සැකිල්ල:පරිශීලක දායකත්වයන්

Wikibooks වෙතින්
{{{1}}}+ මෙම පරිශීලකයා {{{1}}} ට වඩා දායකත්වයක් විකි පොත් වලට දක්වා ඇත.