සඳ කිඳුරු දා කව-පෙළ ii

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

101 පස්සෙහි යන සෙන ඟ12 සක්වළ පවුවට15 මැ ළ ඟ15 මත්තෙන් යන සෙන ඟ12 පිරුණු නවයොත්නෙකැ17 අහස් ම ඟ18

102 නන්වෙස් නනවී ගෙ නැ සෙන‍ඟෙක්19 ගොසින් දිවැ ගෙ නැ උනුන් මිග බැණැ ගෙ නැ ගනුව අනුව20 යි කියති සිටැ ගෙ නැ

1 නොවන, 2 පා 3 ගනිව්, ගනිවු 4 සිතෙහි, සිතේ, 5 දැඩි කොට, 6 දිවුණු, තියුණු, 7 සෙනඟට, මෙලෙස කියමින් සෙන්, 8 නියම, 9 යෙල, 10 හට, 11 ගිජිඳුහට සෙද පැන නැගී ගති. 12 සෙනග, 13 සෙනගෙක දෙපස යන, සෙනගෙක් පැතිර යන, 14 වෙයි, 15 පව්වට, 16 ලඟ 17 යොත්නක්, 18 මග, 19 සෙනගෙක්. 20 ගනුව ගනුව. 18 සඳ කිඳුරුදා කව 103 නෙත්රත්යවට තු ල් මුවැ මුවැ දිලෙන ගිනි දැ ල් අතැ අතැ1 අවි උදු ල් සිටිති සෙන‍ඟෙක් ලමින්2 රැකව ල්

104 සිහ දිවි වග වල ස් එලවා3 තැනින්4 දිවැ ගො ස් කියා5 කරදර බ ස් සිටිති සෙනහෙක්6 වෙමින් සිත රො ස්

105 ගනු, අනු, 7 බඳු, කො ටව තළ8 මර, බලා නො සි ටව අවිකැල ඇඟැ ප ටව කියා සෙන‍ඟෙක්6 සිටිති පෙර ටව

106 නයි පොළොඟුන්9 ග තේ වෙළවා10 උනුන් නන තේ11 දිවැ ගෙනැ ගොස් ම තේ සිටිති සෙන‍ඟෙක්6 දොඩා සම තේ

107 රතඟර12 අලෙවු13 කැ ර සුරත්වත් හැඳැ වළු බ ර යමුගුරු14 අත නො හැ ර සිටිති15 සෙන‍ඟෙක්6 අවුත් බියක ර

108 දිගු16 දළ සුරත්නෙ ත් සප්ආබරණයෙන් යු ත් කළුරළු17 පරළු ග ත් සිටිති සෙන‍ඟෙක්6 රකුස් වෙස් ග ත්

1 අතවත, 2 වෙමින්, 3 එල්වා, 4 අතින්, 5 කියන, 6 සෙනගෙක්, 7 අනු ගනු, 8 තල, 9 පොළගුන්, 10 වෙලවා, ලෙලවා, 11 නොවතේ, නෙගතේ, 12 රනඟර, රතිඟුල්, 13 අලෙව්, 14 යමගුරු, 15 සිටිත්, 16 දිගු, 17 කලුරලු.


19 සඳ කිඳුරුදා කව

109 මරසෙනඟ1 හමු ව ත සුරනෙ බිය1වැදැ සි ත පුදවත් දමා අ ත ගියෝ ඉස් ලුලු අතින් අ ත

110 දෙදෙනකු3 එක්4 වෙ ස ක් නො ගෙ නැ සිටි5 මහමර ස ක් වුවත්6 මුව දහ ස ක් උදක් බැරි පවසන්ට7 වෙසෙ ස ක් 8

111 අතමුත් යතුරු මු ත් අවියුත් අමුත් මුත මු ත්9 එ මහත් සෙන් දි මු ත් 10 වනත් මුත්11 කො ද අනතනා මු ත්

112 මර සෙනඟට12 හ මු ව කල නියඳු දිවැ ‍පළ මු ව හොත් කලැ වසා මු ව මරුගෙ බල බල කෙසේ වන මු ව

113 සිහ මුව උසබ මු ව ගජ මුව දිවි වලස් මු ව සිවු මුව13 මැවූ මු ව අනතනා මුත්14 කෙසේ වන මු ව

114 මරසෙන් දැකැල මු ව වෙවුලා15 ගියෙන් සිවු මු ව ගත් සේසත් දැ මු ව කෙසේ මරසෙනඟබල වන මු ව


1 සෙනග, 2 ගෙන, 3 දෙදෙනෙක්, 4 එක, 5 සිට, 6 උවත්, 7 පවසන්ඬ 8 එවෙසක්, 9 මුතමුත් අමුත් අවියුත්, 10 එදිමුත් සෙනමහත්, 11 වනාමුත් 12 සෙන් හට 13 සිත්මුව, 14 අනත නුවු මුව, 15 වෙව්ලා.


20 සඳ කිඳුරුදා කව

115 අතට ගත් ජය ස ක නො පිඹැ සිත බිය වැදැ ස ක1 දිවු කලැ විග ස ක මරුගෙ අණසක වනමු කෙලෙ ස ක

116 එ සඳැ මරදෙව් පි ත්2 සිදුහත් සරි කෙනෙක් නැ ත් වැදැ පිටිපසින් මු ත් ඉදිරියෙන්3 වැදැ4 ජය ගැනුම් නැ ත්

117 කියමින් මෙ පව ත් මවා දහසක් අවි අ ත් ගිරිමෙවුලා මහ ත්5 රැගෙනවුත්6 එක්7 පසෙකැ සිටැ ග ත්

118 මහබෝසත් එ ස ඳ සිටිනු5 ගොරමර සෙනඟ ද9 දෙවියන් ගිය බව ද අබිරු සිඟ10 විලසින් බලා හි ඳ11

119 මෙහි මවුපිය12 කෙ නෙ ක් වත් අන්13 කිසි නෑ කෙ නෙ ක් නැත පින් මිස අ නෙ ක් 14 ඇද්ද පිහිටෙක්15 පෙරැ කැරැපු නෙ ක් 16

120 දසපෙරුමන් නැමැ ති දසමහ යෝදයෝ ඇ ති දසබ්ම්බරට ඉ ති දසදෙනාගෙන් එක එකා17 ඇ ති

1 බිය වැද ගෙන සක, 2 මර දෙව් පුත් 3 ඉදිරියේ, 4 සිට, 5 මදැත්, 6 විත්. 7 එක, 8 සිටින, 9 සෙන්තද, 10 සී, 11 ඉඳ , 12 මව්පිය, 13 අනික්, 14 කෙනෙක්, අනික්, 15 පිහිටක්, 16 කී කෙනෙක්, 17 එකි එකා.

21 සඳ කිඳුරුදා කව

121 මෙ ලෙසින් බෝස තා උන් සඳැ පින්බල සි තා නැවැතත් වසව තා මින් මැ මොහු පලවමී නිය තා1

122 ගිරිතුරු2 හෙළා3 ය න4 මහත් සුළඟක්5 මවමි න6 බෝසත් සහ අස් න7 ඉගිළැ8 යන ලෙස 9 කෙළේ නොලසි න

123 එ සෙද10 බෝසතු වෙ ත පැමිණැ11 ගිම් දුරු කෙළෙග ත කියනු මැ12 කිම පුව ත සිවුරු13 කොනකුත් සෙලවුණේ නැ ත

124 නැවැතැ මරු දෙව් පි ත්14 වැස්සක් මවා බලව ත් වතුරෙන් වේගව ත් ගසා යන ලෙස කෙළේ බෝස ත්

125 ඉන් බිඳක් පමණ ත් මහබෝසතුන් ගතැ ව ත් නැත හොත් සිවුරැ ව ත් වැදැ තෙමි ගිය තැනෙක් නම් නැ ත්

126 සිතැ තියුණු15 රො ස් වී ය ගි රි කු ළු ප හණ වැ ස් වි ය දිලෙන ගිනි16 රැ ස් වි ය17 ඔහුට පිදු මල්වල විල ස් වි ය15


1 සිත සිතා, 2 ගිරි කුළු, 3 එලා, 4 ලන, 5 සුලඟක්, 6 එවමින, 7 සහාසන, 8 ඉගිල, 9 සේ, 10 එසඳ, 11 පැමිණ, 12 කියනුව, 13 සිව්ර, 14 පුත්. 15 දිවුනු, 16 ගිණි. 17 වැස්විය, 18 ඔහුට පුද කළ මල් විලස්විය.

22 සඳ කිඳුරුදා කව 127 අවිදහර වැ ස් වි ය දුමින් නුබ ගැබ වැ ස් වි ය ගොස් අටවැ රැ ස් වි ය ‍ඔහුට පුද කළ මල් සදි ස් වි ය2

128 සතළඟුරු2 වැ ස් වි ය ගිනිදැල් නොයෙක දි ස් වි ය පුදට මැ සුදු ස් වි ය දිලෙන බඳුවද මල්3 විල ස් වි ය

129 උණු අළු4 ද වැ ස් වි ය දිලෙන කඳුකුළු5 රැ ස් වි ය පුදට මැ නිදො ස් වි ය සඳුන් සුණු විලස සිහිල ස් වි ය6

130 සිතින් වැලි වැ ස් වි ය ‍හෙ ද7 මල් රොන් විල ස් වි ය මරුගෙ මන් සි ස් වි ය8 එ බඳු වැත් සිත නො පසු බැ ස් වි ය

131 කලල් වැසි වැ ස් වි ය ගිනිදැල් විලස්9 දි ස් වි ය දුටන් ඇස් වැ ස් වි ය 10 ඔහුට ලු පිරිබඬ11 විල ස් වි ය

132 මවත මහගනඳු රූ සිවු12 අගිනි යුතු කොටැ ම රු තද තෙදිනි දිවයු රු දුවන13 ගනඳුරු විලස් වි යැ දු රු

1 ඔහුට පුද මල් වට විලස් විය, 2 සගලගුරු, 3 පෙති, 4 අලු, 5 තදකුළු, 6 විලසටම දිස්විය, විලස සිසිලස්විය, 7 සෙද, 8 හිස්විය, 9 දිලිඩ, දිලිද, 10 වැස්විය, 11 පිරිබඩ, 12 සිව්, 13 දුරලු.


23 සඳ කිඳුරුදා කව 133 මෙසේ වැසි නව ය ක් වස්වා නො දැකැ පල ය ක් ලමි යි1 මතු නිල ය ක් තවත් වසවතු සිතා බල ය ක්

134 ගනගල් ටැඹෙකැ ව න කිළිල් කඬ2 මෙන් සිඳැ ය න සක් අවිය ගෙන’ති න ගැසි දෙකඬක් කරන’ දහසි න

135 එ ද ඔහුගෙ3 ම ත් තේ මල්වියනෙව4 ‍නැවැ ත් තේ මෙසේ මතු ම ත් තේ යත්න කෙළෙ පලවනු කැමැ ත් තේ

136 මහබෝසත් එ වි ට මේ අස්නැ හිමි වීම ට5 මාරය පවිටු4 ත ට ඇද්ද කළ පින් දෙස් කියව7 ම ට*

137 කී සඳැ සෙන් දෙස ට වසවතු සුරත දිගු කො ට කළ පින් සැබෑ කො ට කියමින් කුළුදෙස්8 විටින් වි ට+

138 සිදුහත්කුමර ත ට9 මේ විදුරස්න ලැබුම ට කළ පිනට දෙස් ම ට10 යුහු වැ කියව යි කී නියම කො ට

1 ලමි, 2 කිලිල්කඩ, 3 එසද ඔහු, 4 වියනෙවු. 5 වන්නට, 6 පවිට, 7 කියව දෙස්, 8 කියවි පින් කළ ලෙස, 9 කුමර හට, 10 කළ පින් කියව මට.

  • මෙහි අග පාද දෙක “කළ පින් සැබෑ කොට, කියවමින් කුළු දෙස් විටින් විට” යි මුද්රිෙත පොතේත් ඇතැම් පිටපත්හිත් පෙනේ.

+ මෙහි මුල දෙපාදයද ඇතැම් පොත්හි අඩුය. 24 සඳ කිඳුරුදා කව

139 මහබෝසත් එ වි ට දකුණත බිමට දිගු1 කො ට මිහිකත විනා ම ට කෙනෙක් නැත කී යැ දෙස් කීම ට

140 ඔහු කළ මහ පින ට සැකයක් නො වන2 විලස ට සියක් දහසක් වි ට ගුගුළ3 මිහිකත් එ සඳැ පිට පි ට

141 මරදෙව් පිත්4 එ වි ට එවූ බෝසතු නසන ට5 ගිරිමෙවුලා ඔහු ට6 දනින් හෙවැ සෙද වැඳැපි7 සහතු ට

142 මරු ද මරසෙනඟ ද8 වික්ම9 දැකැ සිතැ බිය වැ ද නො සිටැ මැ දිවු සෙ ද එ දුටු සුරසෙන් වෙමින් මනන ඳ

143 බෝසතුට ජ ය වි ය වසවතු පරා ජ ය වි ය මොක්පුරට ජ ය වි ය මෙ තෙමෙ10 තෙදියට එක ද ජ ය වි ය11

144 බෝසත් මෙර පබ ඳ මරසෙන් යුගතවා12 වැ ද නො සොල්වනු13 වි යැ අ ද ඉතින් සොල්වනු14 කවර කලෙකැ ද

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬1 දිගු, 2 වෙන, 3, ගුගුල, 4 මරුදෙව් පුත්.5 එබෝසත් වනසන්නට. 6 මොහුව, 7 හෙලවා වැදපි. හෙව වැදපීය, හෙට හෙද වැඳපි 8 මරුසෙනඟද, 9 විස්ම, 10 මෙතෙම, එතෙම 11 එකම රජවිය, එකම ජයවිය, එසඳ ජයවිය, 12 යුග පවන්, 13 සලවනු 14 සොලවනු.

25 සඳ කිඳුරුදා කව

145 පවසා සුර සෙන ඟ අවුදින් බෝසතුන් ළ ඟ1 පුදවත් ගෙනැ ‍සම ඟ සිටිති තුති කෙරෙමින්2 නොයෙක ර ඟ

146 සැඳැඟන3 සවන දු ලී තෝඩුයුවළෙව් මනක ලී රිවි අත්ගිරගැ දි ලී සපිරිසඳමඬල උදයගැ දි ලි

147 තුන් යමැ පිළිවෙළි න තුන් නුවණ ලැබැ වෙසෙසි න අරුණලු දිලුණ4 තැ න සියල් දත් නැණ පසක් කෙරෙමි න5


148 අඳබිහිරි හැ රැ වි ය සිඳුදිය මිහිරි කැ රැ වි ය පොළොව ද ගුගු රැ වි ය සියල් ලොව6 අසිරිමත් කැ රැ වි ය

149 බුදු වැ සතියක් මු නි අස්න නො හැරැ මැ වැඩැ උ නි ඉන් බැසැ සිටැ දෙවෙ නි සතියැ අනිමිස ඇසින් පුදමි නි7


150 තුන් වන සතියැ දි න බෝමැඬැ8 රැවන් සක්ම න සක්මන් කැරැ යෙහෙ න සතර වන සතියෙහි ද එ මැ තැ න

1 ඇවිත් මහබෝසතුළඟ, 2 කියමින්, 3 සඳැඟන, සඳගන, සදහන්, 4 අරුණලු දිලු, අරුණඑදළූ5 කරමින, 6 ලෝ, 7 පුඳ දුනි, පුද දිනි, 8 බෝමඬ.

26 සඳ කිඳුරුදා කව 151 රුවන්ගෙයි1 වැඩැ හි ඳ2 අබිදම් මෙනෙහි කොටැ න ඳ3 අජපල් නුඟය4 බ ඳ සෙවණ පස් වන සතියැ වැඩි ස ඳ5

152 මාරදු තුන් දෙ න කෙලෙස් සුන් බව6 නො මැදැ න පොලඹන්ට7 මුනිඳු න8 යත්න කොටැ නො හැකි වූ නොමඳි න9

153 වැඩැ මිදෙල් විල්තෙ ර සවන10 සතියෙහි මුනිව ර නාරජුගෙ විසගො ර දරණතුළැ11 ඉඳැ සිතු12 එකඟ කැ ර

154 ගොසින් කිරිපළු13 තු ර සෙවණැ වැඩැ හිඳැ මනහ ර14 සත් වන15 සතිය තු ර විමුත් සැප විඳිමින් මැ කල් හැ ර

155 මෙ ලෙස සත්සතිය ක් නො කොටැ තුනුපිළිදැගු ම ක් නො වළඳා අහර ක් මුනිඳු වැඩැ උන් සඳැ එ දැකැස ක්16


156 නාලිය දැහැටියේ න අනෝතත්විල ජලයෙ න සිතැ අදර බැතියෙ න ඇසිල්ලෙකැ ගෙනැ දැහිටිදිය දි න


1 ගෙහි, 2 ඉඳ, 3 දෙසා මන නඳ, දෙසුම් මනනද, 4 නුගය, 5 වැඩහිඳ 6 කෙලෙසුන් පසුන්, කෙලෙසුන් බවද, 7 පොළඹන්ට, 8 මුනිසන, 9 එම දින, 10 සවෙනි, 11 තුල 12 සිත, 13 කිරිපලු 14 මනහැර, 15 වෙනි, 16 සදෙහි දැක සක්. 27 සඳ කිඳුරුදා කව

157 ගැල් ගෙනැ යන එ ස ඳ තපුස් බල්ලුක1 දෙවෙළෙ ඳ2 දුන් මීපිඬු3 පැහැ ද නො පිළිගෙනැ වැඩැ ඉඳිත4 මුනි ස ඳ

158 සිතැඟි දැනැ6 මුනි ඳුන් දුන් සිවුවරම්6 සුරි ඳුන්7 නිල්මිණිපාන ඳුන් අකැප යැයි ඒ නො පිළිගෙනැ දුන්8

159 කැප නො වන ඒ පා වූයෙන්9 මුනිඳුට ඒ පා මුන්වන්10 සිලා පා දුන්නු සතරක් සතරවත් පා11

160 කුලණෙන්12 උන් කෙ රේ පිළිගෙනැ එ පා සත රේ එකක් කෙ‍ාටැ විත රේ ඉටු සඳැ පෙනෙන ලෙස තෙහි රේ

161 නො කළ13 හැකි පින් පු ඬු14 එ පයෙහි බහා මී පි ඬු සැදැහැයෙන් නූ අ ඩු වළඳවා වෙළෙඳු15 බැතිපෙම් වැ ඩු

162 එ ස‍ඳෙහි මුනිස ඳා දෙසා සදහම් පැහැ දා උතුමඟ පිරිමැ ඳා දිනි යැ16 ඔවුනට17 මිටක් කෙස් දා18

1 තවුස් බල්ලුක, තපස්වල්ලුක, 2 වෙලඳ, 3 මී පිඬු, 4 හිඳිත, 5 සිත හා 6 සිවුවරන්. 7 සිව් වරම් මුනිඳුන්. 8 අකපයයි ඒ නො ගෙන මුනිඳුන්ා, අකැපයයි නො පිළිගති එබොදුන්, 9 උවෙන්, 10 මුන්වැනි, 11 නැවත සතරක් දුන්නු මතුපා, නැවත...... මත පා, 12 කුළුණෙන්, කුළුනෙන්, 13 කොළ, 14 පිඬු, 15 වෙළඳු, වෙළඳ, 16 දෙමින්, 17 ඕහට, 18 කෙසදා. 28 සඳ කිඳුරුදා කව

163 අජපල් නුඟ1 මුල ට නැවැතැ වැඩි2 මුනි එ මැ ටි ට ගැඹුරුදම් කා හ ට3 දෙසම් දැයි සිත් වී යැ පසු බ ට4

164 එ බව දත් සිවුව ත නැසෙයි මතු ලොව5 පින්ව ත කියමින් දෙසුම් සි ත6 නො පසුබස්වන7 ලෙසට අයැදි ත

165 පිළගෙනැ බඹ වද න නුවණැතියවුන් බලමි න අළාරුද්දක8 ය න දෙදෙන පරවිටිලි9 වූ10 බව දැ න

166 පස්වගමහණු ම ට උපකාරි යැ පෙරැ සි ට දෙසමි දම් ඔවුන ට සිතා ඉසිපතනාරාම ය ට

167 ඇසළපුනු පෝ දා දරමින් සිවුරු පා දා11 අතරමගැ12 නො ර ඳා දසට යොත්නක්13 මැ වැඩැ එක දා14

168 එ වෙහෙරෙහි සුග තා වැඩැ හිඳැ15 සඟුන් අම තා දහම් සක් දෙස තා16 ඔවුහු17 වූ මඟපලට18 සැප තා

1 නුග, 2 වැඩ, 3 මෙගැඹුරු දම් කාට, 4 මුනිඳුට, 5 නැසේ මින් මතු, නැසෙයි ලොව මතු, 6 දෙතුන් වත, 7 බස්නා, 8 අලාරුද්දක, අළවුරුද්දක, 9 පෙරවිලිලි, 10 දෙදෙන මරුමුව සැපත්, 11 සිව්රු පහදා. 12 මග, 13 යොදුනක්, 14 වැඩම එකදා, 15 ඉඳ, 16 පවතා, 17 ඔවුහු වූ, බඹහු සිව්: බඹහු වූ, 18 මගපල. 29 සඳ කිඳුරුදා කව

169 විසේනිය ලත් දා පස්වග සඟුන් සමු දා1 කරවමිනි එ මැ දා අනතලක්2 සුත දෙසා3 පහ දා4

170 රහත් කරවමි නා නැවැතත් මුනිඳු විසි නා එ යස කුල සුත නා රහත් කරවා පැවිදි දෙම නා

171 ඔහුගේ සිවුවන සක් යහළුවන්5 නූ වෙන සක් සිවුමඟ පල6 ප සක් කරවමින් දිනි7 පැවිදි මුනි සක්

172 විසූ වස් මුනි ඳා8 සමඟ9 එ රහත් සමු දා පවුරුණු කොටැ එ දා පතළමහකුලුණු10 සිත11 නුමු ඳා12

173 රහතුන් එක්සැ ට ක් වූයෙන්13 තම හැරැ සැ ට ක් 14 පාසා රට ර ට ක් ගමන් කරවමිනි කැරැ15 පිහි ට ක්

174 පරවැඩෙහි පුරු දු දෙසුමෙන්16 සතන් පැහැ දු එකසරසි17 බ ඳු තනි වැ උරුවෙල් වඩිත මුනි ඳු


1 සාදා, 2 අනතලත්, අනවරුත්, 3 අනතසුත් දෙස්නෙන්, 4 පැහැදා, පහාදා, 5 යහලුවන්, 6 මගපල, 7 දී, 8 සපිරුනුවස් සදා, 9 සමග, 10 පතල මහ කුළුණු, 11 සත, 12 සිත් මුහුද, 13 වූවෙන්, 14 තමා පිහිටක්, 15 ඇර, 16 දෙසුවෙන්, 17 එකෙසර සී. 30 සඳ කිඳුරුදා කව

175 අතරමඟැ වනයෙ ක1 බඳවගකුමරුවන දැ ක පැවිදි කැරැ නො වැළැ ක2 පිහිටුවා මඟපලෙහි3 එකිනෙ ක

176 ඔවුන් මන න දි නා4 මෙහෙයා නෙදිගැ ළු දි නා උරුවෙල් වැඩි දි නා නොයෙක් පෙළහර පැපෑ5 සො දි නා

177 දහසක් ජ ටි ල ය න් සහ තුන්බෑ ජ ටි ල ය න් වසනා ක ටි ල ය න් පැවිදි දී කොටැ සෙද’කු ටි ල ය න්6

178 ගයාතිසැ ව ස් වා අ දි ත් පිරිසුත අ ස් වා රහත් පල රු ස් වා දෙමින් මුනිසඳ ඉන්7 නො ල ස් වා

179 බිම්සර නිරිඳු හ ට දුන් පෙරැ පිළිණ8 සිහි කො ට වැඩැ රජගහාව ට අසලැ9 වැල්මිවෙනෙහි උන් වි ට

180 උයන්ගොවු10 දැකැ ලා ගොස් නරනිඳුට තෙප ලා වැඩියේ11 දස බ ලා කිම් ද ඉඳිනේ13 නො වැඩැ ඔබ ලා14

1 අතරමග වනයක, 2 වලැක, 3 මගපලෙහි, 4 නඳනා, 5 පපා, 6 පැවැදි දී ඉදිකොට කුටිලයන්, පැවිදි ඉදිකොට සෙන් කුටිලයන්, 7 සේ, 8 පිලින, 9 අසල්, 10 වැල්මී වෙන වැඩුම්කොට 11 ගොට්. 12 වැඩියෝ, 13 කින්ද, 14 ඔසලා.

31 සඳ කිඳුරුදා කව

181 අසා එ නිරිඳු ව ර සමඟින්1 සෙනඟ පිරි ව ර ගොස් දැකැ මුනි ප ව ර නැමැඳැ සිරිපද2 පසෙකැ උන් ව ර

182 රැස් වැ උන් සමු දා3 මුනිඳුට4 කසුප් ගුරු දා ඔහුට මුනි ගුරු දා සිතූ සිත දැනැ සෙදින්5 මුනි ඳා

183 ගයෙකින්6 කසුප් හ ට දන්වත7 එ බව මොනව ට5 හෙ ද9 ගයෙකින් එ වි ට මුනිඳු ගුරු යැ යි දැන්වි සබය ට

184 එ බව දත් දන රැ ස කෙසේ දැමුවෙ ද මෙ තවු ස10 මුනිඳුන් මහිම මි ස ඇද්ද මහිමෙක් මෙ තුන් ලෝකු ස

185 කියත11 මුනි හ මු වේ ලෝවැඩෙහි සිත12 යො මු වේ දැන් මතුද දැ මු වේ පෙරත් මේ13 මා විසින්14 දැ මු වේ

186 එ මැ දක්වනු ස ඳා මහනාරද කසුප් දා දෙසමින් මුනි ස ඳා පහළ කෙළෙ15 සිවසසුන් එ ස ඳා16

1 සමගින්, 2 පිරිවර, 3 එසඳා, 4 කැසුප්, 5 සිතින්. 6 ගයකින්, 7 දක්වත, 8 මොනොවට, 9 සෙද, 10 මෙර උස, 11 කියත්, 12 සිත්, 13 මොහු, 14 විසින්, 15 ‍කළෙ, 16 එමදා.


32 සඳ කිඳුරුදා කව

187 පිරිවර සහ නොම ඳ බිම්සර නිරිඳු මනන ඳ ලැබැ මඟපල1 එ ස ඳ පවරමින් සඟ සමඟ2 මුනි ස ඳ

188 බැති සිත3 දිවුණු4 කො ට මුඳුනැඳිලි5 බැඳැ සහතු ට නැමැඳැ පැදැකුණු6 කො ට ගොසින් අවසර රැගෙනැ නුවර ට7

189 එ පුරැ විසු8 හැම දා අටළොස් කෙ‍ළක් සමු දා යන ලෙස පුද ස දා කියැවි මෙහෙවර නො හැරැ පන දා9

190 තුන් ගවු10 පමණ ම ඟ11 පුරා නික්මුණු එ සෙන ඟ නිසා මුනි සහ ස ඟ නො හැකි වී වඩනට’ රවා12 ම ඟ11

191 පඬුපල් සල13 එ ස ඳ උණු වූ හෙයින්14 සක් ර ද මෙණෙවු15 වෙසෙකින්16 සෙ ද අවුත් කොලහල නවතමින් ත ද17

192 තෙරුවන් ගුණ ව නා පහ කොටැ නරන් යෙහෙ නා වෙසින්18 ඒ සුර නා කෙළේ වඩිනා ලෙසට මුනි නා

1 මගපල, 2 සමග, 3 සිත්, 4 දිවුණු 5 මුදුනැඳිලි, මුදුනදිලි 6 පැදකුණු, 7 මුනිඳුට, 8 විසි, 9 නොමඳා 10 ගව්, 11 මග, 12 නොහැකි වඩනට අරවමින්, නො හැකි වඩිනට - 13 සළ 14 සෙයින්, 15 මෙනෙව, 16 වෙසකින්, 17 තෙද, 18 විසින්.

33 සඳ කිඳුරුදා කව

193 බිම්සර රජ එ වි ට බුදුපාමොක් සඟන හ ට වළඳවා නිසි කො ට නැමැඳැ1 මෙ ලෙසින් කියයි මුනිඳු ට

194 තෙරුවන් විනා ම ට දිනකුත් නො හැකි විසු ම ට නිති වැඳැ පිදී ම ට වේළුවන2 නම් නුදුරු3 යා ම ට

195 කරුණ කොටැ සුග ත මෙ උයන යෙහෙකැ4 පිළි ග ත කියමින් පැහැදැ සි ත උයන පිළිගැන්වි පැනෙව අ ත

196 පිළිගෙනැ කැප ලෙස ට මහපොළොව කම්පා කො ට උයනැ5 නිති විසුම ට වැඩියෙ මහ සඟන පිරිවර කො ට6

197 අගසවු7 යුග පව ර පිරූ පෙරුමන් ඇති පෙ ර සමඟ8 තම පිරිව ර9 පැවිදි ලැබැ අගපලට10 ‍පත් ව ර

198 එ උයනහසැ ලක ර11 සඟන තුරු12 පිරිවර කැ ර ලොවැ මොහඳුරු දුරැ ර දිලෙන වරැ මුනි පිරි තුසර ක ර

1 නැමද, 2 වේලුවන, 3 නුදුර, 4 මෙ අයන යෙහෙන්, උයන යෙහෙකැයි, 5 උයනේ, 6 වැඩිය මහ සඟ පිරිවරා තුට, 7 සව්, 8 සමග, 9 තරු පිරිවර, 10 මගපලට, 11 අසල්කර, අඹර තුර, 12 තරු,

107-C 34 සඳ කිඳුරුදා කව

199 සුදොවුන් නර ප ව ර දකිනා රිසින්1 මුනි ව ර මැතිඳකු සපිරි ව ර2 ගමන් කැරැවී පසිඳු3 එ නු ව ර

200 ගොස් එ මැතිඳු ප ව ර දම් දෙසන වරැ මුනි ව ර සිටැ පිරිස් කෙළ ව ර4 අසා ලැබි5 මඟ පල6 ද එ මැ ව ර

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සඳ_කිඳුරු_දා_කව-පෙළ_ii&oldid=4971" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි