සැකිල්ල:Min/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2172996 2011-09-28T13:25:27Z Adrignola Protected "[[Template:Min]]": Uses complex features of wiki syntax ([edit=sysop] (indefinite) [move=sysop] (indefinite))
2172967 2011-09-28T13:21:06Z Adrignola 15 revisions from [[:w:Template:Min]]
2172966 2010-10-04T18:37:40Z WOSlinker remove {{pp-template}} since included in {{documentation}}
2172965 2008-07-13T19:00:18Z MZMcBride made change per talk request
2172964 2007-01-15T13:54:25Z CBDunkerson Removing categories and interwikis to doc page
2172963 2006-08-20T11:52:10Z CBDunkerson Protected Template:Min: High risk template. Used in many other templates and thus affecting thousands of pages [edit=sysop:move=sysop]
2172962 2006-08-17T00:09:18Z Erik Baas +nl:
2172961 2006-08-16T23:08:46Z Ligulem transclude doc from from subpage (see [[User:Ligulem/tlim|explanation]])
2172960 2006-04-24T22:07:16Z Verdy p
2172959 2006-04-24T22:04:26Z Verdy p
2172958 2006-04-24T15:46:19Z Verdy p
2172957 2006-04-24T15:46:03Z Verdy p
2172956 2006-04-24T15:45:49Z Verdy p
2172955 2006-04-24T15:45:28Z Verdy p
2172954 2006-04-24T15:44:25Z Verdy p
2172953 2006-04-20T05:55:57Z Patrick [[Category:Mathematical templates]]
2172952 2006-04-18T00:12:03Z CBDunkerson Simple minimum function
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Min/edithistory&oldid=19615" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි