සැකිල්ල:හැකිලිය හැකි විකල්ප/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්

{{හැකිලිය හැකි විකල්ප}} is a utility template provides a standardised message for transclusion on template documentaion pages for templates whose collapsibility may be managed by the parameter |state=.

It may be used on either the template page itself (wrapped within <noinclude>...</noinclude> tags) or on the template's {{documentation subpage}}.

Indicating optional use of state name[සංස්කරණය]

The |state= parameter used to manage collapsible templates need not always be named explicitly, i.e. {{Template name|state}} can be the same as {{Template name|state=state}}, if the template is coded that way. To indicate this in the {{හැකිලිය හැකි විකල්ප}} message, add the parameter |statename=optional. This modifies the message so that it reads (if it were used for itself):

ආරම්භක දෘෂ්‍යතාවය: වර්තමානයේ autocollapse ලෙස සකසා ඇත.

මෙම සැකිල්ලේ ආරම්භක දෘෂ්‍යතාවය වෙනස් කිරීම සඳහා, |state= පැරාමිතිය භාවිතා කළ හැකිය:

  • |state=collapsed: {{හැකිලිය හැකි විකල්ප|state=collapsed}} ලෙස භාවිතා කිරීමෙන්, මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් මාතෘකා තීරුව හැර ඉතිරි සියල්ල සැඟවුනු ලෙස
  • |state=expanded: {{හැකිලිය හැකි විකල්ප|state=expanded}} ලෙස භාවිතා කිරීමෙන්, මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන ලෙස
  • |state=autocollapse: {{හැකිලිය හැකි විකල්ප|state=autocollapse}} ලෙස භාවිතා කිරීමෙන්,
    • අදාළ පිටුව තුල වෙනත් {{navbox}}, {{sidebar}}, හෝ වෙනත් හැකිලිය හැකි ගුණාංගය සහිත වගුවක් ප්වතියි නම් මෙම සැකිල්ල අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ
    • වෙනත් හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත අයිතමයක් නොමැති විට ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ

සැකිල්ල සඳහා |state= පැරාමිතිය දක්වා නොමැති නම්, සැකිල්ලේ ආරම්භක දෘෂ්‍යතාවය {{හැකිලිය හැකි විකල්ප}} සැකිල්ලේ |default= පැරාමිතියේ අගයෙන් ගනු ලබයි. මෙම සැකිල්ල සඳහා එම අගය autocollapse ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

This possibility is enabled by including:

  • {{{1|}}} as part of a collapsible template's |state= parameter – for instance, as |state={{{state|{{{1|}}}}}} or |state={{{state|{{{1|<noinclude>expanded</noinclude>}}}}}}, etc.
  • <noinclude>,<includeonly>as part of a collapsible template's state argument – for instance, as |state={{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}}

If, however, the template includes collapsible sections within itself (e.g. {{Navbox with collapsible groups}}), then enabling this possibility may introduce ambiguity as regards what is to be collapsed or expanded. In those instances, therefore, the requirement to use |state= should be retained.

Changing the default state[සංස්කරණය]

To change the default state {{හැකිලිය හැකි විකල්ප}} uses, add the parameter |default=collapsed or |default=expanded accordingly. To restore the default, remove any |default= previously included.

The |default=collapsed option must not be used in main article content in mainspace, e.g. to hide tables of information, or to cram extraneous details into infoboxes. (For more information, see Wikipedia:Manual of Style § Scrolling lists and collapsible content.) This option is permissible in navboxes, which are not part of the article content per se.

Slashes and the nobase parameter[සංස්කරණය]

If the template name given to {{හැකිලිය හැකි විකල්ප}}</nowiki> includes a forward-slash (virgule) character – / – then the parameter |nobase= (set to on, true, etc.) will need to be added so that the name is displayed correctly (i.e., so that {{PAGENAME}} rather than the default {{BASEPAGENAME}} is used to display it).

See also[සංස්කරණය]