සකතුභස්ත්‍රා ජාතක කාව්‍ය-සංඥාපනය

Wikibooks වෙතින්


සක්තුභස්ත්රාා ජාතකකාව්යථය වනාහි ‍තොටගමුවේ ශ්රීක රාහුල සඬඝරාජ මාහිමියන් වහන්සේගේ කෘතියකි. මෙහි පෙණෙන කවි සියල්ල ම කාව්යරශෙඛරයෙහි ද ඇතුළත් වේ. එහෙයින් මෙය කාව්යනශෙඛරයෙහි සාරය ලෙස සැලකිය හැකිය.

තොටගමුවේ මාහිමියන් වහන්සේගේ කාව්ය යන්හි රස විඳී මෙහි ලොල් වූවන්ගේ ප්රහයෝජනය තකා මේ වරට මේ පොතෙහි පෙළ පමණක් ප්රූකාශයට පමුණුවන්නට අදහස් කළෙමු. සුදුසු අවස්ථාෙවෙහි දී විස්‍තර වර්ණලනාදිය ද ප්රනකාශයට පැමිණේ.

මෙහි කීප පලක ම ප්ර මාද දෝෂ පෙණෙන්ට තිබෙන බවත්, ඒ සියල්ල වර්ණ තා ග්රපන්ථයෙහි දී ශුද්ධ කරණු ලබන බවත්, 303 වැනි කවෙහි තුන්වැනි ව පෙණෙන පාදය දෙවැනිපාදය ලෙස ගතයුතු බවත් කියමු.


වැලිවිටියේ ‍ෙසාරත ස්‍ථවීර.