සාකච්ඡාව:ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/සාමඤ්ඤඵල සූත්‍රය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

i create the page.but it shows 'page doesn't exsists'.why?

Start a discussion about ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/සාමඤ්ඤඵල සූත්‍රය

Start a discussion