සැකිල්ල:පොත් නිවේදනය/හරය

Wikibooks වෙතින්


[නැරඹීම] [සංස්කරණය] ලේඛගතකිරීම


මේ {{පොත් පණිවිඩ කොටුව/හරය}} උප සැකිල්ලයි.

මෙම සැකිල්ල පිටු වල භාවිතා නොකරන්න, ඒ වෙනුවට {{පොත් පණිවිඩ කොටුව}} භාවිතා කරන්න.

මෙම උප සැකිල්ල, {{පොත් පණිවිඩ කොටුව}} සැකිල්ල හරහා භාවිතා වේ. මෙම සංයුක්තයේ බහුතරයක් කේත {{පොත් පණිවිඩ කොටුව/හරය}} තුල වේ. {{පොත් පණිවිඩ කොටුව}} සැකිල්ල පරාමිති සරල කිරීම සිදු කරයි.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා {{පොත් පණිවිඩ කොටුව}} බලන්න.