විෂයය:ඉංජිනේරු විද්‍යාව

Wikibooks වෙතින්

< විෂයය අනුව පොත්

ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Books in this subject area deal with engineering: the discipline and profession of acquiring and applying technical, scientific, and mathematical knowledge in order to design and implement materials, structures, machines, devices, systems, and processes that safely realize a desired objective.
උප කොටස්
තෝරාගත් පොත්
Category:විෂයය:ඉංජිනේරු විද්‍යාව Category:විෂයය:ඉංජිනේරු විද්‍යාව/all booksCategory:Featured books