විකිපොත්:මැකීමේ ප්‍රතිපත්ති

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිපාලකවරුන්ට පමණක් ලිපි මැකීම හා නැවත ප්‍රතිස්තාපනය කිරීම සිදු කළ හැකිය.

යොජනා කිරීම[සංස්කරණය]

පිටුවක් මැකීම සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ මැකීමට යොජනා කිරීමයි. ඒ සඳහා {{delete}} සැකිල්ල පිටුවට එක කරන්න.


ප්‍රකාශන හිමිකම් උල්ලංගනය කිරීම්[සංස්කරණය]