සැකිල්ල:Existlist

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Example Usage
[[{{existlist|A|B|C|Wikibooks:Sandbox|E|F|G}}]]
Result
[[]]
Example Usage
[[{{existlist|A|B|C|Wikibooks:Sandbox|E|F|G}}|click here]]
Result
[[|click here]]
What it does
returns the name of the first page which exists up to 10 max.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Existlist&oldid=13192" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි