සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්

Returns the name of the book including the namespace. Does not distinguish between content namespaces and non-content namespaces, naively assuming the current page is a page of a book.

භාවිතය[සංස්කරණය]

Simply place {{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්}} on a page to get the output.

Optionally specify a page as a parameter to see the output for a different page than the current one.

{{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්|<full pagename>}}

උදාහරණ[සංස්කරණය]

page where called result
Wikijunior:Biology

Returns the name of the book including the namespace. Does not distinguish between content namespaces and non-content namespaces, naively assuming the current page is a page of a book.

භාවිතය[සංස්කරණය]

Simply place {{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්}} on a page to get the output.

Optionally specify a page as a parameter to see the output for a different page than the current one.

{{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්|<full pagename>}}

උදාහරණ[සංස්කරණය]

page where called result
Wikijunior:Biology සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Chess/Puzzles/Directmates සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Wikijunior:Dinosaurs/Apatosaurus සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Category:Horticulture/Templates/Boxes සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Wikijunior talk:Bugs/Shield Bug සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

 • {{NAIVEBOOKSTEM}} — (deprecated) page name without subpages and without the namespace.
 • {{BOOKNAME}} — deduces full root name of book associated with the current page.
 • {{BOOKTEMPLATE}} — deduces full root name for templates of book associated with the current page.
 • {{BOOKCATEGORY}} — deduces full root name for categories of book associated with the current page.
 • {{SUBJECTNAME}} — deduces full root name of subject associated with the current page.
 • {{SUBJECTCATEGORY}} — deduces full root name of subject-category associated with the current page.

Chess/Puzzles/Directmates

Returns the name of the book including the namespace. Does not distinguish between content namespaces and non-content namespaces, naively assuming the current page is a page of a book.

භාවිතය[සංස්කරණය]

Simply place {{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්}} on a page to get the output.

Optionally specify a page as a parameter to see the output for a different page than the current one.

{{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්|<full pagename>}}

උදාහරණ[සංස්කරණය]

page where called result
Wikijunior:Biology සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Chess/Puzzles/Directmates සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Wikijunior:Dinosaurs/Apatosaurus සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Category:Horticulture/Templates/Boxes සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Wikijunior talk:Bugs/Shield Bug සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

 • {{NAIVEBOOKSTEM}} — (deprecated) page name without subpages and without the namespace.
 • {{BOOKNAME}} — deduces full root name of book associated with the current page.
 • {{BOOKTEMPLATE}} — deduces full root name for templates of book associated with the current page.
 • {{BOOKCATEGORY}} — deduces full root name for categories of book associated with the current page.
 • {{SUBJECTNAME}} — deduces full root name of subject associated with the current page.
 • {{SUBJECTCATEGORY}} — deduces full root name of subject-category associated with the current page.

Wikijunior:Dinosaurs/Apatosaurus

Returns the name of the book including the namespace. Does not distinguish between content namespaces and non-content namespaces, naively assuming the current page is a page of a book.

භාවිතය[සංස්කරණය]

Simply place {{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්}} on a page to get the output.

Optionally specify a page as a parameter to see the output for a different page than the current one.

{{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්|<full pagename>}}

උදාහරණ[සංස්කරණය]

page where called result
Wikijunior:Biology සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Chess/Puzzles/Directmates සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Wikijunior:Dinosaurs/Apatosaurus සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Category:Horticulture/Templates/Boxes සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Wikijunior talk:Bugs/Shield Bug සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

 • {{NAIVEBOOKSTEM}} — (deprecated) page name without subpages and without the namespace.
 • {{BOOKNAME}} — deduces full root name of book associated with the current page.
 • {{BOOKTEMPLATE}} — deduces full root name for templates of book associated with the current page.
 • {{BOOKCATEGORY}} — deduces full root name for categories of book associated with the current page.
 • {{SUBJECTNAME}} — deduces full root name of subject associated with the current page.
 • {{SUBJECTCATEGORY}} — deduces full root name of subject-category associated with the current page.

Category:Horticulture/Templates/Boxes

Returns the name of the book including the namespace. Does not distinguish between content namespaces and non-content namespaces, naively assuming the current page is a page of a book.

භාවිතය[සංස්කරණය]

Simply place {{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්}} on a page to get the output.

Optionally specify a page as a parameter to see the output for a different page than the current one.

{{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්|<full pagename>}}

උදාහරණ[සංස්කරණය]

page where called result
Wikijunior:Biology සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Chess/Puzzles/Directmates සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Wikijunior:Dinosaurs/Apatosaurus සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Category:Horticulture/Templates/Boxes සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Wikijunior talk:Bugs/Shield Bug සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

 • {{NAIVEBOOKSTEM}} — (deprecated) page name without subpages and without the namespace.
 • {{BOOKNAME}} — deduces full root name of book associated with the current page.
 • {{BOOKTEMPLATE}} — deduces full root name for templates of book associated with the current page.
 • {{BOOKCATEGORY}} — deduces full root name for categories of book associated with the current page.
 • {{SUBJECTNAME}} — deduces full root name of subject associated with the current page.
 • {{SUBJECTCATEGORY}} — deduces full root name of subject-category associated with the current page.

Wikijunior talk:Bugs/Shield Bug

Returns the name of the book including the namespace. Does not distinguish between content namespaces and non-content namespaces, naively assuming the current page is a page of a book.

භාවිතය[සංස්කරණය]

Simply place {{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්}} on a page to get the output.

Optionally specify a page as a parameter to see the output for a different page than the current one.

{{සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්|<full pagename>}}

උදාහරණ[සංස්කරණය]

page where called result
Wikijunior:Biology සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Chess/Puzzles/Directmates සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Wikijunior:Dinosaurs/Apatosaurus සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Category:Horticulture/Templates/Boxes සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්
Wikijunior talk:Bugs/Shield Bug සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

 • {{NAIVEBOOKSTEM}} — (deprecated) page name without subpages and without the namespace.
 • {{BOOKNAME}} — deduces full root name of book associated with the current page.
 • {{BOOKTEMPLATE}} — deduces full root name for templates of book associated with the current page.
 • {{BOOKCATEGORY}} — deduces full root name for categories of book associated with the current page.
 • {{SUBJECTNAME}} — deduces full root name of subject associated with the current page.
 • {{SUBJECTCATEGORY}} — deduces full root name of subject-category associated with the current page.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

 • {{NAIVEBOOKSTEM}} — (deprecated) page name without subpages and without the namespace.
 • {{BOOKNAME}} — deduces full root name of book associated with the current page.
 • {{BOOKTEMPLATE}} — deduces full root name for templates of book associated with the current page.
 • {{BOOKCATEGORY}} — deduces full root name for categories of book associated with the current page.
 • {{SUBJECTNAME}} — deduces full root name of subject associated with the current page.
 • {{SUBJECTCATEGORY}} — deduces full root name of subject-category associated with the current page.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME/උපදෙස්&oldid=20817" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි