විකිපොත්:Requested books

Wikibooks වෙතින්


විකිපොත්:Requested books/Heading

Afro-Asiatic[සංස්කරණය]

Berber[සංස්කරණය]

Chadic[සංස්කරණය]

Cushitic[සංස්කරණය]

Egyptian[සංස්කරණය]

Semitic[සංස්කරණය]

Altaic[සංස්කරණය]

Turkic[සංස්කරණය]

Mongolic[සංස්කරණය]

Manchu-Tungusic[සංස්කරණය]

Austronesian[සංස්කරණය]

Creoles[සංස්කරණය]

French Creoles[සංස්කරණය]

English Creoles[සංස්කරණය]

Spanish Creoles[සංස්කරණය]

Eastern Sudanic[සංස්කරණය]

Eskimo-Aleut[සංස්කරණය]

Inuit[සංස්කරණය]

Yuit[සංස්කරණය]

Yupik[සංස්කරණය]

Hispanic-based[සංස්කරණය]

Indo-European[සංස්කරණය]

Baltic[සංස්කරණය]

Caucasian[සංස්කරණය]

Germanic[සංස්කරණය]

Indo-Iranian[සංස්කරණය]

Romance[සංස්කරණය]

Slavic[සංස්කරණය]

Japonic[සංස්කරණය]

Native American[සංස්කරණය]

Proto-Mayan[සංස්කරණය]

Niger Congo[සංස්කරණය]

Atlantic Congo[සංස්කරණය]

Bantu[සංස්කරණය]

Northeast Caucasian[සංස්කරණය]

Northwest Caucasian[සංස්කරණය]

South Caucasian[සංස්කරණය]

Constructed languages (conlangs)[සංස්කරණය]

Other Language Books[සංස්කරණය]

History[සංස්කරණය]

Regional Histories[සංස්කරණය]

National Histories[සංස්කරණය]

Government Histories[සංස්කරණය]

Guides for Historians[සංස්කරණය]

Philosophy[සංස්කරණය]

Religion[සංස්කරණය]

Other Humanities Books[සංස්කරණය]

Social Sciences[සංස්කරණය]

Business[සංස්කරණය]

Finance[සංස්කරණය]

Economics[සංස්කරණය]

Management[සංස්කරණය]

Education[සංස්කරණය]

Law[සංස්කරණය]

Canadian Law[සංස්කරණය]

European Law[සංස්කරණය]

United States Law[සංස්කරණය]

Indian Law[සංස්කරණය]

Law school preparation[සංස්කරණය]

Geography[සංස්කරණය]

Political Science[සංස්කරණය]

Urban studies and planning[සංස්කරණය]

Psychology[සංස්කරණය]

Research Psychology[සංස්කරණය]

Applied Psychology[සංස්කරණය]

Sociology[සංස්කරණය]

Other Social Sciences Books[සංස්කරණය]

IB Geography (expansion)

Performing arts[සංස්කරණය]

Circus[සංස්කරණය]

Theatre[සංස්කරණය]

Dance[සංස්කරණය]

Music[සංස්කරණය]

Instruments[සංස්කරණය]

Visual arts[සංස්කරණය]

General[සංස්කරණය]

Drawing[සංස්කරණය]

Computer animation[සංස්කරණය]

Photography[සංස්කරණය]

Film[සංස්කරණය]

History of the arts[සංස්කරණය]

Other Fine Arts Books[සංස්කරණය]

Computer Science[සංස්කරණය]

Networking[සංස්කරණය]

See Communication Systems for some of these books. --Whiteknight (talk)

Programming[සංස්කරණය]

Text processing languages[සංස්කරණය]
Markup languages[සංස්කරණය]
Database languages[සංස්කරණය]

Computational Intelligence[සංස්කරණය]

Human computer interaction[සංස්කරණය]

Embedded systems[සංස්කරණය]

Computer Software[සංස්කරණය]

Operating Systems[සංස්කරණය]

Desktops and Window Managers[සංස්කරණය]

Software Development Aids[සංස්කරණය]

Digital Graphics and Desktop Publishing[සංස්කරණය]

Internet[සංස්කරණය]

Office Productivity[සංස්කරණය]

Electronic Games[සංස්කරණය]

Console Game Programming[සංස්කරණය]

Video game development[සංස්කරණය]

Information Technology[සංස්කරණය]

Use this section to request books about computer hardware or certification.

Other Computing Books[සංස්කරණය]

Biology[සංස්කරණය]

Health and Fitness[සංස්කරණය]

Physical education[සංස්කරණය]

Sports[සංස්කරණය]

Medical Sciences[සංස්කරණය]

Dentistry[සංස්කරණය]

Medicine[සංස්කරණය]

Surgery[සංස්කරණය]

Alternative Medicine[සංස්කරණය]

Books for medical students[සංස්කරණය]

Miscellaneous Medicine[සංස්කරණය]

Astronomy[සංස්කරණය]

Chemistry[සංස්කරණය]

Earth Sciences[සංස්කරණය]

Environmental Sciences[සංස්කරණය]

Life Sciences[සංස්කරණය]

මේවාත් බලන්න: #Biology

Physical Sciences[සංස්කරණය]

මේවාත් බලන්න: #Physics

Physics[සංස්කරණය]

Other Science Books[සංස්කරණය]

Aeronautics[සංස්කරණය]

Instrumentation[සංස්කරණය]

Agricultural/Biological Engineering[සංස්කරණය]

Astronautics[සංස්කරණය]

Automotive Engineering[සංස්කරණය]

Chemical Engineering[සංස්කරණය]

Civil Engineering[සංස්කරණය]

Electrical Engineering[සංස්කරණය]

Industrial Engineering[සංස්කරණය]

Manufacturing Engineering[සංස්කරණය]

Materials Science[සංස්කරණය]

Mechanical Engineering[සංස්කරණය]

Nuclear Engineering[සංස්කරණය]

Radio Technology[සංස්කරණය]

Geospatial Engineering[සංස්කරණය]

Other Engineering Books[සංස්කරණය]

A-level books[සංස්කරණය]

Junior Cert books[සංස්කරණය]

Leaving Cert books[සංස්කරණය]

Board games[සංස්කරණය]

Playing card games[සංස්කරණය]

Tabletop role-playing games[සංස්කරණය]

Study guides[සංස්කරණය]

HSC books[සංස්කරණය]

AVCE[සංස්කරණය]

Advanced Placement[සංස්කරණය]

Professional certifications[සංස්කරණය]

US College admissions[සංස්කරණය]

Annotated texts[සංස්කරණය]

Please read Wikibooks:Annotated texts before suggesting an annotated text.

Regional literature[සංස්කරණය]

Travel[සංස්කරණය]

Categories of literature[සංස්කරණය]

General topics in literature[සංස්කරණය]

Mythology[සංස්කරණය]

Multiple works and author guides[සංස්කරණය]

Other Miscellaneous Books[සංස්කරණය]

If you cannot find a section for your request, put it here.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:Requested_books&oldid=24670" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි