සඳ කිඳුරු දා කව-පෙළ iii

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

201 නැවැතැ මුනි රජු ගෙ න පැවිදි ඉල්ලූ7 හැම දෙ න8 “එව මහණ මෙහි” 9 ය න තෙපලෙකින්10 ලැබු11පැවිදි වෙන වෙන

202 රහත් වූ තැන් සි ට මැඳහත් බැවින් හැම වි ට කෙනෙක් වත් මුනිඳු ට නො කිවු12 රජු කී අස්න සිහි කො ට

203 මෙ ලෙසින් නර ප ව ර13 දහසදහසැති පිරි ව ර නවදෙනකු14 මැති ව ර ගමනස් කරවූ සඳැ වරින් ව ර

204 ඉන් ආ කෙනකු15 ට ත් උන් ගෙන් ලත් බසක්16 ව ත් නැත්තෙන් රජ17 මහ ත් දුකින් ඉඳැ මේ ලෙසින් නැවැත ත්18

1 පිණිස, 2 මැතිඳු සහ පිරිවර, 3 පසිදු, 4 කෙලවර, 5 ලැබ, 6 මගපල, 7 ඉල්ලුව, 8 ඇමදෙන, 9 මහණෙනි, 10 තෙපුලකින්, තෙපලකින්, 11 ලැබ, 12 කි, 13 මෙලෙසින් රජු පවර, මෙලෙස රජ පිරිවර, 14 දෙනෙකු, 15 කෙනෙක්, 16 බසෙක්, 17 රජු 18 පවසත්.

35 සඳ කිඳුරුදා කව

205 වැලිකෙළියෙහි පට න මුනිඳුට ඉටු මිතුරු ව න කාළුදාසී ය න මැතිඳු හැරැ1 අනිකෙක් නැතැයි දැ න2

206 ගෙන්වා ඔහු ළඟ ට3 පිය බසිනි සිත4 තුටු කො ට දාසක්5 අඩු නො කො ට ලවා පිරිවර යවී6 එ මැ වි ට

207 ගොස් රජගහා ව ට මුනිඳු බණ දෙසනා7 වි ට පිරිස් කෙළවරැ සි ට අසා පිරිවර සමඟ8 සහ තු ට

208 රහත් පල ලැබැ ලා මහණ වැ වසත එහි ලා තිමකල් ඉක්මි9 ලා වසන් කල්10 පැමිණි බව දැකැ ලා

209 කිඹුල්වත් පුරය ට සුදොවුන්11 රජුගෙ යැදුම ට12 කුලුණු13 කැරැ වඩින ට කල් මෙයැ යි දැන්වී14 යැ මුනිඳු ට

210 දැඩි15 සීත ද16 නැති වී යේ වැඩි ගිමනුදු17 නො මැ වී යේ වැඩි සස් ඇති කල් වී යේ ව ඩී නට මනකල් වී යේ

1 ඇර, 2 වෙන, 3 තම වෙතට, 4 ඔහු, 5 දහසක්, 6 යවයි, 7 මුනිඳුන් බණ දෙසන, 8 සමග, 9 ඉක්ම, 10 වසත් කල, 11 සුදවුන්, 12 යදුමට, 13 කුළුණු, 14 දන්වා, 15 වැඩි, 16 දැඩිවූ සිතද, 17 දැඩිහිමනුදු.


36 සඳ කිඳුරුදා කව

211 කු ල නුවරට වැඩැ දස බ ල දු ල බ දහම්1 වදහළ2 ක ල කු ල කොත් නිරිඳුට මනක ල ස ල කව3 මතු වන වැඩ ප ල

212 අ ග ප ත් වන ලොවට ස දා සි ය කැ ත් කුලයට මෙ ස ඳා බ ල ව ත් පිහිටෙකි එ ස ඳා වැඩියොත් යෙහෙකී මුනි ඳා*

213 ස ව න ක් රැස් දුටු සව්4 ස ත ම න ස ක් තුටු කෙරෙති5 සත ත සගමොක් සිරි ලබනු6 නිය ත දි ව ස ක් ලා බලව7 සුග ත+

214 තු රු ලි ය කොළ8 සැලෙමින්9 වන දළු10 ලි ය සහළඟුරෙව්11 ග න උ දු ලි ය හැම තැන12 වෙසෙසි න ඉ පි ලි ය දුටුවන් නෙත් ම න

1 දුල සදහම්, 2 වදහල, 3 සළකව, 4 සවු, 5 කෙරෙයි. 6 ලබන 7 කරඹ, 8 කොල, 9 සැළෙමින්, 10 දලු, 11 සහලඟුරෙවු, 12 තැන්.

  • මේ කව පහත සඳහන් අයුරින් ද පිටපත්හි වෙනස් ව එයි.

“අගපත් වන බවට එසඳ, සියකැත් කුලයට මේ සඳ බලවත් පිහිටක් වන ලෙද, වැඩියොත් යෙහෙකැයි මුනිසඳ” “සියකැත් කුලයට මේ සඳ, මනසක් තුටු කරනා සඳ බලවත් පිහිටක් වන සඳ, වැඩියොත් යෙහෙකී මුනි සඳ”

+ මේ කවේ මුල දෙපාදය ඇතැම් පිටපත්හි මෙසේ එයි:- “අගපත් වන ලෙසට සමත, සියකැත් ‍කුලයට මේ සත”

ඇතැම් පිටපත්හි මුළු කවිය ම නැත.

37

සඳ කිඳුරුදා කව

215 දු ම දු ම හිමැ සුපිපි ම ලී ගු ම ගු ම යැ යි බිඟු නද ලී බිම හැ ම තැනැ තණ1 ලිය ලී මෙමැගම නට කලැයි බ ලී

216 සි ට මුනි වෙත නිවන් දෙනා වි ට විටැ වැඳැ තොසින් පිනා තු ට වඩවන බසින් මනා සැට ගයෙකින්2 ගමන් වනා3

217 දි නි ඳු උ දා වූ විලස ට නි රි ඳු ස ඳා එනු4 නුවර ට තෙරිඳු උ දා සී5 මෙ ලෙස ට මුනිඳු යොදා ලී වඩින ට6

218 අ ඟු මගදින්7 දස දහ ස ක් කපිල8 පුරෙන් දස දහ ස ක් ස ඟ9 ර හ තු න් විසි දහ ස ක් පි රි වර මි න් වැඩි මුනි ස ක්

219 තු ට රජගහ10 නුවරෙහි සි ට සැ ට යොදුනක්11 කපිල8 පුර ට සි ට සිටැ යොදුනෙන් යොදුන ට සැ ට දවසෙක්12 වියැ වඩින ට6

220 ව ඩි න ට6 මුනි නික්මුණු දි න නි රි ඳු ට දන්වන දහසි න අ හ ස ට නැ‍ඟෙමින්13 නොලසි න ර ජගෙට තෙරිඳුන් වැඩි තැ න14

1 තන, 2 ගයකින්, 3 යනා, 4 ඒ, 5 සදා දී, 6 වඩනට, 7 මගතින්, 8 කපිළ, 9 සහ, 10 රජගහ, 11 යොදුනෙකි, 12 දවසක්, 13 වඩිමින්, නැගෙමින්, 14 තෙන.

38 සඳ කිඳුරුදා කව 221 හි ඳු වා අස්නෙකැ නො ල සේ ස ද වා ලූ1 බුදින ලෙ සේ පු ර වා පා2 පිඬු3 සක සේ නොයවා කල් දිනි සතො සේ4

222 පි ළි ගෙ න පිඬු පා එ ස ‍ඳේ නැ ඟි තැ න5 යන ලෙස යති ‍ඳේ ව ළ ඳ න 6 මිස මෙහි මැ ඉ ‍ඳේ කි ම තැ න කට වඩිනු අ දේ

223 කුලුණෙන්7 තොප8 දකින ලෙසි න9 අ ද දැ න් නික්මිනි10 නො ලසි න එ හෙ යි න්11 පිඬු මුනි12 වළඳ න6 ලෙ ස දැ න්13 ගෙනැ යෙමි නිරිඳු න14

224 එ බ ස ට නරනිඳු සහතු ට මෙ පුරට වඩිනා15 අතර ට මු නි ඳු ට පිඬු වැළැඳීම ට අ ද සි ට දෙමි ගෙනැ16 වඩින ට17

225 කි ය මි න්18 වළඳවා නිරි ඳු කෙරෙමින් එ මැ පා පිරිසු දු වෙසෙසින් දිව බෝජුනක් බ ඳු අ හ රි න් පූරවා දිනි මු දු20

226 බ ල මි න් සිටි මහ දන හ ට ව ඩ මි න් බැතිපෙම් පිට පි ට21 හ රි මි න් පා පෙරදැරි කො ට න ඟි මි න්22 තෙරිඳු23 ද අහස ට


1 ළූ, 2 පස, 3 පිඩු, 4 දුනිය තොසේ, 5 තෙන, 6 වලඳන, 7 කුළුණෙන්, 8 තෙපි, 9 දකිමැයි යන, 10 නික්මුනි 11 එසෙයින්, 12 මුනිපිඬු, 13 පිඬුදන්, 14 නිරිඳින, 15 වඩනා, 16 ගෙන දෙමි මෙඔබට, 17 වඩනට, 18 තෙරිඳුන්, 19 දුනි, 20 රදු, 21 නිරිඳුට

22 නගිමින්, නැ‍ඟෙමින්, 23 තෙරිඳුන්, එතෙරිඳු.

39 සඳ කිඳුරුදා කව 227 බ සි මි න්1 මුනි වඩින පෙර ට නොලසින් පිඬු දිනි2 බුදින ට3 මෙලෙසින් වඩිනා4 අතර ට එ ර දු න් පිඬු වි යැ මුනිඳු ට

228 නුවරට වඩින ව ර සතොසින් පෙර ගමන් කැ ර කැත්කුල නර පව ර මුනිඳු කැඳවා එමින් එ නුව ර

229 නුග අරම5 සොබ නා සදවා නොයෙක සිරි නා6 වැස්වූ7 මන පි නා8 රහත් විසි දහස පිරිවරි නා

230 ඉක්බිති වැ කැත කු ල සිතත් මෙ ලෙසින් ආ ක ල නපුර’ ද9 නො වැඳි ක ල කෙසේ වඳිමු ද ඔහු10 බාල ක ල

231 රජ සැපතැ ආ ල ය නො කොටැ රකිතත්11 සි ල ය එ තෙමෙ12 සග බා ල ය කෙසේ වඳිමු ද ඉනුත් බා ල ය

232 නැතත් කිසි ඌ න ය හේ13 නෑකමින් බෑ න ය එයින් අවමා න ය කෙසේ වඳිමු ද නො කොටැ14 මා න ය

1 වඩිමින්, 2 දුනි, 3 බුදින දිනට, 4 වඩනා, 5 නුග අරම, 6 ලෙසිනා, 7 වස්වා, 8 සදවා එගමනා, 9 නපුරුද, 10 මොහු, ඉන්, 11 රකිනා, 12 මෙතෙම, හෙතෙම, 13 මොහු.14 වී.


40 සඳ කිඳුරුදා කව 233 නෑකමින් සුහු රු ය බාලේ පටන් මිතු රු ය බුදු වූයෙන් ගු රු ය එසේ වුව ඔහු1 වැඳුම් අගු රු ය2

234 තිලොවට වැඩ ක රු ය මරසෙන් දිනූ අබි රු ය2 එ විටත් මුනු බු රු ය3 වැන්දමෝ නම් ඉතා4 නිග රු ය5

235 මෙ ලෙසින් ඔහු සි තා බාල කුමරුන් අම තා තෙපි වඳුව සුග තා6 ගොසින් සිටැ අපි මඳක් ඉව තා

236 තොපට පිටිපසැ ඉ ඳ බණ අසමු ඔහු නො මැ වැ ඳ කියා ගොස් එ මැ ලෙ ද7 සියල් සක කුලැ8 රජුන් උන් ස ඳ

237 බලා ඔවුන’ දහ ස9 දැනැ තතු ලෙසින් එ විග ස මන් බිඳැ එ රජ රැ ස වන්දවමි10 යන සිතින් නො ව’ල ස

238 අහසට වැඩැ සුග ත් යමා පෙළහර දක්ව ත් සුදොවුන්11 රජුගෙ සි ත් මහත් සතුටින් වෙමින් කුල්ම ත්

1 වුවත්, 2 අගරුය, 3 මුණුබුරුය, 4 එයින්, 5 නිසරුය, 6 තොපි වඳුවයි සිතා, 7 විඳ, 8 කැත්කුල, 9 උන් අදහස, ඔහු අදහස, 10 වන්දමි, 11 සුදවුන්.41 සඳ කිඳුරුදා කව

239 හිමි1 ඔබ පාතඹ ර කාළදේ2 වල තව ස ර සිරසෙහි පිහිටි ව ර පළමුවෙන් වැන්දෙමි අදර කැ ර

240 වප්මඟුලට පව ර3 ගිය ස‍ඳෙහි කළ පෙළහ ර4 දැකැ සිත් පහන්5කැ ර මෙ සිරිපා වැන්දෙමි දෙවෙනි ව ර

241 යමා මහ පෙළහ ර දුටුයෙමි අද නුදුටු පෙ ර බැති සිතිනි පෙම්බ ර මෙ සිරිපා වඳිමි තුන් වැනි6 ව ර7

242 පවසා එ නර ව ර සිරිපා8 නැමැඳැ9 සිටි ව ර දැඩිමන්10 කැත් නික ර සිටියො11 වැඳැ දළසුන් සපුන් යු ර

243 නබින්12 බැසැ මුනි ව ර පැනැවූ අස්නැ උන් ව ර කැත්කුල නර ප ව ර උන්නු එක්සිත් වෙමින් එ මැ ව ර13

244 අසිරියත්14 පෙ න් නා පොකුරු වැසි වස්ව න් නා මුනිඳුගෙ පස න් නා මහිම උනුනට කිවු ළ ග න් නා15

1 නුඹෙ, 2 කාලදේවල, 3 එවර, 4 පෙරහර, 5 පසන් 6 වෙනි, 7 වැන්දෙමි තෙවෙනිවර, 8 සිරිපද, 9 නැමද, 10 අබිමන්, 11 සිටිති, 12 නුබින්, 13 මනහර, 14 අසිරිමත්, අසිරිමන්, 15 උගන්නා.


42 සඳ කිඳුරුදා කව

245 අසමින් එ නර සී දැන් මතු නො වෙයි මෙ වැ සී බවයෙන් සිටි වැ සි එයින් නො දැනෙයි තොපට එ කි සි1

246 කියමින් මහ ඉ සී සක නිකර කැරැ සතො සී වෙසතුරුදා දෙ සී අසා සතොසින් ගියෝ නොල සී

247 සුදොවුන් නිරිඳු ව ත් නැත අන් මැති කෙනෙක් ව ත් නුවර වැසියෙක් ව ත් මුනිඳු පවරා ගිය කෙනෙක් නැ ත්

248 නෑයන් බෝ ගම ට ගියා වැනි යැ යි උවම ට කියන බස් පෙරැ සි ට සැබෑ කොළො2 ඔහු එදා මුනිඳු ට3

249 පන දා උදෑස න පත පා‍4 සිවුරු දරමි න වැඩැ නුවරට වදි න වාසලේ එලිපතේ සිටැ ගෙ න

250 පෙරැ මුනිඳුනි නිසැ ක කුලනුවරට පැමිණැ බි ක සපදන් දුහඟ රැ ක සිඟු බව දිවසින් බලා දැ ක

1 එකසි, 2 කෙළෙ, 3. සැබෑ කෙළෙ ඔහු එ මුනිසඳු හට, 4. පත්පා, පත් හා, පත්මා.


43 සඳ කිඳුරුදා කව

251 මා විසිනුත් මෙ දි න1 ගෙපිළිවෙළ නො මැ හරිමි න පිඬු සිඟමන් යෙදෙ න2 සමඟ සඟ එ නුවරට වන් තැ න

252 දෙමහල් තුන් මහ ල් පාසාදවලැ සුවිපු ල්3 හැරැ කවුළු දොරව ල් සිටිති බලමින් වඩිනු4 දසඹු ල්5

253 රාහුළ6 මවු එ ස ඳ එ පවත් අසා විළි වැ ද මේ නුවරැ පෙරැ සො ඳ ඉසුරු විඳමින් වැජඹි හැම ස ද

254 කසවත් පෙරවැ ගෙ න ‍ඉස මුඬු වැ දැන් පා ගෙ න මෙ නුවර වැඳැ සිඟ න සැටි හොබි දැයි බැලු කවුළුවෙ න7

255 සවනක් රැසින් පු ර8 එකලු කෙරෙමින් මුනිව ර වඩිනා විලස් දු ර දැකැ මැ නරසි නමින් මනහ ර

256 අටගයෙකින් පව ර රූසිරි9 වනා පුවත ර රාහුළ මවු එ ව ර10 රජුට කිවු11 සිඟන බව එ නුව ර

1 මෙ වන, 2 සිඟමින් යෙහෙන, සිගමියෙහෙන. 3 පරසාදවල, සුවිසල්, 4 වඩින, 5 සිටිති වඩිමින් බලා දසඹුල්, 6 රාහුල, 7 හැටි, බැලූ කල කවුළු සිදුරෙන, 8 දුර, 9 රුසිරු, 10 පවර, 11 කිව්.


44 සඳ කිඳුරුදා කව

257 රජු කලකිරි සි ති න් වාවා1 සළුව දෑ ති න් යුහු වැ මැ ගොස් තැ ති න් නො සිහ හිමි නින්දා යැ නිය ත් න්

258 කිම මෙ විතර සඟ ට දන් දෙන්ට නො හැකි ද ම ට අප රජ පරපුර ට මෙ බඳු2 නින්දා කරනු කුමන ට

259 එ බසට මුනිඳු ස ඳ අප පරපුර සිරිති3 ර ද තොප පරපුර මුනි ඳ4 මහාසම්මත පරපුරය වෙ ද

260 පටන් දිවකුරු මු නි අවසන් කොටැ කසුප් මු නි පරපුර යැ මේ මු නි එ මැ යැ අප පරපුරත් නිරිඳු නි

261 මෙ කී හැම මුනි ව ර පිඬු සිඟුමෙන් මැ දවසැ ර ලෝ වැඩ කොටැ5 නිතො ර පැමිණැ සැප විඳියහ නිවන්පු ර

262 කියා6 වේ මැඳැ සි ට ගයෙකින් එ නරනිඳු හ ට දෙසත බණ මොනව ට7 අසා ඔහු පැමිණැ මඟපලය ට

1 දවටා, 2 මෙවෙනි, මෙ ඔබ, 3 සිරිත, 4 තිරද, 5 කැර, 6 එ පුර, 7 මොනොවට, එකවිට.


45 සඳ කිඳුරුදා කව

263 පවරා මුනිඳු හ ට කැඳවා ගොසින් රජ ගෙ ට සඟගණ හා එ වි ට වැළැඳවූ2 රස බෝජුන් නිසි කො ට

264 ඇතුළු පුරයෙහි3 සි ට අඟනෝ ඇවිත් මුනිඳු ට වැඳැ සිටිති එකවි ට එහල් මවු නාවා යැ එ තන ට

265 පිරිවර ළඳ එ වි ට මුනිඳු වඳිනට යනු කො ට කී සඳැ එ බිසව ට කුමන බස් තෙපලවු4 ද තෙපි ම ට

266 වැඩි තෙක් පටන් සි ට මගෙ ගුණදහම් මෙ තොප ට නො දැනෙ ද5 ඇති රඟ ට මෙ බඳු6 ගුණ නො සිතේ ද මුනිඳු ට

267 ලොවට කරුණා කො ට බුදු වූ කලැ නියම කො ට එ බඳු කරුණා ම ට නො කොටැ ඉඳිතෙයි සිතෙද7 මෙ තොප ට

268 ඉන් මුනිඳු ම වෙත ට8 වඩින තුරු කරුණා කො ට කලක් ඉවසූ ම ට බැරි ද ඉවසන්ට මඳ කලක ට

1 සහ, 2 වැළචවී. 3 නුවරෙහි, 4 පවසම්, 5 නොදනෙද, 6 එබඳු, 7 සිතෙයි, 8 මුනිඳු ම මෙයට.


46 සඳ කිඳුරුදා කව

269 නැතත් කරුණා ම ට පිය සුත රහල් කුමරු ට නමුත් කරුණා කො ට වඩිනු නියතයි සිතෙයි මසිත ට*

270 වැඩි කලැ මැ1 මෙ තන ට වඳිනෙමි සිත කැමැත්ත ට කියමින් නියම කො ට රහල් මවු උන් ස‍ඳෙහි මෙ ලෙස ටx

271 මුනි සඳු ද2 එ මැ වි ට පාදා දෙමින් නිරිඳු ට රිවිසඳ කැරැ දෙපි ට ගමන් ගත් සුනෙරගිරි විලස ට

272 අග සව්වන් දෙදෙ න පමණක් මැ කැඳවා ගෙ න රාහුළ මවු වස න සිරියහන් ගෙය තුළට වඩිමි න3

273 රජ දූ බොහෝ ක ල නොමඳ දුක් ඉවසූ4 බ ල එයින් අප දුටු ක ල අඬා වැලැපුම් බොහෝ වේ බ ල

274 නවතින තුරු ඇය ම5 නො නවතව තෙපි පළමු ම පවසා අසම ස ම මුනිඳු වැඩැ උන් ස‍ඳෙහි එ විටැ ම

  • මේ කව 270 ලෙස ද, x මේ කව 269 ලෙස ද බොහෝ පිටපත්හි එයි. ගැළපෙන සේ මාරුකොට මෙහි යෙදිණ.

1 වැඩිය කල, 2 මුනිඳුසඳ, 3 සිරියහන් ගෙට එසඳ වඩිමින, සිරියහන් ගෙට එසඳ වැඩියෙන, 4 ඉවසන, 5 නවත්නා තුරුව ම, නවත්නාතුරු ඔම. 47 සඳ කිඳුරුදා කව

275 පිරිවර ලිය සම ඟ කසාසළු හැඳැ එක ර ඟ1 මුනිඳු සිරිපා යු ග නො බා ගොස් වැඳි2 තබා උතුම ඟ

276 සිරිපා සිඹැ එ ස ඳ3 වඳිනා විලස කෙලෙස ද රාහුට බියෙන් ත ද සරණ සරණට වඳින වැනි4 ස ඳ

277 වඳිනා ළඳ සොඳි න සිරිපත්ලැ5 මුව තබමි න රිවිදෙවි ගත් අති න6 තඹර සරණත7 පුදන වැනි ර න

278 වැඳැ සිරිපතුල් දෙ ක හොත් ඇය සුනිල් යුගස ක ගනරන් පෝරුවෙ ක පුදන නිලුපුල් වැන්නැ දින මු ක

279 සුරත් පා8 තඹ රේ මුහුලස මිදී9 ඉසි රේ රන් මිරිවැඩි ත රේ සුනිල් පය්යෙකැ බහන අයු ‍ රේ

280 දඟ පිරි අතින්10 ගෙ න අඬමින් දුකින්11 නොමදි න සන්හුන් පියවියෙ න පසෙකැ සිටියා12 එ ළඳ බැතියෙ න

1 එක වග, 2 වැඳ, 3 එළඳ, 4 වෙනි, 5 සිරිපද්ම, 6 අත් ගතින, 7 සරණට, 8 සුනෙර පෑ, 9 විදී, 10 සිරියතින්, 11 දුක්ව, 12 සිටියේ, සිටිසඳ.


48 සඳ කිඳුරුදා කව

281 සුදොවුන්1 රජ එ ස ඳ මුනිසඳ මගෙ යෙහෙළි ස ඳ ඔබ2 කසා3 දැරු ස ඳ තොමො ද කසවත් දැරූ එ මැ ස ඳ

282 හරිමින් විකල් බ ත එක් වේලේ මැ වළඳ ත යනු අසමින් සුග ත තොමො ද වු එ ලෙස එක් වරු4 බ ත

283 උසසුන් මහ අ සු න් අසා හැරියෙයි5 යන සු න් හැරැ තොමො ද එ අ සු න්6 නිබඳ සෙවියා7 වේ ද නිස සු න්

284 මල් සුවඳ විලවු න නො ගන්නා බව අසමි න තොමො ද මල් සුවදි න තොර වැ විසුවා වේ ද ඇම දි න

285 ඔබ මහණ වූ ස ඳ ඇසූ රජදරුවන්8 සෙ ද මාහැඟි පඬුරු බැ ඳ එවූ සඳැ නො ගෙනැ දැමුවා වෙ ද

286 ඔබ කෙරෙ සෙනෙහ සි න් වැන්දඹු වැ දුක්9 මෙ ලෙ සි න් වින්දා නොකම සි න් මෙ වැනි10 ගුණ ඇද්ද හිමි දිගැ සි න්

1 සුදවුන්, 2 නුඹ, 3 කස, 4 එක්වරේ, 5 හැරියයි, 6 හැරතොමෝ, පෙරසුන්. 7 විසුවා, 8 රජ දරුවෝ, 9 වැන්දඹු දුකක්, 10 මෙවෙනි, මෙලෙස.


49 සඳ කිඳුරුදා කව

287 එ පවත් අසා මු නි මහිම ද මෙ දැන් නිරිඳු නි තිරිසන් අත් බැවි නි සිටත් නො පැතු1 මමුත් කෙනකු නි2

288 තොප විසිනි රකි නා මිනිසත් බවෙහි3 සිටි නා නුවණින් යුතු ම නා මොවුන් ගුණ4 තෙපි වනහු5 නොමි නා6

289 අසමින් නිරිඳු ස ඳ නො දැනෙයි අපට මුනිර ද පහළ කෙරෙමින් සෙ ද7 වදාළොත් යෙහෙකි එ පවත් අ ද

290 පිය නිරිඳුන් වි සි න්8 යදුනා ලදු වැ නොල සි න් ඉකුත්වත් මෙ ලෙ සි න් ගෙනැරැ දක්වා මුනිඳු වෙසෙ සි න්

291 බරණැස් නුවරැ පෙ ර බඹදත් රජකු9 පුවත ර රජසිරි විඳින ව ර පිරූ බෝසත් පෙරුම් මනහ ර

292 සඳ කිඳුරු ජම්මෙ ක10 ඉපිදැ හිමවත්11 පෙදෙසෙ ක සමඟ කිඳුරඟන ක වෙසෙති නිති ඔහු12 රිදී පව්වෙ ක

1 නො පැතුවෙ, 2 වෙනින් කෙනෙකුනි, 3 බැවිනි, 4 ගැන, 5 තොපි, වනනු. 6 නොමනා, 7 සොඳ, 8 බසින්, 9 රජෙක්, 10 ජන්මෙක, 11 හිමවන, 12 වෙසේ ඔහු නිති.


50 සඳ කිඳුරුදා කව

293 ග න ර න් කුළු දිලි ගිරි මුඳුන තා පි න මි න් සිත සුරගණ නිති ප තා දෙන කන් කලු ගී නැටුමෙන් ඉ තා ම න ස න් තොස වෙයි දුට1 එ වන තා

294 හෙළ රත් සඳුන් අමුකපුරු රු ක් ක ළ ගුරු2 කොකුම් තුවරල තු රු ක් දු ළ මුහුළ නා සපු කුසුම රු ක් ද ළ කළු ළුළුක් ඇත දිගු3 පු රු ක්

295 ගොත මින් තණ අඳිමින් ඉරඉ රා සි ත නො දෙමින් පවකට අවස රා ව ත පිළිවෙත කැරැ සිල් පුර පු රා4 ඇ ත එ වනෙහි ඉඳිනා තවස රා

296 ව න ගිරි හිසින් එන ගඟුලැ ලී දෙ න සැපපහස් මඳ පවනැ ලී තැ න තැනැ කුසුම් රොන් ඇදැ හැ ලී ග න කමලුපුල් සැදි වන වි ලී

297 ර ඟ දෙන කුළින් කුළ නිල්ගෙ ලි පැ න ය න තුරින් තුරැ මුව වි ලී න ද දෙන මලින් මලැ මිහිලො ලී පොර ඇන තැනින් තැනැ ගවරැ ලී*

298 සැ දි ගොමුවලින්5 පිපි6 ගිරි නි ලී රැ ඳි පල වැලි න් දිලි තුරු වැ ලී7 බැ දි අසැනි ලි න්8 දිසි කසම ලී ඉ ඳි මිදි දෙ ලි න් එ වනය දි ලි

1 දුටු, 2 කළගරු, කළගුරු, 3 ඳිඟු, 4 කරමින් සිල්පුරා, * මෙය ඇතැම් පිටපත්හි නැත. 5 ගොලමලින්, ගොලුවලින්, 6 පිරි, 7 මලී, 8 මලින්.


51 සඳ කිඳුරුදා කව

299 දු රැ ද කි මි න් මිනිසුන් එන ර ඟා කු ර අ දි මි න් හඬමින් කර න ඟා ව න මි හි වු න්1 දුටුවොත් සිටි ර ඟා2 කොර වුණු3 මෙන් වෙයි යුගපාද ඟා

300 වෙළ මි න් සිවුපාවුන් දරණි නේ4 ත ළ මි න් මඩිමින් සෙද බුදිමි නේ ම ළ මි න් විලසින් හොත්5 තැන තැ නේ ව ළ මි න්6 යනු7 බැරි පිඹුරන් ව නේ

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සඳ_කිඳුරු_දා_කව-පෙළ_iii&oldid=4972" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි