Jump to content

ශෘං ගා රා ලං කා ර ය-කවි

Wikibooks වෙතින්

ශෘං ගා රා ල ඞකා ර ය. _____________


1

ගි රේ න්ර්__ උ ද ය සෙ දිනකර ගිම්විය නිශෙන්ර් ාර යුත්තිසි අමෘතංගා උ රේ න්ර්___ විෂවිය මඳ මඳ මාරුත සරේන්ර්ත රැව්යකු හඬ රංගා දි නේ න්ර්__ කුල තේජසකළ බෝධන ගජේන්ර්් ගතිමති එක ළංගා න රේ න්ර්___ සිංහ නම් හිමිසඳ දැකකිය රතීන්ර්න යුද අද ‍නොවසංගා


2

ගෑ වා සඳුන් සො ඳ පී වා ගරලවැනි බොවා වෙහෙස වියතුනු නිබො රූ ද වා හරින වෙ ර ප වා කෙලෙසවිය එවා හමනමද ගිම් රුදු රූ ශි වා විරුදු ර ඟ ප වා මඩන දප් නරේ න්ර්නම සිංහ හිමි දැක දිලි රූ දෙ වා ලූවැනි වියොනොවා වි නා ග ති කි වා ට කිම සකි තන තිස ෴රූ


3

හිම වත් ද ව ල ත් එ ක යු ත් ගිරපත් වියයපදය රැව් හඬ අමිනි ස් වස නත් ය හ ත ත් සෙනලත් වදිනෙය සඳුනුත් ලෙප් වෙර ගිම්සිකි ලෙ ස් සිය පත් සියගොත් මි හි ක ත් අප නරේන්ර් සිංහ හිමි දැක නොවල ස් අද වත් මෙ පුවත් ස කි ස න් ගුණයුත් කිය සිතුණෝ ත මට දැන අදහ ෴ස්


4

මුව රද ලොබිනේ බිගු කැල බමනේ ප ර පු ටු ව ද නේ විය නොමි නේ මද රද වි දි නේ ලිය සැව් අතිනේ ගෙන බන් කොතිනේ මින් නිති නේ පිළි බඳ සි ති නේ වි සු මා හරිනේ න රේ න්ර් කො සි හ න ර ප ති සදි නේ අද සඳ ප හ නේ කිමනොමවඩිනේ සි රි ප ද ‍ෙසාබනේ හිමි තුම ෴නේ


5

රන් ගි ර ගින් දිලි පුන්සඳ කිරණෙව් දිනක රා දුන් වෙ ර සීතල වන්ද නාමෙන් විය විසිතු රා මන් ක ර වැඩියොත් නරේන්ර්‍්සසිහ හිමි ලකිසු රා පන් සැ ර ‍මන්මද විද යුද ‍ෙනා කෙරෙයි ලෙස පෙ රා


6 අ තු රු දහන් කැලැ දිනිසුරු ලොවගන’ඳුර පි රී ත ඹු රු බාණවිදැ රුදුරු කුරිරු මද ඔදහ රී අ ඳු රු සතුරු කුල නරේන්ද්රිසිංහ හිමියනි දි රී සොඳුරු ළමා වයසෙහි මේ දුක් උසුලනු බැ ෴රී


7 න ර න ඉන්ර්දුකකේ සර හිමි සහ වැස එක පණ සේ සො බ න අනග නවරති කෙළි කෙළ පුරුදුව යස සේ ම ද න යුදත් විඳ උන්මට කොපු’ලත නොව වෙසෙ සේ වැ හෙ න කඳුළු මුතුහරමය ඔබදුන් ගෙල සක සේ


8. පා නා බුජබල විකුම’නුනා රන්දා රා බා නා සත රනි රදැවන් නිපුණා ශෘංගා රා නේ නා කල නරේන්ර්ි සිංහ මීපා ලඞකා රා වා නා බිරි මෙවිරහ සකි තද ලෙස ගම් භී ෴රා


9 රඤ් ජිතා පුළුලුරතල මන්දිලර ඉන්රාරාල සතනි න් දා කුඤ් ජරා නනවන්ත විරාජිත ප්රිඥා වවනි න් දා කඤ් ව සා දකකුල හිමි නරේන්ර්්රිසිංහ නෘපති න් දා පඤ් ව න රා ව න නටපැලඹෙය ගොසින් වරකැ ෴න් දා


10 නි රි ඳු න් හට පෙම්බැඳ රිවිකුල යෙදෙනුය අවලා ගේ ස කි ය න් කීබසකුත් ‍නොඹගෙන විදිමින් අනුරා ගේ ප ස කි න් සැර වදිනෙන් වෙහෙසව ඉඳිනෙමි මදනා ගේ සැ ප න න් දෙව් නරේන්ර්වෙහසිංහ හිමි දැක්මය මා ෴ගේ


11 පෑ වී සඳ උදයග දිනකර සේවිය එකලා ගේ දා වී මුදුනල වැද කඳුළැලි ඒවිය මහ ඕ ගේ බෝවී රිය ඇති හිමි නරේන්ර්මහ සිංහ මේ යුතු හෝ ගේ පේ වී හිමි ඔබම අදහඉඳ මට විය මෙවියෝ ෴ගේ


෴෴ න ර ලෝ ක පු ර න්දඉ ර නේ෴෴


12 කොඳයුත් දාසනයෙනා, නදයුත්සදිසි කිරණතරුණා- දැරු සිරිකත් පුළුලුර සවන වදන රස අඳනසෙ රුවිනා ෴තර෴13 සිය ගොත් කොපුලජනා, සිරි රන් තිසර නිබඳ රඳනා - කරසරණත් ගරු විත කපට අගුණදන‍ නොභරණ නොමින ෴නර ෴ 14 දිවි යුත් නිතිරකිනා, වත්තම සතර සඟර පොරණ - දැකපදරුත් ලකරද දසට සතර සිය දැක මතිනා ෴ නර෴


෴෴ රු පු කි රි ශු ර සිං හ සේ ම ෴෴


15 අවිකොත් දුනුදමනා, නෙකදැන හසළ සරඹසොඳිනා - ද ද සැව්ලන් දොතැදුරු සුහුරු ඳුලද සිඳබසබොරු ‍ෙනාවනා ෴ රුපු


16 කලණත් සකලතැනා, යුතුකිරිනැගුම් සිදුද සොබනා - සහ දෙව්යුත් නරවර නකුල සිරිත නොසිඳරැකි දසරජ දමිනා෴ රුපු෴ 17 ලොබසිත්කැල හරනා, දෙනනිතිනිළිණ අතුරුනොවනා -මද ගඳැතුන් භයමිණි අනගිනුපුර සම සිතුමිණසිරිනා෴ රුපු෴


18 පද්ම නාහය පුත් ලියසැව්ගෙන අගනඟවද දම් නා පද්ම සායක විදිනෙය සරොසව නැගෙමින් නලයහ නා පද්ම බෝධයකු නෘප කෙශරි ගිමිසඳ දැකඟු නා පද්ම පාදය වැඳසකි සැලකර මුදුනත් බැඳනු ෴නා


19 සි රි වෙ නු සුත රුසිරැති තෘප සිංහ නාමභී රා ජා ‍ෙනාලැගෙනු යන බස’සා මදකරමින් පත්යා ජා පැ ලැ ඹෙ නු යෙන් සරොසව විදිනට පංචසරෝ ජා න ල ව නු බැරි තනරනහස පැටි යුග තෘපතේ ෴ජා


20 ස දි සි දි නේ න් ද්රු සර කරවන්දු සපැමිණතුඞග ගිරිහිස නේ ස යු රු ස රේන් ද්ර් රැව්නොමසුන්ද්ර යකු හඬමෙන්දි වනිසව නේ ප සි ඳු න රේ න් ද්රර සිං හ වි ජේ න්ද්ර රාජරජේන්ද්ර හිමිසඳි නේ යු ද ට ර තී න් ද්ර ‍ෙනාවඩිනුකි න්දය මත වරණිඤ යුරුගම නේ


21 න ද මු දු ච න් ද්රක කැන්රිවිසේම වනිය ඉ තා ම කරතුනුගි මි ග ති නිඋපෙන් ද්ර විදීමද පේ ම ‍ෙනාමැතිවරා ම සැරසෙ නොහි වි ජ ය නරේන් ද්ර සිංහ සුනා ම හිමියනි බෝ ම සැපවිඳිතු ම් ම ත් ත හසේන්ද්රර නල රස කා ම වැද එ තැ වි ම බැරිසැනසු෴ම්


22 සො බ න ගුණැති වර නරේන්ද්ර සිහ මාහිමි වූවෙන් අපි රී කි පෙ න විරහනල වැදී තැවෙනකොට මදරද සිට ඉදි රී නොදැ න කුමට සැපුණෙහිද කියා රිවිකුල නිරිඳුගෙ කා රී කි ය න විරිදු මීග පරුස තමාවද ඉවසාගන්ට බැ රී


23 ව ති න් අනගි හුදකලාව උන්මට සමහරු රති ලොබි නා නි ති න් විදිය සැර පසෙකින් සරොසව මාධව ලෙස මද නා රු ති න් මෙදින වර නරේන්ද්ර සිංහ හිමි වඩිමින් කර කරු ණා අ ති න් කොමල පිරි මදිනේ කිකලද ගනරන් කැකුළු ත නා


24 කැ ටි සපද දියලා ඉඟුසැව්ගෙන සමගින් සැර ප ස කී සි ටි උදක් අතින් කෝපව විදිනට ජයසාදන ලෙ ස කි අ ටී වඩන වර නරේන්ර්් සිහ හිමි වෙන්වූ වෙන් නි ස කි වැ ටී යහන උන් මෙමා නුදුටු වෙද මදරද කෙලෙස ස කි


25 ත නේ නොමැති තැන් පටන් ළමැද මම් පේවී ඔබ නම ටා ගු ණේ යුතුව පැවතුණා මිසක් යෙදුණේ නැත වරදක ටා‍ සෙ නේ අඩුව හිමි නරේන්ර්ක් සිංහතුම වෙන් වූ වග මෙ වි ටා අ නේ කවුද මේ ගතුව තනා ගොස් කීවේ මද රජු ටා


26 ක ර ලා සමුදුර තුරුගොස ජයසක් පිඹ පරපුටු වද නේ සැ ර ලා කොඳ ගැති වටකරමින් නිති බිගුදිය සැර යහ නේ වැ ර ලා ඇද සිස් නොවකර උරබිත විදිනේ මද රොසි නේ ස රි ලා මෙයුදට නරේන්ර්ත සිහ හිමි කිම නොම වඩිනු අ නේ


27 ස ඳි න් නලින් සඳුනෙන් පිනි‍දියෙ නුදුගිම්විය ගත අන ලේ සොඳි න් ගිරා පරපුටු බිඟුසන්සු විය මතතුළ සස ලේ මු දු න් මිතුරුකැල නරේන්ර්න්සසිංහ මගෙ හිමිසඳ ගුණ විපු ලේ ත දි න් වියෝ දුක් උසුලනුබැරි සොඳ සෙල්ලම් බොළඳක ලේ


28 බෝගුම්කර පරපුටු සක්සේ සත නංවා පියුස අ ගේ මා කුඤ්ජ ර ලා පැලඹේ යුදයට ඔහු පිය රමිදුව ගේ වූ ග ම් බි ර මග නරේන්ර්ත සිහ හිමි නොමවැඩියොත් මළ ගේ ආ ඩ ම් බ ර අද කෙලෙසෙක ඉවසම් සකියනි මද රජු ගේ


29 උ ම ය ඟ නේ වැනි ඉසුරුගෙ ලඳ මට එක් වී දළ ලොබි නේ අ ම ර සි නේ යුතුලෙස බස්දි වැස සමගම එක යහ නේ මෙමලෙසිනේ රති කෙළි කෙළ පුරුදුව සහසක්හිමි ලෙසි නේ නොමවඩිනේ කිම නරේන්ර්ළ සිංහ හිමි සකිසඳ සඳ පහ ෴නේ


30 දි න ප ති සා ර පිරි පති තාර ගිම කර නෑර ගිරඟ ප තී ද ද බැ ඳ මෝර මඳ මනු දාර හය මද මා ර පිවිස ග තී අ ද ක ර වා ර වීරවිකුම් යුතු නරේන්ර්ේන සිංහ මී පා ජග තී ඉති කි න්ගෝර මෙවියෝපාර වර බැසත් ර කෙලෙස යෙ ති


31 රි ය හි මි වා ද වෙමිනි උදාර සැර විදිනේ ය සිතු ලෙස ටා කොවුලිඳුනාද යකු හඬ සේම ඇසෙනුඑතාප වී කන ටා දි ලි කොඳසාද ගිම දෙයි නැර යුගතගපහළ රිවි ලෙස ටා වැ ඳ සි රි පා ද සකිමෙවියෝග පවසා නරේන්ර්ෙස සිහ රජු ටා


32 උදයග නඞග මිතු රිඳු කුන්දය ලෙසට දිනි න්ද ගිම් පා නේ යු දට අලඞග සැරගෙනකුන්දය කොඩි බඳිමි න්ද එයි රොසි නේ සැදීම නරඞග යහ තන කුන්දය නැතනෙතනිනද තනි වෙමි නේ රිවිකුල තුඞග උදුල නරේන්ර්ෝග සිංහ හිමි කැන්ද සකි සඳි ෴නේ


33 දි නා ධීපකුල කමල විල නදකළ දිය ණා ම නා ගුණයුතු නරේන්ර්ක සිහ හිමි රති නිපු ණා වු ණා හිමි දැන් තදව අපවෙත අවකරු ණා සි නා සෙති මෙමා දැක ලොව හැම ළද අඟ ණා


31 කු ම ර ක්රීවඩා පටන් දළ ලොබකර ස ත්තේ නොහැර පැලඹෙනු මෙමට අනුරා කටයු ත්තේ ත ඹ ර සැර විදිමද ලබා දැන් ‍ෙනාකැමැ ත්තේ යු දැ ර රුසිරු හරවන්දෝ මෙමා දුක් ග ත්තේ


35 බ ම ර වැල විදිය සැර ඉඳුසැව් ගෙන ඇති නේ ස ම ර කරනෙය නැගී නලහය මද රොසි නේ ප ව ර නම්යුත් නරේන්ර් සිංහ මගෙ හිමිසඳි නේ ත ඹ ර පෙතිතිලි අතුළ යහනත මට නිදි නේ


36 නී ල නෙතුපුල් සුපුල් පෙතිමය මන පි රියේ තු ල තුඟු තන කැකුළු රනහස සිරිදැ රියේ සූ ර කුල වර නරේන්ර් ර සිංහ හිමි යුතු දී රියේ බා ල යව්වන මාවැනි කත කිම අතඇ ෴රියේ


37 ප සේ සැරගෙන සවන් ආදී විද නොමල සේ ල සේ රිය’රා පවන් විඳ වනී එසරො සේ වි සේ සවු හිමි නරේන්ර්විඳසිංහ මගෙ සහසැ සේ මෙසේ සේවාකමට ඇරියෙ කිම උදහ ෴සේ


38 සි රි ස ඳ නව යව්වන නෙක රුසිරැති අති බා ලා මන න ද නිල් ගෙල පැහැ යුතු මුහුලස කිම ලිහි ලා හැ ම ස ඳ සුපිපුණ සුවඳින් ගැවසුණු මල් මා ලා මු ව ර ද බැඳ බිඟු කැල වැද ඉනුණිය දිගු වර ෴ලා


39 යෙ දී වෙනත ලොබ බැඳී සුරතියට නොමයෙදුණොත් ළක ලූ සි ඳී කෙලෙස යෙද යුවලත් සපිරු ගනරන් මිණි වල ලූ සැ ඳී දෙපස මල් පන්දු කෙළිනකල යෙහෙළින් සහ සිය ලූ වැ ඳී අතින් අත සිඳහුණු මිස ඉන් නොකිව මෙබස ර ලූ


40 වි ය ත් කමින් ‍ෙනාමිතෙපව එකටෙක නොකියා ඇතිගති යේ අ පි ත් හසළ නොම කළදේ නොවෙවද පෙමවන රතිකෙළි යේ දි මු ත් වියත් තල සපැමිණි පුන්සඳ යුරු උවනත දිලි සේ එ ර ත් හිඟුල් පලු වන් නුඹෙ ලවනත සකිකිම රූපති යේ


41 ඉ තා මනෝහර ගිරවෙකු සුරතින් අරගෙන සිතු ලොබ ලා මෙ තා කම් ‍සවනත පත් පබළසෙ දෙලවන අති නිම ලා ක තා කරනකොට අමයුරු සුරතල් බස් වනලෙස හස ලා සි තා සුරත් බිඹු පලයැයි තුඩලා රැගතිය මුවකම ලා


42 ඉ න් ද්ර පුරෙන් මිහිපත් මනහර සුරඹසෙ වන සිත් උම තු ච න් ද්ර බිම්බයුරු මැද සසලප නුඹෙ බබළන වතිනි ය තු සු න් ද්ර රුවැති මනවාල කතෙයි කය නොමසඟවා මෙත තු ඉ න් ද්රර නීලමිණි සේම සුනිල් නෙත් යුග කිම වූවෙ ර තු


43 වි ස ල් වියත් ගන ගුම්කර නොමදව වැසි වැස එකට ග ලා එ ක ල් මහත් කඳු ගිරිතුරු දෙදරාගෙන එනමෙන් පෙර ලා තු මු ල් රුදුරු මෙම සිනය දැක හද බිය වැද ගතවෙවු ලා සු නි ල් පුළුල් දිගු නෙත් යුග රතුවිය උන්නෙන් නිදිනොව ලා


44 නි ම ල් සඳසෙ ලප කැළලක් නොමවන රුසිරැති නුඹෙ උව නේ කොපුල් යුවළ ලංකාර කරන සක් පත් යුග කිම තැළු නේ සු පු ල් පියුම් සැදි යහන නිදනවිට රුකුළත දුන් බැවි නේ කු හු ල් මදක්වත් නොමවන් ඉන් දැන් තැළුණිය පත් සව නේ


45 ම න ර ම් තුනුරුසිරැති වරරමණිය නොකියව බස් මෙලෙ සේ සු ප ස න් වටමට කුමකු තුරසෙ ගෙල සන්නක කිම වෙසෙ සේ අ ව ස න් නොව දිලි පබරඤ්ජිත නවවිදමිණි බන් එම සේ ග න ර න් දම් මුත් හා රබරින් කර රීරගියෙයි නොල සේ


46 ර මා මදන ලිය වන් අප දැකලා හසකරගන ලසි නේ පෙ මා වඩන නෙක සවන නදනවන බස්දී දළ ලොබි නේ ස මා ගමව කොඳපෙති එකිනෙක සුසැදූ මල් දල යහ නේ අ මා මියුරු රසපහස රැගත් උතුමෙක් ඇත අසතොසි ෴නේ


47 දි නේ න්ර් ා කුල පද් මාකර බෝධන හසේන්ර්ර න වන්ගතියුතු නිම ලා ගි රේ න්ර් ා සමධෘති පුමොදා වහනද රතීන්ර් න වික්රිම වපු සුනි ලා සු රේ න්ර් ා යුගසිව් විජේන්ර්ද ර භාග්යේවර කරීන්ර්ව යුරුයස කිත් ද ව ලා න රේ න්ර් ා සිංහමහවිජේන්ර් කෘප භරනෘපේන්‍ද්රේ තුමවඩිමන් ළක ලා


48 වැ හෙ න පහණ හිමකත සිහිලඹගෙන ගටමින් ගත්නිති නා න ද න සුවඳ ද සඳුන් ගත පඞිකිල අභිනව මදසිරි නා සො බ න සුපිපි මාලති’ තුළ යහනත වැස රන් රස ලෙසි නා රැ ගෙ න පහසරස වැඩියෙන් සිදුමැද බහමින් අප දරු ෴නා


49 දි ය ඇ ද බිගුන් ලියසැව් ගෙනතින් කා ම ද ද බැ ඳ මින් විදිය විලසින් රඝුරා ම ම න නද නරේන්ද්රිසිහ හිමි නොව ළඟවී ම අ දසොඳ සඳපාන යෙත්මය අපතේ ම


50 සු වි පු ල සුමුදු පවතිලි අතුළ නොවල සේ සි රි දු ල තුඟු යහන ඉඳ වඩ වඩා ‍ෙතා සේ ම නකල නරේන්ද්රත සිහ හිමි ඔබගෙ නොකම සේ තු නු විල බැස කෙළපු මම නැලවෙම්ද කෙ සේ


51 සි රි ම ත් පුරඳුරුසෙ යුතු අටබෝගස රු දි ය නෙ ත් කුලග පත් දුරුකළ රුපු අඳු රු අ ග ප ත් ලොව නරේන්ද්රු සිහ හිමිසඳිනි ග රු පොහොසත් තැනට කල්බැන්දාමයි නපු රු


52 ම හ රු අනගි රන් මිණි බරණලා තු ට ක පු රු ඟර දරා උරබිත එකලු කො ට රු සි රු බර පවර දිගුනෙත කර සතු ට සොඳු රු තුනු විමන සරසවිද කුමක ට


53 විකුමට රමිදු දිරිතරයුරු ගිරෙ න් ද රා සහතුට නරෙන්ර්ම සිහ හිමි යුරු පුර න් ද රා වඩිනට යෙදෙන වියෝදුක් කර දුරි න් ද රා මඟුලට තුනුවිමන සරසමි සවු න් ද රා


54 සැ ව් ළු නිවෙස් ගනිමින් නදකර න් නා නැ බු ළු සුපිප වන මල් මුකුළු ව න් නා ල කු ළු නරේන්ද්ර සිහ හිමියනි පස න් නා කැ කු ළු දෙතන වියොනල වැද තැවෙ න් නා


55 බ බු ළු වමින් ගෙල ලන ලෙසට කරතු ට බ ප ලු කනක රන්දම් දෙව්වේ කුම ට ළ ක ලු නරේන්ද්රර සිහ හිමි නොලැබෙන කල ට ක ඳු ළු මෙ මුතු හර ඇත පලඳින ලෙස ට


56 බා ග තුනු රැගති ලිය සැව් බිගු දියැ ති නා ග විසදුම් ලෙස නල වදිය නි ති ලෝ ග වන නරේන්ද්ර සිහ හිමියනි පෙමැ ති රා ග ‍ගගේ පීණා පරතෙරක් නැ ති


57 සු වි පු ල් දළැඳ කොඳපෙති සුසැදූ දිමු ත කරලොල් සමග විසුමට දළ ලොබිනි සි ත අ ද ක ල් නරේන්ද්රම සිහ හිමි නොවඩිතමෙ වෙ ත ම ද ම ල් සැරබහන හිය උර විය ශ ත


58 ප හ න් පෙරග දිස්විය කිරණ නිසයු රූ ප හ න් විය එවර දිලිහි සුසැදි තු රූ ප හ න් දිය කුලග හිමි නාවෙන් රුසි රූ ප හ න් නුවේ මගෙ සිත විතරකි මිතු රූ


59 අ මා කිරණ සතකර දදමින් බඳි න ර මා නදන පැලඹෙන මුත් රණරමු න පෙ මා නරේන්ද්රෙ සිහ හිමි වැඩියොත් ලසි න ද මා දුවයි ලියසැව් ගෙන ආ අති න


60 ස ර ණා ගතවූ සතහට නිතිවන සර ණා ත රු ණා රුණ කිරණ තෙද යස උර බර ණා දි ය නා කුල නරේන්ද්ර සිහ හිමි වුව කරු ණා

	ම  ද  නා	 ගෙනෙල ලිය සැව්වටම මමද 	ණා


61 පු ල් ස ර වෙනෙහි වැද හමනා නල’නල සේ කල් හ ර කුමුදු පෙති’තුළ ඇඳ නොනිදැ ඇ සේ කල් දැන නරේන්ද්රෙසිංහ හිමි වැඩියොත් නොල සේ ම ල්සැ ර ගෙන බඳිමි දිගු නීල වරල සේ


62 ක ර පු උපා නොදැනුණි නැණමද සෙයි නේ ඇ ර පු දොරින් මදරද සිටලා එතැ නේ වි ස පු හීය ගෙන ලියසැව්ව හයමි නේ වි ද පු සැරෙන් ගත වෙහෙසෙයි හිමි සඳි නේ


63 ස ඳ ග ති සතට දද බැඳ සැව්වලිය ග නි සි රි ප ති නිකර රණ පැලඹෙය පෑ සම ති ල කප ති නරේන්ද්රප සිහ හිමි වැඩියොත් පෙමැ ති ර ති ප ති මෙගති යුදයට අබිමන් නොමැ ති


64 ස ර ණ සඟා සක් රදවත් සැපත ම ට න ර ණ රඟා වික්මැති හිමි මෙඔබහ ට ස ර ණ වගා වන ලෙස ගෙන සිටිම ට කර ණ නිගා සරි මදරද මෙවිලස ට


65 පු ල් ව න් බලවිකුම් පළකළ දසනු දෙ ස දු ල් ව න් නරේන්ර්ම සිහ හිමියනි ඇති යස ස සෙ ල් ල ම් මණවලා යව්වන සොඳ වය ස ලොල් ලෙන් ඔබ නොළඟ වෙන්නවව අපහ ස


66 පෙ නේ සුපුන්සඳ තද රිවිමෙන් නුමු ත දැ නේ සුවඳ එන නල විසදුමෙක යු ත ගු ණේ යුතු නරේන්ර්ිසදසිහ හිමියනි දිමු ත අ නේ ඉතින් තුන්යම නිදි පැයක් නැ ත


67 සි රි වෙ නු සුත සුපුන්සඳ සත කරමි න් න ගෙ න දු නු ඉඟු අතින් යුදවති සරොසි න් න නොලැගෙනු යෙන් නරේන්ර්දු සිහ හිමි සුපස න් න න ල ව නු බැරිය තත රනහස පැටි දෙ න් න


69 රැ ගෙ න පහස කොඳතුළ යහනවැස රු තී ළ ත න විතර නොතකන කලට දැන්නි තී ක ර න අනඩුවට හිමි ලංකා දීප තී කො ත න පමුණමුද අපගේ දුක් පැව තී


69 පි රි ය වඩන තුනුරුසිරෙන් නොතෙමා ම ස රි ය සුපුන් සඳ සත සුත හරිර‍ා ම දි රි ය යුතු නරේන්ර්ඳ සසිහ හිමියනි පේ ම බැ රි ය ඉතින් වියො සිඳුමැද කිමිදී ම


70 රැක්මන් සිතා හිතසන් සියනෙත් ලා ග වික්මන් යස තෙදණ නිවෙසෙව්තත් බෝ ග සක්යුත් සැප නරේන්ර්ෙ සිහ හිමියනි ලෝ ග දුක්ගත් මෙමට ලැබුණිද වියො දුක් තෑ ග

71 ති නෙ ත් කළ වෙහෙස සිතඉගි නොමවී මා ස ම ත් කමින් යුදකරමැයි පැලඹි මා දි මු ත් නරේන්ර්ම සිහ හිමි වැඩියොත් පේ මා නි ව ත් එකෙක් වෙයි වග දැනගන් කා ෴මා


78 මි තු රු සරෝරුහ ප්‍රභා විතතකර වඩිනේ දෝමා සකි අ තු රු දිලුණුරිවි යළිමතු නොමවෙයි එවදන නොකිය සකි රු දු රු ශිවා මකුවාග්රි අලඞකෘත පුන්සඟඳදෝ මෙ සකි අ ඳු රු නොවේ මැද සසලකුණින් ඉන් එත් නොම වේය සකි


73 ධ නු ධ ර ගෝදණ්ඩ (ශ්) ශ්රීස නායක රඝුපතාදෝ මෙ සකි සි රි ක ර සිව්අත අස්ත්රො ගදාධර නොමවෙයි ඒ ලෙ සකි දි රි ත ර ප්රැබලැති අසුර සංභාරවූ මහසෙන් දෝ මෙ සකි සිරිසම්මුඛ බර අතකුත් තව ඇත මෙකුමන බසද සකි


74 සු න්ර්අ රුවැති අසමාන පියුම්සැර විදිමද රජුද සකි ච න්ර් බිමිබ සත ලියසැව් අත ඇත නොකියව බස්ම සකි කුඤ් ඡ රරා අයිරාවණ පැලඹෙන සක්රද‍ දෝ නි සකි ඉ න්ර් දිසාපති දහසක් නයනැති එකටෙක නොකිය සකි


75 ස ම ත් රුපුන් ගජකුම්භ විදාරණ කණ්ඨීරව ලෙසි නා ය ස ත් තෙදින් සම්පූරණ කරවා නෙක්කුගරෙහි ගග නා අ හි ත් නොවන් සකි ඇසුවෙමි මෙවදත සෙයිනේ නොමදැනෙ දි මු ත් මැණික් රන්කොත් කනම’රා කව්රුද මේ වඩි ෴නා


76 දින,රාජ කුලෙන් ලොව පහළව මහපින් පළ කරවා නොමි නේ සුවි,රාජ මානයස කීර්ති ලතා මුතු සැදුගෙල දික් අඟ නේ අග,රාජ කමට සපැමිණ සිරිලක්දිවකර එකසත් සෙව නේ පර,රාජ ශිඛාමණි අප නරේන්ර්දි සිහ හිමිසඳ මේ වඩි නේ


77 දි න රා ජ කුල කමලවන් විකස අරු ණා මෘ ග රා ජ නිජශත්රැශ ගජදර්පක හර ණා කවි‍භෝජ වරත්යාලග සුරධේනු තුරු ණා ව ර රා ජ නරේන්ර්් සිංහ ඉන්ර්ෙ භි රම ණා


78 ස්ව ගී මහිපාතාල භූවනත්ර්යේ මා ඛ ගී බලයශ විතත පතළ කළ බෝ මා ව ගී මනුක්ෂිළරාබ්ධි උජ්වලිත සෝ මා දී ර්ඝන කල්පාතු ශ්රී‍ නරේන්ර්ම සිංහ භු මා


79 ධී ර තර බල භද්රු රක්ෂාාණු භූ මී ඝෝ ර රිපු සඞඝාත ධනුජේන්ර්්රු නේ මී පූ ර ගුණ සම්භාෂණේ කර්ණ සේ මී වී ර ලක්ෂසමී වාස නරේන්ර්ක සිංහ ස්වා මී


80 ච ක්රම දල ශිසුපාල අසුරනර මී පා උ ග්ර බල වඛ්යාදත ගෝදණ්ඩා වා පා අ ග්ර වර වඩගාංසු මාලීව දී පා ච ක්ර වර්ති ස්වාමි නරේන්ර්ගෝදසිංහ භූ පා


81 අ ඛි ල භුවි විඛ්යාිත යශරා මෘත කිර ණා ස ක ල කවි සාරෝ ප්රභතිගෘහ්යය නිපු ණා නි ත්යක ඵලතනුරූප මථනතෝ සල නා නි ඛි ල ජනමධුසේවි පුණ්සරික වද නා


82 ග ර්වු මදහඞකාර රිපුතම අශෙ ෂා නි ර්ව පණවන් කිරණ පත්සොමිසෙ භා ෂා උ ර්වව තල රක්ෂාරණු අභිතම වශෙ ෂා ස ර්වව දාහ (ස්) සුමුඛ පඞකජ විලා ෂා


83 සේ ලා ධිනියමවර ධෛය්ය්ව රිපු කා ලා බා ලා නුවර වර්ණිනී මෝහ ලෝ ලා නී ලා ංශු වපු නරේන්ර්ර සිංහ භූපා ලා ලී ලා විනෝදීත භෝගානු කූ ෴ලා


85 තා ර කාධිප ධූජීවාක්කුව ශුභ්රරකීර්ති හසේ න් ද්රාක නී ර ද‍ා ගම්භීර සුධීවර උග්ර සුතබ්ධ දිනේ න් ද්රාක වා ර ණා ප්රරතිපක්ෂර රිපුක්ෂ් වික්රේමරාජ මෘගේ න් ද්රා ධා ර ණමය වීර නරේන්ද්රකධිසිංහ සුජීව තෘපේ න්ද්රාභ


85 තු ෂ් ට මෝහන ප්රසද්යු ම්න මණ්ඩන ලංකෘත අභිරා මා පෘ ෂ් ට දීර්ඝාේසනායු ධෛය්ය්්ර මඤ්ජු භාෂණගුණ සෝ මා අ ෂ් ට භෝග්යා සුජම්බාරාතිභකණී භූෂණ කාව්ය‍සුපේ මා ඉ ෂ් ට සන්තත අර්ථ ප්රරසාධන ‍ෛත්වය නරේන්ර්අභ සිංහ සුනා මා


86 නි ත්යත තෝෂණ යෞවන සුපුෂ්ප ධන්වෛ රූපවතා රා කෘ ත්ය ශෝෂණ කදිම ගවිත ඝර්මෞ සුතේජ මනෝ රා වි ත්ය‍ පෝෂණ විවජ්ජන ගුර භූරුහෛ සමදාන උදා රා ස ත්යය භාෂණ යුක්ත නරේන්ර්ූර සිංහ සුජීවඥාන ගම්භී රා


87 සා ර ග ර්වෂ පරදේශ ධරණ්ය ධි අවිහිත භ්රවඤ්ජන ගරුඩේ න් ද්රාර පා ර වාර සුදුග්ධානිභ සුරකීර්ති සුපුජිත පුර්ණදකලෙ න් ද්රාන ධා ර ණා ගම ෂට් සකලානය තෝෂණ වධුරූපරතී න් ද්රාය ධී ර වී ර සුනාම නරේන්ර්ණ වසිංහ හිමි පරා රාජ රජේ ෴න් ද්රාා


88 සා ර ගරුජාති පුෂ්පමාලති අතුළ ඇඳ පරකටුලෙසනිති නේ කී ර පීකරව වීරක්රෑතර යකුහඬලෙස වදිනෙය යුගසව ‍ නේ වී ර පරාක්‍රම වරනාම නරේන්ර්ඬලෙසිහ සරසංහාර ධීර නේ ගෝරවීයෝ මෙ දුකට පැහර හැර නොවඩිනුසකි සඳ කිම නොදු


89 හා ස යෙ න් වන් බබළන රු උවන්පුන් සිඹ සිඹ රාසයෙන් ලෙස ඇම දා ලී ලා යෙ න් ඉන් මනා ආ ල බැවින් ශෘංගාර රස විඳ විඳ දින නොම දා භෝගයෙ න් තුම් පුරන්ර්විඳර ලෝගවන් නරේන්ර්හාරසිංහ භු භූජන සකි මෙස දා කෝපයෙ න් දුල්නොවඩින රාගයෙන් මන් වැසනව ලාපයෙන් ඉඳ පසුවෙ දා


90 පු ම් බ වා සක් පරපුටු ලම්බවා මුවරදද ශම්බරාරි වැද රුදු රොසි නේ අ ම් බ රා වන් තිජ ඩම්බරාවෙන් යුද බත් වෙරාමෙන් වීදිනෙය තදි නේ කු ම් බ වා රණවන් මගෙ අන්තරාවෙන් තන මෙන්ද රා කඳුළැලි යුගනය නේ ස ම් බ වා නරේන්ද්රැසිංහ ලක්සුරා හිමිසඳ ඉන්දිබරාදිපති සිරිසරි නේ


91 තේ ජ නේ ආදිත්යසවංශ අර්ණ වලංඝණී කෘත්ය නාදනේ ඉරුලු රණව ල් ලා භා ජ නේ වන්මින්කර ධාරණේ තුම්මුනිගුණ නේ සමේංගු පූතල මු ල් ලා භෝජ නේ සංගීත අවතාරණේ කර්ණවදාන තී දමෝ කිලීතු පො ල් ලා රා ජ නේ නරේන්ද්රලසිංහ මෝලනේ මනුනීදි එන්නේන් මේ ලිප්පඩි මො ල් ලා


92 ම න්දඩ මා තුරඞග නගි මින්දතකේලි මසු පුම්බවා සක්පරපුටු නදි නා ච න්දව පා නා කරමින්දං ගොසතුරු සිදු යෙන්දව මීගබැණ බැණ රොසි නා උ න් දිමා ල රණ වීර ඉන්ද්ර්නේ නරේන්ද්රුසිංහ නෛක්කොණේඩයියා නා තන්දිමුකවන් මදි චන්දී දිල්ලෙයි ස්වාමි මිඤ්චුරාන් ඉප්ප පඤ්ච පා නා


93. පැහැපත් දිගුවරලා, නිලදෙව් ශිශිරනවසෙ නළලා— යුගබැමපත් සැදි රඹදලසේ, ගහනත තුඟුනයනා, දිලි වරමණි සිරිනා෴නර෴ 94. අදරත් දළලකළා, යුත් මකරන්ද සුවඳ නිමලා, දිසි වතරත් සරලඹ සවනා, විදුලිය.................ගෙලදම් සිරිනා෴නර෴94. සිරිගත් කුචයුගලා, කුඹුරන තෙහිරි නුදුල නළලා දුනුමිටවත් මද ඉඟළකලු, නතඹය රියසකසේ, සම උරු යුග නඳනා෴නර෴

෴෴ජාණුතුරු බුබුලු, මැද සිදුසේමා ෴෴


96. ගෙලවන් සිකි සොබනා, පැහැසර දණිනි නිබඳ දිලෙනා, සෙදනද යුත්තුනු පසද නිබද සෙවි දිමුතු සුරතසර, ගණ යුත් සුරසරනා෴ජාණු෴97..............රුසිරු වන මේ දිගුහිමිනා, ලක සිඳුයුත් සුල සුලකුණද පිවිස නිසැස සිරින, යනෙනුද දැක සිය නෙතිනා෴ජාණු෴98. කොපුලත් දුන් අතින්, පිසපිස වැහෙන කඳුළු නෙතිනා, ඉඳ තද දුක්වම ලද නොහැකි සෙයිනි වණකොදැ ද නොනිද, වෙර ලෙස කටුවදිනා෴ජාණු෴

෴෴රුදු රාගතදවිය මෙදිනේ ෴෴

99. තිසනත් යුතුසවිතා නැ‍ගිපෙර ගිරඟගසිනි දිමුතා, නදසඳුන් මෘගමද හිමඹතගර කොකුමග රදහල විසයුරු අති ගොරනා෴රුදු෴100. නැගි සිත්ලෙස සමතා සවනත අමෘත කිරණ නුමුතා, බඳි මිනකොත් මිණි ඉඟුදු නුද රැගෙන, සැරබමර ගුණෙනි සිරිගිරිහිමි නූනා෴රුදු෴101. රණපත්වම සකතා ගොසකර විරිදු කොවුල් සතතා, දලසිදුසත් නදකර පසඟ රුදුරු රණපොරණ සතුරු සිරිවනසැර හරිනා෴රුදු෴

෴෴රති භෝගවන ආලසුන්දනරී෴෴


102. මෙමහත් වියොදුකිනා, සැනසෙන කරුණු නොදැන ඉඳිනා, දරුබරණත් රතගතෙතහි සමගි යුගසවන ගෙලදසෙද ඉඳි ගලවමිනා෴රති෴103. නිලපත් රියසෙරණා වෙහෙසව දසත බමනගතිනා නදකරකත් සිරිමදුර වචනයෙන යෙහෙළි සමඟ ඉඳි පවසත් නිතිනා෴රති෴104. සිරිමත් ලෙස සුරනා පිරිසිද සතරමදන නිපුණා, ලක එකසත් කළ හිමකුලග කිරුළ ලකළමිණසෙ කිමනොවඩින කරුණා෴රති෴

෴෴ අනුරාගමත්ව නිදිනේ ෴෴


105. සියපත් සියකුලගා, නිජතරවිකුම් අයුරුනිලඟා, පිරි මිහි කත්කිරණිඳු වරණ අමරගඟතරඟ උරඟ හරසරසිරි යසිනා ෴අනු ෴ 106. නැණවත් තනමතඟා නිසසල ධෘතිවත්සරිගිරඟා, බලන සුතෘත්, මදමත විරිදුහරණරඹ තෙදග සොඩිනි බිඳහළ තුරුවරණ ෴අනු ෴107. ගුණයුත් පිරිසිතඟා, රණමූකමූසලක රසෙ බලගා; හරමුතුකින්, එදිමුතු පසිදු ලකළදිගු කටබ සොඳුරු උරතල නිති රදනා ෴අනු ෴


108 ලක් දිව හෙළිකළ නරේන්ර්සත සිංහ මා හිමිතු මා නෙක් යස විකුමෙන් උවිඳුසේම බල වික්ර් මා දුක් දෙනකල මාවැනි කොමලඞගන දුරද මා එක් වුණ මම හිමිනකුල නිරිඳුහට මෝඩි මා


109 ස රා සුපුන් සඳ දිනමිණ ලෙසදෙයි තදගි මා අ රා නල’සු යුදවනිය හරිඳුලෙස වික්රල මා වි රා ජිතවූ අප නරේන්ර්ඳු සිහ හිමි බස’ස මා නු රා වයස පසුවීගියෙ හිමි ඔබනමට මා


110 අ ප ම ණ සව් ඉසුරෙන් අගපත් පුරදවර ටී දැන ග න සිව්සැට කලාරතී කරණය අ ටී දි න මි ණ කුලයුතු නරේන්ර්ක සිංහ හිමි පෑ අ ටී නොලගනු බැරිහිමි තන රතහස මාගේ පැ ටී


111 ඉ සු රු සතුරු වා හයනැගි බැදගෙන මින් ද දේ මි යු රු නදිනි ඉඟුසැව් බිඟු දියලා සැරවි දේ ත ඹු රු මිතුරු කුල නරේන්ර් ද සිහ හිමි පා වැ ‍ඳේ රු දු රු මෙ යුදගති පවසා කැඳවන් සකි ස ‍ඳේ


112 ස ඳ ද අමාකර දිස්විය විලසින් කර’රු ණා දි ය ද නමා පෙළ බමරකුසුම් සැරගෙන’තී නා ඇ ද ද වීදී උරපුරාම ලියසැව් හරර ණා සො ඳ ද තමා රසපහස රැගෙන දෙවු විතර ණා


113 ස කි උ ඹ ලා අපි පුරුදුවෙලා සඳ ලප ව ගේ ‍සිතෙනක ලා රුව නොලා ඉඳිනුබැරි ඇති ර ගේ ප ද වැ ද ලා හිමි නරේන්ර්නුබසිංහ නම් සමිඳු ගේ නොකරමු ලා අද වඩීනව කියා ගොස් නොවළ ගේ


114 ප ති තා ර හිරවරණටගෙන නැග නලය නේ ද ද මෝරා බැඳවෙණු සුත යුදවනි සරොසි නේ ම නු දා රා වන නරේන්ර්දව සිංහ භූපාල නේ ක‍ ර වා ර කිම මෙයුදට නොවඩිනු අදදි නේ


115 මී ර කොවුල් තද සක්පිඹි සතකර තා ර නා නෑ ර විදී ලියසැව්ගෙන මදමනු දා ර නා වී ර විකුම්බල නරේන්ර්මදමසිහ නෘප වා ර ණා ගෝ ර විරහ සිදුමැද මාදැමූ කිම කා ර ණා


ස්වස්ති ශ්රී‍ වෛ වස්වත මනුකුල රාජ ධුරන්ධ්රනේ, අලඞකෘත


116. නලපත් මදමදිනා ලෙළමුතු ලකළදවල සතිනා, හෙ බිමුදුසත්; පළකර දෙපසා සලන වරඅඟන සෙමෙර මෘගනල විඳගමනා ෴ස්වස්ති ෴117. තරුයුත් නිතිදිලෙනා බන්මිණිබා සුර සනඅරනා, නෙක බලවත්; වණිපති පෙදෙසා කිරුළු මිණි කිරණ තොයිනිදෙව පදසර සොබනා ෴ස්වස්ති ෴113. දිරිමත් සිව්රගිනා, යුතුබල සෙනග සමග නොමිනා; දිනසිරිමත්, ගඟ සිරිපුරනා පවර නගරහිම් සුනෙර දෙරණසිරි සැපවම දිවුණා ෴ස්වස්ති ෴

ස්වස්ති ශ්රීර වෛ වස්වත මනුකුල රාජ ධූරන්ධ්රනේ, අලඞකෘත


119. ස්වස්ති ශ්රී් වෛ ‍ව ස්වති මනුකුල රාජ ධුරන්ධ රනේ, අලඞකෘත - වත්ගජ යුත් නැණවත් රිපුනත්හර චිතුරුවින් දිලෙනා, තෙදපත් නන්රද සිත් සුදුකීර්ති නිශාකිරණ—ස්වස්ති —120. නිරණත් සහසක් තර්කුර ඝෝමූස භාෂිතයේ නිපුණා සිරිමත් මෙ නරේන්ර්ති සිංහ හිමි වංශ දිනාධිපනා, නිතින්දින - සාරගර්ව පරදේශ ධරණ්යනධි සංහාරය කරන ෴ස්වස්ති ෴

ශුභමඞගල මස්තුනාම නරේන්ර්ධරණසිංහ නරේශ්වනා, ලංකාපති


121. හැමවාර සුපර්ණත කේතනවන් දීරිකර්ණසමෝ තිළිණා- සුවිසාර, ගුණාර්ණවසෝල නරාධිපනීති සූය්ය්් කිරණ —ශුභ — 122. ශ්රී වීරපරාක්ක්රිම නරේන්ර් සිංහ මහිධරණා, විජයි භවතුඞග තුරඞගා රෝහණ භූභූජඞග නකුල සිරිනා—ශුභ—123. චතුරඞග සේනාදී සමන්විත ලඞකාපාලනය කරනා— අගරඞග, මිණෙව්රජ කිරීට භිරංජිත වූ මුදුවරණා ෴ ශුභ ෴

ලඞකාපාලවර ධීරනේ - ශතජීව - ලඞකාපාලවරධීරනේ - ශතජිව මන්නා මෙ ‍නරේන්ර්ී සිංහ භූවිපාලා


124. භරතාර පතිහාර කොඳකීරා සිදුසාරා යශහාරා දිගඹුනුරධාරා අඹර උදුලකළ පතඞග අයුරා —ලඞකා— 125 පවරසේකර කිවිකමල නදනකර ප්රලවරතර; පතනෘපති, මකුවමිණි, මත් සරණ යුගමෘදු ගුණයුක්තා—ලඞකා —126. පතළ තියුණු නැණ අයුරුකිරි නේත්රාෘ අතුලබලනිජ අසන නතන කිරණ සකලමනු නීතිප්රුතිෂාලනය හසළචරිත අවහැරසුවිනීතා - ලඞකා

නිමල අඞගරූප ඡත්ර)කර සීතාලකළ කළ භූවිලෝක රවිරාජ තේජභෝජා෴ලඞකා෴

ලක්ෂ්ජමි භූජවාසා සතතු ජය — ලක්ෂ්ිමි භූජවාස: —


127. වීරවිජය ලක්ෂ්සමිශිවකාමී, නෑරබාහුශිඛරය විසුපේමි—සාරාමෘතගරු වචනැතිසේම ධිරනරේන්ර්වක සිංහස්වාමි—ලක්ෂ්රමි— 128. මන්දැඩි ප්රාතිකාල් දෙමළෝ ලන්දේසි බන්ඒජටා ලාඩය සන්නාසි; නන්දෙසවල මේ බාසවිසේසි, පින්වත් අප හිමිදැන් නෙක විලසී—ලක්ෂ් මි—129. සත්ය—වචන හරිශ්චන්ර් ව වතාරා, නිත්යිලෝල සංගීත සුභෝජා - මත්තවිරදිරිපුහත හරිතේජා, පෘථිවි පාලකුල බන්ධු සරෝජා—ලක්ෂ්ිමි—130. ගඞගාධර සුරනිභසේ මුහුදා, තුඞගා යසදශදිග සුවිබෝධා- ශෘංගාරික නවනාට්යෂ විනොදා- ලංකාපති පරරාජ වරෝජා෴ලක්ෂ්සමි෴

රම්රද නන්දකනදෝ රුවින්දිසි.


131. රම්රදනන්දරනදෝ රුවින්දිසි, නන්වරඹුන් සුපසන්න දෙමින් නිති- වන්නොව සන්සිසි පුන්ගුණ තුන්රැකි නරේන්ර්ද සිංහ සුරනේ —තෙදකර සවිතුන් නැණයුරු ගණිඳුන් දිරිවර ගිරිඳුන් විකුමට රමිඳුන්; සතකර නෙකතුන් ලකසිරි සුරිඳුන් පළකර සතතින්, විඳුසිරි නොමදින්—රම්—132. පත්මොහු දිරිතර විකුමෙන් ගිරහර පත්සියස රකර තදකර හැමවර යුත් රුපු දුරුකර පිළිමල් ගනඳුර ලක්තුළ හෙළිකර වැජඹි නිරන්තර- සසඳරතාරා කිරගිරහාරා පිරිසිදුකීරා වරණිදුඑසුරා සිරිස රසාරා යසමුතුහාරා සරදිගුනෑරා ගෙලකරධාරා෴රම්෴


කුන්දාකරතුල්ලා, යසින්දිසි.


133. කුන්දාකරතුල් පිරියස සුවිපුල් නන්දා නරේන්ර්ිදුසිංහ භූපාලා-තනදිගුතානා යසඳුතානා යසඳුන්ගානා, දදසිරිමිනා රුවැති සමානා- සිරිඋරයානා වැජඹෙනනූනා ගඟරඟපීණා දින දින භූනා - කුන් -134. කුලරවිකුමලා කරහසලකළා තෙදකර කොසුලා හරසක අනළා නිජදිරි අචලා මෙරගිරි නැබළා පුරඳුරු සරිලා විඳුසිරි සකලා—කුන්—134. රුදුරුපු මීජා නිජමත දීපා සිරිලක් දීපා තුළවැසි දීපා තමනෙක පාපා - හැරියුරු දීපා සබදියදීපා හිඳුහම් සේපා ෴ කුන්දා෴


වීරපරාක්ර7ම නරේන්ර්පා සිංහ නෘපා විරකාලමභෝජය


136 වීරපරාක්රමම නරේන්ර්ජද සිංහ නෘප; භාරකුමුදු ගනසරවන් නූලප; සාරසුදා යසසින් කළදිගු ඔප: නෑර දෙවන වීතරණ සුරපාදප෴වීර෴137. වන් ගිරිකුළු ගජරළපෙළ මෙන් තිර; නන්තුර ගොස යුත් වතළ එගුඕකර; සුන්ද ර මහසෙන් මැදෙහි සමූද්දර; මෙන්බබළයි හිම්නිසලකසුන්ගිර෴වීර෴138 තූලවිකුම්බලයුරු උරහාසන; මාලපියඹු අනුබඳ උරවාසන; නීලඋපුල් දලනෙත් නවබෝහන; ලෝලවඩන රුසිරැති මින්කේතන෴වීර෴139 සත්වදනින් සරිරද හරිචන්දමර, නිත්ත විපුලඅටභෝග්ය් පතින්ද1ර; සෙත්කර තෙකුන් රාජධුරන්ධසර; සෙත්සිරි ලැබදින මැනව පුරන්දපර෴වීරපරා෴


ශ්රීසපති භ්රපඤ්ජන පාදකුලෝද්භමනේ-ස්ඵශීමූරාරී


140. ශ්රීිපති භ්ර ඤ්ජන පාදකුලෝද්භව ප්රේූරණ සුභෘත්තනු රත මෝහන භ්රාසජිතශෘතිමති නාගවිලෝවන ධීධෘතිභුජ වක්ත්රෛෝදිව ධාරණ෴ශ්රීභප ෴141. උදිතජ තක්ෂිබසු සේවිභෘන්දාෝලලිත මධුරකවි ශ්ර්වණානන්රාණ෴ශ ලලිත වාක්ය හරිචන්ර්්ෂිවතාරා භෝග්යිපති ජම්භාර සුභරා෴ශ්රී෴ප෴142. යෝග්යදපතී සුරභූරුපකාර භාග්ය් නිධීබහු ධාන්යයකුපේරා- ප්රශබල ශූර මූඛ්යාතහඞකාරා තුමුල නරේන්ද්රකසිහ නෘප ධිරා- විමලධර්මභස්වාමි ශ්රෙ‍ෂ්ඨ කුමරා උදුල නරේන්ද්ර සිහ ගම්භිරා෴ශ්රී‍පති෴


ක්ෂිිරයුරු වංශසේකරා-ධීර නරේන්ර්ක සිංහ භූසුරා


143. ක්ෂිුරසලිල ‍ශ්වෙතශෛල සාරයස ධෞතපූරණි රදසුමන් ත්රී‍- ශුරඥානදිගු දෘෂ්ටි මනපිරිය රතිජානාකල නඞන තුඞග වංශ නෘපමානා෴ක්ෂිෘර෴144. තුඞගකීර්ති ධවජ දිඟුයෂ්ටි අග්රිබල දුල මණ්ඩල භූරක්ෂාදෘඪ සූය්ය්෴ කුල මණ්ඩනකර අග්රජව ධීරා කිවිඳුන්ට දෙන්ට තෑගිමනුදාරා෴ක්ෂි ර෴145. බාලාරුණ කිරණකරරත්න ප්රාභාධාර නැංගු ඡත්රන සිරිරඤ්ජිත ප්රෂසන්නාමෘත ස්වර්ණ‍සිංහාසන මනමෙන්නා දිනලෝකභූවි. චක්ර ගති පෙන්නා෴ක්ෂිපර෴

ඉන්රාා෴ක දිපතිවර සිරිසරිනේ - රාජ නරේන්ර්ක සිංහ මනුකුල දීපනේ.

146. චන්රාිර෴ නිභවන්නිභතීන්රාමනම නිත්ත විමලයාශ කීර්තිවිරාජිත

-පාත්ව8වේන්ර්් ජය රාජරජේන්ර්නම :- පසිඳු මෙලක ඒකත පත්රා කර විහිදුතෙදැති ශතපත්රාව විරිදුදිරදබිඳ පසක්ත්රාද තෝෂ වඩන සොඳ දේශසුභාෂිත- වාසවූ උර අර වින්දයපියම් බා෴ ඉන්ද්රා ෴147 පවන්රසසේ දිසිතුනුසිරිනා බෝපෙමන් වඩනලඳ නවයොවුනා රුවන්කරසෙ එගැඹුරුනැණිනා, නෑරදෙවන මහවිතරණකලියුග පාදප රද සුරමිණ අභිනව නිධනා෴ඉන්ද්රා ෴148. අරමින් කනකබාසුරු අසනේ හෙබිසොබමන් දවල මුතුසේසතිනේ දර මින්. කිරුළුබන්නව රුවනා෴ ඉන්ද්රක෴


වීරපරාක්ර්ම නරේන්ද්රනසිංහ රාජවරෝදයනේ - සොබමන් -


149 නැබල ගුණ රන්විමනරත්නප්ප්රිදීපවන් විපුලසව්සිරි ඉඳු රූපතිසේ වැඩෙමින් නෑරවිජයසිරි දාර උරමැදුර වාසකරමින් නීතියෙන්; වෙසෙසින්—වීර—150. චක්රිකර සංග්රාරම ප්රීතිපක්ෂව රීපුනිසල අස්ත්රමකොඳ සදිසි නොමදා රුසිරෙන්, බන්දු කුලග වර, කුන්දානිසල දිරිණින්දප ගිරයුරු, සසොබවා; නොලසින්—වීර—151 පතරමහ තිළිණවර බදුරුගටමිණ සෙමෙන් ලොබැර කිවිකැල දෙවන තිසිනා, සතතින්, සාර ගැඹුරු නැණ නාගවතෙව් හිමි වාරපති සෝම, හිමියෙන්; පවතින්—වීරපරා—


ඉන්ද්රා—ණි උරවාසනේ නරේන්ද්රවසිංහ තුංගාභිරාමතේජනේ


152. මන්දාරගිරදිරිනා ශෘංගාරරතිනි පූණ- දැනෙනා රජනීති කරණා සමභෝජ ඒපතංගකුලාදි, අලංකෘත චතුරංග සේනාදි සමන්විත—ඉන්ද්රාෙ—153 ජෝති රතන භූෂණ නිමලදේහජාතිගන්ධලලේපනා‍- ධිරරාවණරාම පූරමෘදු ගුණසෝම; හරඋර කිරණේ පාරදලෙසිනේ, කිත්මුතුහරලු දිගුකටනිත්තෙන්දිලි රූපසවුන්දභර—ඉන්ර්රදල—154. වික්රතම මාධවනේ අරිටුඅග්රසගුණ දුරනේ- අග්ර‍රාජර —ඉන්රාුන් —154. වික්රගම මාධවනේ අරිටුඅග්රනගුණ දූරනේ - අග්ර රාජ සේඛරා වක්රවවාටභූසුරා; උරණරිපු මතවරණයුරු සොඳ බඳතුන් සුරදුමසේ මනමෙන්දෙන තිළින නිරන්තර— ඉන්‍ද්‍රා—155. ඡත්රම ලකෙකසෙවණා කරමනෙක, චිත්රේකමිනි තෙව්නා; සෙමෙරම්ගවලිනා: හමන විඳ පවනා—බන්නව විදමිණ් සුන්සී අරමින් රන් ගිරගින් දිලී, දිනකරගන්මින්, පවර පුරන්ද5ර—ඉන්ද්රාමණි—

ලඞකාපතිදින-ලඞකාපති ශ්රීර ලඞකාපති දින

156. ලඞකාපති ශ්රීප ගඞගාපුරධිප ශෘංගාර නාට්යර විනෝදනේ

නංගාසතද අක ලඞකා කනක මනරංගාම සිංහාසනේ—ලංකා—157. කංශාසනිසරරණ හිඞගාහිසනදිරි වංශාධිපති රවි නීර අමෘත සුපසඞ්ශා පවර ශ්රීසලඞකාවලංගු ක‍රධිරනේ—ලංක—158 රන්දූකැටසේසතන ලන්දූ නදනකළ ඉන්දූන සදිසේදිසිනේ, සින්දු රුවි රන්දූ කැටසේතන ලන්දූ නදනකළ ඉන්දූත සදිසේදිසිනේ, සින්දූ රු විරිදුඑකු ලැම්බූභූජයසිරි ලන්දුවාසනේ රුවේ—ලංකා—159. චන්රා සි නදනසුර ඉන්ර්ූ දිපති මෙනරෙන්රාලංකා රුවැති සිංහාරනේ—රන්දා දිගඹුගෙල නන්දා සිරින්දිත මන්නා මෙනරේන්ර්් සිංහ මේ —ලංකාපති—

චිත්ර පත්රන මිත්ර්ගොත්රස අග්රසපූජිතා සුපවිත්ර කොඳ ආස්ත්ර ගාත්ර් සමරාජිතා.

160. වාසඋරයන වධුකමලාලා; නිත්යරහාසමුඛ අම්බුජාලිලා; සේ අභිරූභූජබෙලතුලා; කිවිපෝෂ නරේන්ද්ර;සිංහ භූපාලා- චිත්රල- 161. දිනදා නුපකර මනරත්නාදිගු තාන නානසැදු කීර්තිරත්නා; නානනාන දේශයස රුඬුරත්නා; මහසේනනා නරේනද්ර සිංහ කෘපරත්නා—චිත්රන—162. බහුලනදන හය ආරූඪ සමනා; නකුලවණිපති කෘත්යප දෘඪ දවනා; නිමලගුණනැණ රත්නානුභූෂණා; ශ්රීම විමලධර නරේන්ද්ර සිංහ සත්යතභාෂණා—චිත්රරපත්රණ—

ධරණ්යරධිපති මණිගෝත්රං බදීරා බෙලහිරණ්යනදි සරිඵුපනිරා


163.  ජම්භාරතිභ සුරභෝගේන්ද්රාහ; කුම්භාරභාර කුවනි තම්බමෝහන ශම්බරාරිතනු සිංහ නෘපේනද්රාි; දුග්ධා පාරවාර පතිතාරනිභ වක්ත්රාි ධවලකර කීර්ති සාර වක්ෂාන වාසජ යසශ්රීා ධාරා—ධර—164. ස්නිග්ධ මනෝහර ලක්ෂීණරාජිත සංකිලවපුසව් ගන්ධජපඨීරා වදනා තනමෘදු ගීවදනාඞ්ග්රීපක ජදනා; නිජශ්රීහ වරණා භරණ පංකා දුෂ්කෘත ශෝෂණා හිරණ්යප කූටගිරි ඝනශි බර තරුණ තබ්ධකර බෘද්ධන කිරණා—ධර—165. ලලිත මධුර ගීත්යෘනුබද තෝෂා; විජිතතිලකජග ත්රෛපවාසා උදිතවිමල මුඛමන්දව සුභාෂා; සතත සෘහෘද විදවජ්ජ න පාලන කථිත සුභාෂිත අග්රරන‍ෙර්ශා—ධර—

තුරුරත්න සිරිලෙසිනා තිළින නෙක — දෙනනිත්ය— සන්තොසිනා.

166. තුරුරත්න සිරිනිත්න නවරත්නමය සභා මත්තවාරණ හයරණ වරණා දායක විජයසිරිවර නරේනද්රනසිංහමේ- තරඞග ගඞග අමරසුර වරණ ගිරහරබරණ උරකර තුරුතාමෙන යසසිරි නෙකරුණ තෙදසගිරරනදිරිණා- තුරු - 167 නිසසලසොරණතෙ දන සිරිනදන රුසිරෙන නයනදිගු නදනකරණ — සසබොන සරණා දෙනමුදු නරනා නරවරණා ලකිසුරු භූවිසුරනේ— තුරු— තුරුරත්න සිරිලෙසිනා තිළිනනෙක - දෙන නිත්යා සන්තොසිනා


168. උදුල කලදිගු නයන දිගුගෙල පබල යසහර කමල කල රැඳි, විපුල උරතල නැබළ තුලබල කමල නැබදුල නිමල නැණ ගන දල තබල දශවිපුල ගුණරැඳි උදුල රණමති නිතර කළලොල සකල කෙළ පැමිණ යස දෙශ වාක්යව, දීපනේ—තුරු—169 ළකල මතඅඟණ ලකසිරි කිරුළු සිරිවඩන පුරවර විපුලසිරි සකල විඳනිජ බැතිනි රියහයභුජගදෘඪතර කුමති නසුහෘද විරිදු බිඳ හළ පබල සෙන්කර නිබඳ පිරිවර සරාභිරවරණා මුතුනැංගුනද සිංහාසනේ හිමි මුදුනේ—තුරුරත්න—


නිජලෝවනේ සත්යව වාක්යහ රාජ රාජනේ


170 නිජලොචනා සමාන වික්රනම ප්රරතාපා මනුරාජකුල රත්න මන්දිවරෝදයප්ර දීපා සුවිර ජමාන සුභ්රුවණී කීර්ති කාන්තිසේ කවි භෝජ කතෘත්යාරග කණීකලීකෝපා නන්දෝන රූප චිත්ර පවිත්රාභ—නිජලෝ—171. මනාබෘන්දය නීතිමඬ්යර භාතිහංස හේමචිත්රායගසත්යච ස්කන්ධි ශුරරෝහ චක්‍කීභෝග සුචරිත්රා්නේ, සුගන්ධර ද්රනව්යෙ මනෝහර පංකිල සුගාත්රා‍—නිජලෝ—172. පූරගුණ රත්නපාරා වාර ලීලා නිත්ය දා දර ඉන්දි‍රානි වාසසිඛරභුජලෝලා සුවිසාර චක්ත්රපමති තිහ වගී වගී රිපුකාල විරපරාක්රිම නරේන්ද්රසසිංහ, භූවිපාලා— නිජලෝ—


සුන්දාර තනුකාමා කෘපාභර ලඞකාපති භූමා


173 වන්දිපතපරනෘප පාදසරෝජා සංගීතසාහිත්යච විද්යාෝසුභෝජා සුවිරාජා මහතේජා—පූරණනිති සීලා සුභාෂිත ධාරණ අනුකූලා බාරණ තම බහලා මනෝහර, ප්රේනරණ කුලසෝලා, නරන සුර; නරේන්ද්ර,සිංහ භූපාලා - සුන්දධර-174. වාරණවක් මෘෂිසුවිශාලා නිජලෝලා සුමිලීලා; තර්ජනාභි රක්ෂාන නිරන්තර අර්ජුන දිනු දක්ෂාෂ සජ්ජත ශ්රීජවක්ෂා, අෂ්වාදශ මූර්ජිත සතවික්ෂාත, වර්ජිත, දුර්නීතිදානක වෘක්ෂා‍—සුන්දීරත—175. වෘඬිත අභි ශ්රී සමසහ ස්රහක්ෂා භුවිසහ සක්ෂාක, ප්රිත්යරක්ෂා භූෂණ ගුණරත්නා, නිරමල, ධීරණ ගිරිරත්නා—ශෝභන රුඩුරත්නා, යශෝධර පාරද සිදුරත්නා, පාලනරාජිත දීපඝෘණිරත්නා, ආසන භාසුර ආරුඪ රන්නා—


෴෴සුන්දදර තනුකාමා කෘපභර ෴෴


176. රාවණාරිවු වංශ උපෙන්රා ඝෘණ; නාවනාතයශ තුල්යජගජේන්රා ා ේ; සෛශීරාමෘත සාරගුණේන්රාුකා ; ත්වජයි නරේන්ර්න සිංහ නෘපේන්රා්ජ ෴සුන්දෂර෴ 177. හාරදපාරද කීර්ති උදාර; පූරණ නීරද ගුණගම් භීරා මෝරකේතන රූපාලඞකාරා; වීරවික්ර ම සූරසංහාරා෴ සුන්දණර෴ 178. නෘත්යර ගීතසුවාද විවේසා අර්ථනභාෂිත කාව්යා විශෙෂා ගෝත්ර‍ අම්බුජ භාග්යදදිනේශා ඡත්ර1එකධකළ ලඞකාපුරේශා෴සුන්දීර෴

෴෴සුන්දගරතනු කාම කෘපා. ෴෴


179. විමලධම්කෘ කෘ ත පියසමතෝසා නකුල භුභුජ වඤ්ජිතවේසා නිමල ආනත ශ්රී. මන්දාහාසා සකල සාමරාජ්යෝ ලක්ෂුමිවාසා෴සුන්දආර෴180. තරුමැදින් ලකඹරපත් සොමිකැලුම්යුත් සඳමලෙ සින්නව දිනපුරන්දෝර සිරිසරින් කළපිනින් සිරිලක්දිව සතහැම උදයගින්පත් තරුණ දිනකර මඬලමෙන් හිමි ලොවපහන්෴සුන්දහර෴181. කොලහලින් මහසමුදුර ගොසයුරු කෙළවමින් සත්දිනක් සැනකෙළි මහත් පින්පළකළ නොහිම්-මුතුකරල් වී පැසෙමින් කෙත්වල ලක මුළුල්ලම මඟුල් ගෙය ලෙස එතැන්සිට සව්සිරිවිපුල්- පිරිනිමල් සපලවනකල කොඳතුමුල්බල ගුණනුවණ රුවයශ නෙදෙස වැඩෙමින් හිමිඑකල්෴සුන්දුර ෴ 182. ගතිනි දුල්නව විධරුවනින්කළ ස්වර්ණන සිංහාසනාරූඪව නිපුණවිතුම් විදුසියල් නුබගැබින් පත් විදුලිය කලඹසෙදිලෙන රන්කගදරා සිරිසඳ නිවෙස්වූ පුළුලුරතලේ෴සුන්දිර෴183. නොවලසින් අන තුරුවම ගිගුම්කර අතත විතත විතතාදී ඝනසර පසගතුරු නද කරවමින් සුලකුණෙන් යුතුවූ මඟුලැන්පිට අරා නගර ප්රසදක්ෂිනණා කර ඇසසඳුන් රසඳුන් ලෙසින් දඹදිවින් ගෙන්වා නනපඬුරුද පෙදෙස කිරුළුමිණි රැස්තොයින් දෙවනතම පදසරා෴සුන්දනරා෴ 184. සසොබන් ගම්භීර අලංකෘත ‍වීරමෙපරාක්රනම නරේන්ද්රස සිංහ යශසිරිනන්දරා- ලකමෙතුන් එකසත් සෙවණට ගෙන සතු රුබිය දොස අරිටුදූ රුවර සොඳුරු සැපවිඳදින යෙහෙන්෴සුන්දණර෴


වරමති සුභචරිතේ- ලඞකාපති නරේන්ර්න සිංහ නෘපතේ.


185. භෝජරාජ සමතේජාභිරාමා; ත්යාදජකාමරණ භූෂණ සෝමා; වන්දි තකුල ධෘතිවන්තභිරාමා- නරේන්ර්ා සිංහ නරනායක භූමා෴වර෴180. දුර්ජ න දුෂ්ට විභඤ්ජන කෝපා; සජ්ජන සත්වු සුරක්ෂද මනාපා; වර්ජිත රිෂ්ටා අවද්යා1 සුපාපා අර්ජුන භූභුජ සිව්ධර

චාපා෴වර෴187. රංසිමාලකුල අර්ණව ක්ෂි රා අංසු මෘතා සන් තෝෂ නකරා නන්ද෴වධුනනු මාරවතාරා; හිංසා අභිභෝගා සනධීරා෴වරමති෴


ශ්රී෴ රඤ්ජිතවර භුජමන්දිුරනූනා - වෙසෙසින්.


188. ශ්රීඤ රඤ්ජිතවර භුජමන්දිූරනූනා, වෙසෙසින්ම නිරන්තර වාමාලෝචනි නව බෝහනකාමා තුනුරුවිනි විරාජිත කිරුළ ගාමිණමෙන් මුනිගුණ ඇමකල්දැරු තමසිරි දිවග නොමින්දා෴ ශ්රීා රඤ්ජිත෴189. සුවිපුල් ක්ෂිෙරාණිව පාරතුගුවිලසින්දා යශකීර්ති පබන්දා වතසඬ රතැගිලි ඡන්දනින්නේ සිරිපද පඞකජ යුගජන නන්දාන බිගුමුළු සෙවිනරතුඞගා සිරිමත්සඤ්දික් පතිඉඳුරුගෙ ම නරඞක බුජබල ශ්රීා වරවල්ලභ ශ්රී රඞගා ආරුඪභුජඞගා෴ශ්රීප රඤ්ජිත෴190 වක්ත්රාජභ සදිසි විශාරද ප්ර්ඥාවාගීශ්වර වීත රණ කලපද්රැඉම කලිකණි ප්ර0සන්නා සුනිමල් විවක්ෂභණ ප්රරමුදිත යෙන්නා෴ශ්රීර රඤ්ජිත෴

ලඞකාපති ශ්රී් වීරපරාක්රරම නරේන්ර්ර සිංහමේ නෘප පූඞගව මන්නා වීරපරාක්ර්ම නරේන්ර්පර සිංහ රාජනේ.


191. තාරහාර ඝනසාර කොඳකීරනිපූරණේ තිලෝක සුර ධීරවිත්ර්ම සමපතන තේජනේ උදාරනන්දා නයන කරසිය දනසිය දෙස බරණින් සරසමිනේ වීරාජ හමන පවනලෙස දිවනසු අර මින් වෙසෙසිනා නිසිනා෴ලඞකාපති෴192. නීල උපුල්දැල දෙනුවන කාලසරත් සොමිසෙ වතිත තුලරුවැතිවූ නළගන තාලම බරතැදුරු කීමෙන෴ලඞකාපති෴193. සිදුගොඩගත් ගඹනසෙ කර හමන ඡණ්ඩමාරුතයෙන් මුදුමද්දළි පටුපටහවේණු මෘදුව, දිහගඬිනා෴ලඞකාපති෴194 ක්රුකතත් තත් තාක්ක්රපතක ජෙජ්ඣෙම්නෑරගකුර දරනනළුගෙලත් පවකින් නිතිහඳිනා෴ ලඞකාපති ෴195. ක්ර්තක තත් තත් තාක්ක්රෙතක ජෙජ්ඣෙම් ලීලපෑරඟ එරඟන ආලසිතින් නිතිරකිනා෴ලඞකාපති෴196. ක්රලතක තත් තත් තත් තෝක්ර9 තත් තත් තත් බන්දුකස රෝරුහ කුලවර ඉන්ර් ඟරාජලෙස වඩිනා෴ලඞකාපති෴197. නීධියේ අභිනව තුරු පතියේ විතරණමතියේ ලම්බෝදර එකගතියේ —ඉන්ර්෴ලඞපති සිරිස රිනා දිසි සොඳ රතිනායකවන් තුනුරුවිනා හා රුවිනා෴ලඞකාපති෴198 ඉන්ර්්ක භුජ චන්ර්සොඳනන කුන්ද හර සතසාරචන්ර්8ජ හශරාශි පුරනන්ද‍ නරේන්ර්ිනවසිංහ ගුවි ආරණ භාසුරදර අසනා, දසරජ දම්නා, ලකන රජකරනා ගානඉන්ර්෴ලඞ උරකරදින චන්ර්ර බාසුරගිරගේ න්ර්ආ හිමකර නරේන්ර්්යකසිංහ වාරණා. ෴—:( නිමි. ): —

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ශෘං_ගා_රා_ලං_කා_ර_ය-කවි&oldid=4812" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි