සැකිල්ල:Dewikify/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
4055434 2022-05-04T08:53:00Z MarcGarver Protected "[[Template:Dewikify]]": High-impact page ([Edit=Allow only autoconfirmed users] (indefinite) [Move=Allow only autoconfirmed users] (indefinite))
4055357 2022-05-04T00:08:14Z Xania [[WB:REVERT|Reverted]] edits by [[Special:Contributions/172.56.31.180|172.56.31.180]] ([[User talk:172.56.31.180|talk]]) to last version by PokestarFan
4055355 2022-05-03T23:41:18Z 172.56.31.180 Blanked the page
3267847 2017-08-16T14:08:37Z PokestarFan [[WB:REVERT|Reverted]] edits by [[Special:Contributions/PokestarFan|PokestarFan]] ([[User talk:PokestarFan|talk]]) to last version by Adrignola
3267846 2017-08-16T14:08:27Z PokestarFan
3267844 2017-08-16T14:07:52Z PokestarFan
2049537 2011-02-18T18:01:53Z Adrignola use internal documentation, rm self-reference
1902925 2010-07-27T13:42:41Z Pi zero example/nocat
1799833 2010-05-20T03:08:11Z Adrignola move last line to inline for smaller size of template
1799744 2010-05-20T01:44:31Z Adrignola sort key
1772650 2010-04-24T16:07:32Z Adrignola msg -> text parameter
1548464 2009-06-25T21:15:08Z Adrignola Fixed sort key.
1004810 2007-10-16T18:08:06Z Whiteknight
1004809 2007-10-16T18:07:36Z Whiteknight
998682 2007-10-10T18:40:58Z Mike.lifeguard implement mbox & links to be less verbose
620205 2006-10-20T23:28:41Z SBJohnny
618306 2006-10-19T10:09:12Z SBJohnny
618303 2006-10-19T10:08:27Z SBJohnny
618302 2006-10-19T10:08:10Z SBJohnny
618300 2006-10-19T10:06:57Z SBJohnny
618297 2006-10-19T10:05:58Z SBJohnny
618296 2006-10-19T10:05:44Z SBJohnny
618294 2006-10-19T09:59:56Z SBJohnny
618293 2006-10-19T09:59:29Z SBJohnny
618292 2006-10-19T09:58:42Z SBJohnny
618291 2006-10-19T09:58:07Z SBJohnny
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Dewikify/edithistory&oldid=15384" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි