සැකිල්ල:Need soundbite/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
1772616 2010-04-24T15:37:07Z Adrignola ambox for main space
1710386 2010-02-01T23:27:49Z Swift {{message box}} -> {{mbox}}
1419216 2009-02-19T17:19:23Z Darklama changed image
1128828 2008-03-03T01:36:19Z Mike.lifeguard +example parameter
872209 2007-05-20T15:16:58Z Darklama fix spacing and talk page link
669897 2006-12-02T12:21:06Z Herbythyme +cat
296335 2005-12-01T21:48:04Z 136.1.1.154
296319 2005-12-01T21:36:44Z Aaronsama
296314 2005-12-01T21:32:10Z Aaronsama
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Need_soundbite/edithistory&oldid=15388" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි