සැකිල්ල:Cookbook help page/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2369392 2012-06-27T13:23:19Z Kri Undid revision 2369391 by [[Special:Contributions/Kri|Kri]] ([[User talk:Kri|discuss]]) "Help" sounds lkike you are going to get help immediately
2369391 2012-06-27T13:22:16Z Kri Changed category again
2369374 2012-06-27T13:12:23Z Kri Changed category
2367749 2012-06-22T19:56:51Z Kri Reverted "bug fix"
2365239 2012-06-17T17:18:02Z Kri The last of these seemed to have worked.
2365238 2012-06-17T17:17:00Z Kri And this
2365237 2012-06-17T17:15:32Z Kri And this
2365236 2012-06-17T17:15:05Z Kri Trying this
2365235 2012-06-17T17:13:36Z Kri Undid revision 2365223 by [[Special:Contributions/Kri|Kri]] ([[User talk:Kri|discuss]])
2365223 2012-06-17T17:01:23Z Kri Only one instance of {{Cookbook page type}} is needed
2365220 2012-06-17T16:57:50Z Kri Added note about noincludecat
2365183 2012-06-17T16:36:02Z Kri Don't include categories if noincludecat is provided
2364901 2012-06-17T09:49:00Z Kri Added note aboute categories and interwiki links
2364689 2012-06-16T16:07:44Z Kri Made more readable
2364686 2012-06-16T16:04:31Z Kri Changed navigation
2364651 2012-06-16T15:09:54Z Kri /* Effect */ Added note about the change of tab name
2364645 2012-06-16T15:06:59Z Kri Added navbox
2364602 2012-06-16T14:06:34Z Kri Rewrote the template using the {{Cookbook page type}} template
2364579 2012-06-16T13:24:15Z Kri Derived template from the ingredient template
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Cookbook_help_page/edithistory&oldid=19709" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි