සැකිල්ල:ප්‍රංශ/අංශය

Wikibooks වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

== {{ප්‍රංශ/අංශය|Title}} ==
== {{ප්‍රංශ/අංශය|Optional section|Title}} ==
== {{ප්‍රංශ/අංශය|Optional section|English or primary title|French or secondary title}} ==

භාවිත නිදසුන්[සංස්කරණය]

== {{ප්‍රංශ/අංශය|Dialogue|At the store}} ==
== {{ප්‍රංශ/අංශය|Vocabulary|Time|Le temps}} ==

Review sections example[සංස්කරණය]

== {{ප්‍රංශ/අංශය|Grammar|Regular verbs|review-id=french-regular-verbs}} ==
<div id='french-regular-verbs'>
...section content here...
</div> <!-- /french-regular-verbs -->

Supplementary sections example[සංස්කරණය]

== {{ප්‍රංශ/අංශය|Grammar|''-rir'' verbs|supplementary-id=french--rir-verbs}} ==
<div id='french--rir-verbs'>
...section content here...
</div> <!-- /french--rir-verbs -->

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ප්‍රංශ/අංශය&oldid=15821" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි