සැකිල්ල:ආරක්ෂණ සැකිලි

Wikibooks වෙතින්
{{pp-meta}} පූර්ණ අර්ධ Move
Dispute: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
High visibility templates and images: {{pp-template}} N/A
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Discussion page information: {{permprot}} {{temprot}} N/A
Create protection: {{deleted page}} N/A
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ආරක්ෂණ_සැකිලි&oldid=20420" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි