සැකිල්ල:Deleted/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
1886211 2010-07-12T18:04:05Z Adrignola fixed link
1859197 2010-06-26T20:10:02Z Darklama . placement
1859194 2010-06-26T20:06:12Z Darklama page=
1859193 2010-06-26T20:02:15Z Darklama because -> due to
1859191 2010-06-26T19:55:31Z Darklama rm cat
1859189 2010-06-26T19:51:15Z Darklama +options + doc
1859187 2010-06-26T19:43:41Z Darklama moved [[Template:Textbook]] to [[Template:Deleted]]: generalizing message like {{[[Template:Blocked|blocked]]}}
1764848 2010-04-21T01:09:06Z Adrignola mbox -> tmbox
1550680 2009-06-28T15:17:45Z Pi zero +category sort key
1066750 2007-12-23T00:41:29Z Darklama gr
990198 2007-10-03T16:11:28Z Darklama using mbox, reworded a little, and added optional second argument for signature
990176 2007-10-03T16:03:00Z Darklama [[Template:Article]] moved to [[Template:Textbook]]: more reflective of this project
839624 2007-04-22T08:27:34Z Az1568 Added link to WIW
793697 2007-03-20T02:50:49Z Az1568 + cat
535454 2006-07-25T22:13:33Z Hagindaz
535451 2006-07-25T22:11:49Z Hagindaz subst
535447 2006-07-25T22:08:11Z Hagindaz cat
512785 2006-07-05T16:08:44Z Hagindaz
494732 2006-06-21T03:32:02Z Hagindaz
494728 2006-06-21T03:30:50Z Hagindaz Similar to the other user talk messages, but Wikibooks specifc
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Deleted/edithistory&oldid=15692" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි