75% developed

සකස්කඩ

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සංඥාපනය[සංස්කරණය]

‘සකස්කඩ’ යනු සංස්කෘත පද බහුල මිශ්‍ර භාෂ‍ායෙන් රචිත බුද්‍ධ චරිතයෙකි. මෙය දොරකඩ අස්න වෙනුවට සත් දවසේ පිරිත් කිමේදී භාවිත වූවක් බව අග රතන සූත්‍රය සඳහන් කොට යො‍දා ඇති වාක්‍ය ඛණ්‍ඩයෙන් පෙනේ. එහෙත් පමා වැ බුද්‍ධගද්‍යය සේ ම දරුවනට අකුරු පුරුදු කරවන පාඩම් පොතක් සේ භාවිත ව ඇත. මේ දෙක අත්රගම රාජගුරු බණ්‍ඩාර පඬිතුමන්ගේ කෘති වශයෙන් සමහරු සලකති

බළන්ගොඩ ආනන්‍දමෛත්‍රෙය ස්‍ථවිර

සකස්කඩ[සංස්කරණය]

නමඃ ශ්‍රී ගණාය

දීපඞ්‍කරාහ්‍වය මුනීශ්‍වර පාදමූලෙ
සන්‍ත්‍යජ්‍ය ලබ්‍ධමමෘතං කරුණාං විධාය
අත්‍යාහිතං පරහිතං සුකෘතං විශෙෂාත්
සිද්‍ධං නමොස්‍තු සුගතාය ජගද්‍ධිතාය

අප තථාගතයන් සංසිද්‍ධාශෙෂ සම්‍භාර විශෙෂ සාක්‍ෂාත්කරණීය සර්‍වපාපමලප්‍රක්‍ෂාලනක්‍ෂම ආත්‍මමොක්‍ෂ නිරපෙක්‍ෂ වැ - උදයව්‍යය - භඞ්‍ග භයාදීනවාදි නවමහා විදර්‍ශනඥාන පරම්‍පරාධිගත නිර්‍වාණ මහා සරසරට පරිධාවමාන සමස්‍ත සත්ත්‍ව මාතඞ්‍ගයා මහා කරුණාංකුශයෙන් හම්නා - ජාතිජරාභඞ්‍ග භඞ්‍ගීරභඞ්‍ග භයානක රාගද්‍වෙෂාවමර්‍ශමදමාන සංරම්‍භාදි ක්‍ලෙශ මකරනිකරාකීර්‍ණ සංසාරමහාර්‍ණවාවතීර්‍ණ ද්‍වාෂෂ්‍ටි දෘෂ්‍ටිජාලාවබද්‍ධ සර්‍වසත්ත්‍වසමුද්‍ධරණානුබද්‍ධ බුද්‍ධි ඇති වැ - කායජීවිත නිරපෙක්‍ෂාභිජාත නිර්‍භාරාභ්‍යාහිත සර්‍වලොකෛක දීපායමාන දීපඞ්‍කර තථාගත ව්‍යාකරණාභිෂෙකයෙන් උදීර්‍ණක්‍ලෙශමලාපගම කොට නිර්‍මල වැ - අනෙක මුක්‍තිමුක්‍තානුයාත සම්‍යක් සම්‍බොධි සම්‍භාරහාරාලඞ්‍කාරයෙන් සමලඞකෘත වැ - ශශ්‍වදූපාස්‍යමාන පාරමිතාදූතිකානුනීයමාන ධර්‍මරාජ්‍යලක්‍ෂ්මීසඞ්‍ගමන මඞ්‍ගල්‍යයට ආරම්‍භ කොටැ - කල්ප කොටි ශතසහස්‍රාධික චතුරසංඛ්‍යකල්‍පකාලාභ්‍යාසාතිශය ස්‍වාත්‍මීකෘත සර්‍වසම්‍පදාදාන නිදාන දාන ශීල නෛෂ්‍කාම්‍ය ප්‍රඥා වීර්‍ය්‍ය ක්‍ෂාන්‍ති සත්‍යාධිෂ්‍ඨාන මෛ‍ත්‍ර්‍යුපෙක්‍ෂාලක්‍ෂණ දශවිධ පාරමිතා සාගරයෙහි පාරප්‍රාප්‍ත වැ - මාරාරාතිචක්‍රාක්‍රමණසන්නද්‍ධ බුද්‍ධාංකුර මහා යොධාද්‍ධ්‍යුෂිත තුෂිත භවනාරූඪ වැ - ශ්‍රද්‍ධානුරාගාවර්‍ජ්‍ජිතාමිතාමරවරවධු විධූයමාන මකරචාරුචාමරධවලීකෘතොදාර පාණ්‍ඩරතර කීර්ති විමානයෙහි වැඩැ වෙසෙමින් භක්‍තිප්‍රෙමාතිභාරාවන්‍ත සර්‍වසුරාසුරවර චක්‍රචාරුචූඩාමණිමරීචිසඤ්‍චය පරිචුම්‍බිත චරණනඛමයූඛ ජාලාභිෂෙකයෙන් භුවනත්‍රයයට අභිෂෙක දී - දුර්‍ගති දුර්‍ගාභිමුඛ වැ පරිධාවමාන සමස්‍ත සත්ත්‍ව සන්‍දර්‍ශනයෙන් සමුද්‍විග්‍න වැ - දිව්‍යබ්‍රහ්‍මයන් විසින් සමාරාධිත වැ - මහාසම්‍මත පරම්‍පරානුයාත ශුද්‍ධ සූර්‍ය්‍යවංශාභිජාත සර්‍වගුණ ගණාභරණ විභූෂිත කීර්තිමාලා පරිශුද්‍ධ ශුද්‍ධොදන මහාරාජොපනිඃශ්‍රයයෙන් අපරිමිත පුණ්‍යසම්‍භාර රූපලාවණ්‍ය ගුණොපෙත මහාමායා දේවීන් ගර්‍භචෛත්‍යාන්‍තර්‍ගර්‍භයෙහි ආත්‍මීය ප්‍රතිසන්‍ධාන ධාතුනිධාන කොටැ - ස්‍ඵටික චෛත්‍යාන්‍තර්‍ගතවිරාජමාන කනක ප්‍රතිමානුකාරයෙන් දිලිසෙමින් දශ මාසයක් මාතෘ ගර්‍භයෙහි වැසැ - වසන්‍ත මදමොදමානමුඛර මධුරතර භාරභරිතාංකුරිත කුසුමිත ඵලිතපල්‍ලවලතා විතාන විතත විචිත්‍ර විශාලසාල සලල කෙශර නක්‍තමාල තමාල නීප කදම්‍බාදී තරුෂණ්‍ඩ මණ්‍චිත ලුම්‍බිනී වනොද්‍යානයෙහි මාතෘගර්‍භයෙන් ප්‍රසූත වැ මහාබ්‍රහ්මොපනීන ස්‍වර්‍ණජාලයෙන් ලොකපාල දිව්‍යපුත්‍රොපනීත අජිනචර්‍මයෙන් මනුෂ්‍යොපනීත දුකූල චුම්‍බටකයෙන් ක්‍රමයෙන් වැඩැ - වසුධාඞ්‍ගනා මස්‍තකෛකශෙඛර භාවයට පම්‍ප්‍රාප්ත වැ - අශෙෂ දොෂාන්‍ධකාර නිකර නිරාකරණ සමුද්‍ගත තරුණ තරණී මණ්‍ඩලානුකාරයෙන් දිලිසෙමින් දශදිශා විලෝකනය කොටැ - අනන්‍තාපරිමාණ ලොකධාතු පර්‍ය්‍යාපන්‍න සමස්‍තසත්ත්‍ව නිකායයෙහි ආත්‍මසදෘශාධික පුද්‍ගලාන්‍තරයක්හු නැති සේ දැකැ - උත්‍තරදිශාභිමුඛ වැ සප්‍තපදව්‍යතිභාරාවසානයෙහි වැඩැ සිටැ - “අග්‍ගොහමස්‍මි ලොකස්‍ස, ජෙට්‍ඨොහමස්‍මි ලොකස්‍ස, සෙට්‍ඨොහමස්‍මි ලොකස්‍ස අයමන්‍තිමාජාති නත්‍ථිදානි පුනබ්‍භවො” යි අභීත සිංහනාද කොටැ - සර්‍ව සුරාසුරවර මත්‍තමාතඞ්‍ගමානමදපරිශොෂණ නිපුණ සිංහනාද පරිපූරිතාශෙෂ භවනකුහර ඇති වැ ශාක්‍යාධිරාජසිංහ පොතකොත්‍තමයන් චතුරචතුරාශීතිසහස්‍රකුලප්‍රභෙදවිස්‍තීර්‍ණ බන්‍ධු වර්‍ගයා මද්‍ධ්‍යයෙහි විරාජමාන වැ ශුක්‍ලපක්‍ෂාභිවර්‍ධමාන චන්‍ද්‍රමණ්‍ඩලානුකාරයෙන් ක්‍රමාභිවෘද්‍ධ වැ ප්‍රභාස්‍වරතරවරාඞ්‍ගනා මද්‍යයෙහි විරාජමාන චන්‍ද්‍රලෙඛානුකාරී යශොධරා ප්‍රමුඛානෙක කොටි නාටක ස්‍ත්‍රීන් පරිවෘත වැ - ප්‍රතිදිනාරබ්‍ධමංගල කපිලවාස්‍තු මහානගරවරයෙහි ක්‍රිඩානුභවයෙන් ඒකොනත්‍රිංශත් සංවත්‍සරාතික්‍රාන්‍ත කොටැ ජරාජීර්‍ණ රොගාවතීර්‍ණ මරණාවතීර්‍ණ පූර්‍වනිමිත්‍ත සත්ත්‍වසන්‍දර්‍ශනයෙන් සමුද්‍විග්‍න වැ ප්‍රව්‍රජිත රූපසන්‍දර්‍ශනයෙන් නිවෘත්‍ත වැ, නෛෂ්‍ක්‍රාම්‍යාභිමුඛ මනසින් සන්‍තුෂ්‍ට වැ, ඡන්න නම් අමාත්‍ය ද්‍විතීය වැ - අනෙක කොටි සතසහශ්‍ර චක්‍රවාලාන්‍තරාල පරිස්‍ඵුරිත දිව්‍ය බ්‍රහ්‍ම ගණාකීර්‍ණ පාරිජාත ම‍න්‍දාර මකරන්‍ද බින්‍දු සින්‍ධුරිතාංගසුන්‍දරතර චතුරතර තුරංගයානයෙන් ප්‍රයාණය කොට, අනොමා තීරයට සම්‍ප්‍රාප්‍ත වැ - සර්‍වාභරණ විභූෂිත කනකවර්‍ණ දෙහශොභා ඇති බැවින් සුපුෂ්‍පිත කණිකාර තරුශිඛර සමුර්‍ධ්‍වාගත භ්‍රමරාවලී ලීලායෙන් ආත්‍මීය ඛඞ්‍ගධාරා සමුච්‍ඡින්න කෙශධාතු ආකා‍ශයෙහි විහිදැ ඝටීකාර මහාබ්‍රහ්‍මොපනීත විශිෂ්‍ටාෂ්‍ටපරිෂ්‍කාරයෙන් ප්‍රව්‍රජිත වැ ප්‍රව්‍රජ්‍යාසුඛස්‍මෘති රසාස්‍වාදයෙන් සප්‍තාහාතික්‍රාන්‍ත කොටැ රාජගෘහ නගරවරයෙහි භික්‍ෂාටනයෙන් සන්‍තර්පිත වැ ෂට්-සංවත්‍සර මාත්‍රයක් ප්‍රධාන භූමියොග කොටැ - කෂ්‍ටව්‍රත සමාදානයෙන් මොක්‍ෂයාගේ අලභ්‍යභාවය ලොකයාහට ප්‍රකාශ කොට සුජාතොපනීත ක්‍ෂීරපායාස ප්‍රතිග්‍රහණයෙන් රූපකායානුග්‍රහය කොටැ ස්‍වස්‍තිද්‍විජොපනීත කුශමුෂ්‍ටිග්‍රහණයෙන් මාරාතිසංග්‍රාම භූමිස්‍ථානීය බොධි මණ්‍ඩපයට සම්‍ප්‍රාප්‍ත වැ - පෘථිවි සමුද්‍භෙදොද්‍ගත කුසුම පර්‍ය්‍යංකවරචාර සමාරූඪ වැ චතුරංග සමන්‍විත වීර්‍ය්‍යාධිෂ්‍ඨානයෙන් පර්‍ය්‍යංක බන්‍ධනය කොටැ - තත්‍කාල සමායාත සංග්‍රාමාතිභීෂණ මත්‍ත මාතඞ්‍ග තුරඞ්‍ගාඩම්‍බර හර්‍ෂහෙෂාරව බධිරීකෘතාශෙෂ ත්‍රිභුවන භවන පුටපාටනපටු පටහ පණව දුන්‍දුභිධ්‍වනි ප්‍රලයාසනි සම්‍පාත නිර්‍ඝොෂයෙන් ඝොෂ වූ දොර්‍දණ්‍ඩමණ්‍ඩලොෂිත නිශිත කොදණ්‍ඩ දණ්‍ඩ කාණ්‍ඩ කම්‍පන භින්‍දිවාල කරවාලාර්‍ධචන්‍ද්‍රචක්‍රාදි විවිධායුධ සහස්‍ර දුර්‍වාර සපරිවාර මාරපරාජය කොටැ - ප්‍රථම යාම සමධිගත පූර්‍වෙනිවාසානුස්‍මෘති ඥානාලොක බලයෙන් අතීත කාලවර්‍ත සර්‍ව දොෂාන්‍ධකාර නිකර නිරාකරණය කොටැ - මද්‍ධ්‍යමයාම සමධිගත දිව්‍යචක්‍ෂුරබිඥානාලොක බලයෙන් චවමානොපපද්‍යාමානාද්‍යනෙක සත්ත්‍ව සමීක්‍ෂණයෙන් නාගතාමිත කාලවර්‍ත්‍යඥානතමොජාලප්‍රදාලනය කොටැ - පශ්‍චිමයාම සමධිගතසවාසනාසර්‍වක්‍ලෙශසමුච්‍ඡෙද සමස්‍තාෂ්‍ටාංගාර්‍ය්‍යමාර්‍ගඥාන ලක්‍ෂණ ආස්‍රවක්‍ෂයකරාභිඥානාලොක බලයෙන් වර්‍තමාන ඝනතරාඥානතිමිර පටල පුටපාටනය කොට මෙසේ වූ ත්‍රිවිද්‍යාඥානාලොක බලයෙන් අධ්‍වත්‍රිතය සර්‍ව දොෂාන්‍ධකාර දූරීකරණයෙන් සංස්‍කාර විකාර ලක්‍ෂණ නිර්‍වාණ ප්‍රඥපති යන පඤ්‍චවිධඥෙයමණ්‍ඩලයෙහි ඓශ්‍වර්‍ය්‍යය කෙරෙමින් අනාවරණ ඥානාභිෂෙකයෙන් සර්‍වධර්‍මාධිරාජ්‍යපදයෙහි සුප්‍රතිෂ්‍ඨිත වැ - ස්‍ථානභවයොනිගතිවිඥානස්‍ථිති සත්ත්‍වාවාස භෙද භින්න සර්‍වසත්ත්‍වවර්‍ගාශ්‍රිත ක්‍ලෙශාරිවර්‍ගසමුච්‍ඡෙද චතුර චතුරාශීති සහස්‍ර ධර්‍මස්‍කන්‍ධ මහා නගරවරයට සම්‍ප්‍රාප්‍ත වැ චතු‍ර්‍වෛශාරද්‍ය දශබල චතුර්‍දශ බුද්‍ධඥානාෂ්‍ටාදශ බුද්‍ධ ධර්‍ම ද්‍වාත්‍රිංශද්‍වර මහාපුරුෂලක්‍ෂණයෙන් හා අශීත්‍යනුබ්‍යඤ්‍ජනව්‍යාමප්‍රභාකෙතුමාලාලඞ්‍කාරයෙන් විරාජමාන වැ - තථාගතවර ධර්‍මචක්‍රවර්ත්‍ති තමා නානා දෙශයෙහි නානා කාලයෙහි නානාවිධ විනෙය සත්ත්‍වාශයානුශය චරිතාධිමුක්‍ති වශයෙන් සද්‍ධර්‍මාමෘත වර්‍ෂා කෙරෙමින් සර්‍වසම්‍පන්න ශ්‍රාවස්‍ති මහා නගරවරොපනිඃශ්‍රය කොටැ - සර්‍වධර්‍මාධිරාජධානි ස්‍ථානීය ජේතවන මහා විහාරයෙහි වැඩ වෙසෙමින්, දෙසුවා වූ සුවාසූ දහසක් ධර්‍මස්‍කන්‍ධයට අන්‍තර්‍ගගත වූ විශාලා මහනුවර ජනපද රොගභය පලවා - කෙළලක්‍ෂයක් සක්වළෙහි ආඥා පැතිරැ දිලිසෙමින් සිටි රුවන් සූත්‍රයෙහි වදාළ තාක් ආඥා ගුණ තොජොබල මෛත්‍රී පුණ්‍ය ප්‍රභායෙන් සියල් ලෝවැස්සනට ද මට ද සේනුසේ විය යුතු.


සර්‍වාන්‍තරායවර මහබිනික්මන් සකස්කඩ නිමි


සිද්‍ධිරස්‍තු.

අනුග්‍රහය[සංස්කරණය]

පැරණි අකුරු කරවන පොත් පෙළ - 6
යතුරුලිවීම: හර්ෂණී දේවාදිත්‍ය මහත්මිය
අනුග්‍රහය: අනුරාධ රත්නවීර මහතා (ar-si.blogspot.com)

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

සංඥාපනය

පුරාතන කිසියම් ඇදුරකු විසින් රචිත බුද්‍ධගද්‍යය මහඟු බුද්‍ධස්‍තොත්‍රයෙකි. මෙය පද්‍යයක් බැවින් මෙයට වියයුතු නම බුද්‍ධ පද්‍යය යනුයි. එහෙත් කලෙක සිට ම “බුද්‍ධ ගද්‍යයැයි” වැහැරවී ඇත. බුද්‍ධගද්‍ය, ධර්‍ම ගද්‍ය, සඞ්‍ඝ ගද්‍ය යන නම් තුනින් පැරැණියන් රැසැයූ තොත් තුනෙක් ම ඇත. මෙය අත්තරගම රාජගුරු බණ්‍ඩාර පඬිතුමන්ගේ කෘතියක් වශයෙන් සමහරු සලකති.

බළන්ගොඩ ආනන්‍දමෛත්‍රෙය ස්‍ථවිර [සංස්කරණය]බුද්‍ධ ගද්‍යය

නමො බුද්‍ධාය නමස්‍සමන්‍තභද්‍රාය සර්‍වගොචරචක්‍ෂුෂෙ කරුණාමෘතකල්‍ලොල සන්‍ධවෙ සූර්‍ය්‍යබන්‍ධවෙ 2 ජය ජය ධර්‍ම රාජ ජනකෘත ශර්‍ම පූජ අසදෘශ බුද්‍ධ ලීල අතිපරිශුද්‍ධ ශීල 3 ස්‍ඵුටිත ගභස්‍ති ජාල බහුවිධවිශ්‍ව පාල ජගති නිරස්‍ත දෝෂ පශමිත ශස්‍ත වෙෂ 4 රුචිර විමුක්ති භූෂ මගධ විශිෂ්‍ට භාෂ දණ්‍ඩිත බහු මාර ඛණ්‍ඩිත භව භාර 5 මණ්‍ඩිත ශුභ ගාථ පණ්‍ඩිත ජන නාථ අඤ්‍චිත පද පාත සඤ්‍චිත හිත ජාත 6 සාරහරිවර ශයන තාමරස නිභනයන ලොකජන සුඛකරන ලොලසුර නතවරණ 7 කාල ජය චතුර තර ශීල ධර දිවස කර බාල ජන කුමති හර ආලවක දමන කර 8 සුර නර පූජනා යාර්‍ය්‍ය බුධජන බොධනා වීර්‍ය්‍ය පරහිත සාධනා කාර්‍ය්‍ය ත්‍රිභුවන ශාසනා චාර්‍ය්‍ය 9 යඥා දීශ ගුණ ප්‍රණතිඥ විඥා ධාර වරස්ඵුටවිඥ ආඥානාරි බල ප්‍රහරඥ ප්‍රඥා ධාන මහත් ෂඩභිඥ 10 ධිෂණාමය සාර සායක විපදාකුල හෙතු හායක අජරාමර භූති දායක සචරාචර ලොක නායක 11 දානවාරි පද්මා සනස්‍ථ ධීරපූත චිත්‍රා සනස්‍ථ වීතමොහ භද්‍රා සනස්‍ථ බෝධිමූල වජ්‍රා සනස්‍ථ 12 ප්‍රශ්‍රැත මෘදුවාචා චන්‍දන නිඃශ්‍රැත සුර පූජා වින්‍දන සුශ්‍රැත ජන මායා නන්‍දන විශ්‍රැත කුල මායා නන්‍දන 13 ඉෂ්‍ට විනිෂ්‍ඨ සමුජ්‍ඣිත කොප තුෂ්‍ට වරිෂ්‍ඨ විවර්ජිත තාප ශිෂ්‍ට විශිෂ්‍ට විනිර්ජිත පාප අෂ්‍ට චතුෂ්‍ටය ලක්‍ෂණ රූප 14 යොග්‍ය භාවගණනාහෘත සීම භාග්‍යදාය ජනමොදන රාම වාක්‍ය ලෙශ පරිශොෂිත කාම ශාක්‍ය රාජකුල සාගර සොම 15 ප්‍රෙරිත ශාසන නීති විශාල ධාරිත බෝධි මනොහර මූල වාරිත මාර වධූජන ලීල පූරිත පාරමිතා දශ ශීල 16 කාමප්‍රභා තාර රොවිර් දිනෙශ හෙමප්‍රභා ශොභමාන ප්‍රදෙශ ශ්‍යාමප්‍රභා පූරණානර්‍ඝ කෙශ ව්‍යාමප්‍රභා ලොක ලොක ප්‍රකාශ 17 චීර්‍ණාඛිලඥාන යොගාර්ධි චන්‍ද්‍ර පූර්‍ණාධරච්‍ඡෙදනෙරාර්‍ධ චන්‍ද්‍ර පර්‍ණාගමඛ්‍යාත ධීරාර්‍ධ චන්‍ද්‍ර ඌර්‍ණාරුචිච්‍ඡෙද බාලාර්‍ධ චන්‍ද්‍ර 18 කුම්‍භොදයා ධීශ විශ්‍වත්‍ය රාජ දම්‍භොලි ශාලීශ විස්‍තුත්‍ය රාජ අමෙභාධිනීකාශ සද්ධර්‍ම රාජ ශම්‍භොධිවාගීශ සත්කර්‍ම රාජ 19 නිකුඤ්‍චද් භවාදීනවාශෙෂ බුද්‍ධ සදඤ්‍චද් ගුණාවෙශ ශීලාදි ශුද්‍ධ විරිඤ්‍චද් ප්‍රභාභෙදශොභා ප්‍රසිද්‍ධ උදඤ්‍චද් මහාකෙතු මාලානුබද්‍ධ 20 අනුසමය ශුභසාර භූෂණ අතුලගුණධරවීත රොෂණ අතිමලින බවරාග රොෂණ අපරිමිත වර ශීල භූෂණ 21 ප්‍රසූත ප්‍රහිත ප්‍රසව ප්‍රවල ප්‍රථිත ප්‍රගුණ ප්‍රමද ප්‍රඵල ප්‍රණත ප්‍රචුර ප්‍රභව ප්‍රදල ප්‍රතත ප්‍රණය ප්‍රතිම ප්‍රබල 22 නිස්‍තාරි විඛ්‍යාත විශ්‍වජන ශරණ අස්‍නාරි සද්‍ධීර වෘන්‍ද ශිව කරණ ශස්‍තාරි සත්‍ත්‍යාග සිද්‍ධකර වරණ විස්‍තාරි ෂඩ්භෙද වර්‍ණ වර කිරණ 23 ව්‍යක්‍තිකර වින්‍යාස සාධුජන සඞ්‍ග භක්‍තිහර සම්‍මානනාදි මධු භෘඞ්‍ග භක්‍තිධර සංසාර භෙද රණ රඞ්‍ග මුක්‍තිපුර කල්‍යාණ මොද මුනි තුඞ්‍ග 24 සරසිජ නිඃශ්‍රැත විරචිත තන්‍ත්‍ර සිපදි තිරස්කෘත භව භය යන්‍ත්‍ර බුධජන ශික්‍ෂිත බහුවිධ තන්‍ත්‍ර ත්‍රිභුවන විශ්‍රැත නවගුණ මන්‍ත්‍ර 25 බහුලොල කථනීය රාවාධි රාව ගුණ ශීල කරණීය සෙවාධි සෙව අවිපාක රමණීය භාවාධි භාව ජගදෙක මහනීය දෙවාධි දෙව 26 තපන ශශි ශිඛි මහස්‍සත්‍යාවබොධන අනය කුල මය තපස්‍සත්‍යාවබොධන අපිරිමිත ගුණ වචස්‍සත්‍යාවසාධන සකල ජනහිත චතුස්‍සත්‍යාවබොධන 27 අගතිලක තලනර්‍ම චක්‍රප්‍රවර්ධන සුගතිකර බහුකර්‍ම චක්‍රප්‍රවර්ධන කුගතිමය භවකර්‍ම චක්‍රප්‍රමර්‍දන ජගතිකෘත වරධර්‍ම චක්‍රප්‍රවර්‍තන 28 සිද්‍ධාගම සද්‍භාවන විඥාපිත පාක බුද්‍ධාගම විඛ්‍යාපන විඥාපිත නාක ශුද්‍ධාගම විස්ඵාරණ විධ්‍මාපිත ශොක ඍද්‍ධාගම විස්‍තාරණ විස්‍මාපිත ලොක 29 මෘත්‍ස මෘන්‍මයාන්නපාත්‍ර ලබ්ධ දේවතාඤ්‍චන වත්‍සලත්‍ව ධාමගාත්‍ර ලුප්ත ශොභකාඤ්‍චන උත්‍ස බෘන්‍ද ගීත මඤ්‍ජු චිත්‍රජාතිවාඤ්‍ජන සත්‍සමන්‍තකූට ශෘඞ්‍ග දත්‍තපාදලාඤ්‍ඡන 30 ප්‍රථිත චරිත සඞ්‍ගගීති වීතකදන අමිත විමල ධර්‍මශීල නීතිසදන බහල ධවල පුඤ්‍ජහාරි චාරුරදන ශිශිර කිරණ මණ්‍ඩලාභිරාම වදන 31 ජාතදිවසීය මහ මොදිත පිතා මහ වීතමල ලොක හිත පූතකුසලා වහ බාහුබල ඝොර රණ මාරබල වීරහ රාහුනය නාවිෂය පාදසර සීරුහ 32 ප්‍රෙම පූගසීම භූරිසොම සාර වාචන හීම භාවහාම රාග නාම රූප සූදන වාම දෙවනාම නාථභාම පාද රොධන හෙම රාශිධාම චාරුනාම රූප ශොභන 33 වාද බද්‍ධ විස්‍ඵුරත් කුදෘෂ්‍ටි දෘෂ්‍ටි සඤ්‍චය භෙද චිත්‍ත සම්‍භව ප්‍රපඤ්‍ච පත්‍ති සඤ්‍චය පාදපද්‍ම සඤ්‍චරත් ප්‍රඵුල්‍ල පද්‍ම සඤ්‍චය වේද සිද්‍ධ ‍ශෙමුෂි ප්‍රභඞ්‍ග වෙද සඤ්‍චය 34 අඛිල ලොක පූජිත ප්‍රහිත සර්‍ව ශොචන සකල තාප වෙදන ප්‍රභව සඞ්‍ග මොචන මධුර සාර ශීතල ප්‍රභව භව්‍ය වාචන නිරවශෙෂ ගොචර ප්‍රතත බුද්‍ධි ලොචන 35 කිරණනිවහ ප්‍රමණ්‍ඩිත විතත පුෂ්‍කර කලුෂහරණ ස්ඵුරන්නව ලලිත පුෂ්‍කර ගමන සමය ස්‍වයන්නව දලිත පුෂ්‍කර සකල භුවන ප්‍රියඞ්‍කර වරණ පුෂ්‍කර 36 නිත්‍ය පෙශල නිත්‍ය දක්‍ෂිණ නිත්‍ය භාව තථාගත නිත්‍ය භාසුර නිත්‍ය දෙශිත නිත්‍ය භාව තථාගත නිත්‍ය විස්‍මය නිත්‍ය වත්‍සල නිත්‍ය මොද තථාගත නිත්‍ය මඞ්‍ගල නිත්‍ය සුන්‍දර නිත්‍ය පූජ්‍ය තථාගත 37 ත්‍රිවිධ ශුභ චලනචර ජලජනිභ යුගල විනය මය විවිධමනු ශමිතදුරි තගල මුථිත බහු විෂය භර හරිත භව නිගල ප්‍රණත සුර මුකුට මණි ඝටිත පද යුගල 38 හෙලා විරචිත දෝලාසිතජන මූලාගමවිධි දීපනාවාට හාලා හල නිභ ශාලාභවසුඛ ලීලාවිදලන ශාසනඣාට බාලා නය මති ජාලාදරහර ශීලා යුධ ධර වාරිදකූට කෝ‍ලා හල කර නාලාගිරිගජ කාලාකෘතිමද වෙගවිඝාට 39 වන මුදිත විස්‍පෂ්‍ට මධුරතර නාද ජන හෘදය මද්‍ධ්‍යස්‍ථ කමල මෘදු පාද විනය බල විච්‍ඡින්න දුරිත කුල භෙද අනවරත සද්‍ධර්‍ම විතරණ විනොද 40 අරුණ පදතල සකල විෂයක විමල දශවිධ මතිබල කරුණ ජල නිධි ලහරි පරිකර සතත කුශලිත මහිතල විශද දිනමණි කිරණ විකශිත කමල මෘදුතල කරතල දශදිගු පගත සුරභිකුලවර වදන විකශිත පරිමල 41 අනඝමති මනොඥං ධර්‍මරාජස්‍ය ගද්‍යං ලිඛති පඨති යොවා සාදරං යඃ ශ්‍රැණොති ත්‍රිභුවන භවනාන්‍තං ප්‍රාප්‍ය භොගානශෙෂා තනුභවති ස නිත්‍යං ශාන්‍ත නිර්‍වාණ සෞඛ්‍යම් බුද්‍ධගද්‍යය නිමි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සකස්කඩ&oldid=14069" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි