75% developed

වදන් කවි පොත

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


සංඥාපනය[සංස්කරණය]

මෙහ මහඟු රචනාවෙකි. 1 – 5 කවිවලින් තෙරුවන් නැමැදුම ද, 12 දක්වා සෝඩියේ අකුරු හැඳින්වීම ද, 28 වැන්න දක්වා අක්‍ෂර විභාගය ද එතැන් සිට 36 දක්වා ඉගැනීමේ අගය හා සිසුනට අවවාද ශාස්‍ත්‍ර දායක ගණදෙව් වත හා ඔහු සොහොයුරු කඳකුමරු තෙදබල ආදිය ද සඳහන් වේ. මෙහි කර්‍තෘ කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජු (1742-1777) දවසැ වුසූ අත්තරගම බණ්‍ඩාර රාජගුරු පඬිතුමා යැ යි කියත්.

බළන්ගොඩ ආනන්‍දමෛත්‍රෙය ස්ථවිර

තෙරුවන් නැමැදුම[සංස්කරණය]

පළමුව බුදුන් වැඳ
දෙවනුව දෙසු දහම් වැඳ
මහ සඟරුවන් වැඳ
පටන් ගනිමුව ගණදෙවිඳු වැඳ

ගණපති සුරන් වැඳ
ගුරුවර පහත් බැස වැඳ
දෙගුරුන් නැමී වැඳ
ඉඳුව වන පොත් දී පොතට වැඳ

බුත් සරණා වදනින්
දම් සරණා වදනින්
සඟ සරණා වදනින්
මෙතුන් සරණා වදනින්

සම්මා සම්බුත් සරණා වදනින්
නව ලොවුතුරු දම් සරණා වදනින්
පිවිතුරු සවු සඟ සරණා වදනින්
පැවතුම් මේ තුන් සරණා වදනින්‍

උතුමා නිති බුත් සරණා වදනින්
පවරා සදහම් සරණා වදනින්
සෙතදා මහ සඟ සරණා වදනින්
උවදුරු හර තුන් සරණා වදනින්

සෝඩියේ අකුරු හැඳින්වීම[සංස්කරණය]

අගරජ සුරරජ මුනිරජ වදනින්
මුතුහර හෙළදම් දම්රජ වදනින්
උරදා නේ නය මුනිසුත වදනින්
සිළුමිණි සිතුමිණි තිසරණ වදනින්

ස්‍වස්ති විභූෂණ කමලා වදනින්
සිද්ධමලංකෘත විමලා වදනින්
අතුලිත මුනිවර චරණා වදනින්
ආභා භාසුර කිරණා වදනින්

ඉහකුල පූජිත චරණා වදනින්
ඊශ නිශාකර බරණා වදනින්
උමා වධූපති මහිමා වදනින්
ඌරු මනෝහර ජඞ්ඝා වදනින්

සෘණජ නයනා මෘතයා වදනින්
සෲ කල්පායන කිරණා වදනින්
ඏකුල සන්තති භුවනා වදනින්
ඐ මහීපති මහිමා වදනින්

  • <poem>එක බාහුබල ජිතයා වදනින්

ඓරාවන පූජිතයා වදනින්
ඔෂ්ට්‍ර මනොහර ජඞ්ඝා වදනින්
ඖපගවස්වී කෘතයා වදනින්

ආංම්‍රෙඩිත විධි කුසලා වදනින්
අඃ කී අක්‍ෂර ෂොඩශ වදනින්
සිද්ධම් වේවා ගණපති වදනින්
අස්තු නමො ජන තිලකා වදනින්

කඛගඝඞා චඡජඣඤා වදනින්
ටඨඩඪණා තථදධනා වදනින්
පඵබභමා යරලව ශෂ වදනින්
සහළා අං ඉති සිද්ධිරස්තු වදනින්

අක්‍ෂර විභාගය[සංස්කරණය]

අවන පටන් අඃ වන්නට වදනින්
දැනෙන සොළස පෙර සොරකුරු වදනින්
කයන එපස් වග යානව වදනින්
මෙවන සුතිස් දනු හසකුරු වදනින්

*

එක්සොර පස්වග යරලව සතරා
ශෂ සහ එකකුරු ළයනෙක අකුරා
සුරුවත් සමහරු නොදනිති ඉඳුරා
සෝඩියෙ බරකුරු දැනගන් සපුරා

*

කණ්ඨජ සත අහ කවගය වදනින්
තාලුජ සත ඉය චවගය වදනින්
මුර්ධජ සත රළ ටවගය වදනින්
දන්තජ සත ලස තවගය වදනින්

*

ඔෂ්ඨජ සය ඌ පවගය වදනින්
තාලුජ කණ්ඨජ ඒකුරු වදනින්
කණ්ඨජ ඔෂ්ඨජ ඕකුරු වදනින්
දන්තජ ඔෂ්ඨජ වෝකුරු වදනින්

*

මුදුනය දසනය උපදින කුරටා
යෙදු තාලුජය ද සෙසුකුරු වලටා
ලදු අග මැද දිව දුනු තැන් ලෙසටා
හඳුනව කරණය කී ලෙස කුරටා

*

මේ ලෙස කුරු උපදින තැන් දනුවා
ආ ලෙස අකුරට කරණය දනුවා
වූ ලෙස ඒකජ ද්විජකුරු දනුවා
කී ලෙස ගරුකය ලහුකය දනුවා

*

එක්වූ අකුරට පෙරකුරු නිතිනා
වක්වූ ගුරු දිගු බව යයි දැනෙනා
දික්වූ නොම වණ සිටි එක මතිනා
දැක්වූ පෙර ඉසි ලුහු යයි දැනෙනා

*

එකමත ලුහු යැයි දැනකි යමින්නේ
යුගමත දිගු යැයි ගුරු පවසන්නේ
වෙනමත තුනෙකින් පුලුත කියන්නේ
අඩමත දැනගන් හසකුරයන්නේ

*

අවණය ආදී ඒකජ අකුරු
එවණය ඈ දනු ද්විජ නම් අකුරු
දෙවන කවග සහ ලහුකය අකුරු
එයිනැර සෙසුකුරු ගරුකය අකුරු

*

ගනිමින් පස්වග පළමු දෙවන කුර
සමගින් සවණ ද අගොසය කිවු පෙර
ළයනන් තව සෙසු කුරු නම් ගොසකුර
දැනගන් මේ ලෙස සෝඩියෙ දෙයකුර

*

ගොසකුරු නොම ගොසකුරු යන දෙවගෙකි
තොස වන දනිතය සිතිලය දෙවගෙකි
නිසසය නිසිතය යන කුරු දෙවගෙකි
බස පෙර ඇත සෝඩියෙ කරු දෙවගෙකි

*

පස්වග යුගසිවු දනිතය දන්නේ
එමවග වල එක තුන පවසන්නේ
නොවළඟ සිතිලය දැන කියමින්නේ
මෙමවග කුරු පෙළ තෝරා දෙන්නේ

*

සිතරා එක්කට යාදී නවකුරු
නොහැරා දනු එක් පාදී පසකුරු
විතරා සොර එක් එක් සුන් දෙයකුරු
සපුරා දැනගන් සෝඩියේ සිවුකුරු

*

පණසෙක සොර සහ හස දෙවගින්නේ
එහි එක එක හසකුර සදමින්නේ
සොළසෙක සොර ලූ කල ගණනින්නේ
නොව සැක පන්සිය සැටකුරු දන්නේ

*

සෝඩියෙ සූතිස් පිල්ලම කාදී
ලූ කල සොරයන් සොළසද ආදී
ගණනින් පන්සිය සැටෙකින් සුසැදී
අකුරෙන් සතළිස් සතරක් බේදී

*

පෙර හස පරසොර සද නොව වෙනසක්
කර වියරණ විදි දැන ඇති විලසක්
කුරු හස එකකට වැඩිවිය සොළසක්
තිර කුරු මඟ දැනුමට වැනි දිවැසක්

ඉගැනීමේ අගය, ගණදෙව් වත, කඳකුමරු තෙදබල[සංස්කරණය]

ගණදෙවි කෝවිල පිරිබඩ ලන්නේ
දත මැද පිරුවට ඇඳ පේවෙන්නේ
කළ කී දේ මට සාදා දෙන්නේ
පින් ඇති ගණදෙවි නුවණක් දෙන්නේ

*

කිරි දී වෙඬරුද පස්ගෝ රසිනා
උඳු මුං තල මෑ කරලින් සොබනා
මේ නන් කැවුමෙන් නිති පුද ලබනා
දෙන් මට නුවණක් ගණපති යෙහෙනා

*

අඹ දඹ ඇටඹ ද කරඹ ද පුදමී
හොලුපලු ලාලු ද ගිවුලු ද පුදමී
අතිරස අග්ගල අත්සුණු පුදමී
ගණදෙවි නුවණක් දෙනු පා වඳිමී

*

පුදා විලඳ අතිරස කිරිබත් සකුරු
සදා මල් බුලත් පුවකුත් ලා කපුරු
විදා වතක් සොඳ අඳවා ගුරු ඇදුරු
මෙදා කළෝතින් වැඩවේ සව් ඉසුරු

*

පුදමි මම් ඔබට පස් පඬුරෙන්ම සරා
අඹ දඹ කෙසෙල් පලවැලයෙන්ම තුටු පුරා
ගොම පිරිබඩ මල් පහනින් ම සිත් පුරා
දෙවන් මට නුවණ ගණදෙවිඳු පින් පුරා

*

වැඳලා දෙවියන් පොත අරගන්නේ
යැදලා ගුරුනුත් සිත නො තලන්නේ
සකලා සිල්පය මට සෑදෙන්නේ
දැකලා ගණදෙවි නුවණක් දෙන්නේ

*

සොඳින් බැබලි ගජ මූණෙකි පත්මේ
තෙදින් විදුරු විත්නා නුවණැත්මේ
යෙහෙන් නැගුණු මීවාහන යුත්මේ
වඳම් එ ගණදෙවි සිරිපද පත්මේ

*

සුදු දළ ගජ සොඬ මූණෙකි පත්මේ
සුදු මීයකු නැගෙමින් වැඩ ගත්මේ
සොඳ උමයංගන ඉසුරුගෙ පුත්මේ
වඳිමුව ගණදෙවි සිරිපද පත්මේ

*

අකුළා ගෙන සොඬ ගජතකු වැන්නේ
නෙරවා කන් පොතු සුළු කුළු වැන්නේ
සියොලඟ ගෝමර මල්පෙති වැන්නේ
පින් ඇති ගණදෙවි නුවණක් දෙන්නේ

*

අඹ ගෙඩියක් උදෙසා තම චිත්තේ
ලොබ කොට දිව ගොස් දළ බිඳ ගත්තේ
ඔබටම මම දැන් ගැතිවෙමි නිත්තේ
සුබ නුවණක් කිම දෙනවා නැත්තේ

*

නුවණ මෙමට දෙන සොඳ උමයංගා
සිවුසැට බරණින් සැදි සිව ලිංගා
පුදමින් අත්සුණු ගෙන ආලංගා
දෙන් මට ගණදෙවි නුවණ නොසංගා

*

පුරුදු කරනා සතනම පුරුදූ
පසිඳු නුවණක් ලබනට එබඳූ
ගිරිදු ඉසුරට දාකර එවැදූ
ගණිඳු සිරිපද නමදිම් පසිඳූ

*

රන්වන් අංකුස සුරතින් ගත් නිති
බුන්දත් සිවු අත් ගජ මූණක් ඇති
තුන්නෙත් නන්දන කරවන විකුමැති
දෙන් දැන් නුවණක් ගණපති පින් ඇති

*

මන් මද ගජකුඹු වත ඇත දික් කළ
පුන් සඳ මෙන් සිරි උදුල උපන් කල
කන් තළ මිණි රැස් ගණපති පින් බල
දෙන් මට නුවණක් සමුදුර මෙන් රළ

*

මූෂක වාහන මොදක හස්තම්
චාමර කර්‍ණ විලම්බිත සූත්‍රම්
වාමන රූප මහෙශ්වර පුත්‍රම්
විඝ්න විනායක පාද නමස්ත්‍වම්

*

අවනත සුරගණ විඝටිත චරණම්
ඝටතට විගලිත මදජල මුදිතම්
විකසිත කරරුහ කරතල කමලම්
ප්‍රණමිත ශිවසුත ගණපති මභයම්

*

කුංකුම වර්‍ණ චතුර්භුජ යුක්තම්
නාග මුඛම් මකුටංකිත ශුණ්ඩම්
අංකුශ පාශක හස්ත සුපාදම්
වහ්නිදෘශං ගණනාථ සුරූපම්

*

සූරිය කුල ඇති හිරු දෙවියන්නේ
පෑවිය අණසක ලොව පවතින්නේ
කාරිය සිතුවා සාදා දෙන්නේ
සූරිය දෙවියනි මා රැක දෙන්නේ

*

බබළා උදය ගිරි මුදුනෙන් වඩින්නේ
නොවළා අඳුරු බිඳ ලොව එළි කරන්නේ
දැකලා සියලු රෝ දුක් දුරු කරන්නේ
මෙකලා සොඳින් හිරුදෙවි මා රකින්නේ

*

සීතා පතිරජු මෙන් ගුණ උත්තම
බීතා ජනයන් දුරකර සත්තම
ඈතා පිරිපත හරිමින් නිත්තම
නාතා සාමිනි රකු මා නිත්තම

*

මෙන්දිඩ ගිරි රද පිරිසිරි ලත්තම
තුන්තුඩ තුති යස ගොස කළ නිත්තම
මන්මැඩ මරු මතු බුදුවන උත්තම
සෙංකඩ ගල සුරිඳුන් වඳු නිත්තම

*

ලොවසෙත් කරවන පත්තිනි සඳිනේ
සලඹත් අරගෙන සළු සලවමිනේ
වෙනසිත් නොසිතා මගෙ ගුරුවරුවනේ
නුවණත් ආසිරි දී මා රකිනේ

*

මන් ලෙස නමදිම් සරණත කර පෙම
නන්යුරු රෝදුක් පිරිපත දුර දම
දැන් මෙ වදන් කවි කියමි බොලඳ මම
දෙන් මට නුවණක් සුරිඳු කතරගම

*

මුහුදු අසල බඩ සුපිහිටි එනුවරෙකී
ඉස බැඳි ඔටුන්නෙන් සැදුණේ රජ රුවෙකී
දෙපා පියුම් පෙති සුරත ද රනෙන් වැකී
ඇඳින ගොසින් වඳු දෙව්රජ මේ ලෙසකී

*

තැඹිලි තඹුනෙල් නවසි බෝදිලි තල් කිතුල් ඉඳි කැන් මනා
ලේනතැරි දෝතලු පුවක් වලු කදලි සුවඳෙල් සමගිනා
ලබු පුසුල් නාරං දොඩම් අඹ රසැති වැල වරකා ගෙනා
තෙදැති ගණපති නුවණ දෙන් මට පුදමි මේ හැම සිතුමෙනා

*

තානු තරුණ අරුණ කිරණ බරණින් සැදි තේජනේ
බානු අසුර අසුරන් යුද ඔදවැඩි ගිරි රාජනේ
මූණු සයෙකි අත් දොළසෙකි මයුරා පිට වාහනේ
රූණු රටේ පිහිටි කන්ද කදිර දේව රාජනේ

*

බලවර්දන තුඟු පාබල සිරිනුත් ගිරි රාජනේ
නැගිදුර්ජන අසුරන් දප බිඳහැරි සිහ රාජනේ
තොසවර්දන මූණු සයෙකි නැගි සිකිනිඳු වාහනේ
ජයවර්දන නුවර පිහිටි කදිර දේව රාජනේ

*

සිද්ද රන්දුනු තදව ගනිමින් එරන් හීයක් අරගෙනා
සද්ද වූ ලෙස ගොසය කරවා මඟුල් පෙරහැරයෙන් යනා
යුද්ද වන් තද රොසින් දස හිස් රාවනා බිඳ ජයගෙනා
ඇද්ද තව මට වෙනින් පිහිටෙක් කතරගම සුරිඳුන් විනා

*

කතරගම පුර පවර යස තෙද විහිදුවන දිවයුරාණන්
සකල සිරිලක දෙව් නරන් හට පැවත එන සොමි සඳාණන්
පඳුරුලන කෙතැ ගොයම් විලසට නුවණ මට දෙන රජාණන්
රුදුරු රිපඳුරු පදට ගුරු මට කතරගම දෙව් රජාණන්

*

කදිරනේ නෙක බරණිනේ නිති සැරසුණේ පිරි තෙදණිනේ
කළරනේ මිණි දුනු ගෙනේ අත පොළමිනේ විදුලිය මෙනේ
විදිරනේ සැර එකතිනේ සැඩ අසුරනේ දප මඩිමිනේ
කදිරනේ දෙවි උතුමනේ සව්සිරි දෙනේ රකු මා දැනේ

*

කතරනේ රුව බබළමින් සිටි සූසැට බරණින් සිරිසරා
අතරනේ දුහු රැගෙන නිතියෙන් මයුරා වාහනයට අරා
කොත රනේ රන් මාලිගාවට වැඩම කරවා විසිතුරා
කතරනේ දෙවි උතුමනේ මට නුවණ ගෙනදෙන් පින්පුරා

*

රූණු රට කදිරාපුරාදිප මූණුසය ඇති දෙවි රජාණනි
ආනුබාවෙන් මෙමට නෙ සතර සිද්ද කර දෙන සමුදුරාණනි
බානු තෙදපල සව්සතුන් හට එළිය කර දෙන සොමි සඳාණනි
දී නුවණ සිරි දිනෙන් දින රකු කතරගම පුර දෙවි රජාණනි

*

සයුර මෙන් රළ නෙපුද පෙරහර ඉසුරුවන විමනේ සුරන්
පතුරවන තද තෙදින් අදිපති මෙසිරිලක හිමි දෙවි නරන්
නිතර සෙත්කොට බලා දිවැසින් නොයෙක් රෝදුක් දුරු කරන්
පතර යසසිරි නුවණ දෙන් මට කදිර සුරිඳුනි සුර වරන්

*

ඈත කප් කෙළ ගණන් බුදුබව පතා විවරණ ලදින් සහතුට
වීත රාගත් රිද්දි නුවණත් ආයුවර්ධන කරන හැමවිට
පාත තොටගමු විහාරේ වැඩ සිටින දෙවියනි දහම් සිහිකොට
දෝත මුදුනේ තබා වඳිනෙමි නාත දෙව්රජ නුවණ දෙන් මට

*

සිද්ද කිහිරැළි සමන් බොක්සැල් විභීෂණ සිවුවරම් රජපති
සිද්ද මහබඹ සක්ද ඉසිවර කතරගම දෙවියනුත් සිතරුති
සිද්ද පත්තිනි දොළහ දෙවියෝ භද්‍රකාලී දේවි ගණපති
සිද්ද සිරිලක මෙහැම දෙවියෝ මෙමට ආසිරි දිගා දෙන් නිති

*

දලුත් දිමුතු රිවි මෙන් තද තෙද පරසිදු සක්වල වට
මලුත් පහන් සමග පඬුරු පුද ලැබ වැජඹෙන සහතුට
නිලුත් රතිනි සුදින් දිලෙන රන්කොත් කැලුමෙන් හැමවිට
අළුත් නුවර පුල්වන් දෙවි රජුනි නුවණ දෙවන් මෙමට

*

තුන්තරා වැඩි මුනිඳු ගඟපැන් සනහමින් වැඩි කැළණියේ
ගංතෙරා සළ වීදි දෙපසේ පිළිම ගෙවලින් ගිගිණියේ
ඉන් පුරා ලූ දාතු දාකුස දාගැබින් සිරි පැමිණියේ
පින්පුරා ඔබ වෙහෙර වැන්දෙමි නුවණ දෙන් දෙවි කැළණියේ

*

සතත හරි හර විතන මුනි යුධ මෙඛලා ගිරි ශොභනම්
සවත ශිව ශිව රූප නිර්මල වහ්නිසඤ්චය සන්නිභම්
උභය රවි කුල මේරූ සිංහල ධාර නිර්මිත ධාරණම්
ධරති ධර ධර භවති භව භව නාරසිහ රජ නාරණම්

නිමි.

අනුග්‍රහය[සංස්කරණය]

පැරණි අකුරු කරවන පොත් පෙළ - 4
යතුරුලිවීම: හර්ෂණී දේවාදිත්‍ය මහත්මිය
අනුග්‍රහය: අනුරාධ රත්නවීර මහතා (ar-si.blogspot.com)


සංඥාපනය

පුරාතන කිසියම් ඇදුරකු විසින් රචිත බුද්‍ධගද්‍යය මහඟු බුද්‍ධස්‍තොත්‍රයෙකි. මෙය පද්‍යයක් බැවින් මෙයට වියයුතු නම බුද්‍ධ පද්‍යය යනුයි. එහෙත් කලෙක සිට ම “බුද්‍ධ ගද්‍යයැයි” වැහැරවී ඇත. බුද්‍ධගද්‍ය, ධර්‍ම ගද්‍ය, සඞ්‍ඝ ගද්‍ය යන නම් තුනින් පැරැණියන් රැසැයූ තොත් තුනෙක් ම ඇත. මෙය අත්තරගම රාජගුරු බණ්‍ඩාර පඬිතුමන්ගේ කෘතියක් වශයෙන් සමහරු සලකති.

බළන්ගොඩ ආනන්‍දමෛත්‍රෙය ස්‍ථවිර [සංස්කරණය]බුද්‍ධ ගද්‍යය

නමො බුද්‍ධාය නමස්‍සමන්‍තභද්‍රාය සර්‍වගොචරචක්‍ෂුෂෙ කරුණාමෘතකල්‍ලොල සන්‍ධවෙ සූර්‍ය්‍යබන්‍ධවෙ 2 ජය ජය ධර්‍ම රාජ ජනකෘත ශර්‍ම පූජ අසදෘශ බුද්‍ධ ලීල අතිපරිශුද්‍ධ ශීල 3 ස්‍ඵුටිත ගභස්‍ති ජාල බහුවිධවිශ්‍ව පාල ජගති නිරස්‍ත දෝෂ පශමිත ශස්‍ත වෙෂ 4 රුචිර විමුක්ති භූෂ මගධ විශිෂ්‍ට භාෂ දණ්‍ඩිත බහු මාර ඛණ්‍ඩිත භව භාර 5 මණ්‍ඩිත ශුභ ගාථ පණ්‍ඩිත ජන නාථ අඤ්‍චිත පද පාත සඤ්‍චිත හිත ජාත 6 සාරහරිවර ශයන තාමරස නිභනයන ලොකජන සුඛකරන ලොලසුර නතවරණ 7 කාල ජය චතුර තර ශීල ධර දිවස කර බාල ජන කුමති හර ආලවක දමන කර 8 සුර නර පූජනා යාර්‍ය්‍ය බුධජන බොධනා වීර්‍ය්‍ය පරහිත සාධනා කාර්‍ය්‍ය ත්‍රිභුවන ශාසනා චාර්‍ය්‍ය 9 යඥා දීශ ගුණ ප්‍රණතිඥ විඥා ධාර වරස්ඵුටවිඥ ආඥානාරි බල ප්‍රහරඥ ප්‍රඥා ධාන මහත් ෂඩභිඥ 10 ධිෂණාමය සාර සායක විපදාකුල හෙතු හායක අජරාමර භූති දායක සචරාචර ලොක නායක 11 දානවාරි පද්මා සනස්‍ථ ධීරපූත චිත්‍රා සනස්‍ථ වීතමොහ භද්‍රා සනස්‍ථ බෝධිමූල වජ්‍රා සනස්‍ථ 12 ප්‍රශ්‍රැත මෘදුවාචා චන්‍දන නිඃශ්‍රැත සුර පූජා වින්‍දන සුශ්‍රැත ජන මායා නන්‍දන විශ්‍රැත කුල මායා නන්‍දන 13 ඉෂ්‍ට විනිෂ්‍ඨ සමුජ්‍ඣිත කොප තුෂ්‍ට වරිෂ්‍ඨ විවර්ජිත තාප ශිෂ්‍ට විශිෂ්‍ට විනිර්ජිත පාප අෂ්‍ට චතුෂ්‍ටය ලක්‍ෂණ රූප 14 යොග්‍ය භාවගණනාහෘත සීම භාග්‍යදාය ජනමොදන රාම වාක්‍ය ලෙශ පරිශොෂිත කාම ශාක්‍ය රාජකුල සාගර සොම 15 ප්‍රෙරිත ශාසන නීති විශාල ධාරිත බෝධි මනොහර මූල වාරිත මාර වධූජන ලීල පූරිත පාරමිතා දශ ශීල 16 කාමප්‍රභා තාර රොවිර් දිනෙශ හෙමප්‍රභා ශොභමාන ප්‍රදෙශ ශ්‍යාමප්‍රභා පූරණානර්‍ඝ කෙශ ව්‍යාමප්‍රභා ලොක ලොක ප්‍රකාශ 17 චීර්‍ණාඛිලඥාන යොගාර්ධි චන්‍ද්‍ර පූර්‍ණාධරච්‍ඡෙදනෙරාර්‍ධ චන්‍ද්‍ර පර්‍ණාගමඛ්‍යාත ධීරාර්‍ධ චන්‍ද්‍ර ඌර්‍ණාරුචිච්‍ඡෙද බාලාර්‍ධ චන්‍ද්‍ර 18 කුම්‍භොදයා ධීශ විශ්‍වත්‍ය රාජ දම්‍භොලි ශාලීශ විස්‍තුත්‍ය රාජ අමෙභාධිනීකාශ සද්ධර්‍ම රාජ ශම්‍භොධිවාගීශ සත්කර්‍ම රාජ 19 නිකුඤ්‍චද් භවාදීනවාශෙෂ බුද්‍ධ සදඤ්‍චද් ගුණාවෙශ ශීලාදි ශුද්‍ධ විරිඤ්‍චද් ප්‍රභාභෙදශොභා ප්‍රසිද්‍ධ උදඤ්‍චද් මහාකෙතු මාලානුබද්‍ධ 20 අනුසමය ශුභසාර භූෂණ අතුලගුණධරවීත රොෂණ අතිමලින බවරාග රොෂණ අපරිමිත වර ශීල භූෂණ 21 ප්‍රසූත ප්‍රහිත ප්‍රසව ප්‍රවල ප්‍රථිත ප්‍රගුණ ප්‍රමද ප්‍රඵල ප්‍රණත ප්‍රචුර ප්‍රභව ප්‍රදල ප්‍රතත ප්‍රණය ප්‍රතිම ප්‍රබල 22 නිස්‍තාරි විඛ්‍යාත විශ්‍වජන ශරණ අස්‍නාරි සද්‍ධීර වෘන්‍ද ශිව කරණ ශස්‍තාරි සත්‍ත්‍යාග සිද්‍ධකර වරණ විස්‍තාරි ෂඩ්භෙද වර්‍ණ වර කිරණ 23 ව්‍යක්‍තිකර වින්‍යාස සාධුජන සඞ්‍ග භක්‍තිහර සම්‍මානනාදි මධු භෘඞ්‍ග භක්‍තිධර සංසාර භෙද රණ රඞ්‍ග මුක්‍තිපුර කල්‍යාණ මොද මුනි තුඞ්‍ග 24 සරසිජ නිඃශ්‍රැත විරචිත තන්‍ත්‍ර සිපදි තිරස්කෘත භව භය යන්‍ත්‍ර බුධජන ශික්‍ෂිත බහුවිධ තන්‍ත්‍ර ත්‍රිභුවන විශ්‍රැත නවගුණ මන්‍ත්‍ර 25 බහුලොල කථනීය රාවාධි රාව ගුණ ශීල කරණීය සෙවාධි සෙව අවිපාක රමණීය භාවාධි භාව ජගදෙක මහනීය දෙවාධි දෙව 26 තපන ශශි ශිඛි මහස්‍සත්‍යාවබොධන අනය කුල මය තපස්‍සත්‍යාවබොධන අපිරිමිත ගුණ වචස්‍සත්‍යාවසාධන සකල ජනහිත චතුස්‍සත්‍යාවබොධන 27 අගතිලක තලනර්‍ම චක්‍රප්‍රවර්ධන සුගතිකර බහුකර්‍ම චක්‍රප්‍රවර්ධන කුගතිමය භවකර්‍ම චක්‍රප්‍රමර්‍දන ජගතිකෘත වරධර්‍ම චක්‍රප්‍රවර්‍තන 28 සිද්‍ධාගම සද්‍භාවන විඥාපිත පාක බුද්‍ධාගම විඛ්‍යාපන විඥාපිත නාක ශුද්‍ධාගම විස්ඵාරණ විධ්‍මාපිත ශොක ඍද්‍ධාගම විස්‍තාරණ විස්‍මාපිත ලොක 29 මෘත්‍ස මෘන්‍මයාන්නපාත්‍ර ලබ්ධ දේවතාඤ්‍චන වත්‍සලත්‍ව ධාමගාත්‍ර ලුප්ත ශොභකාඤ්‍චන උත්‍ස බෘන්‍ද ගීත මඤ්‍ජු චිත්‍රජාතිවාඤ්‍ජන සත්‍සමන්‍තකූට ශෘඞ්‍ග දත්‍තපාදලාඤ්‍ඡන 30 ප්‍රථිත චරිත සඞ්‍ගගීති වීතකදන අමිත විමල ධර්‍මශීල නීතිසදන බහල ධවල පුඤ්‍ජහාරි චාරුරදන ශිශිර කිරණ මණ්‍ඩලාභිරාම වදන 31 ජාතදිවසීය මහ මොදිත පිතා මහ වීතමල ලොක හිත පූතකුසලා වහ බාහුබල ඝොර රණ මාරබල වීරහ රාහුනය නාවිෂය පාදසර සීරුහ 32 ප්‍රෙම පූගසීම භූරිසොම සාර වාචන හීම භාවහාම රාග නාම රූප සූදන වාම දෙවනාම නාථභාම පාද රොධන හෙම රාශිධාම චාරුනාම රූප ශොභන 33 වාද බද්‍ධ විස්‍ඵුරත් කුදෘෂ්‍ටි දෘෂ්‍ටි සඤ්‍චය භෙද චිත්‍ත සම්‍භව ප්‍රපඤ්‍ච පත්‍ති සඤ්‍චය පාදපද්‍ම සඤ්‍චරත් ප්‍රඵුල්‍ල පද්‍ම සඤ්‍චය වේද සිද්‍ධ ‍ශෙමුෂි ප්‍රභඞ්‍ග වෙද සඤ්‍චය 34 අඛිල ලොක පූජිත ප්‍රහිත සර්‍ව ශොචන සකල තාප වෙදන ප්‍රභව සඞ්‍ග මොචන මධුර සාර ශීතල ප්‍රභව භව්‍ය වාචන නිරවශෙෂ ගොචර ප්‍රතත බුද්‍ධි ලොචන 35 කිරණනිවහ ප්‍රමණ්‍ඩිත විතත පුෂ්‍කර කලුෂහරණ ස්ඵුරන්නව ලලිත පුෂ්‍කර ගමන සමය ස්‍වයන්නව දලිත පුෂ්‍කර සකල භුවන ප්‍රියඞ්‍කර වරණ පුෂ්‍කර 36 නිත්‍ය පෙශල නිත්‍ය දක්‍ෂිණ නිත්‍ය භාව තථාගත නිත්‍ය භාසුර නිත්‍ය දෙශිත නිත්‍ය භාව තථාගත නිත්‍ය විස්‍මය නිත්‍ය වත්‍සල නිත්‍ය මොද තථාගත නිත්‍ය මඞ්‍ගල නිත්‍ය සුන්‍දර නිත්‍ය පූජ්‍ය තථාගත 37 ත්‍රිවිධ ශුභ චලනචර ජලජනිභ යුගල විනය මය විවිධමනු ශමිතදුරි තගල මුථිත බහු විෂය භර හරිත භව නිගල ප්‍රණත සුර මුකුට මණි ඝටිත පද යුගල 38 හෙලා විරචිත දෝලාසිතජන මූලාගමවිධි දීපනාවාට හාලා හල නිභ ශාලාභවසුඛ ලීලාවිදලන ශාසනඣාට බාලා නය මති ජාලාදරහර ශීලා යුධ ධර වාරිදකූට කෝ‍ලා හල කර නාලාගිරිගජ කාලාකෘතිමද වෙගවිඝාට 39 වන මුදිත විස්‍පෂ්‍ට මධුරතර නාද ජන හෘදය මද්‍ධ්‍යස්‍ථ කමල මෘදු පාද විනය බල විච්‍ඡින්න දුරිත කුල භෙද අනවරත සද්‍ධර්‍ම විතරණ විනොද 40 අරුණ පදතල සකල විෂයක විමල දශවිධ මතිබල කරුණ ජල නිධි ලහරි පරිකර සතත කුශලිත මහිතල විශද දිනමණි කිරණ විකශිත කමල මෘදුතල කරතල දශදිගු පගත සුරභිකුලවර වදන විකශිත පරිමල 41 අනඝමති මනොඥං ධර්‍මරාජස්‍ය ගද්‍යං ලිඛති පඨති යොවා සාදරං යඃ ශ්‍රැණොති ත්‍රිභුවන භවනාන්‍තං ප්‍රාප්‍ය භොගානශෙෂා තනුභවති ස නිත්‍යං ශාන්‍ත නිර්‍වාණ සෞඛ්‍යම් බුද්‍ධගද්‍යය නිමි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=වදන්_කවි_පොත&oldid=7530" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි