සැකිල්ල:Cereal/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2365529 2012-06-17T21:17:59Z Kri Inserted sortby argument
2365209 2012-06-17T16:54:23Z Kri Don't include categories if noincludecat is provided
2364914 2012-06-17T10:07:23Z Kri Changed documentation
722224 2007-01-17T19:03:05Z Kellen +cat
713117 2007-01-10T05:39:26Z Webaware create
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Cereal/edithistory&oldid=19725" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි