සැකිල්ල:Nfur/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2364262 2012-06-15T15:29:35Z Mabdul This template should be substituted (per source code)
1417607 2009-02-18T10:48:07Z Darklama recat
1084494 2008-01-17T01:06:46Z Mike.lifeguard forgot to change that
1084408 2008-01-16T21:52:13Z Mike.lifeguard [[Template:NFUR]] moved to [[Template:Nfur]]: caps
1083754 2008-01-16T03:05:07Z Mike.lifeguard [[Template:NFUC]] moved to [[Template:NFUR]]: typo
1083734 2008-01-16T02:45:54Z Mike.lifeguard New page: {{#ifeq:{{<includeonly>subst:</includeonly>empty template}}| |{{no rationale|month={{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTMONTHNAME}}|day={{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTDAY}}...
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Nfur/edithistory&oldid=15614" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි