සැකිල්ල:Chess diagram 10x10

Wikibooks වෙතින්
a10 b10 c10 d10 e10 f10 g10 h10 i10 j10
a9 b9 c9 d9 e9 f9 g9 h9 i9 j9
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 i8 j8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 i7 j7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 i6 j6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 i5 j5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 i4 j4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 i3 j3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 i2 j2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 i1 j1
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Chess_diagram_10x10&oldid=16474" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි