සැකිල්ල:ප්‍රංශ/කොටු මෝස්තරය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 90%; text-align: center; background-color: rgb(247, 245, 242); border: 1px solid rgb(237, 235, 232); box-shadow: 0 0 10px rgb(200, 200, 200); position: relative; z-index: 1; " class="french-simple-box french-box "

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]