සැකිල්ල:Blatantvandal/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
4036580 2022-02-24T04:57:39Z Faster than Thunder Per [[w:Wikipedia talk:Template index/User talk namespace/Archive 19#Template:Uw4im - "may" or "will"?]] & [[w:Wikipedia talk:Template index/User talk namespace/Archive 15#You may be blocked?]]
3296870 2017-09-20T08:43:48Z 83.18.191.198 Undid revision 3287645 by [[Special:Contributions/54.235.15.159|54.235.15.159]] ([[User talk:54.235.15.159|discuss]])
3287645 2017-08-31T11:11:29Z 54.235.15.159 [[Special:Contributions/178.42.96.42]] is [[w:ja:LTA:YOT]] crosswiki orange neostrada ISP vandal
3284597 2017-08-24T11:03:27Z 178.42.96.42 Undid revision 3247755 by [[Special:Contributions/54.220.190.231|54.220.190.231]] ([[User talk:54.220.190.231|discuss]])
3247755 2017-07-30T06:13:32Z 54.220.190.231 rvv xwiki vandalism by [[w:ja:LTA:YOT]], this is very same globally blocked IP range and vandal as [[w:en:WP:WIKINGER|this one]]
3240774 2017-07-02T19:31:30Z 83.24.99.100
3223182 2017-05-27T10:44:36Z Pi zero hm
3223081 2017-05-27T09:39:05Z 83.28.60.223
3202146 2017-04-06T23:45:21Z PokestarFan
3039955 2016-01-22T13:32:43Z MarcGarver
3039954 2016-01-22T13:31:57Z MarcGarver [[WB:REVERT|Reverted]] edits by [[Special:Contributions/96.5.241.159|96.5.241.159]] ([[User talk:96.5.241.159|talk]]) to last version by Syum90
3039947 2016-01-22T12:18:36Z 96.5.241.159
3039946 2016-01-22T12:17:25Z 96.5.241.159 fix on redirect
3029712 2015-12-16T11:13:19Z Syum90 [[WB:REVERT|Reverted]] edits by [[Special:Contributions/94.1.54.35|94.1.54.35]] ([[User talk:94.1.54.35|talk]]) to last version by Mabdul
3029711 2015-12-16T11:12:58Z 94.1.54.35
2364156 2012-06-15T11:08:19Z Mabdul this template should be subst, see [[Wikibooks:Templates/User notices]]
1772599 2010-04-24T15:25:22Z Adrignola msg -> text parameter
1561591 2009-07-06T21:52:33Z Pi zero document redirects
1550669 2009-06-28T15:07:25Z Pi zero typo
1550668 2009-06-28T15:06:29Z Pi zero category sort key
1139647 2008-03-15T16:00:07Z Mike.lifeguard overhaul language & formatting to match others
975981 2007-09-21T16:55:01Z Mike.lifeguard restore version that works as expected
975973 2007-09-21T16:53:13Z Mike.lifeguard nope
975972 2007-09-21T16:52:42Z Mike.lifeguard try this
975970 2007-09-21T16:51:42Z Mike.lifeguard fix
975967 2007-09-21T16:50:56Z Mike.lifeguard link
975964 2007-09-21T16:49:20Z Mike.lifeguard testing syntax from {{test5}}
975955 2007-09-21T16:44:31Z Mike.lifeguard undo
975953 2007-09-21T16:44:04Z Mike.lifeguard try this out
975922 2007-09-21T16:28:32Z Mike.lifeguard tweak
975921 2007-09-21T16:28:02Z Darklama
975917 2007-09-21T16:26:45Z Mike.lifeguard add optional? parameter for signature
975914 2007-09-21T16:25:09Z Mike.lifeguard standardize and add emphasis
441600 2006-04-28T20:20:12Z Derbeth png -> svg
322640 2005-12-30T06:59:53Z Yamamoto Ichiro
322327 2005-12-29T23:25:42Z Yamamoto Ichiro
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Blatantvandal/edithistory&oldid=15686" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි