සඳ කිඳුරු දා කව-පෙළ

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සඳ කිඳුරැ දා කව


1 ගොසැති ලෝ ඇඳුරු තීරසර ගුණෙන් ඇඳුරු රාගදොස් ඇඳුරු වඳිම් මුනිඳුන් තිලෝ ඇඳුරු

2 විනෙදන ක තරවූ බව සයුරෙන් එ තරවූ නැණරුවල3 තරවූ

    වඳිම් සදහම් නැව ප          	     තරවූ4	

3 කුසල් බිජු න න් ස ත වපුරන සන්තොසි න් ඉ ත5 මෙත් සිහිලඹි න්6 යු ත වඳිම් සඟ ගරු7 සාර පි න්කෙත

4 ස ත ත තිසුල ත් න ත් කොතත විදුරවි ර ත් ග ත්

    ව ත ත සොමි ප 	ත් ම ත් 

ස ත ත සත රැකැමෙ සුර සෙ ත්දෙත්

5 ඇසුවන් සිත පැහැ ද සගමොක් සැප ලැබන ලෙ ද හෙළු බසිනි 8 මන න ඳ කිමුම් සඳකිඳුරුදා පද බැ ඳ

1 ගොසති 2 දැනසසරවු 3 නැනරුවළ 4 ලතරවු 5 සිත 6 සිහිලබින්, සිහිලබිම් 7 සඟසරු, මහසඟ 8 හලුබසිනි


107 – H2 සඳ කිඳුරුදා කව 6 මබසෙහි කිවිවර ණ වරදක් ඇතත් කොපම ණ1 සැදැහැයෙන් බුදු ගු ණ පමණ ගෙනැ සතුටු වව් අපම ණ

7 සුගතිඳු ගුණ පත ර වනමී2 මා සිතන3 වැ ර පුළුන් රැළෙකින් 4 මෙ ර පැහැරැ සොලවන 5 වැන්නැ තිර ස ර

8 ඳුර විදුර, සන්ති ක යන තුන් නිදන බේදෙ ක6 ඉන් දක්වනු ම‍ඳෙ ක7 අසව් සවනත නො ලා වෙනතෙ ක8

9 ද න න් රැඳි සි ල් ව ත් නි ව න් පුර දොර ස ල් ව ත් 9 දු ට න් මන කු ල් ව ත් 10 න මින් නුවරෙක් වී 11 කිඹුල්වත්

10 මෙර මතිනි දිය බ ඳ කිරි සයුර අලළන12 ස ඳ13 නැහි14 දිය කඳ පබ ඳ වැන්නැ පිළිමිණි පවුර මනන ඳ

11 දුටුවන් වන පි රි ය නිමල15 සිහිලඹ16 ස පි රි ය එ නුවරැ ම හ පි රි ය ‍ කෙරේ සොර සතුරන්ට17 අ පි රි ය

12 විසිතුරු තුඟු වි ස ල් දුටු නෙතට පුරැ18 වඟ ස ල් සුරිඳු පුරැ වඟ ස ල් වැන්නැ තවසර වසන පන් ස ල්

1 කොපමණ, 2 වනමියි, 3 සිතුනු, 4 රලකින්, රැළකින් 5 සොල්වන 6 බෙහෙවක, බෙහෙදෙක, 7 මඳක, බි‍ඳෙක, මදෙක, 8 වෙනතක 9 සොල්වත්, සිල්වත්, 10 කුල්මත්, 11 විය 12 අලලන, 13 ලද 14 නැගි 15 නිමල්, 16 සිසිලඹ, 17 සතුරන්ඩ, 18 වන, 19 පන්සැල්.

සඳ කිඳුරුදා කව 3

13 සරද1 ගන2 කු ළු ව න් තුඟු පහපෙළ 3 ලකු ළු ව න් දුටන් පා වෙ ළු ව න් පලා යන්නට වේ ද පු ළු ව න්

14 අනැඟි4 නන් පට පි ළි සැදි සොඳ ‍රන් රුවන් කි ළි 5 එ පුරැ දිලි ‍සල්පි ළි කෙසේ මෙ තෙකැයි6 යෙද්ද නො හැකි ළි

15 පෙරැ කළ මහ පිනැ ති එ හෙයින්7 මැ මහ දනප ති දුසිරි8 සිතැ නො පැවැ ති9 එ පුර මහසල් කුලන්ගෙන් යු ති

16 සුරපුරැ සුරන් ලෙ ස එ පුරැ වැජැඹෙන දන රැ ස දැකැ තුනු සිරි විල ස කෙසේ යා හැකි වේ ද නො ව ල ස

17 එහි පහ10 තුඟු යට ග බඳ ලෙළ11 දද පවන් ම ඟ උරගුන්13 ගෙනැ14 වල ග නො යා හි ගැවැසෙන ගුරුළු ර ඟ

18* බැඳි නන් දද යට ග පතළ16 අවුවෙහි පුරම ඟ17 පිළිබිඹුන්18 දිසි ර ඟ කෙළන19 මින් කැල20 වැනි පබළු ග ඟ

1 සැරද, 2 ගණ, 3 පහනෙමුළ, 4 අනගි, 5 තිලී 6 මෙතකැයි. 7 එසෙයින්, 8 දුසිරි, 9 දුසිරිත සිත නැවති, 10 මග, 11 ලෙල, 12 රුවන් මග, පවන් මග. 13 උරඟුන්, 14 ගත්, 15 ගැසෙන ගුරුළුන් රඟ, 16 පතල, 17 පුර මග, 18 පිළිබිඹුව, 19 කෙළින, 20 මින්රළ

 • ඇතැම් පිටපත්හි 17, 18 කවි දෙක වෙනුවට මේ කට පෙනේ.

එහි පහ තුඟු යට ග පතළ අවුවෙහි පුර ම ඟ පිළිබිඹුව දිසි ර ග නො යා හි ගැවසෙන ගුරුළුර ඟ 4 සඳ කිඳුරුදා කව

19 නළඟන විදුලි ව ත්1 ඉඳුනිල් මිණි කෙවෙනි2 යු ත්3 පහගනකුළු4 දිලෙ ත් එ දුටු ගෙමියුරු සතුටු නද දෙ ත්

20 පිළිමිණි බිතැ6 දිමු ත් නළු පිළිබිඹු කෙවැනි6 ය ත් 7 සුරලොවිනි මෙහි වු ත් ඔවුන්8 සහ නටන නළු මුළු යු ත්

21 දිසි දෙවඟන න් නේ උන්9 නෙසෙක්10 නො ව න්‍ නේ ඇසි පිය හෙළ න් නේ11 මිසක් නො දැනෙයි12 වෙනස උ න් නේ

22 එ පුරෙහි වෙසෙයි නා අ ග‍ නෝ ලාලි13 කෙළ නා14 ඇසිපිය නො හෙළ නා15 ස‍ඳෙහි සුරඟන වූ යැ සොඳි නා

23 දොරැ දොරැ සිටි කද ලි තුරු සෙවණවලැ16 මන ක ලි කුමරු කෙළැ කෙළැ වැ ලි බොළඳ17 තෙපලින්15 ගනිති සිතිවි ලි19

24 සඳ පහනට20 ඹබි න21 හෙළ22 සඳුන් හෙළ22 දුහුලි න හෙළ22 මල් මුතු හරි න 23 සලළු24 සැදෙමින් සරති මන මෙ න ________________________________________________________________1 අත්, 2 සෙවෙනි, 3 යත්, 4 මහ ගණ කුළු, 5 බිත, 6 කෙවෙනි, 7 යත්, 8 මොවුන් 9 මුන්, 10 වෙනසක්, 11 හෙලන්නේ 12 නොදැනෙයි, 13 පාළි 14 කෙළිනා, 15 හෙලනා, 16 සෙවනවල, 17 බොලඳ, 18 තෙපුලෙන්, 19 සිතුවිලි, 20 සඳපානට, 21 බියෙන 22 හෙල, 23 මුතුහරෙන 24 සලෙළූ.


5 සඳ කිඳුරුදා කව

25 රන් තොරණ තැ න තැ න කලදෝ තොරණ ග න ග න 1 මිණි තොරණ වෙ න වෙ න එ පුර වැජැඹෙයි2 කිරණ දි න මි න3

26 දෙ ර ණ බට විල සි න් ත රු ණ ගන4 කුළු අඟ සි න් ස ර ණ ගන නො ල සි න්

   ව ර ණ	ගණ5 සිටිති6 සිත ‍        සතොසි න්	

27 සයුරැ තුඟු තර ‍ඟේ විලස දිසි හය සෙන ‍ඟේ වැදැ වැදැ උනු නැ ‍ඟේ එ පුරැ නිති සරන මහසෙන ඟේ

28 බඳ සෙමෙර7 වල ගේ8 සැදි නො මඳ රිය සෙන ගේ එ පුරැ සත යිත ගේ කෙළිති කෙළි මඬුළු9 බැඳැ සැම ගේ10

29 සැදිපුල් කමලුපු ල්11 තිසර බිඟු නද මනක ල් සපිරි දිය හැම ක ල් 12 එ පුරැ ඇත පිරිසුදු13 ගෙදිගු වි ල්

30 සපු නා ප නා යා තල්පොල් දෙල් ම නා යා දැකැ සිතු14 පි නායා උයන් වතු කවරෙක් ව නායා

31 කර න පින් නර සක් නර ඹා යොමා දිව සක් කර නුව පින් රැ සක් පු ර ය සහ බට වැන්නැ සුර සක්

1 ගනරන, 2වැජඹේ, පැතිරෙයි, 3 දිනමිණ, දින දින, 4 ගණ, 5 ගන, 6 සිටියේය, 7 සෙමර, 8 පලගේ, 9 මඩුල්. 10 සමගේ, 11 කමළුපුල්, 12 මනකල්, 13 පිරිසිදු, 14 සිත් 6 සඳ කිඳුරුදා කව

32 දනන් රැඳි නොම ඳා සැපතින් සපිරි හැම දා1 එ පුරෙහි මන න ඳා වී යැ සුදොවුන්2 නමින්3 නිරි ඳා

33 ද ස ප ව්4 ව රා ලි ය ද ස ර ජ ද ම් පු රා ලි ය සිය කුල ස රා ලි ය සතර සඟරාවත් ද රා ලි ය

34 සිත5 පින් ක රා ලි ය දුමන මුල් උදු රා ලි ය විරු සිරි ද රා ලි ය විරුදුරද6 නොයෙක අසු රා ලි ය

35 කලා සව් උදු ලි ය බෝසත් සිරිත්7 ඉසි ලි ය සොමි ගුණෙනි විපු ලි ය එ රද8 පුන් සඳුගෙ සිරි කිය ලි ය

36 පෙරගොත් මුඳුන්9 ප ත් යදියන්10 කරන සුව ප ත් නද11 කරන සිය ප ත් එ රද නව දිව යුරු සිරින් ප ත්

37 දියතැ සිටිනා නි ති සිවුවෙනෙනි 12 බාබැළුම් ඇ ති පව් දුරු කොටැ පැවැ ති එ රදසඳ 13 මහමෙර සිරින් යු ති14

1 නොමඳා, 2 සුදසුන්, 3 නමැති, 4 පවු, 5 සත, 6 විරිදුරද, 7 සිරින්, 8 එරදු, 9 මුදුන්, මුදුන, 10 යදියන, 11 පොබ, 12 වෙණෙනි, 13 ඉන්, 14 ගති.


7 සඳ කිඳුරුදා කව

38 සුරඟන ත මා යා2 කියවන2 යුතු අ මා යා3 රුචින් අස මා යා බිසෝසඳ පවර මහ මා යා

39 බලවිකුමෙන් නො ම ඳ සරි කරත යුතු දිය බ ඳ සිරිසඳ රැඳි4 නිබ ඳ පවර සුදොවුන්5 එ නරනිඳු ස ඳ

40 අගමෙහෙසිනිය6 කැ ර උමා ඉසුරෙව්7 හැම ව ර සෙනෙහස දිවුණු9 කැ ර වසන සඳැ විඳැ ඉසුරු නොවිත ර

41 දස පෙරුමන් නිබ ඳ පිරූ බෝසත් මනන ඳ සුදොවුන්10 නිරිඳු ස ඳ නිසා එ බිසොව11 කුසෙහි12 පිළිසි ඳ

42 රත් පියුම් කෙමියෙ ක ගනරන්රුවක්13 විලසෙ ක මවුගැබතුළැ නිසැ ක 14 පලක් බැඳැ ඉඳිමින් නො වි දු ක15

43 ඇමුණු16 පිළිමිණෙ ක+ කසුන්හුයක් විලසෙ ක පෙනෙමින් මවුන් ස ක 17 පිරුණු දසමස් වුයෙන්18 දවසෙ ක 19

1 නමායා, 2 කියවූ, 3 නමායා, 4 සැදි, 5 සුදවුන්, 6 මෙහෙසිනි, 7 ඉසුරෙවු, 8 මනහර, 9 දිවුනු, 10 සුදවුන්, 11 බිසව, 12 කුසේ, 13 රුවන්, 14 නිසක, 15 අක. 16 ඇමුනු, 17 මවු සක, මවුන් ඇක. 18 වුවෙන්, උවෙන්, 19 දවසක, ( +මේ කව ඇතැම් පිටපතහි නැත)


8 සඳ කිඳුරුදා කව

44 බිසෝසඳ මොනව ට එ පවත් කියා නිරිඳු ට දෙවුදැහැ1 නම් පුර ට නික්මැ පිරිවර සමඟ එ මැ වි ට

45 ගොස් දෙනුවරට මැ ඳ * ලුම්බිනි උයනට වැ ද සල්තුරක් යටැ සො ඳ නැමුණු සල් අත්ත ගෙනැ සිටි ස ඳ

46 කමජවා බලයෙ න මහත් මැණිකක් විලසි න 2 දම් දෙසමින් යෙහෙ න අස්නෙකින් බසිනා3 කෙනකු4 මෙ න

47 බිහිවත එ බෝස තු x බඹු5 රන් දැලින් පිළිග තු සිවුසුරිදෝ දිමු තු අඳුන් දිවිසම් පෙළින් පිළිග තු

48 සතොසින් නරතික ර දුහුල් සුඹුළෙන්7 මනහ ර පිළිගතු8 කුමර ව ර ඔවුනතින් බැසැ බිමට එ මැ ව ර 9

1 දෙවදහ, 2 එබිසෝ, ලඳුන් කුසයෙන 3 බස්නා, 4 කෙනෙක්, 5 බඹ, 6 සතුටින් ඇමතිවර, බැති පෙම් දිවුනුකැර, 7 සුඹුලෙව්, 8 පිළිගත, 9 එකවර,

* මේ කව ඇතැම් පිටපත්හි මෙසේ එයි :-

“ගොස් මැද දෙනුවර ට එම්බිනී නම් උයන ට

 වැද සල් රුකක්ය         ට     සිටින තල් අත්ත ගෙන තර කො ට”

x මේ කව ඇතැම් පිටපත්හි තකාරාන්තව එයි. 9 සඳ කිඳුරුදා කව

49 මහබඹු1 දරත ස ත් සුර අසුර නර නා ස ත් 2 කරත3 පුද බෝ ස ත් උතුරුදිග වැඩැ පියවරක් ස ත්

50 අබිරුනද දුන් ස ඳ දෙනුවරැ ‍දනෝ මනන ඳ 4 කපිල5 පුරට මැ සො ඳ වඩා ගෙනැ6 කුමරුන් ගියෝ සෙ ද 7

51 එ කුමරු සිරිවිපු ල ඉසි හට කාළදේව ල 8 වඳිනට එලෙවු9 ක ල ජටාවේ පිහිටියේ10 පදත ල

52 දිනෙකැ වප් මඟුල ට 11 කුමරුන් වඩා ගිය වි ට ඉඳැ12 දඹතුරෙයි13 ය ට කෙළේ පෙළහර සත14 සතුටු කො ට

53 පෙරඬමසැ නිසයු ර අයුරෙන් වැඩී සැම15 ට ර බෝසත් සසිරි බ ර සොළොස් ඇවිරිද්දට16 පැමිණි ව ර

54 හිම ගිම 17 වසන්18 ය න තුන් ඉරිතුවට19 වෙන වෙ න තුන් පායක් යෙහෙ න ලෙසට කරවා එ නරනිඳු දි න

1 මහ බඹ, 2‍ බෝසත්, 3 කරණ, 4 එම සඳ, 5 කපිළ, 6 ගණ 7 සඳ, 8 කාලදේවල, 9 එලවූ, 10 පිහිටිය, 11 මඟුලට, 12 හිඳ, 13 දඹ තුරෙහි, දඹ රුකෙහි, 14 සිතු, 15 හැම, 16 අවුරුද්දට, 17 හිම් ගිම්, 18 වසත්, 19 ඉරුතුවට.


10 සඳ කිඳුරුදා කව

55 නමින්1 සිදුහ ත් වූ එ කුමරුට සිරිම ත් වූ සමකුලෙනි යු ත් වූ බිසෝ කෙ‍නකුන්2 ගෙනෙන සි ත් වූ

56 උවන සිසි බි ම් බා පිය කරන රන බි ම් බා3 ලවන පල බි ම් බා සදිසි සිරිබර බිසොව4 බි ම් බා

57 සිදු වනු යැ නිය ති න් 5 පෙරවාසනා පණ ති න් යෙදු සුබ මොහො ‍ති න් සරණ පාවා දුන්නු සිරි ති න්

58 මෙ මිනිස්ලොවැ අස ම යසස්6 දැරුවෙන්7 මන ර ම බිම්බා බිසොවට ම 8 යසෝදර යැ යි 9 ලු 10 දෙවෙනි න ම

59 ඌරුවෙස් ග ත් තෙ න් දියබඳට නො කැමැ ත් තෙ න් 11 සිරිසඳ එකැ ත් තෙ න් වසන වැනි මොහු කෙරෙ කැමැත්තෙන්

60 සම්සළු මිනි ස් පා ඇඳැගෙනැ 12 වියරු වෙ ස් පා හැරැ ඉන් කෙලෙ ස් පා උමා සෙවුනෙව්13 මහපුරි ස් පා

1 නිවත්, නිවන්, 2 කෙනෙකුන්, 3 තම්බා, 4 බිසව, 5 සිදුවන යන සිතින්, 6 යසස, 7 යසකින් දැරූ, 8 බිසව් එම, බිසව එම, 9 යසොදරා නම්, 10 වූ, 11 කමැත්තෙන්, 12 ගන, 13 උමා සෙවනෙව, උමා ඉසුරෙව්.


11 සඳ කිඳුරුදා කව

61 සුළුදුනු1 දැරූ දා සිගල්වෙස් ගත් වර දා සිහි කෙරෙමින් එ දා සුරිඳු හැරැ ආ සුරඟනක්2 දා

62 ඉසුරුගෙ දළ නෙ ති න් දැවුයෙන්3 අනඟ නිය ති න් රති ඔහු කෙරෙ කැ ති න් වසන වැනි මොහු කෙරේ සත ති න්4

63 සවත් සඟ සිවු ව ත්5 කිවත් නො ගෙවෙන සිරි ව ත්6 රුවත් ගුණ බල ව ත් තවත් වනතත්7 අනත මැ යැ8 ව ත්

64 එ බිසොව9 සහ නිතො ර10 සිදුහත් කුමර11 මනහ ර සිතුපෙම්12 දිවුණු 13 කැ ර මහත් සැපතින් විස14 දවසැ ර

65 තෙවරෙකැ බුදුකු රූ උයන්කෙළියට යතු රූ කරන සඳැ එ මු රූ මවා පෑ ජර රෝග මළ රූ

66 දැකැ කලකිරි සි ත නුවරට ගොසින්15 නො නැවැ ත සතර වැනි16 වර ය ත මවා පෑ මහණරුව දැකැ වෙ ත17

1 සිළු දුනු, 2 සුරඟනෙක්, 3 දැවුවෙන්. 4 කැමතින්, 5 සිව්වත්,සිව්අත්, 6 සිරිමත්, 7 වනතොත්, 8 අනතමයි, 9 බිසව, 10 නිතර, 11 කුමරු, 12 සිතපෙම්, 13 දියුණු, 14 යුතුව, යුහුව, 15 ගසින්, 16 සතරවෙනි, 17 නෙත.


12 සඳ කිඳුරුදා කව

67 කසවත් පා1 දැ රූ සන්සුන් වෙසට2 සොඳු රූ කැමැති3 වැ බුදුකු රූ උයන් කෙළියට කෙළේ යතු රූ

68 රාහුළ4 මවු එ ස ඳ පුත් රුවන වැදුවා සො ඳ එ පවත් කියා ර ද ගමන් කැරැව්5 දූතයකු6 සෙ ද

69 එ ගොසින් ඇසි ල් ලෙ ක උපනැයි7 රහල්පි ල් ලෙ ක කී සඳෑ ඇසි ල් ලෙ ක මේත් එක්8 සසර දැවැටි ල් ලෙ ක

70 කියමින් නික්මෙ මි න් 9 මඟුල්10 රතයට නැ‍ඟෙ මි න්11 සෙනඟ12 පිරිවර මි න්13 එ පුරැ මහවේ ගෙවා වඩි මි න්14

71 කිසාගෝතමි සි ත තුටු වැ රුව දැකැ ඔහු වෙ ත කී ගසකට නැවැ ත තුටු වැ මුතුහර දෙමින් බෝස ත

72 රජ ගෙට පිවිසැ15 ලා නළඟන16 රැඟුම් දැකැ ලා සිතැ සතුටක් නො ලා සතර පෙර නිමිති සිහි කැරැ ලා

1 පැහැ, 2 වෙසද, 3 කැමැති, 4 රාහුල, 5 කැරවි, කරවි, 6 දූතයෙකු 7 උපනීය, 8එක, 9 නික්මෙමින, 10 මඟුල්, 11 නැගෙමින, නැගෙමින්, 12 සෙනඟ, 13 පිරිවරමින්, 14 වඩිමින, 15 පිවිසි, පිවිස, 16 නළඟණ, නරඟන, නරගණ


` 13 සඳ කිඳුරුදා කව

73 ඉඳැ යහන ම ත් තේ රජසැපත නො කැමැ ත් තේ1 පලයනු කැමැ ත් තේ බලා කවරෙක් ද දෙරැ ඇ ත් තේ

74 එලිපතට ඉස ලා ඔත් සත්මැතිඳු දැකැ ලා පිය බසිනි ඔහො ලා2 අසකු සදමින් ගෙනෙව තෙප ලා

75 කුමරු දැකැ ඔ ත් තේ3 එමි යන සිත ඇ ත් තේ ගොසින් එලිප ත් තේ සිටැ මැ ඔහු දැකැ ලා නැවැ ත් තේ

76 සත් මැතිසඳ එ ස ඳ ගොසින්4 කන්තක හයර ද සදා ගෙනැවුත් සෙ ද නැ‍ඟෙන5 ලෙස දැන්වී යැපා වැ ඳ6

77 බෝසත්7 දිනිඳු ග ති අසුපිට8 නැඟී ඉඳැ ග ති සන් වාලදිය ග ති තුරඟ 10 පුරමඟැ වෙයින්12 දිවැ ග ති

78 දෙවියන් හළ දො රි න් නික්මැ සෙද13 ගොස් නුව රි න් තිස් යොදනක් 14 දු රි න්15 ගෙවා ගොස් එක16 රැයක් විත රි න්

1 කමැත්තෙ, 2 ඔසලා, ඔහුලා, 3 මත්තේ, 4 ගුසින්, 5 නැගෙන, 6 පද වැඳ, 7 බෝසතු, 8 අසුපිය, 9 නැගී, 10 තුරඟු, 11 පුර මැද, 12 යෙහෙන්, වෙයෙන්, 13 දිව, 14 යොදුනක්, 15 දොරින්, 16 එක්.


14 සඳ කිඳුරුදා කව

79 පුළුලැති1 ඉසුබු2 අ ට අනෝමා නම් නදිය ට පැමිණැ අසු සන් කො ට නැඟු 3පිම්මෙන්4 පැමිණැ5 එතෙර ට6

80 අසුපිටින්7 බැසැ ලා සන් මැතිඳු අමතා ලා පිය බසින් තෙප ලා8 අසු ද බරණ ද බාර කැරැ ලා

81 සුරතින් කඩුව ගෙ න වමතින් කෙස් වැටිය ගෙ න සිඳැ අහසැ දමමි න බඹහු දුන් තුන් සිවුරු දරමි න

82 සන් මැතිය9 තො ගො සි න් දෙමවුපිය හට මබ සි න් නිදුක් බව වෙසෙ සි න් කිය යි10 මෙහෙයා පුරට නොල සි න්

83 අනුපිය නම් ල ද අඹ වෙනෙහි සතියක් හි ඳ11 තිස් යොදනක්12 එ ස ඳ13 ගෙවා ගොස් මඟ14 රජගහා වැ ද

84 එ නුවරැ සිඟා ල ද ඇවිලිලි අහර එ මැ ස ඳ පාඬව සෙවණැ15 ඉ ඳ වළඳ කැරැ16 උරුවෙල් දනවු 17 වැ ද

______________________________________________________________ 1පුලුලැති, 2 ඉසිඹු, 3 නැගු, 4 පින් මෙන්, 5 පැනපි, 6 එතරට, 7 පිටිනි, 8 කොටලා, 9 මැතිඳ, 10 කියව, 11 ඉඳ, 12 යොදුනක්, 13 නොමඳ, 14 වහ, 15, පාණ්ඩව සෙවනිඳ, 16 වළඳවා, 17 දනව.


15 සඳ කිඳුරුදා කව 85 විරිය කොටැ උ ද ක් දුක් විඳැ සාවුරුද් ද ක් බුදු වන්නට ලෙ ද ක්1 නො දැකැ සැප දී ගතට නො ම ඳ ක්2

86 උරුවෙල් දනවු හි ම3 සේනානී නියම් ග ම සුජාතාවන් ත ම එලෙව්4 කිරිබත5 යදුම්6 ලෙසට ම

87 අජපල් නුඟයැ7 ග න සෙවණැ වැඩැ ඉඳැ පිළි ගෙ න නේරංජරා ය න ගංතෙරට වැඩැ එ බත් බුදිමි න

88 තළිය8 උඩුගං කො ට හරිමින් නිමිති දක්න ට අසල9 සල් වනය ට ගොසින් වැදැ දහවල් විසීම ට

89 සවන් වන එ දි නා දෙවියන් විසින් තොසි නා සැදු මහ වති නා යෙමින්10 එකසර කෙසර ලෙසි නා *

90 පෙරට එන තණ ගෙ න 11 සොත්තිය නමැත්තහු ගෙ න තණ අටමිටක් ගෙ න ගොසින් බෝමඬ12 අරා සිටැ ගෙ න

1 උදක්, 2 නොමදක්, එමඳක්, 3 දනවුවෙම, 4 එලවු, 5 කිරිබත් 6 යදුන්, 7 නුගය 8 තලිය 9 අසල්, 10 නික්ම යමින්, 11 පෙර මගට එන තැන, 12 බෝ මැඩ, බෝ මුල.

* මේ කව ඇතැම් පිටපත්හි මේ දෙ අයුරින් පෙනේ :- “සවස් නලවදිමින, මල්පෙති හෙත තැනින් තැන- සුසැදු මහවතින, යමින් එ කෙසර කෙසර විලසින” “සවස් වන එමදින, දෙවියන් විසින් සතොසි න, සුසැදු මහවතින, ගොසින් කේසර සිංහ විලසින” 16 සඳ කිඳුරුදා කව

91 පෙර බුදුවරන් හැ ම කෙලෙසුන් පසුන් කළ බි ම සලත තණ එ විටැ ම නැඟුණු විදුරස්නේ පිනින් ත ම

92 බෝතුරට පිට ලා සතර අඳිටන් බැදැ ලා1 නො වි කිසි සස ලා උන්හ2 ඔහු බුදුබවෙහි ලොබ ලා

93 එ දැකැ මරුදෙව්පි ත්3 බුදු වේ ද4 අද සිදුහ ත් බුදු බව සිදු වුවො ත්5 මගේ අදිපති කමෙක්6 නම් නැ ත් *

94 සිදුහත් මගෙ වි ස ය ඉක්මවන්නට අ වි ස ය මගෙ තෙපුල්7 ගි වි ස ය නික්මැ පල ය යි කියා ඇ වි ස ය

95 ගොස් මරසෙනඟ8 වෙ ත ‍දුක් වැ පවසන9වසව ත ගුගුළ හඬ නො නැවැ ත10 පොළොව දෙපළු11 වැ පැළෙන12 විතරැත13

96 හිමිසඳ දුක14 නො සි ත ඔහු පලවනු එකා ඇ ත කී සඳැ නො දොඩ මැ ත එ තෙමෙ15 නාරායණ බෙලෙන්16 යු ත

1 අදිටන් සතර දැකලා, 2 ඉඳිත, ඉඳිති, 3 දෙව් පුත්, 4 ‍වේය, 5 උවොත් 6 කමක්, 7 තෙපල, 8 සෙනග, 9 පවසත, 10 පවසත, 11 දෙපලු, දෙපොලු, 12 පැලෙන, 13 ගුගුල විතරැත අහස දෙරණත, 14 දුක්, 15 තෙම, 16 බලෙන්.

* මෙහි 3, 4 වන පාද “අදිටන් බව මහත්, නොදත් කල දැන් කියනු කිමයත්” යි ඇතැම් පිටපත්හි එයි. 4 වන පාදය “නොදත්කල කියනු කිම යාපත්” කියා ද පෙනේ.

17 සඳ කිඳුරුදා කව

97 පසු නො ලා1 අ ඩි යෙ නි විකුම් බල පෑ2 වැ ඩි යෙ නි ගොසින් සිතැ එ ඩි යෙ නි ගනිමු3 සිදුහත් කුමරු දා ඩි යෙ නි

98 කියමින් සතුටු කො ටැ අබිමන් සිතෙහි4 තර කො ටැ5 වෙසෙසින් දියුණු6 කො ටැ මෙසේ සියසෙනඟට7 නියොග8 කො ටැ

99 අනුයොදුනුස ඇ ති යෙළ සිය9 යොදුන් දිග ඇ ති ගිරිමෙවුලා නමැ ති ගිජිඳුපිටැ10 වසවතු නැඟී ග ති11


100 ඔහුට ඉදිරි වැ ය න දොළොස් යොත්තක් පැතිරෙ න සෙනඟ12 දෙපසෙහි ය න13 සෙනඟ12 එ පමණ වෙති14 යොදුනෙ න

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සඳ_කිඳුරු_දා_කව-පෙළ&oldid=4969" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි