විකිපොත්:පරිපාලකවරු

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිපාලකවරු

This table shows only admins who have been active or semi-active recently. For the remaining admins see #Inactive administrators
පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
Lee 28 February 2017 UTC+05:30 si-N, en-3 තාවකාලික (2020-05-13 දක්වා)

Inactive

පරිශීලක නාමය Group පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes
NONE

හිටපු පරිපාලකවරු

පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
බිඟුවා 05 අගෝස්තු 2010 UTC+04.50 si-N, en-3 ක්‍රියාකාරී නොමැත

Notes

For nominees

 • Be sure to accept your nomination, by signing your vote page where it says "Acceptance". Until you do, the nomination will not be recognized as valid.
 • Make sure you have a working e-mail address; that is, your [[Special:EmailUser/Username]] page should work.

For new sysops

 • Please add yourself to the table above, specifying the requested information.
 • See also Wikibooks:Sysop tools for some assistance regarding your new buttons.

Requests for administrator rights

Presa de decissions.png
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Lee

I'm Lee from Sinhala Wikipedia. I'm an administrator (sysop) on that project. I am a temporary administrator for this project until 2018-09-27. As I mentioned before I most likely will not have the free time to be a full time administrator for this project on the long run. However I would like to act as an administrator (sysop) until we vote a permanent sysop.

There was two previous runs but they were closed due to insufficient participants. >>

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:abstain}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

 • Vote starts: instantly
 • Vote ends: 24:00, 27 සැප්තැම්බර් 2018(UTC)
 • Vote created: Lee (සාකච්ඡාව) 06:20, 22 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)

Support

Oppose

Abstain

Decision


ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

බිඟුවා

Hi, I’m බිඟුවා(Binguwa) & I have been in Sinhala wikibooks from 06 Feb 2010. Currently we are having more than 190 books. But I have noticed that most of the books are not match with Wikibooks. They seems to be kept be in Wikisource. It seems we need a guide now. But we don't have an administrator or active member for a help or guide. If something has gone wrong no one has to fix that. So I would like to make a request on adminship(sysop) of here to serve Sinhala Wikibooks. Some of the works I have done for Sinhala Wikibooks:

 • Created a localized logo & applied for our wikibooks
 • Initiated & completed of creating විෂයය & විෂයය සාකච්ඡාව namespaces
 • Categorized & categorizing books.
 • Created Main Page
 • made more than 500 edits
 • welcoming new users

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:oppose}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

Done. --Mav 01:57, 5 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

Support

 1. Symbol support vote.svg Support Lahirulk 05:08, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී) I support Binguwa. I know him from wiktionary and I am sure that he will do a good job in wikibooks as well.
 2. Symbol support vote.svg Support --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 10:20, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී) මම බිඟුවාට සහාය දක්වමි. ඔහු ඒකාන්තයෙන් ම විකිපොත් සඳහා කැපවී, අනතිමානී සේවයක් කරනු නොඅනුමාන ය.
 3. Symbol support vote.svg Support -- Singhalawap 17:37, 22 ජූලි 2010 (යූටීසී)
 4. Symbol support vote.svg Support Lee 13:45, 31 ජූලි 2010 (යූටීසී)
 5. I don't know if I'd qualify to vote, but you certainly have my Symbol support vote.svg Moral Support if not! :) Kylu 15:22, 1 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

Oppose

Abstainඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

See also

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:පරිපාලකවරු&oldid=11547" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි