්; තම කළ පින්, තමා විසින් කළාවූ පුණ්යවය; අනුනට දන් දුන්සේ, අන්යතයන්ට දුන් දුන් ආකාරයෙන්; තමහට, තමාහට; දියුණුව, ද්විගුණවද, තියුණුව, ත්රිටගුණවද; එන්නේ, ආගමනය කරන්නේය; ඉන්, එසේ හෙයින්; දැන්, මේ වර්තිමාන‍ කාලයෙහි; පින් දීමට, පින් දීම පිණිස; නුකූසිතවවි, කුසීත නොවව්.

40 සන්න සහිත 114. මුනිඳුන් බණ පද කර ගෙන පුහු ණු දෙසමින් දනහට වඩමින් කුළු ණු එපිනෙන් නොපැමිණ නිරයට දරු ණු ලැබගන් මතු සගමොක් සිරි දියු ණු

114. මුනිඳුන්, මුනීන්දුයන් වහන්සේගේ; බණ බද, ධර්ම පදයන්; පුහුණු කර ගෙන, ප්රනගුණ කොට ගෙන; දනහට, ජනයා හට; කුළුණු වඩමින්, කරුණා වර්ධ්නය කරමින්; දෙසමින්, දේශනා කොට; එපිණෙන්, ඒ පුණ්ය් කර්‍මයෙන්; දරණු, ක්රෑනරවූ; නිරයට නරකයට; නොපැමිණ, ප්රාඑප්ත නොව; මතු, අනාගතයෙහි; දියුණු, විගුණවූ; සගමොක් සිරි, සවර්‍ිණමොක්ෂපශ්රී ය; ලැබගන්, ලබා ගනු.

115. දිවමන් මුනිඳුන් දුටු මෙන් තො සවා බණ දන්නන් හට වැඳ අත ඔ සවා පදයෙන් පදයට අදරින් අ සවා එපිනෙන් නිරයට යන මං ව සවා

115. දිවමන් මුනිඳින්, ජීවමාන මුනීන්දනයන් වහන්සේ; දුටු මෙන්, දර්ශ.නය කළාක් මෙන්; ‍තොසවා, සන්තෝෂයෙන්; බණ දන්නන්හට, ධර්මනය දන්නාවුන් හට; අත් ඔසවා, හස්තය උස් කොට; වැඳ, නමස්කර කොට; පදයෙන් පදයට, පදයක් පදයක් පාසා; අදරින්, ආදරයෙන්; අසව, ශ්‍රවණය කරව; එපිණෙන්, ඒ පුණ්ය යෙන්; නිරයට යන, නරකයට යන්නාවූ; මාර්ග්ය වසවා, ප්රුතිවජ්න්න කරව.

116. දුරුකොට හැම විට සිත ඇති මානේ ගරු කොට වැඳ වැඳ දුටු තෙක් මානේ මුනිඳුට පුදකල බත් මල් පානේ සතහට සගමොක් මග එම පානේ

116. සිත ඇති, චිත්තයෙහි ඇත්තාවූ; මානේ, මානය; හැම විට, සැමකල්හි; දුරැ කොට, දූරිභූත කොට; දුටු තෙක් මානේ, දර්ශ,නය කළ තෙක් පටන්; ගරු කොට, ගෞරව කොට; වැඳ වැඳ, නමස්කාර කෙරෙමින්; මුනිඳුට, සර්වපඥයන් වහන්සේට; බත් මල් පානේ, බත් මල් පහන්; පුද කළ, පූජා කළාවූ, සතහට, සත්ථටයා හට; එම, ඒ කුසල කර්මාය; සග මොක් මග, ස්වර්ග මොක්ෂළමාර්ග ය; පානේ, ප්ර කාශ කරන්නේය.

41 ලෝවැඩ සඟරාව 117. ඇත ලොව වන පස මල් හැම දව සා කොතනක පිදුවත් මුනිදුන් උදෙ සා සිත මෙ විතර පිනටත් නොම සල සා සත සසරින් ගැලවෙන්නේ කෙලෙ සා

117. ලොව, ලෝකයෙහි; හැම දවස, හැම දවස්හි; වන පස, වන පෙදෙස්හි; මල් ඇත, පුෂුපයන් ඇත්තාහ; කොතනක පිදුවත්, කොතැන්හි පූජා කළ නමුත්; මුනිඳුන් උදෙසා, මූනීන්ද්යන් උදෙසාය; සිත, චිත්තය; මෙ විතර පිනටත්, මෙපමණ පුණ්යරයකටත්; නොම සලසා, සලසන්නේ නැතිව; සත, සත්වයන්; සසරින්, සංසාරයෙන්; ගැලවෙන්නේ කෙලෙසා, මිදෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද ?

118. මුනිපුත් සඟගණ මව්පිය ගුරුව ර ජරපත් කුලදෙව් ගිලනුන් තවස ර රැකසිත් සේ කළ අත්පා මෙහෙව ර සුවපත් කර සිරි විඳුවයි සුරපු ර

118. මුනිපුත්, බුඬ පුත්රුවූ; සඟගණ, සඬඝ සමූහයාද; මව්පිය, මාතෘ පිතානන්ද; ගුරුවරු, ආචාය්ය්ය වරයන්ද; ජරපත්, වායෝවෘඬවූ; කුලදෙටු, කුල ඡෙෂඨයන්ද; ගිලනුන්, රෝගාතුරයන්ද; තවසර, තපස්වරයන්ද; රැක, රක්ෂාු කොට; සිත්සේ, සිත්වූ පරිද්දෙන්; කළ, කරන ලද්දාවූ; අත්පා මෙහෙවර, හස්තපාද පරිකර්ම ය; සුරපුර, දිව්ය පුරයෙහි; සිරි විඳුවයි, ඓශ්චය්යයර්‍ වින්දතනය කරවයි.

119. ලොව ඇත්තන් නුවණින් විමසා දැ ක හිත නැත්තන් යයි නොසිතා වෙනස ක ගුණ ඇත්තන් ගුණ කීම නොව සැ ක නුවණැත්තන් පින් කරරත උපාය ක

119. ලොව ඇත්තන්, ලෝකවාසීන්; නුවණින්, ඥාණයෙන්; විමසා, විමංසනය කොට; දැක, දර්ශ නය කොට, හිත නැත්තේයයි, හිතෛෂි නොවන ජනයන්යයි; වෙනසක නොසිතා, විශේෂභාවයක් නොසිතා; ගුණ ඇත්තන්, ගුණ සමංගි වූවන්ගේ: ගුණා ගුණයෙහි; සැක නොවී, ශංකිත නොවී; කීම, (තත්වූ පරිද්දෙන්) කථනය කිරීම; නුවණැත්තන්, ඤාණවන්තයන් විසින්; පින් කරන, කුසල් කරන්නාවූ; උපයෙක, උප‍ායෙක්ය. 42. සන්න සහිත 120. ගොඩ ලමිනේ සත් වග බව දුකි නේ ගෙන නිවනේ සිටුවන තුටු මති නේ තුනු රුවනේ ගුණ සිහි කළ සිති නේ නැත විඳිනේ දුක් සසරෙහි ඉති නේ

120. සත්වග, සත්වවර්ග යා; බව දුකිනේ, සංසාර දුක්ඛයෙන්; ගොඩලමිනේ, නිදහස් කොට ලමින්; තුටුමතිනේ, තුෂ්ටිමාත්රොයෙන්; ගෙන, හැරගෙන; නිවනේ, නිර්වා ණයෙහි; සිටුවන, පිහිටුවන්නාවූ; තුනුරුවනේ, ත්රිසවිධරත්නයෙහි; ගුණ, ගුණය; සිතිනේ, චිත්තයෙන්; සිහිකළ, ස්මරණය කළහොත්; සසරෙහි දුක්, සංසාර දුක්; ඉතිනේ, එතෙකින්; විඳිනේ නැත, විඳින්නේ නැත්මය.

121. පින් මිස නැයන් වන පිහිටෙක් නැ ත උන් ගෙන මතු හිමි වන දෙයකුත් නැ ත මින් මතු අදහා සිහිකරතොත් ස ත අන් කුසලක් නොකළත් මෙම දේ ඇ ත

121. පින් මිස, පුණ්ය් කර්මනයක් විනා; නැයන්, ඥාතීන්; වන පිහිටක්, වන්නුවා ප්ර තිෂ්ඨාවෙක්; නැත, නැත්තේය; උන්ගෙන්, ඒ ඥාතීන්ගෙන්; මතු, අනාගතයට; හිමිවන, අයිතිවන්නාවූ; දෙයකුත්, දායාදයකුත්; නැත, නැත්තේය; මින්, මේ උපදේශයෙන්, මතු, අනාගතය; අදහා, විශ්වාසකොට; සත, සත්ත්වුයන් විසින්; සිහිකරතොත්, (එනම්) ස්මරණය කරත්හොත්, අන් කුසලක්, අන්ය, කුසලයක්; නොකළත්, නොකළේවී නමුත්; මෙම දේ, මේ කාරණයම; ඇත, ඇත්තේය.

122. පුරවා සත් රැවන්න් මුළු දෙර ණය කරවා පායක් බඹ ලොව පම ණය බඳවා රන් දද ලා මිණි තොර ණය දෙනවාටත් වැඩි පින් බුත්සර ණය

122. මුළු දෙරණය, සම්පූර්ණණ පාථිවිය; සත් රුවනින්, සප්ත විධ රත්නයෙන්; පුරවා, පූර්ණටකරවා; බඹලොව පමණය, බ්රාහ්ම ලෝක ප්රරමාණයට; පායක් කරවා, ප්රවසාදයක් කරවා, ප්‍රාසාදයක් තනවා; මිණි තොරණය, මාණික්යා තොරණයන් තනවා; රන්දද, ස්වර්ණතධවජයන්; බඳවා, බන්ධනය කොට; දෙනවාටත්, දානය කරනවාටත්; බුත්සරණය, බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාමෙයි; පින්, පුණ්යටය; වැඩි, අධික වේ. ලෝවැඩ සඟරාව 43 123. අප මණ සැප සපයා දෙන සතහ ට කුරු පණ අවබිය පැවතුම් නැතිකො ට බුදු බණ ලෙස පැවතුම් බැරි මෙතොප ට තිස රණ මිස පිහිටෙක් නැත සසර ට

123. කුරුපණ, කෘපණවූ; අවබිය, අපාය භීතියෙහි; පැවතුම්, ප්රනවෘත්තිය; නැතිකොට, විනාශ කොට; සතහට, සත්ත්වමයන් හට; අපමණ, අප්රවමාණවූ සැප සම්පත්තිය; සපයා දෙන, සම්පාදනය කොට දෙන්නාවූ; පුදුබණ ලෙස, සර්ව ඥයන් වහන්සේගේ ධර්ම ය පරිද්දේන්; පැවතුම්, ප්රමවෘත්තිය; බැරි, නොහැකි වූ, මෙතොපට, මේ යුෂ්මතුන් හට; තිසරණ මිස, ත්රි විධ රත්නය විනා; සසරට, සංසාරයට; පිහියටක්, ප්රයතිෂ්ඨාවෙක් නැත, නැත්තේය.

124. අසමින් මෙ දහම් අලසව නොයි‍ ඳේ පුරමින් මෙ සියලු පින්කම් නිබ‍ ඳේ කෙලෙසුන් මුල් නොතබා සිත පසි ‍ ඳේ ලැබගන් සගමොක් මතු දුක් නොවි‍ ඳේ

124. අලසව නොයිදේ, කුසීතව වාසය නොකට; මෙ දහම්, මේ ධර්ම,යන්; අසමින්, ශ්රගවණය කරමින්; මෙ සියලු පින්කම්, මේ සකල පුණ්යත කර්ම්යන්; පුරමින්, පූරණය කරමින්; සිත, චිත්තයෙහි; කෙලෙසුන්, ක්ලේශයන්; මුල් නොතබා, මුල්සුන්කොට; පසිදේ, ප්රමතිච්ඡන්න කොට; මතු, අනාගතයෙහි; දුක් නොවි‍ඳේ, දුක්ඛ වින්දනය නොකොට; සගමොක්, සවර්ගයමොක්ෂුය; ලැබගන්, ලබා ගනුව.

125. සිඟපත් එකෙක් පෙර අනුරුඳු තෙරුන් දැ ක තමලත් බතින් දුන්නේ එකම සැන්ද ක බලවත් එයින් සුරපති විය ඉන්ද ක නැණවත් කරව් දන් පින් පල මෙයින් දැ ක

125. පෙර, පූර්ව යෙහි; සිඟපත්, යාචක භාවයට සම්ප්රාේප්තවූ; එකෙක්, එක් පුරුෂයෙක්; අනුරුදු තෙරුන්, අනුරුඬස්ථ වීරයන්; දැක, දර්ශානය කොට, තම ලත්, තමා විසින් ලැබුවාවූ; බතින්, භක්තියෙන්; එකම සැන්දක, එකම සැන්දක ප්ර මාණයක්; දුන්නේ, දානය කළේය; එයින්, ඒ කුශලයෙන්; බලවත්, බලයෙන් යුක්තවූ; ඉන්දක, ඉන්දක නම්වූ; සුරපති විය, දිව්යාකධිපති වූයේය; නැණවත්, ඤාණවන්තයිනි; මෙයින්, මේ කාරණය කරණ කොට ගෙන; දන් පින් පල, දාන පුණ්ය් ඵලයන්; දැක, දර්ශ නය කොට; කරව්, (දානමය පුණ්ය්ය) සම්පාදනය කරව්. 44. සන්න සහිත 126. දවසක් පමණ සිල් රැකි කුළගනක් පෙරා දහසක් සුඹ පිරිවරමින් රුවින් ස රා තවසක් දෙවිඳු ළඟ සිරි විඳි නිරන්ත රා විගසක් එසිල් තොර නොකරව් සිතින් දරා

126. පෙරා, පූර්ව යෙහි; දවසක් පමණ, දවසක් ප්රපමාණ (කාලයක්); සිල් රැකි, ශිලය රක්ෂාල කළාවූ; කුලඟනක්, කුලාඬගනාවක්; රුවින්, රූපයෙන්; සරා, සාරවූ; දහසක් සුරඹ, සහස්රායක් සුරම්බිකාවන් (දිව්යප සත්රීින්); පිරිවරමින්, පරිවාර කරමින්; තව, අද දක්වාම; නිරන්තරා, නෙකඩවා; සක්දෙවිදුන් ළඟ, හක්ර් දේවෙන්දදයා සමීපයෙහි; සිරි, ‍‍ඵෙශ්චර්ය්විද විඳි, අනුභව කරන්නීය; එසිල්, ඒ ශිලය, සිතින්, චිත්තයෙන්; දරා, ධාරණය කොට; විගසක්, ක්ෂලණයකුදු තොර නොකරව, කඩ නොකරව. 127. කෙලෙසුන් කෙරෙන් තොරකර සිතුත නාමය නිදුකන් ලැබෙයි බඹලොව සැප ම නාමය සුදසුන් නිදුක් දෙයි මරමසන් දි නාමය පිනකින් උතුම් පින නම් බාව නාමය

127. සිත, චිත්තය; තනාමය, තනාමය; තනාගෙන ,කෙලෙසුන්, ලොභාදී කෙලෂයන්; සිතින්, චිත්තයෙන්; තොරකළ, අප ගත කළේ වී නම්; මනාමව; මනොඥවූ :බඹලොව, බ්රයහ්ම ලෝකයෙහි; සැප, සම්පත්තිය; නිදුකින්, දුකක් නැතිව; ලැබෙයි, ප්‍රතිලබ්ධ වන්නේය; මරසෙන්. මාරසේනාය; දිනාමය, ජයග්රුහණය කොටම; සුදසුන්, සුදර්ශ්නීයවූ; නිවන් දෙයි, නිර්වාණය ද දෙන්නේය; පිනකින්, දශවිධ පුණ්යි කර්මදයෙන්ම; උතුම් පින නම්, උත්තම පුණ්යකය නම්; බාවනාමය, භාවනාමය පුණ්යියයි.

128. කළ පින් දීම නම් තම සිත් සතුටු කො ට බැඳිරන් හිනෙක දෙව්ලෝ සයට නැඟුමට නැඟිපුන් ස‍ඳෙක අව බිය ගිම් නිවී ම ට නිතිපින් දෙව් දුටු දුටු දනන් හ ට

128. තම සිත, තමාගේ චිත්තය; සතුටු කොට, සන්තුෂ්ට කොට; කළ පින්, කරන ලද පුණ්ය.ය; දීම නම්, අන්යසයන් හට දානය කිරීම නම්; දෙව්ලෝ සයට, දිව්යණ ලෝක සයට; නැඟුමට, නැඟීම පිණිස; බැඳි, බන්ධිතවූ; රන් හිනෙක, ස්වර්ණන සේපානයක හෙවත් රන් හිනිමගෙක; අවබිය, අපාය භය නමැති; ගිම්, ග්රී;ෂ්මය. නිවීමට, නිර්වාරපනයට; නැඟි, නැංගාවූ; පුන්ස‍මඳෙක, සම්පූර්ණ, චන්දවයෙක; එයින්, එසේ හෙයින්; දුටු දුටු දනන් හට, දර්ශනනය කළ කළ ජනයන් හට; පින් දෙව්, පුණ්යන දානය කරව්. ලෝවැඩ සඟරාව 129. දන් දෙන ස‍ඳෙහි දෙව්රම් වෙහෙර මුනිඳු ට පින් අනුමෝදන්ව මිනිසෙක් එතන සි ට පින් පින් ලැබ ගතිය වැඩි කරමින් එ සිටු හ ට ඉන් දුන නුදුන කිම අනුමෝදනාව ට

129. මුනිඳුට, මුනීන්ද්යන් වහන්සේට; දෙව්රම් වෙහෙර, ජේතවනාරාම විහාරය; දන්දෙන ස‍ඳෙහි, දන්දෙන්නා වූ කල්හි; එතන සිට, ඒ ස්ථානයේ සිට; පින් අනු‍මෝදන්ව, පුණ්යා්නුමෝදනාවු; මිනිසෙක්, මනුෂ්යසයෙක්; එ සිටු හට වැඩි කරමින්, ඒ සිටාණන්ට අධික ප්රිමාණයෙන්; පින් ලැබ ගතිය, පුණය ලාභය කර ගත්තේය; ඉන්, එසේ හෙයින්; අනුමෝදනාවට, පත්ත‍ානු මෝදනා පුණ්ය යට; දුන, දානය කළත්; නුදුත, දානය නොකළත්; ඉන්, එයින්; කිම, කවර ප්ර්යෝජනද?

130. බුදුන් දෙසන බණ මිහිරෙන්ම සිත තැ නි පසන් ව උන් මැඬියෙකු කෙවිටකින් ඇ නී එයින් මිය තෙදස ඉසුරු බොහො නි මෙවන් දහම් ඇසුමට මැලි නොවව් දැ නී

130. බුදුන්, සර්වනඥයන් වහන්සේ විසින්; දේශනා, දේශනා කර වදාරන්නාවු; බණ, ධර්ම්යෙහි; මිහිරෙන්ම, මධුරාන්තයෙන්ම; සිත තැනි, චිත්තය ක්රකමාණුකූල වීමෙන්; පසන්ව උන්, පූසන්නව උන්නාවූ; මැඬියකු, මණ්ඩුකයකු; කෙවිටකින් ඇනී, පතෝදයකින් ප්ර හාරිතව හෙවත් කෙවිටි ලීයකින් ඇනී; එයින් මිය, ඒ (මණ්ඩුක ආත්මයෙන්) චුතව; බෙහෙවිනි, බොහෝ (අප්ර,මාණව); තිදස ඉසුරු ලද, දිව්ය ලෝකෛශ්වර්ය්) ැ ලැබුයේය; දැනී, දැන ගන; මෙවන්, මෙ බඳුවූ; දහම්, සඬර්මශය; ඇසුමට, ශ්රලවණය කිරීම පිණිස; මැලි නොවව්, කුසීත නොවව්.

131. දුක් පත් සතෙක් මුනිදුන් වෙත සිත පැහැ දී එක් දාගැබක දිය බෙරලිය මලක් පි දී සක්විති සැපත් ඉන් පන්සිය වරෙක ල දී දුක් නැත මෙපුද කරතොත් අකුසලෙන් මි දී

131. දුක්පත්, දුක්ඛප්රාිප්ත වූ ගෙවනදිළිඳුව; සතෙක්, සත්වයෙක්; මුනිඳුන්, මූනීන්දතයන් වහන්සේ කෙරෙහි; සිත පැහැදී, චිත්ත ප්රතසන්නතායෙන් යෙදී; එක් දා‍ගැබෙන, එක් ධාතු ගර්භයෙක; දිය බෙරලිය මලක්, එනම් පුෂ්පයක්; පිදී, පූජා කළේය; ඉන්, ඒ කුශල කර්ම යෙන්; සක්විත් සැපත්, චක්ර්වර්ති සම්පත්තිය; පන්සිය වරෙක, පඤචසතවාරයක; ලදි, ලද්දේය; අකුසලෙන් මිදී, අකුසලයෙන, විනිර්මුක්තව; මෙපුද කරතොත්, මෙබදු පූජා කරන්නේ නම්; දුක් නැත, ;දුකක් නැත්තේ මැයි.

46 සන්න සහිත 132. වෙස් සබු මුනිඳු දැක එක වරෙක වැන් දේ තිස් එක කපෙක දුගතිය දුක්නොවින් දේ තොස් වඩවන සක්දෙව් ඉසුරු වින් දේ නිස් පල සතුනි මෙකුසල් බැරි කුමන් දේ

132. වෙස්සබු මුනිඳු, වෙස්සභු නම් සර්ව ඥයන් වහන්සේ; දැක, දර්ශතනය කොට; එක වරෙක, එකම වාරයක; වැන්දේ, ප්රදණාමය කළ තැනැත්තේ; තිස් එක කපෙක, කල්ප තිස් එකක් මුළුල්ලෙහි; දුක්, ශෝකයක්; (දුකක්) නොවින්දේ, වින්ද නය නොකළේය; තොස් වඩවන, සන්තෝෂ වර්ධනය කරන්නාවූ; සක්දෙව් ඉසුරු, ශක්රේ දිව්යපරාජ්යත ඵෙශ්චර්ය් මු වින්දේ; වින්දනය ‍ෙකළේය; නිස්පල, (අනිත්යත ස්වභාවයෙන් යුක්ත හෙයින්) ඵල රහිත වූ; සතුනි, සංසාරගත සත්වයිනි; මේ, මේ ආකාරවූ; කුසල්, කුසලකර්ම්යන් බැරි, රැස් කරන්නට නොහැක්කේ නම්; කුමන්දේ, කවර කාරණයක්ද ?

133. මින් ලබමි නොසිතා කිසි උපකර ණ මුන් සසරින් ගොඩලමි යන සිත් කුළු ණ පින් පව් දෙකම නොවරදවා කියව බ ණ ඉන් තොප විඳි සැප මෙතෙකැයි නැත පම ණ

133. මින්, මේ හේතුවෙන්; කිසි උපකරණ, කිසිම වස්තුවක්; (හෙවත් කිසිම උපකරණයක්); ලබමි, ප්රනතිලාභ කරන්නේමි; නොසිතා, චින්තනය නොකොට; මුන්,, (ශ්ර්වණයෙහි නියුක්ත) මේ, ජනයන; සසරින්, සංසාරයෙන්; ගොඩලමි, තිරප්රාෙප්ත කරමියි; යන, මෙසේම; සිත්, චිත්තය; කුළුණු, කරුණාවෙන් යුක්තකොට ගෙන; පින් පව් දෙකම, පුණ්යි පාප යන උභය කාරණයම; නොවරදවා, විරුඬකොට නොගෙන; බණ, ධර්මපය; කියව, කථනය කරව; ඉන්, දේශනාමය පුණ්යරයෙන්; තොප, යුෂ්මතුන්; විඳින, වින්දුනය කරන්නාවූ; සැප, සම්පත්තිය; මෙතැකැයි, මෙතෙක් ප්රෙමාණයයි; පමණ නැත, ප්ර්මානයක් නැත්තේය.

134. කළ හොත් සිල්වතුන හට නිති වතාව ත දුටු සත් කෙනෙක් වෙති ඕහට ඉතා හි ත නැණ ඇති තවුන් සාදන පින් වතාව ත එමහත් පිනකි දැන ගනිතොත් හිතා හි ත

134. සිල්වතුන් හට, සීලවන්තයින් හට; නිති, නිරන්තරයෙන්; වතාවත් කළ‍හොත්, අත්පා මෙහෙවරාදී වතාවත් කළේ නම්; දුටු සත් කෙනෙක්, දුටුවාවූ සත්ව කෙනෙක්; ඕහට, ඒ වතාවත් කරන්නාවූ සත්වයා හට; ඉතා හිත වෙත, ඉතා වැඩ කැමති වන්නාහ; නැණ ඇත්තවුන්, ඥාණය ඇත්තවුන් විසින්; සාදන, සිඬකරනු ලබන්නාවූ; වතාවත් පුණ්ය;යන්; හිතාහිත, වැඩ අවැඩ; දැන ගනිතොත්, දැන ගන්නේ වීනම්; එමහත් පිනකි, ඒ මහත්වූ පුණ්යතයකි. ලෝවැඩ සඟරාව 135. පින්කම් කරන අය ඒ දියුණු වන ලෙ ස මන් සන්තොසින් එහි ගුණ කියන ඇති ලෙ ස උන් උපනූපන් තැන පැතිරෙයි ලොව යස ස පුන් සඳ පහන් වූ මෙන් අදහා මෙ බ ස

135. පින්කම් කරන අය, පුණ්ය කර්මව කරන්නාවූ ජනයා; ඒ දියුණ වන ලෙස, එම විගුණ වන ආකාරයෙන්; මන්සන් තොසින්, චිත්ත සන්තෝෂයෙන්; ඇතිලෙස. තත්වු පරිද්දෙන්; එහි ගුණ, ඒ පුණ්යර කර්මෝයෙහි ගුණය; කියත, කථනය කරන කල්හි; උන්, ඔවුන්: උපනූපන් තැන, උපන් උපන් තැන්හි; පහන්වූ ප්රදසන්න වූ; පුන්සඳ මෙන්, පූර්ණ චන්දනයා මෙන්; ලොව, ලෝකයෙහි; යසස, කීර්තිය; පැතිරෙයි, ව්යා්ප්ත වන්නේය; මෙබස, මේ වචනය; අදහා, විශ්වාස කරව.

136. තිසරණ ගත් එක් මිනිසෙක් එක් කලෙ ක නොපැමිණ දුගතියට සිට කප් ති‍සෙ ක අපමණ සැපත් සගමොක් සැප ලද නිසැ ක එසරණ නොගෙණ තොප විදිනේ කිම මෙ දු ක

136. එක් කලෙක, එක් කාලයෙක්හි; තිසරණ ගත් එක් මිනිසෙක්, තුන් සරණ ගත්තාවූ එක් මනුෂ්යෙයෙක්; එක් තිසෙක කප් සිට, කල්ප තිස් එකක සටි; දුගතියට, දුර්ගවතියට; නොපැමිණ, සම්ප්රාිප්ත නොව; අපමණ, අප්රිමාණවූ; සැපත් හා, සම්පත් හා; මොක් සැප, නිර්වාෙණ සම්පත්තිය; නිසැක, නි:ශංකාය; ලදී, ලද්දේය; එසරණ නොගෙන, ඒ තුන් සරණ නොගෙන; තොප, යුෂ්මතුන්; මෙ දුක, මේ සංසාර දුක්ඛය; විඳිනේ කිම, විඳින්නේ කුමකටද?

137. අනුවණ කමින් සිහි නොකරනු මිස සත ත අසරණ තොපට පිළිසරණකමය දිමු ත බුදු ගුණ සිති එකඟව සිහි කරත හො ත අපමණ සැපත් සිදු වෙයි සැක නොකර සි ත

137. අනුවණ කමින්, අඥාණකමින්; සතත, නිරන්තරයෙන්; සිහිනොකරනු මිස, ස්මරණය නොකරනු විනා; අසරණ තොපට, ප්රිතිෂ්ඨාවක් නැත්තාවූ යුෂ්මතුන්ට; දිමුත, දීප්තිමත්වූ; පිළිසරණකමය, ප්රෂතිෂ්ඨාවක් මය; බුදු ගුණ, බුඬ ගුණය; සිතින, චිත්තයෙන්; එකඟව, ඒකාග්රළතාවයට පැමිණ; සිහි කරතහොත, ස්මරණය කරත්හොත්; අපමණ අප්ර මාණවූ; සැපත්, සම්පත්; සිදුවෙයි, සිඬ වන්නේය; සිත, චිත්තයෙහි; සැක නොකර, සංකාවක් නෙ‍ාකරව.


48 සන්න සහිත ලෝවැඩ සඟරාව 138. ලොවට උතුම් මුනි රජුගේ ගුණ විපු ල සිතට රැගෙන සිහි කළ නුවණින් නිම ල සතට නොවී කලෙකත් බව දුක් අස ල යසට එයින් සිදු වේ සුභ සිරි මඟු ල

138. ලොවට උතුම්, ලෝකයට උත්තම වූ; මුනිරජුන්ගේ, මුනිරජානන් වහන්සේගේ; විපුලගුණ, මහත් වූ ගුණය; සිතට, චිත්තයට; රැගෙන, ග්රනහනය කොට; නිමල, නිමලවූ; නුවනින්, ඥාණයෙන්; සිහිකළ, සිහිකළාවු; සතට, සත්වයා හට; කලෙකත්, කාලයකදීවත්; බව දුක්, සංසාර දුක්ඛය; අසල නොවී, ආසන්න නොවී; එයින්, ඒ කරණ කොට; යසට, යහපත් පරිදි; සුබ, ශෝභනවූ: සිරි, ශ්රීඑමත් වූ; මඟුල, මංඬගල්යේය; සිදුවේ, සිදුවන්නේය.

139. ලෝ දන හට සැම පව් පින් නියම කො ට බද ලෝවැඩ සඟරා පිනෙනි හැම වි ට ලද සැපතින් තොර නොව ලැබ නිති පිහි ට වැද සව්සත සැනසෙත්වා මොක් පුර ට

139. ලොදනන්හට, ලොකවාසීන් හට; සැම පව් පින්; සකල පාප පුණ්යසයයන්; නියම කොට, නිශ්චය කොට; ලෝවැඩ සඟරා බඳ පිනෙනි, ලෝවැඩ සංග්රෝහය ප්රිබන්ධ් කළා වූ පුණ්ය, හේතුවෙන්; හැම විට, සකලාවස්ථායෙහි ලද, ලබන ලද; සැපතින්, සම්පත්ති‍ෙයන්; තොර නොවී, වෙන් නෙ‍ාවී; නිති, නිරන්තරයෙන්; පිහිට ලැබ, ප්රපතිෂ්ටා ලැබ, සව්සත, සකල සත්වයෝ; මොක් පුරට වැද, නිර්වතන පුරයට ප්රපවිශ්ටව සැනසෙත්වා, ශාන්ත වෙත්වා.

140. වී දා ගම වෙහෙරෙහි මෙත් තෙරිඳු ස ඳ සා දා රණව පවසාලා සිතින් න ඳ බා දා නොවී මොක් දැකුමට බැඳි මෙ ප ද පා දා සතුන් සිත පවතීවා නිබ ඳ

140. වීදාගම වෙහෙරෙහි, වීදාගම විහාරයෙහි; මෙත් තෙරිඳු සඳ, මෛ‍ෙත්රවය සථයිර න්රාෙහෙරත්තමයා විසින්; නඳ සිතින්, සන්තෝෂ චිත්තයෙන්; සාධාරණව, සාධාරණ ලෙස; පවසාලා, ප්රවකාශ කොට; බාදා නොවී, බාධාවක් නොමැතිව; මොක් දැකුමට, මොක්ෂව දර්ශිනය සඳහා, බැදි, බන්ධ,නය කරන ලද පද; මෙපද, මේ පද්යායෝ; සතුන්, සත්වයන්ගේ; සිත, චිත්තය; පාදා. ප්රධසන්න කොට; නිබඳ, නිරන්තරයෙන්; පවතීවා, ප්රගවෘත්තිත වෙත්වා. ෴ නිමි ෴

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ලෝවැඩ_සඟරාව_ii&oldid=5356" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි