විකිපොත් සාකච්ඡාව:Alphabetical classification/All Books

Page contents not supported in other languages.
මාතෘකාවක් එක්කරන්න
Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3816387 2021-03-07T19:13:30Z Leaderboard [[WB:REVERT|Reverted]] edits by [[Special:Contributions/2401:4900:315C:2398:D2E1:BF05:E5A9:B4CC|2401:4900:315C:2398:D2E1:BF05:E5A9:B4CC]] ([[User talk:2401:4900:315C:2398:D2E1:BF05:E5A9:B4CC|talk]]) to last version by 60.246.148.84
3816384 2021-03-07T19:00:58Z 2401:4900:315C:2398:D2E1:BF05:E5A9:B4CC Gkt
3515546 2019-02-10T02:09:23Z 60.246.148.84 Alphabetical Compact TOC
3180848 2017-02-08T17:55:34Z LorDev..
3036538 2016-01-09T20:16:12Z Atcovi [[WB:REVERT|Reverted]] edits by [[Special:Contributions/151.227.247.98|151.227.247.98]] ([[User talk:151.227.247.98|talk]]) to last version by Adrignola
3036532 2016-01-09T19:59:59Z 151.227.247.98
1757476 2010-04-15T22:51:43Z Adrignola simplified code; added top links
1757444 2010-04-15T21:43:10Z Adrignola simplifying code, wip save
1193191 2008-05-25T13:49:41Z Mike.lifeguard suppresserrors on everything
947024 2007-08-20T20:28:18Z Whiteknight
910235 2007-06-27T00:58:51Z Whiteknight
910232 2007-06-27T00:55:11Z Whiteknight
910224 2007-06-27T00:33:57Z Whiteknight
910223 2007-06-27T00:33:40Z Whiteknight New page: <DPL> Uses = Template:Alphabetical </DPL>