සඳ කිඳුරු දා කව-වෙනස් ව ගිය තැන්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වෙනස් ව ගිය තැන්

පද්ය්ය පාදය පාඨ වෙනස 3. 4. මහසඟසාර සඟසරුසාර සඟගරු සාර. 9. 2. සොල්වත් සිල්වත් සිල්වත්.

  60.	4.  උමාසෙව්නෙව්, උමා සෙවුනෙව්,

උමා ඉසුරෙව්, උමා සෙවුණෙව්,

  79.	4.	එතරට	එතෙරට 
  92.	4.	ඉඳිත	උන්හ
 119.	4.           පෙර කී කෙනෙක්.	පෙරැ කැරැපු නෙක්
 121.	4.           පලවමි සිත සිතා	පලවමී නියතා
 123.	4.           එ සඳ	එ සෙද 
 141.	2.	එ බෝසත්

එ බෝසතු එවූ බෝසතු

143.	4.            එක ම රජවිය

එක ම ජය වීය එක දජය විය

                       එ සඳ ජය විය

144. 2. යුග පවන් යුගතවා 153. 2. සවෙනි සවන 158. 1. සිතඟි සිතැඟි 159. 2. උවෙන් වයෙන් 160. 1. කුළුනෙන් කුළුණෙන් කුලුණෙන් 162. 4. දෙමින් ඕහට දිනි යැ ඔවුනට 177. 4. පැවිදි දි ඉදි කොට කුටිලයන් පැවිදි ඉදි කොට සෙන් පැවිදි දී කොටැ කුටිලයන් සෙද කුටිලයන් 185. 4. මොහු මේ. 190. 4. නො හැකි වඩනට අරවමින් මඟ නො හැකි වී නො හැකි වඩිනට අරවමින් මඟ වඩනට’ රවා මඟ 192 3. විසින් වෙසින් 201. 2. ඉල්ලුව ඉල්ලූ 107 - X


260 සඳ කිඳුරුදා කවේ

228. 3. කැත්කුල සකකුල 229. 3. වස්වා සදවා වැස්වූ 233. 4. එසේ වූවත් එසේ වුව ඔහු 251. 3. සිඟමින් යෙහෙන සිඟමන් යෙදෙන 263. 4. වැළැඳවී වැළැඳ වූ 272. 4. සිරියහන් ගෙට එ සඳ වඩිමින, සිරියහන් ගෙය සිරියහන් ගෙට එ සඳ වැඩියෙන තුළට වඩිමින 274. 1. නවත්නාතුරු ව ම, නවතිනතුරු නවත්නා තුරු ඔම ඇය ම, 275. 4. වැඳ වැඳි 288. 4. මොවුන් ගුණ තොපි වනනු නො මිනා මොවුන් ගැන තොපි වනනු මොවුන් ගුණ තෙපි නො මිනා වනහු නොමිනා මොවුන් ගුණ තොපි වනනු නො මනා 293. 4. දුටු දුට 300. 4. වෙළමින් මෙලෙසින් වළමින්. 304. 1. තුරුවළ සෙවණැලි තුරු සෙවණැලි වල 307. 2. බයානක ව බයානක වූ

 ”	3.	තද රොස ව	තද රොසා වූ 
 ”	4.	බයානක ව	බයාදික වැ 

312. 4. ඇවිද ඇවිදි 315 3. දෙන්න දෙදෙන 329. 4. නතන වනමුත් වනත නත මුත් 330. 4. නැතුවත් නැති වැත් 335. 4. ඔසවා නො සලා 336. 4. රඟන රඟත 349. 3. සිත් පත් 351. 4. විසමා නහමා 356. 4. රජ කරන්නේ, රජය කරනෙමි රජ කරන්නෙමි


                                                      261

වෙනස් ව ගිය තැන්

365. 2. නැතුව නැති වැ 367. 4. අඬයි. අඬත 369. 4. අග මෙහෙසිනි කමට යහපති, අග මෙහෙසිනි කමට තෝ යුති, තො අග - අග මෙහෙසිනී කමට බලවති, මෙහෙසින් - අග මෙහෙසිනී කමට තො මො වති, කමට යහපති. අග මෙහෙසිනී කමට නො ම ඇති, 370. 3. දෙදෙන ම සමඟ වෙති, දෙදෙන සමඟ වැ දෙදෙන ම සමඟ නිති නිති. 4. නිති රුති 387. 4. වැද්දේ කියනු මිස මොහු

             රජකු වද්දේ	වැද්දේ කියනු යුතු      	 වැද්දේ කියන මිස ඔහු	මහරජෙකි විද්දේ

රජකු වද්දේ 390. 2. වෙන් ව වෙන් වූ. 393. 4. දිටු සෙයින් සොඳ, බොරු නො වන ලෙද දුටු හෙයින් සෙද. 408. 3. අනිකෙක් අනෙකකු 416. 1. විසිනා තොසිනා 418. 4. එදිනා සෙදිනා 424. 2. හිමිසදිනා අපි දෙදෙනා 425. 2. එ සඳා මෙ සඳා 432. 3. සදහම් විදැ දුගුරු සදහම් දැරූ සරු සදහම් දැරූ ගරු107 – 1ශුද්ධි පත්රය (පෙළ)

පද්යපය පාදය වරද නිවරද

 	 26.	  4.	සිත	සිතැ
  28.	  4.	කෙළමඩුළු	කෙළිමඬුලු

36. 3. නද නඳ 60. 4. සෙවුනෙව් සෙවුණෙව් 91. 1. පෙර පෙරැ 107. 3. යමුගුරු යමුගුරු 146. 1. සවන දුලි සවනැ දාලී 151. 3. -නුඟය -නුඟයැ 156. 2. අනෝතත්විල අනෝතත්විලැ 185. 4. මා විසිනි මා විසින් 213. 2. කෙරෙති කෙරෙයි. 217. 2 එනු ඒ 228. 3. කැත්කුල සකකුලැ 243. 3. ” ” 259. 2. පරපුර පරපුරැ 270. 2. සිත සිතැ 283. 4. වූ වූ 297. 1. කුළින් කුළ කුළින් කුළැ 314. 2. කෙළ කෙළැ 343. 3. හීපහර හිපහරැ 384. 1. ගල ගා ගලැ ගා 396. 3. ලොව ලොවැ 399. 4. සැනසෙමි සැනැසෙමි 406. 4. සැනසෙන්ට සැනැසෙන්ට
ශුද්ධි පත්රසය

තවද 5 පිටේ 9 වැනි අධොලිපියෙහි “මඬුලු” යනු “මඬුළු” කියා ද, 10 වැනි පිටේ 13 වැන් අධොලිපිය “උමා සෙව්නෙව්, උමා සෙවු නෙව්, උමා ඉසුරෙව්” කියා ද 36 පිටේ 5 වැනි “කෙරෙයි” යන අධොලිපිය “කෙරෙති” කියා ද, 37 පිටේ 4 වැනි “ඒ” යන අධොලිපිය “එනු” කියා ද විය යුතු යි. 39 පිටේ 229 පද්ය යෙහි 2 වැනි පාදයේ අගට යෙදී ඇති “6” අංකය එ ම පාදයේ මුල “සදවා” යන්න සමඟ යොදා ගත මැනැවි. 39, 41 වැනි පිටුවල 228, 243, පද්ය යන්හි “කැත්කුල” යනු “සකකුලැ” යී විය යුතු හෙයින් ඒ පළමු වැන්න සමඟ “5” අංකය ද, දෙ වැන්න සමඟ “13” අංකය ද යොදා ඒ පිටු දෙකේ ම අධොලිපි අංක ගැළැපෙන අයුරින් ලකුණු කර ගත යුතු ____. 186 පද්යටයේ අංකය ලෙස “189” වැටී තිබේ. එ ද නිසි ලෙස ලකුණු කර ගත යුතු යි.____________


කළුබෝවිල කොහුවල විජයමඞ්ගලාරාමාධිපති මකුළුදුවේ පියරතන ස්ථවීරයන් විසින් සන්න ආදිය යොදා කළ සඳකිඳුරුදා කවේ සංස්කරණය මෙ තෙකින් නිමියේ ය.


සෙත් වේවා