සඳ කිඳුරු දා කව-පෙළ iv

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

301 ම හ ත ත්8 උස කිම පවස න් නේ ය හ ප ත් අස් පොව්වන් වැ න් නේ බ ල ව ත් සැටි10 එහි දිවිය න් නේ දුටු වොත් එ විටැ මැ දිවි ය න් නේ

302 ත දි නා තුඹස්11 බිඳැ නො වි ල ස්12 බු දි නා අහස්මී ඉඳැ ව ල ස් ඉ ඳි නා පොරෝගෙනැ නිල් ප ල ස් සෙදිනා රැපෑ13 නාකින් වි ල ස්

303 මී ර න්14 මැටි තවරා තොලුප තේ සා ර න් නට වන් සඳැ15 දෙරණ තේ ඌ ර න් සැටි දුටුවොත් එ වන තේ මෝරන් නට වෙයි බිය වැදැ සි තේ

304 ලි ය ලා තුරු සෙවණැලි වලැ16 බ ‍ඳේ ලි ය ගි කියමින් සැතැපී ඉ ‍ඳේ ලි ය ඕවිලි කෙළනා17 මනන ‍ ඳේ ලි ය කිඳුරෝ ඇත එ වනෙහි සො ‍ඳේ

1 මීවුන්, 2 එනරඟා, 3 හුනු, 4 මන මෙනේ. 5 ඔත්, 6 වෙළමින්, මෙලෙසින්, 7 පල යන්නට, 8 මහසත්, 9 අස්පොව්වෙකු, ඇත් පොව්වෙකු‍ෙ, 10 හැටි, 11 හුඹස්, 12 නො ව වලස්, නොව වලස්, 13 සෙදිනා රැපැයි, බුදිනාරුවෙවු, 14 මිහිරන්. 15 කල, 16 තුරුවළ සෙවණැලි, 17 කෙළිනා. 52 සඳ කිඳුරුදා කව

305 ම ත් ග ජ ර ළි න් ර ළ බලව තේ දෙත් දිගු1 ද ළි න් ද ළ නො නැවැ තේ යුත් මුව මු ළි න් මු ළ කෙළිම තේ බොත් දිය දොළින් දොළ එ වන තේ

306 *ක ‍ල දෝ රන් කුළුවලැ නොම ඳි නේ2 සු රි ‍ඳෝ කෙළැ ඇවිදිති හැම දි නේ එ හි දෝ වැදැ එ වනය වොර ඳි නේ3 නෙතදෝ සිත ඉන් නිති පහ දි‍ නේ

307 දඟ ගසා ඉඳින නයි පොළඟුනු ත් සිත බයානක වූ4 මහ පිඹුරනු ත් තද රොසා වු5 ගිනි විස කරවලු ත් දුට බයාදික වැ6 වෙවුලයි ගත ත් *

308 සබරුන් වල් ගනිති7 බිය ගෙ නේ සෙමරුන්8 සැඟවුණු තැන්9 නො මැ පෙ නේ ගවරුන් සිටිනා දුට10 ඒ ව නේ කවුරුන්ට ද11 සිතැ බිය නො වදි නේ

309 ද හ සි න් වත් කීවත් අනත හි වෙසෙසින් පැවැසුම් බැරි නො මැ නැ හි12 වි ල සි න්13 ගත් සිරිනඳුනුයනේ හී14 කෙලෙසින් පවසම්15 සිරි එ වනෙ හී

310 එ කලැ බරණැස් ර ද ගෙන්නා මැතිවරන් සෙ ද16 කියා දඩැ යන ලෙ ද රජය පාවා දෙමින් එ මැ ස ද

1 දිඟු, * මේ ලකුණ දරන කව් දෙක ඇතැම් පිටපත්හි නැත. 2 නොවදිනේ, 3 වොරැදිනේ, 4 බයානකව, 5 රොසාව, 6 බයානකව, 7 ගනිතැයි, 8 සුනරුන්, සොනරුන්, 9 සැටි, 10 සිටි සැටි දුට, 11 කවුරුන් වද, 12 නොවළහී, නොව නැහී, 13 විලවුන්, 14 නඳුනුයනහී, 15 පවසමි, 16 සොඳ.

53 සඳ කිඳුරුදා කව

311 කළුදෑපිළි හැ ඳ1 දුන්න ද යකඩ මුඟුර ද තියුණු අඩයටිය ද කඩුව සහ පාරාවළල්ල ද

312 මෙ කී පස් ආයු ද2 ගිනිමින් හිමවතට වැ ද මුව ද‍ඬෙහි ලොබ බැ ද ඇවිදි3 මුවහසර බලමින් සෙද4

313 කලදෝ එ පවු වැ සි නොයෙක් සඳකිඳරෝ වැ සි සාරමසැ අන් කි සි තැනෙකැ නො ගොසින් නිති එහි මැ වැ සි5

314 ගිම් සාරමසැ බැ ස කෙළ ඇවිදිති එ පවු6 අ ස බෝසතු ද එ මැ ලෙ ස7 කිඳුරඟන සමඟින් එයින් බැ ස

315 බිඳිමින් සඳුන් හ ර ගා අමුකපුරු එක් කැ ර දෙදෙන8 ඔහු පෙම්බ ර සියල් තුනු ගල්වා සිහිල් කැ ර

316 හැඳැ පෙරෙවැ මල් ප ට ලියෝවිලි 9කෙළිනා වි ට10 පටන් ගෙනැ මොනව ට කියත් ලිය ගි නද මිහිරි කො ට

1 ඇඳ, 2 පඤ්චායුද, 3 ඇවිද, 4 සොඳ, 5 නිති ම එහි වැසි, නිති එහි ම විසි, 6 පව්, 7 එදවස, 8 දෙන්න, 9 ලිහෝවිලි, 10 ලිය හෝ වැලි කෙළින විට.


54 සඳ කිඳුරුදා කව

317 දිසි හෝළවැ ල් ලේ1 සඳුන්තුරු සෙවණැ ල් ලේ මඳනල සිහි ල් ලේ ඉදිති කෙළැ කෙළැ කුසුම් ති ල් ලේ2

318 කිනිහිරිය ගිරි නි ල් පෙත්තෙන් ගොතා සුනි ම ල් පැලැඳි3 දම් මනක ල් වැන්නැ මාහැඟි බරණ ඉඳුනි ල්

319 ගොතා සපු පෙ ත් තෙ න් දොඹකැකුළු ලා ම ත් තෙ න් ගෙලෙ4 පැලැඳැ5 ග ත් තෙ න් දිලෙයි මුතු අබරණෙව්6 නි ත් තෙන්

320 අඹමුකුළු සල් ම ල් කඩා අමුනා පැහැදු ල් උදක් මුතුහර තු ල් පැලැඳැ මල්දම් දෙදෙන මනක ල්

321 පැමිණැ හෝවළක ට උස් වැලි ගොඩක් පිටැ සි ට පැනැ පැනැ දිය වළ ට කෙළිති මල්දම් දමා සහතු ට

322 නැවැතැ හැඳැ මල් ප ට රිදී පට වන් වැලි පි ට වස් කුළලක් අත ට රැගෙනැ හැඳැ බෝසත්7 මනා කො ට

1 හොයලවැල්ලේ, 2 කුසුමනිල්ලේ, 3 පැළඳි, 4 ගෙළ, 5 ‍පැළඳ, 6 අබරණෙවු, 7 රැගෙන මහ බෝසත්.


55 සඳ කිඳුරුදා කව

323 පිඹිමින් විටින් වි ට1 ගී කියමින් සතුටු කො ට එ සඳ කිඳුරඟන ට එ සඳැ කී වෙසෙසින් මැ රඟන ට2

324 ඔහු ඉදිරියෙහි3 සි ට මහරි මල්දම් විලස ට මොලොක් අත් විටැ වි ට හෙළා නඟමින් නටයි තුටු කො ට

325 වස්කුළල් නා දේ එක් කොටැ ගීත නා දේ කියත4 එහි නා දේ අසනු නැත5 ඉන් වැඩී ම නා දේ

326 ලෙලවා රතත් ත ල රඟන රඟ දුටු සුරකැ ල වඩවති සිතේ ලො ල එයින් වින්දෝ යැ නෙත් ලත් ප ල

327 මුහුලිඳු වරින් බ ර බැබැළුණු6 තුන් හිරින්7 ක ර සැදි පියවුරින් උ ර8 රුවට ඇය සුරඟන දුරින් දු ර

328 නෙත් නිලුපුල් පෙ තී ලවන බඳුවද සුර තී මුතුවැල වන්ද තී මොවුන් දුට9 ලොබ කවුරු නො කර තී10

1 මනා කොට, 2 රැඟුමට, 3 ඉදිරියේ, 4 කියන, 5 අසන රිසි, අසන නැත, 6 බැබළූ, 7 තුනුසිරින්, 8 පියවුරින් වුර, පියවරින් වර, 9 දැක, 10 නොවෙති.


56 සඳ කිඳුරුදා කව

329 වත සුපිපි පියුමෙ කි නෙත සුනිල් මිණි යුවලෙ කි ගත ගනරන් රුවෙ කි වනත නත මුත්1 කවුරු වෙති හැකි2

330 කියන3 ගි නා දේ තබමින් අනු වැ පා දේ නටයි දැනැ බේ දේ ගුරුන් නැතිවැත්4 සිල්ප සෑ‍ දේ

331 අසමින් නද පත ළ5 අනෙකෙකැ6 නො කොටැ මනදො ළ නො ගසා මැ කන්න ළ සිටිති සිටි වන මැ වනැ ඇත් රැ ළ7

332 සවන් උඩු කෙරෙ මින් මුවෙන් ගත් තණ හෙළ මින් කදුළු නෙත් පුර මින් සිටිති මුවමුළු එ නද අසු මින්

333 පැටියන්8 බඩැ බැ ‍‍ඳේ සාමුව අවුත්9 එ ස ‍ඳේ තුරුසාවලැ ඉ ‍ඳේ අසති නිසල වැ එ නද පැහැ දේ

334 පියාසර කොටැ ගෙ න ලිහිණිගණ අහසින් ය න මියුරුනද අසමි න සිටිති අහසැ මැ පියා විදමි න

1 නතන වනමුත්, අනත වන මුත්, 2 සැකි, 3 කියත, 4 නැතුවත්, 5 තෙපල, 6 අනෙකක, අනිකෙක, 7 සිටිති ඒ වන නොයෙක් ඇත් රැල, 8 පැටවුන්, 9 ඇවිත්.


57 සඳ කිඳුරුදා කව

335 ගං හෝවලැ1 අස ල කෙළිනා නොයෙක් මින්කැ ල අසමින් නද එ ක ල වරල් නො සලා2 සිටිති පිල පි ල3

336 බරතයැ වූ රඟ ට රඟන කෙනකුන්4 විලස ට ගීනදට එක් කො ට රඟත5 සඳකිඳුරගන මෙ ලෙස ට

337 බරණැස් නිරිඳු ස ඳ අසමින් ඒ මියුරු න ද දනසුන් මෙ වන මැ ඳ කවර කෙ‍නකුන්ගේ6 ද මේ න ද

338 සිතමින් සෙමින් සි ට ‍පියසන් නො කොටැ වට පි ට7 බලමින් ගොස් ළඟ ට මෙසේ උන් රඟන රඟ දැකැ සි ට

339 අසිරිමත් නැටුමෙ කි අසමාන වූ රුසිරෙ කි සුමිහිරි කටහ‍ඬෙ කි කවර දවසෙකැ ලැබුම් වේ හැ කි8

340 සිත ඔහුගෙ ම ත් වී අනුරාග බලව ත් වී ගුණදම් ඉව ත් වී එයින් බෝසතු මරන9 සි ත් වී

1 හෝවළ, 2 ඔසවා, 3 වරල් නොම සොල්ලා සිටිති ජල, 4 කෙනෙකුන්, 5 රඟන, 6 කෙනෙකුන්ගේ 7 පිට පිට, 8 ලබම් මම් මෙකි, 9 මරනු.


58 සඳ කිඳුරුදා කව

341 හීයක් ගෙනැ අත ට ඇද ඇරැ බමා නිය පි ට දැතිවරැ කවා සි ට විදපි ඇදැ උර පුරා තර කො ට1


342 හීය වැදැ බෝස ත් දුක්වේදනා බලව ත් ඉවසිය හැකි නො වෙ ත්2 එයින් මෙ ලෙසින් අඬා වැලැපෙ ත් 3

343 සබඳ පිය බ ඳි නේ ආයු ඇති වැ ද4 සො ඳි නේ හී පහර ත දි නේ අකල් මරණෙක් වී ද5 මෙ දි නේ

344 සොඳර ඉන් මෙ ක ලේ මසිත කෙළියෙහි නෑ ලේ වණයෙන්6 වැහෙන ලේ ගලන7 වැනි උල්පතින් සිලි ලේ

345 කකියා ගිය තෙලෙ ක ලූ තණ සෙයින් විගසෙ ක8 දිවි නො තිබෙයි නිසැ ක ඉඳුව තෝ දුක් නො වී පණ රැ ක

346 සිහි නැත මඳින් මඳ බල අඩු වෙයි සෙදින් බඳ වියොදුක් තදින් තද ඉතින් පණ සැඟවෙයි ලෙදින් ලෙද

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬1 තද කොට, 2 නොහෙත්, නොහොත්, 3 වලපිත්, 4 වෙද, 5 වී ය. 6 වණයෙන, 7 දමන, 8 විගසක.


59 සඳ කිඳුරුදා කව

347 උදක් පණ ලොබි නා* අඬතෙයි නො සිත නො දැ නා මතු මගෙ වියොවි නා දුකුත් සැලැකෙයි1 මෙ තොප විඳි නා2

348 මා හා සමඟ පෙ ර කෙළැ ඇවිදි තැන් වනතු ර දැකැ තිගෙ සිත3 කව ර ලෙසෙකැ4 සනහා ගනු ද දුක් හා ර5

349 අඬමින් දුකින් හො ත් සිවුමැලි එ මහ බෝස ත් සිහි මුළාවෙන් ප ත් අනික් ඇලයෙන් ද පෙරැළි ග ත්

350 කිඳුරඟන බෝස ත් විත් කෑ නියා නො දනි ත් නො ලා ඔහු දෙසැ නෙ ත් නටා කෙළියෙහි ලොබින්8 බලව ත්

351 ගිනද වී9 ප මා x කාරණ කිමැයි විස මා10 හොත්11 ඔහු ළඟට මා12 ගොසින්13 මුසපත් වී යැ නහ මා14

  • මෙහි පාදාන්තය “නි” යි ද ඇතැම් පිටපත්හි එයි. 1 සැලැකේ. 2 විසිනි, 3 සිත තිගෙ, 4 ලෙසක, 5 දවසැර, 6 සිත්, 7 අනික් ඇලයෙන් ද පෙරළී ඔත්, අනික් ඇලයට පෙරළෙමින් ඔත්, අනික් ඇකයෙන් ද පෙරළී ගත්, 8 වෙමින්, 9 විය, 10 නැ‍ඟෙමා, නහමා, 11 ගොස්, 12 තම හිමිතුමා, 13 බලා, 14 විසමා.

x මෙය ඇතැම් පිටපත්හි මෙසේ එයි :- “ගී නද වී පමා කිම ම‍ාගේ හිමි තුමා ගොස් ඔහු ළඟට මා එසේ ඔත් රඟ බලා නහ මා” 60 සඳ කිඳුරුදා කව 352 කිඳුරඟන සස ලේ දැකැ වණයෙන් වැහෙන ලේ1 මිනිසුන් නැති ව ලේ මෙ දුක් කාගෙන් වී ද මෙ ක ලේ x

353 මෙබඳු දුකකුත් වන කෙනෙකුත්2 නැත පිහිට වන දෙකක් කරමින්3 වන අඬා වන සෝ කියන්නට වන

354 සැඟවී සිටි එ ර ද කිඳුරා මෙළේ4 යැ යි සෙ ද එළි බසිමින් එ ස ඳ මෙසේ පැවැසී5 තෙපුල් මනන ඳ

355 නො යෙදෙයි අඬන්න ට මළවුන් උපදවන්න ට බැරි යැ යි කටින් ක ට කියති ලොවැ පුළුවන් ද දැන් ති ට

356 දඩයමෙහි ලොබ ලා ආවා මිසක් මෙ ව ලා බරණැසැ මනක ලා රජ කරන්නෙමි6 මම යැ මෙ ක ලා

357 සෙ‍ාළොස්දහසක් ම ට පුරඟන ඇත නියම කො ට උන් හැමට මුල් කො ට තබමි අගමෙහෙසුන් බිසෝ කො ට

1 හදවත දුකින් තැවුලේ, 2 කෙනෙකුන් 3 කෙරෙමින්, 4 මළේ, 5 පැවසිය, 6 රජ කරන්නේ, රජය කර නෙම්,

x මෙහි මුල් පාද දෙක මෙසේ ද එයි :- “ දකිමින් වැහෙන ලේ හදවත දුකින් වෙවු ලේ” 61 සඳ කිඳුරුදා කව

358 නො කර1 ඉන් සෝ ක ය පවතින තෙක් මැ මේ 2 ක ය සැපත මෙන් නා ක ය3 විඳිමු රජ සිරි4 මිනිස් ලෝ ක ය

359 අසමින් කිඳුරඟ න රජු දෙසැ බලා බිය ගෙ න නැත මෙහි කෙනෙක් වෙ න මහිමි විද්දේ මේ සොරා ව න

360 සිතමින් ගොස් නො සි ට නැඟී සිටැ ගිරි මුඳුන ට5 සිත බිය හැරැ එ වි ට පටන් ගතු මෙ ලෙසින් අවන්න ට6

361 නිවරද7 මහිමි ස ඳ තියුණු හීයෙන් තෝ අ ද8 විද්දේ කිසිලි මැ ඳ කවර තගේ වයිරෙක්9 ද පෙරැ බ ඳ

362 හිමිසඳ මා නි සා මැරි නම් තෝ සහ සා10 ඒ දොස් නො වැල සා තාත් තගෙ අඹුවනුන් වන සා

363 තගෙ මවු බිසෝ ළ ඳ තා නො දැකැ මැ දුකින් ත ද මියැ ගොස් නිරා වැ ද පැසේවා කප්දහස් දුක් වී ඳ

1 කොට, 2 පවතින තුරු මෙ මා, 3 සපැමිණ බිසේකය, 4 රජ සැප, 5 නැගෙමින් ගිරි මුදුනතට, 6 අඬන්නට, 7 නිවරැදි, 8 විද්දේ කිසිල් මැද, විද්දේය වන මැද, 9 වරදෙක්, 10 නොලසා.


62 සඳ කිඳුරුදා කව

364 පවිටු නරනි න් දා නො බැලී යැ ලොවැ1 නි න් දා කළ දෑ කුම න් දා නිරා වදිවා2 සහ බිරි න් දා

365 පියසුතන තා ගේ පිහිටක් නැති වැ3 කා ගේ ගොසින්4 යමයා ගේ පුරට වන්නොත් යෙහෙකි වේ ගේ 5

366 සොළොස් දහසක් පු ර අඟනන් සමඟ එක ව ර මියැ ගොස් රජය හැ ර තෝත් විඳුවයි6 නිරා කරද ර

367 කිඳුරඟන නොල සි න් වියරු හුණුවක7 විල සි න් පිටැ හුණු වරල සි න් ඇවිලි අවමින් අඬත8 මෙ ලෙස සි න්

368 අස්වැසිලිය9 බ සි න් එ නිරිඳු කියයි මෙ ලෙ සි න් කිඳුරඟන වෙසෙ සි න් අසව මකියන තෙපුල් සතො සි න්10

369 සදිසි11 ඉඳුවර පෙ ති දිගුපුළුලැති සුනිල්නෙ ති වත සඳමඬල යු ති12 තො අගමෙහෙසින්කමට යහප ති13

1 නො බැලිය ලොවෙහි, 2 නිරාවදුවයි, 3 නැතුව, 4 එයින්, 5 ලාගේ, 6 වදිවා, වදුවා, 7 හුණුවකු, 8 අඬයි, 9 අස්වැසිලී, 10 මෙලෙසින්, 11 විලස, 12 වති, වෙති, 13 අගමෙහෙසිනිකමට යහපති, අගමෙහෙසිනී කමට තෝ යුති, අග මෙහෙසිනිකමට බලවති, අග මෙහෙසිනී කමට තොමො වති, අග මෙහෙසිනිකමට නො ම ඇති. 63 සඳ කිඳුරුදා කව

370 රජ සැපත බලව ති අඩුවක් කිසිවකුත් නැ ති දෙදෙන සමඟ වැ නි ති1 ‍විඳිමු සැප ආයු ඇති තෙක් රු ති2

371 කිඳුරඟන එ පව ත් අසමින් දුකින්3 බලව ත් මියන පමණක් මු ත් තවෙතැ සැප විඳැ ඉඳීමෙක් නැ ත්

372 අසා එ නිරිඳු ස ඳ කිඳුරඟන කී බස් ත ද ඇවෙතැ සිත පිළිබ ඳ ඇරැපි අත දවන බඳනක් ලෙ ද

373 කන්නලවු නොයෙ කී කීවා කනෙකැ4 නො වැ කී තිරිසන් වූ5 එ කී පැතු ඒ මම ද තිරිසනෙ කී

374 තාලිස් තුවර ලා ගොදුරට කමින් නො ව ලා ඉඳිනු මිස මෙ ව ලා කුමන සැපයක් විඳි ද මෙ ක ලා

375 තිරිසන් ජාති ඇ ති* එකකු සමඟ වැ නො ඉඳි ති6 වඩමින් සිතේ රු ති ඉදු වැ7 දිවිහිම් විසීමෙක් නැ ති8

1 දෙදෙන ම සමග වෙති, දෙදෙන ම සමග නිති, 2 නිති, 3 දුක්ව, 4 කනට, 5 ගිය, 6 නො යිඳිති, 7 ඉඳුව, 8 දිවි විතර තැකුමෙන් නැති,

  • මේ කව බොහෝ පිටපත්හි නැත.


64 සඳ කිඳුරුදා කව

376 කියා බස් නි න් දා අවනත නුවු ස න් දා සිතෙයි1 ලොබ2 සි න් දා ගියේ නො සිටැ මැ එ නරනි න් දා

377 එ විටැ මැ කිඳුරඟ න රජු3 ලොබ හැරැ ගියා දැ න ගිරි මුඳුනෙන් යෙහෙ න ඇවිත් මහබෝසතු4 වැලැඳැගෙ න

378 අඬා ඉකි බිඳැ බි ඳ ඔසවා ඔහුගෙ මළක ද ගෙනැ ගොස් ලෙදින් ලෙ ද තබා ගෙනැ ගිරිමුඳුනතෙහි ඉ ද

379 සෝකයෙන් තැවෙ මි න් ලෝපල්5 සුරන් යදි මි න් ඉඳැ දසතැ ‍වැනෙ මි න් අඬයි දුක් මේ ලෙසින් කිය මි න්

380 ඇ ද ග ත් තදින් විදි සැර6 නො වැරැදි වැ ද හි ය ප ත් මුවෙන් වැම්මෙන ලේ හැලි නොම ඳ බ ල ව ත් දුකින් වලපින7 හිමි නුඹ වැළැ ඳ මගෙනෙත් දියෙන් සේදී ගෙනැ ගියේ වෙ ඳ

381 සි ප බ ඳ කොමළතින්8 මුව මී පොවා පි යා සැප වි ඳ කලක් සමඟ වැ9 මන පිනා පි යා ල ප ස ඳ ලෙසින් උන් මගෙ හිමි මරා පි යා අ ප අ ද කුමට වෙන් කැරැපී10 ද පා පි යා

1 සිතේ, 2 බොල, 3 ඔහු, 4 මහ බෝසත්, 5 පරසිදු, 6 සර, 7 වැලපෙමි, 8 කොමලතින්, 9 සමගිව, 10 කොට යි.


65 සඳ කිඳුරුදා කව 382 දි සි ග ඟු ලැ ල් ලේ ය කෙළැ සිහිලැ ල් ලේ යා තු රු සෙ ව ණැ ල් ලේ ය මඳ පවනැ ල් ලේ යා නු ඹ ස හ වැ ල් ලේ ය 1මල්පෙති ති ල් ලේ යා උන් මට ලො ල් ලේ ය දැන් ළතැවු ල් ලේ යා

383 උ පු ල් කඩා ගෙනැ කනැ ලා සුපු ල් ව න ළ ක ල් කුසුම් දම් කරැ ලා එ ක ල් ව න නි ම ල් මෙ නුඹ සහ විඳි සැප විපු ල් ව න සි හි ල් සෙවණැ උන් මට මේ තැවු ල් ව න

384 ස ඳු න් අරටු බිඳැ ගලැ ගා කල ල් ව න න ඳු න් අමුකපුරු ලා එහි සිහි ල් ව න එ දු න් ගතින් සමහම්2 විඳැ මඟු ල් ව න වැ දු නු අපට අද මේ තද3 තැවු ල් ව න

385 නි දු කි න් සමඟ පෙම් බැඳැ සැප විඳැ සො ඳිනේ4 බසෙකින් විතර වෙනසක් නො වැ ඉඳින දිනේ5 දි යෙකින් නැඟුණු ගින්නක් මෙන් වියැ මෙ දිනේ ඉ ති කි න් කෙසේ වෑවෙම් දෝ හිමි ස ඳිනේ*

386 හ ම න6 සුවඳ සිහිලස ලිය මඬුලු ව ලා ගි ම න නිබඳ සතපා උනිමු ලොබ ව ලා එ ව න මෙ සඳැ7 තැවුලිය ළැව් ගිනි සෙ ව ලා කු ම න සැප ද වින්දේ හිමි සමඟ ව ලා

387 සු ද් දේ උබයකුල යුතු අය පසි ද් දේ ව ද් දේ විනා නො කෙරෙති8ලොවැනො ව ද්දේ බැ ද් දේ ඇවිදිනා දඩයමෙහි ලු ද් දේ9 වැ ද් දේ කියනු10 යුතු11 මහ රජෙකි වි ද් දේ12

1 මැල්ලේ ය, 2 සමහන්, 3 අද තද මේ, අද මේ කිම, 4 විඳ නිතිනේ, විද සොබනේ, 5 ඉඳ නිතිනේ, 6 අමන, 7 නිබඳ 8 නො කරති, 9 එද්දේ, 10 කියන, 11 මිස, 12 මොහු රජකුවද්දේ, ඔහු රජකු වද්දේ.

  • මෙය පාදන්ත ‘න’ කාර යුත් ව ද පිටපත්හි එයි.

107 – D 66 සඳ කිඳුරුදා කව

388 නොවී දුකක් සමඟි වැ ඉඳැ මන න ඳි‍ නේ පෙ වී මුවතඹරැ මී1 නිබඳ නොම ඳි‍ නේ තැ වී අද වියෝගින්නෙන් ළම2 ත දි නේ3 ගෙ වී ගියේ4 දෝ ඉරණම හිමි ස ඳි නේ*

389 අ ඹ දඹ කෙසෙල් පලවැල රස විඳැ නිබ ඳ පි ඹ ව ස් කු ළ ල් ලිය ගී කිය කියා සො ඳ සි ඹ මු ව ක ම ල් දෙදෙන මැ ගෙල වැලැඳැ ඉ ඳ5 නු ඹ හැ රැ මෙ කල් ළම6 සැනැසේ ද හිමි ස ඳ

390 ලි ය කිඳුරෝ දෙදෙනෙක් වලැ පෙර දව ස ඔ ය වතුරෙන් එක රැයකට වෙන් වූ7 වැ ස සි ය කුලැ ඇඬූ කලැ උන් සත්සියක් ව ස ගි ය පණ හිමි නුඹ හැරැ වෑවෙමි8 කෙලෙ ස9

391 වේ ස ක් නො වී10 සමඟි වැ සැප විඳැ ඉ න් ට දා ස ක් ආයු ඇත අප සඳකිඳුර න් ට දෝසක් නැති වැ11 අතරෙකැ වියැ මියැ ය න් ට12 මේසක් නුදුටු කලැ කියනෙමි කවුරු න් ට

392 වී ග සෙ ක13 කළ මඳක් පෙරැ අකුසලෙක් වි ද14 අ හ‍ සෙ ක සමුදුරෙකැ ගිරිලෙනෙකැ විසුව ද නොවැළැක15 පල දෙතී කී තෙපුල මුනි ස ඳ අ ද සැ ක හළෙමි අත්පිටැ දුටු හෙයින් සෙ ද16

1 මට, බී, 2 ලමු, ලම, 3 නදිනේ, 4 ගියා, 5 නිසි ගෙල වැළඳ, 6 ලමු, ලම, 7 වැ. 8 ව වෙනු, 9 ගිය කල මහිමි ඇර දැන් වෑවෙමි. කෙලෙස, 10 නැතුව, 11 නැතුව, නොවී 12 දෝසක් නැතුව අතරක විය පණ යන්ට. x ඇතැම් පිට පත්හි පාදාන්තයෙහි එන්නේ ‘ඩ’ යන්න යි. 13 විගසක, 14 අකුසලින් විඳ, 15 නොවසැක, 16 දිටු සෙයින් සොඳ, බොරු නොවන ලෙද.

  • පාදාන්තය “නඳිනී” යනාදී වසයෙන් ද පිටපත්හි එයි.67 සඳ කිඳුරුදා කව

393 උ සේ කුළින් කුළ බැසැ නැ‍ඟෙමින් මෙ ව ලා1 තොසේ වඩා කෙළිමින් ඇවිදැ පෙර ක ලා මෙ සේ වියෝදුක් උසුලන්ට2 වූ ක ලා කෙ සේ තිබේ දෝ හිමිසඳිනි පණ න ලා

394 ල ප ස ඳ ලෙසින් වෙන් නො වැ ‍ඉඳැ සමඟ වලා හැ ම ස ඳ කෙළින සෙවණැලි ලියමඬුලු වලා හි මි ස ඳ නුදුටු කලැ එක තැනෙකත්3 මෙ වලා4 කෙලෙසද මසිතු වෑවෙනු කියව තනි වලා

395 අ ත ක් බෝසතු ගෙ ළෙයි5 ‍තබමින් විම සා ම ඳ ක් සැලි සැලී පණනල තිබෙන නි සා ප ස ක් තෙදැති දෙවියන් යදිමින් නොල සා නැ ත ක් කන්නලවු6 බස් තෙපලයි මෙ ලෙ සා

396 පැ ය කු ත් වියෝවක් නූ අප දෙන්නා ට බ ල ව ත් වියෝදුක් වියැ කියනෙමි කා ට මැ ඳ හ ත් වෙමින් සිටිනා ලොවැ දනයා ට7 මි හි ක ත් තමා නො වේ ද පිහිටක් මී ට*

397 ඇ ස ක් සදිසි පියකරු මගෙ හිමි ය න්ටx දො ස ක් නැති වැ8 මෙ ලෙසින් වියැ මියැ යන්ට9 ප ස ක් තෙදැති මැදහත් ඉරි දෙවි ය න් ට මි ස ක් බැරි යැ මෙ දුකට පිහිටක් ව න්ට

398 වි ත ර වි නම් දුක් උසුලන්ට10 හැකි මෙ නේ11 ස ත ර වරම් දෙවියෝ ඒ නුදුටු අ නේ12 ක ත ර නො යෙමි13 මෙ තැනැ මැ ඉඳැවිගසෙ කිනේ14 ප ත ර කෙරෙම්15 මගේ ගුණ ලොවට වෙසෙ සි නේ

1 නොබලා, 2 උසුලන්ඩ, 3 තැනකුත්, 4 හිමිසඳ නුදුටුවෝතින් තැනක මේ වලා. 5 බෝසතුන් ළෙයි, 6 කන්නලව්, 7 මැදහත් වෙලා සිටිනා ලොව දනයාට, මැදහත්ව සිටින ලොව හැම දනයාට,

  • මේ කව ඇතැම් පිටපත්හි නැත. 8 නැතුව, 9 අතරක විය පණ යන්ට, x මෙය “යන්ඩ” යනාදී වසයෙන් ද ඇතැමෙක එයි. 10 උසුලන්ඩ, 11 හැකිවනේ, බැරි අනේ, 12 නුදුටු ඒ අනේ, නුදුටු ඒ තැනේ, 13 නොයම්, 14 විගසකිනේ, 15 කරම්.


68 සඳ කිඳුරුදා කව

399 ම න පි න මී නේ සුරඟන සමඟ නිසැ කි නේ1 තැන තැනැවෙනේතුරැ තුරැ වසන නිදු කි නේ ව න දෙ වි ය නේ මට වූ මේ වියො දු කි නේ සැනැසෙ මි2 අ‍ නේ තොප ගෙන් ලත් පිහිටෙ කි නේ

400 ර නේ ර ස මෙනේ දවසැරැ පෙර දව සේ සෙ නේ ව ඩ මි නේ පෑසී රසපහ සේ වෙ නේ නොමඳිනේ දුක් වූ කලැ මෙ‍ ලෙ සේ අ නේ දෙ වි ය නේ සැනැසෙමි3 දැන් කෙලෙ සේ

401 සු ර ඟ සදිසි වරඟන ඇති වැ තම පු ර අ ප ‍ෙග න සමඟ වැසැ සැප විඳිමි යි නිත ර4 සි ත මි නමහිමි විදැ මැරුවා දැකැ මෙ ව ර බි ය ගෙ න ගියෝ දෝ දෙවියෝ මෙ වන හැ ර

402 ව හ සි න් නෙත්6 කඳුළු හැලි නො නවති න්නේ මෙලෙසින් විඳින දුක් හැරියොත් මෙ තැ න්නේ අ හ සි න් යනෙන නන් සිදු වීදු දර න්නේ7 වෙසෙසින් මහිම8 ඇති බව මින් දැනෙ න්නේ9

403 වැ හැ රි සිවුරු දරමින් යන එන ගු ව න මි හි රි පලාපල රස විඳැ සා නි ව න එ හි රි ඔතප් යුතු තවසර ඇත මෙ ව න බි හි රි නුවොත් මගෙ දුක් නෑසෙ ද ස ව න

404 වෙනසක නො වි විඳැ සමහම්10 සැප විපු ලා ම න ස ක් තුටු වැ උන් මට දුක් වනි මෙ ක ලා අද ස ක් දෙවිඳු මෙ වියෝ දුක් නුදුටු ක ලා ද හ ස ක් නුවන් ලද්දායින් කිමෙකැ11 ප ලා

1 නිසකිනේ, 2 සැනහෙමි, සැනසෙමි, 4 ඇතුව, 5 ගියේ, 6 වහසින්නෙන්, 7 නෙක සිදු විදු දරන්නේ, 8 මෙහිම මහිමි, 9 මෙලෙසින් මහිමි නැති බව කිම නො දන්නේ. 10 ඉඳ සමගිව, 11 කිමද.

69 සඳ කිඳුරුදා කව

405 පෙ ර ක ල් සුජාතාවන් කෙකිනි වැ උප න ම න ක ල් සක්ඉසුරු හැරැවිත් මින් ලෙසි න හැ ම ක ල් රකින සිල් විමසා පසසමි න සු ර ක ල් කෙළේ යළි සක්රද තොප විසි න

406 එ බැ වි න් මහත් කුලුණෙන් පසිඳු සක් ර ද වෙසෙසින්1 පිහිට වන අය තොප මිසක් කො ද නොලසින්2 මසිතු3 දෙවමින් සන්තොසක් අ ද මෙ දු කි න් සැනැසෙන්ට4 කිය උපදෙසක් සො ඳ

407 වි ඳි නා විරහදුක් බලවත් වූ ස ඳි නා5 ය දි නා කිඳරඟන ගුණ බලයෙන් සෙ දි නා6 ඉ ඳි නා සැපපහස7 ලැබැ සුර රජ සො ඳි නා ත දි නා උණු වැ ගියෙ පඬුපුල්සල එ දි නා*

408 අතඹුල්9 ලෙස සියල් දැනුමෙහි මන න න් දx දසඹුල්10 බව ලබන කෙනෙකුන්11 මහිමෙ න් ද සුහුඹුල් මගෙ සැපත අනෙකකු12 පැතුයෙ න් ද13 පඬුපුල් අස්න උණු වූ කාරණ කි ම් ද? 14

409 ද හ ස ක් නුවණැසින් ලොව බලමින්15 සොඳින ඇගෙදුක් දැකැ ඇසිල්ලෙකැ16 බමුණකු17 ලෙසින පි හි ට ක වන ලෙසින් ඇවිදින් සුරපුරෙ න බැ සැ ස ක් එද එ සඳැ පව්වට යෙහෙ න

410 දි ය ගෙ න කෙන්ඩියෙන් ‍මහබෝසතුන් වෙ ර ඉ සි මි න වණය සුව කෙළෙ කැළල නැති කැ ර වෙහෙ‍සන ලෙස අනුන් මළවෙස් ගෙනැ වැ ති ර18 නැ ඟි ටි න එකකු මෙන් බෝසත් නැඟිටි ව ර

1 මෙලෙසින්, 2 වෙසෙසින්, 3 මසිත, 4 සැනසෙන්ඩ, 5 සොඳිනා, 6 තදිනා, 7 සැපපහස්, 8 ගිය, 9 අතැඹුල්, 10 දසැඹුල්, 11 කෙනෙකුන්, 12 අනිකෙක්, 13 පැතුවෙන්ද, 14 කින්ද, * පාදාන්තය ‘න’ වසයෙන් අතැම් පිටපත්හි එයි. x ඇතැම් පිටපත්හි පාදාන්තය ‘දා’ යි එයි. 15 බලමින් ලොව, 16 ඇසිල්ලෙක දැක, 17 බමුණෙකු, 18 ගෙනම තිර. 70 සඳ කිඳුරුදා කව

411 එ සැඳැ සුවප ත් වූ එ හිමි දැකැ බලව ත් වූ සොම්නසිනි ම ත් වූ කියයි කිඳුරඟන සිරිම ත් වු

412 සුරරදිනි නුඹ1 අ ද දුකට පත් මගෙ හිමි ස ඳ අමාපැන් ඉසැ සෙ ද කෙළේ සුවපත් කුසල් අත් බැ ඳ

413 හිමි සමඟ බෝ ක ල් සැප විඳැ ඉඳිමි මනක ල් නිවන් දකිනා ක ල් සුරිඳු සඳ ඇත නුඹට මෙ කුස ල්

414 ළෙහි මගෙ වියෝ ගි නී2 ‍නැඟේ නම් තිදසග ග නී බට3 ‍නාලොව ද ග නී4 නිවී ගියෙ5 නුඹෙ කුලුණඹින්6 දැ නී7

415 කියා කිඳුරඟ නා තබා සිරිපද මුඳු නා වඳිමින් සුරිඳු නා සිටිත8 හිමි සමඟ සන්තොසි නා

416 සක් දෙවිඳු තොසි නා‍9 ජීවත් වැ තෙපි10 දෙදෙ නා ඉඳුව ගිරි මුඳු නා නො යවු11 තැනකට මෙ වක් පට නා12


1 තොප, 2 වියොවගිනි, 3 බව, 4 ගිනි, 5 ගිය, 6 කුලුණුමෙන්, කුලුණුමින්, 7 ගිනි, නිවී ගිය මගෙ කුළුණුසිත් ගිනි, 8 සිටී, 9 විසිනා, 10 තොපි, 11 නොයව්, 12 මෙතැන

71

සඳ කිඳුරුදා කව

417 නරන් නිති සර නා වනයට නො බැසැ නො දැ නා සිහි ඇති වැ සොඳි නා සමඟ වාසය කරවු1 යෙහෙ නා*

418 අවවාද සොඳි නා සිතතුළ තබන ලෙසි නා2 කියමින් වෙසෙසි නා3 ගියේ යළි සුරපුරට සෙදි නා4

419 හිමිසඳිනි මෙ ව නා උවදුරු බෝ යැ නිති නා ඉන් නො සිටැ මෙ ත නා5 යම්හ6 සඳපව්වට මැ දෙදෙ නා

420 ගං ‍හිස්වලැ ම නා මල් රොන් වැගිරැ7 තෙවු නා දියවළෙකැ8 බැසැ නා රුකක් යටැ කෙළැ ඇවීදැ සොබ නා9

421 සමඟ වැ හැම දි නා ලපසඳ ලෙසින් සො ඳි නා සැප විඳැ නොම ඳි නා ඉන්ට තැන් එ මැ යැ හිමි ස ඳි නා

1 කරව්, 2 ලෙදිනා, 3 නොලසිනා, 4 එදිනා, 5 මෙවනා, 6 යම්ම, යමුව, 7 රැගෙන, 8 දියවලෙහි, 9 දියවලෙහි, 9 සොඳිනා * මේ කව හැම පිටපත්හි ම “ අවවාද සොඳිනා” යනාදි කව ළඟට යෙදී ඇත. ඒ නො මැනැවි.
72 සඳ කිඳුරුදා කව

422 පෙරැ විසූ ලෙ සි නා කාරණ නොයෙක වි සි නා1 එ පවුහි මැ තො සි නා කලක් සැප විඳැ ඉඳිමු ය සි නා*

423 කියෙමින් නොම ඳි නා වියොවුන්ට2 නිති වි දි නා මන්මඳ හට දි නා ඉඳිනු ඔහු බෝකලක්3 න ඳි නා

424 පෙරැ කළ පිනෙකි නා4 දිවි ලදිමු අපි දෙදෙ නා5 කියමින් එ මැ දි නා6 ගියෝ සඳපව්වට මැ යෙහෙ නා7

425 මහරද8 විදි එ දා බරණැස් නිරිඳු මෙ ස ඳා9 දිවසැතියන් මැ ඳා පසිඳු අන‍ුරුත් තෙරිඳු වේ දා


1 විදිනා, ලෙසිනා, 2 වියොවුන්ඩ, 3 ඉඳින ඔහු, ඉන්න ලෙස,

  • “කියමින්” යනාදි කව ළඟට පිටපත්හි යෙදුණ මේ කව ද මෙසේ ගැළැපෙන සේ යෙදූමු. ඇතැම් පිටපත්හි මෙය එන්නේ මෙසේ යි :-

“ පෙර විසූ විසි නා කාරණ නොයෙක විදි නා දෙදෙන ම නොලසි නා ගියෝ සඳ පවුවට ම සොඳි නා”

මෙසේ වී ඇත්තේ පැදි දෙකෙක පාද දෙක බැගින් ගෙන යොදා ඇති හෙයිනි.

4 පෙර පිනින් දෙදෙනා, 5 හිමිසඳිනා, 6 නොමඳිනා, 7 ගියෝ සහ පිරිවරින් යෙහෙනා, ගියෝ සඳ පව්වට ම දෙදෙනා, 8 මහරදු, 9 ඒ සඳා.

73 සඳ කිඳුරුදා කව

426 සඳ කිඳුරඟන1 ර ද දැන් මෙ තොප යෙහෙළිය2 වෙ ද එ දවස් කිඳුරු ර ද ලොවුතුරා බුදු වූ මම් මැ වෙ ද

427 වදාරා එ ස ඳා කුළු ගන්වා කිඳුරු දා සතන් සිත පහ දා3 දෙසුම්4 අවසන් කෙළේ මුනි ඳා

428 මෙ දහම් අනුස සි න්5 උවදුරු නසා නොල සි න් සිතැ පිරි සන්තො සි න් මෙ ලොවැ නිති විඳැ ඉසුරු6 වෙසෙ සි න්

429 එළුවෙන් කී සසි රි7 මෙ දහම්8 අසා සුමිහි රි සව්සන්9 හැරැ දුසි රි ලබත්වා මතු සගපවග සි රි

430 කුසල් පිණිස මැ කී10 මෙහි කව්11 සාරසියයෙ කී යළි පස්විස්සෙ කී සිතැඟි සිදු කරන සිතු‍මිණෙ කී

431 රන්ගිරි සිර12 අස ල* මල්පලරමින්13 මනක ල තුන්බෝ සැදි විපු ල පසිදු දෙනගමුවෙහෙරැ14 හම ක ල15

1 සඳ කිඳුරකල, 2 යෙහෙලී. 3 පැහැදා, 4 දෙසුන්, 5 අනුහසින්, 6 සිරි විඳ ඉසුරු, 7 සපිරි, 8 මේ දම්, 9 සව්සත, 10 කුසල් පිණිස කී, 11 මෙ කව, 12 රන් ගිරි සිරි, රත ගිරි සිර, 13 මල්රමින්යුත්, 14 දෙනගම් වෙහෙර, 15 මනකල, * පාදාන්තය “අසල්” යනාදීන් අල් වද ඇතැම් පිටපත්හි එයි.

74 සඳ කිඳුරුදා කව

432 වසන පිළිවෙත් ස රු සඟගණ සමඟ පියක රු1 සදහම් දැරූ ග රු2 සියල් සතරෙහි සුර ඇදුරු යු රු3

433 පරපුරැති නික ස ළ මහතෙරිඳු විල්ගම් මු ළ පරවැඩ පිණිස ක ළ මෙ කව් වඩවා4 දනන් මනදො ළ

මේ ලිවු පින් පුරා විඳැ සව්සැපත් නිතො රා නො වැදැ හිය සස රා මම ද බුදු වෙම්වා ලොවුතු රා


නිමි

1 පින්සරු, 2 සදහම්විදැ දුගුරු, සදහම් සෑදු ගුරු, සදහම් දැරෑ ගුරු, 3 පුරුදු වූ ගරු, 4 වඩිවා, වස්වා

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සඳ_කිඳුරු_දා_කව-පෙළ_iv&oldid=4973" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි