සැකිල්ල:ප්‍රංශ/ඡේදය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Usage[සංස්කරණය]

== {{ප්‍රංශ/ඡේදය|Title}} ==
== {{ප්‍රංශ/ඡේදය|Optional section|Title}} ==
== {{ප්‍රංශ/ඡේදය|Optional section|English or primary title|French or secondary title}} ==

Usage examples[සංස්කරණය]

== {{ප්‍රංශ/ඡේදය|Dialogue|At the store}} ==
== {{ප්‍රංශ/ඡේදය|Vocabulary|Time|Le temps}} ==

Review sections example[සංස්කරණය]

== {{ප්‍රංශ/ඡේදය|Grammar|Regular verbs|review-id=french-regular-verbs}} ==
<div id='french-regular-verbs'>
...section content here...
</div> <!-- /french-regular-verbs -->

Supplementary sections example[සංස්කරණය]

== {{ප්‍රංශ/ඡේදය|Grammar|''-rir'' verbs|supplementary-id=french--rir-verbs}} ==
<div id='french--rir-verbs'>
...section content here...
</div> <!-- /french--rir-verbs -->

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ප්‍රංශ/ඡේදය&oldid=11254" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි