සැකිල්ල:පරිශීලක පිරිමි

Wikibooks වෙතින්
මෙම පරිශීලකයා පිරිමියෙකි.