සැකිල්ල:Original research/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3237139 2017-06-23T21:47:12Z Guanaco {{is book|book|page}}
3095466 2016-07-08T23:00:33Z JackPotte JackPotte moved page [[Template:Or]] to [[Template:Original research]]: Explicit name (like on Wikipedia) but the shotcut remains allowed
2350879 2012-05-21T17:09:48Z Darklama briefer, how can help
1772728 2010-04-24T17:30:17Z Adrignola msg -> text parameter
1613628 2009-08-21T14:16:20Z Adrignola Fixed includeonly category
1548479 2009-06-25T21:29:25Z Adrignola recat
1471385 2009-04-15T21:28:52Z Swift content->warning
1432171 2009-03-04T01:35:56Z Swift [[WB:CHAT]] -> [[Wikibooks:Reading room/Projects]] (more appropriate)
1396748 2009-02-04T14:50:59Z Whiteknight
1396745 2009-02-04T14:49:50Z Whiteknight
1396740 2009-02-04T14:43:36Z Whiteknight
1396736 2009-02-04T14:40:59Z Whiteknight New page: {{mbox|type=content|msg='''This book appears to contain original research or unverifiable material.'''<br>Wikibooks [[WB:WIW]] policy requires that all book material here be verifiable. Or...
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Original_research/edithistory&oldid=15406" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි