සැකිල්ල:ආදේශනය සඳහා පමණි

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Always substitute වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)