සුරක්ෂිත ඡන්ද විමසීම

Jump to navigation Jump to search

පහත දැක්වෙන්නේ ඡන්ද විමසුම් ලයිස්තුවයි.

නම ආරම්භක දිනය අවසන් දිනය  
Universal Code of Conduct Revised Enforcement Guidelines Ratification 00:00, 17 ජනවාරි 2023 00:00, 31 ජනවාරි 2023
Wikimedia Foundation Board Elections 2022 00:00, 23 අගෝස්තු 2022 00:00, 7 සැප්තැම්බර් 2022
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification 00:00, 7 මාර්තු 2022 00:00, 21 මාර්තු 2022
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 00:00, 12 ඔක්තෝබර් 2021 00:00, 25 ඔක්තෝබර් 2021
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 00:00, 18 අගෝස්තු 2021 00:00, 1 සැප්තැම්බර් 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 00:00, 17 අගෝස්තු 2021 00:00, 18 අගෝස්තු 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 2 00:00, 17 අගෝස්තු 2021 00:00, 18 අගෝස්තු 2021
DWalden Test Election Foobar 00:00, 16 අගෝස්තු 2021 00:00, 17 අගෝස්තු 2021
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list 00:00, 16 අගෝස්තු 2021 00:00, 19 අගෝස්තු 2021
DWalden STV Election Test 456 00:00, 14 අගෝස්තු 2021 00:00, 18 අගෝස්තු 2021
DWalden STV Election Test 123 00:00, 13 අගෝස්තු 2021 00:00, 14 අගෝස්තු 2021
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis 00:00, 13 අගෝස්තු 2021 00:00, 16 අගෝස්තු 2021
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List 00:00, 13 අගෝස්තු 2021 00:00, 15 අගෝස්තු 2021
II Poll for favorite fruit candidate 00:00, 9 අගෝස්තු 2021 00:00, 15 අගෝස්තු 2021
DWalden Test STV Election 1 00:00, 6 අගෝස්තු 2021 00:00, 7 අගෝස්තු 2021
JS - Testing with encryption 00:00, 6 අගෝස්තු 2021 00:00, 7 අගෝස්තු 2021
II_choose your sports All wikis 00:00, 4 අගෝස්තු 2021 00:00, 11 අගෝස්තු 2021
TESTING T287859 - DO NOT VOTE 00:00, 4 අගෝස්තු 2021 00:00, 5 අගෝස්තු 2021
STV 2 00:00, 2 අගෝස්තු 2021 00:00, 3 අගෝස්තු 2021
Testing T287780 3 00:00, 2 අගෝස්තු 2021 00:00, 3 අගෝස්තු 2021
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, 8 ජූනි 2013 23:59, 22 ජූනි 2013
Personal image filter referendum, 2011 00:00, 15 අගෝස්තු 2011 23:59, 30 අගෝස්තු 2011
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, 29 මැයි 2011 23:59, 12 ජූනි 2011
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, 28 ජූලි 2009 23:59, 10 අගෝස්තු 2009
Wikimedia license update vote 2009 12:00, 12 අප්‍රේල් 2009 12:00, 3 මැයි 2009
Test vote 12:00, 8 අප්‍රේල් 2009 12:00, 10 අප්‍රේල් 2009
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:SecurePoll" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි