සැකිල්ල:Featured book candidate/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3594449 2019-11-07T07:07:12Z Pi zero Rejected the last text change (by [[Special:Contributions/123.136.115.57|123.136.115.57]]) and restored revision 3366160 by Pi zero
3594383 2019-11-06T21:55:22Z 123.136.115.57 Open
3366160 2018-01-24T20:35:09Z Pi zero BOOKNAME (new-style)
1807464 2010-05-25T16:28:34Z Pi zero root bookname
1807370 2010-05-25T13:48:43Z Adrignola wording, italics on book title
1795352 2010-05-14T12:42:32Z Adrignola sort key
1788422 2010-05-06T12:49:21Z Adrignola wording
1788418 2010-05-06T12:47:36Z Adrignola moved [[Template:Featured book vote]] to [[Template:Featured book candidate]]: Moving away from "votes"
1783393 2010-04-29T03:17:42Z Adrignola recat
1772680 2010-04-24T16:35:00Z Adrignola msg -> text parameter, mbox -> ambox for main space, sort key
1545541 2009-06-23T15:42:25Z Pi zero recat
1545489 2009-06-23T15:06:22Z Pi zero +category
1247611 2008-08-07T16:57:12Z Icewedge adding a period
1072074 2007-12-31T20:14:42Z Whiteknight
883732 2007-05-31T21:29:56Z Whiteknight
840932 2007-04-23T17:49:16Z Darklama used svg image instead. point to criteria and to specific section on the nomination page
836055 2007-04-18T19:27:33Z Whiteknight New page: {| style="width:100%; background-color: #FFFFFF; border: 1px solid #CCCCCC;" |- align=center |[[Image:Cscr-featured.png|50px|left]] |This book is a a candidate to be a [[Wikibooks:Featur...
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Featured_book_candidate/edithistory&oldid=15638" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි