විකිපොත්:Neutral point of view/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
4095261 2022-08-22T01:32:09Z January2020
3998590 2021-10-25T22:28:33Z EthanGaming7640 “than” (as in: greater than) seems less likely than “then” (at that time, later on).
2316303 2012-05-02T01:22:06Z InverseHypercube unspacing em dah
2302391 2012-04-06T11:52:34Z Nemo bis +it
1991712 2010-12-04T22:48:40Z Adrignola {{Wikibooks policies and guidelines}}
1974593 2010-11-19T06:18:38Z Wikimi-dhiann /* See Also */ +ja
1968796 2010-11-08T23:44:41Z Adrignola fixed link
1945655 2010-10-10T14:53:37Z Adrignola adding missing comma in the list
1945643 2010-10-10T14:23:46Z Kayau nor these ones
1945374 2010-10-10T03:21:18Z Adrignola Revisions now in history; Simple English wiki closed
1945372 2010-10-10T03:20:23Z Adrignola Protected "[[Wikibooks:Neutral point of view]]": High-impact page ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=sysop] (indefinite))
1945371 2010-10-10T03:20:11Z Adrignola Restoring current version.
1945370 2010-10-10T03:19:47Z Adrignola moved [[Transwiki:Neutral point of view]] to [[Wikibooks:Neutral point of view]]: History merge of source revisions for existing page.
1845502 2010-06-18T23:58:13Z Adrignola cleanup
1828503 2010-06-07T15:13:06Z Adrignola fixed shortcut
1445236 2009-03-17T22:11:24Z American Eagle +simple
1384259 2009-01-22T05:50:03Z Swift /* Links */ Changed link to category to one to [[Wikibooks:NPOV dispute]]
1313321 2008-10-22T21:02:19Z Mike.lifeguard wikilink
1313289 2008-10-22T19:42:43Z Panic2k4
1313287 2008-10-22T19:41:52Z Panic2k4
1290695 2008-09-28T14:38:44Z Darklama some more minor clarifications
1290656 2008-09-28T13:31:53Z Darklama disagree, more fixes to preserve intent of policy
1290487 2008-09-28T06:32:21Z Panic2k4 it != the policy
1290486 2008-09-28T06:30:14Z Panic2k4 "basically" qualifier not needed, "as a book collection" removed, not needed and doesn't really define the mission of the project, reduce verbosity preserving the same content
1288745 2008-09-25T22:43:38Z Jorge Morais interwiki pt
722444 2007-01-17T22:39:11Z Withinfocus
690609 2006-12-18T10:46:03Z Derbeth Protected "[[Wikibooks:Neutral point of view]]": should not be edited by newbies, absolutely should not be moved [edit=autoconfirmed:move=sysop]
609408 2006-10-12T04:27:20Z Swift {{enforced}} -> {{policy}}. MetaWikipedia -> meta.
343966 2006-01-23T03:23:46Z Kernigh /* Links */ reinsert "Wikipedia:" in front of link to WP:NPOV
337114 2006-01-15T01:22:53Z Kernigh add the edit history, correctly
337113 2006-01-15T01:21:52Z Kernigh revert my own an accidental revert
337112 2006-01-15T01:19:19Z Kernigh the edit history shows... we did not originally write this text, Meta-Wikipedia did
260873 2005-10-20T19:49:21Z Kernigh new {{shortcut|[[WB:NPOV]]}}
240809 2005-09-24T21:58:53Z Bisgaard da:
189951 2005-07-15T21:41:41Z Aya +clarification
187136 2005-07-11T17:49:02Z Aya
154247 2004-10-08T06:09:33Z Gentgeen links to wikipedia reaimed
58364 2003-11-26T09:48:32Z Theresa knott changed wikipeda to wikibooks
7913 2003-11-25T22:03:33Z 62.78.140.190
7892 2003-11-25T22:03:14Z 62.78.140.190
1945327 2003-03-17T02:02:51Z Brion VIBBER Brief description, some links
1945326 2003-02-05T06:43:12Z Saprtacus
1945325 2003-02-04T18:47:41Z 80.14.137.127
1945324 2003-02-01T20:02:39Z Saprtacus
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:Neutral_point_of_view/edithistory&oldid=17849" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි