සැකිල්ල:Herb/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3886250 2021-07-06T17:57:31Z Leaderboard category fix
2365206 2012-06-17T16:54:13Z Kri Don't include categories if noincludecat is provided
2364923 2012-06-17T10:12:59Z Kri Changed documentation
722241 2007-01-17T19:08:57Z Kellen +cat
625861 2006-10-26T11:10:39Z Kellen
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Herb/edithistory&oldid=19731" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි