පරිවර්තනය කරන්න: DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list

Jump to navigation Jump to search

This election must be configured on vote.wikimedia.org

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:SecurePoll/translate/373" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි