සැකිල්ල:Hiddenh3/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2315768 2012-05-01T07:52:02Z Liam987 doc
1549159 2009-06-26T18:32:29Z Adrignola recat
1338896 2008-11-20T14:51:34Z 213.122.60.221
1338895 2008-11-20T14:51:07Z 213.122.60.221
1247218 2008-08-06T17:13:15Z 81.131.34.18 New page: <div style="color: black;background: none;font-weight: normal;margin: 0;padding-top: .5em;padding-bottom: .17em;border-bottom: none;font-size: 132%;font-weight: bold;">{{{content|{{{1}}}}}...
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Hiddenh3/edithistory&oldid=19627" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි