සැකිල්ල:Image warning/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3517147 2019-02-17T09:41:36Z Leaderboard update
3202148 2017-04-06T23:46:06Z PokestarFan
2364272 2012-06-15T16:03:19Z Mabdul This template should be substituted per [[Wikibooks:Templates/User notices]]
2054540 2011-02-22T22:45:40Z Adrignola content formatting
1772591 2010-04-24T15:21:35Z Adrignola msg -> text parameter
1578696 2009-07-24T19:36:10Z Darklama minor rewording
1371779 2009-01-04T03:22:13Z Swift Placed in sub-category: [[Category:Copyright issues templates|{{PAGENAME}}]]
1339698 2008-11-21T20:21:00Z Mike.lifeguard Reverted edits by [[Special:Contributions/MrIPAddress|MrIPAddress]] ([[User talk:MrIPAddress|Talk]]) to last version by [[User:Darklama|Darklama]]
1334503 2008-11-16T14:13:53Z MrIPAddress
990289 2007-10-03T17:24:15Z Darklama used mbox, reworded and included optional argument for signature
849406 2007-05-01T03:34:29Z Az1568 sp & fix
789237 2007-03-16T21:58:24Z Az1568 + cat
775611 2007-03-05T23:05:05Z Xania corrected typo
517185 2006-07-10T19:27:32Z 84.155.108.208 svg version
279449 2005-11-11T21:08:30Z Derbeth new template
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Image_warning/edithistory&oldid=15690" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි