අවසරදීමේ දෝෂයකි

Jump to navigation Jump to search

පහත හේතුව නිසා, ඔබ හට වත්මන් අනු ලැකීම් තත්වය නරඹන්න සඳහා අවසර නොමැත:

ඔබ අයැදුම් කර සිටි කාර්යය, ඉදිරි කාණ්ඩ සමූහය අතුරින් එකකට අයත් පරිශීලකයන්ගේ පරිහරණයට සීමා කර ඇත: ස්වයංක්‍රීයව-චිරස්ථිතවූ පරිශීලකයෝ, පරිපාලකවරු, තහවුරු කරනු ලැබූ පරිශීලකයන්.

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:Transcode_statistics" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි