සැකිල්ල:උපදෙස්/testcases

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Documentation[සංස්කරණය]

----
{{උපදෙස්}}
----
{{උපදෙස්|Template:Documentation/testcases/test1}}
----
{{උපදෙස්|Template:Documentation/testcases/test2}}
----
{{උපදෙස්|content=This is in line documentation.}}
----
{{උපදෙස්|Template:Documentation/testcases/nodoc|content=Documentation.}}
----
{{උපදෙස්|Template:Documentation/testcases/test1|content=Documentation.}}
----

සැකිල්ල:Cot

සැකිල්ල:CobDocumentation/sandbox[සංස්කරණය]

----
{{documentation/sandbox}}
----
{{documentation/sandbox|Template:Documentation/testcases/test1}}
----
{{documentation/sandbox|Template:Documentation/testcases/test2}}
----
{{documentation/sandbox|content=This is in line documentation.}}
----
{{documentation/sandbox|Template:Documentation/testcases/nodoc|content=Documentation.}}
----
{{documentation/sandbox|Template:Documentation/testcases/test1|content=Documentation.}}
----

සැකිල්ල:Cot අක්ෂර දෝෂය: සැබෑ මොඩියුලක් නොමැත. සැකිල්ල:Cob


අක්ෂර දෝෂය: සැබෑ මොඩියුලක් නොමැත.


අක්ෂර දෝෂය: සැබෑ මොඩියුලක් නොමැත.


අක්ෂර දෝෂය: සැබෑ මොඩියුලක් නොමැත.


අක්ෂර දෝෂය: සැබෑ මොඩියුලක් නොමැත.


අක්ෂර දෝෂය: සැබෑ මොඩියුලක් නොමැත.


Notest[සංස්කරණය]

For {{File mover granted}}:

Live documentation[සංස්කරණය]

  • {{උපදෙස්|page=Template:File mover granted|notest=y}}

Sandbox documentation[සංස්කරණය]

  • {{documentation/sandbox|page=Template:File mover granted|notest=y}}

අක්ෂර දෝෂය: සැබෑ මොඩියුලක් නොමැත.

This page was moved from wikipedia:en:Template:Documentation/testcases. Its edit history can be viewed at සැකිල්ල:Documentation/testcases/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:උපදෙස්/testcases&oldid=16944" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි