සැකිල්ල:Rejected/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
1999111 2010-12-13T16:24:59Z Adrignola {{pp-protected|small=yes}}
1998743 2010-12-13T03:45:40Z Adrignola {{pp-semi-indef}}
1991180 2010-12-04T14:55:20Z Adrignola formatting; less glaring since it's a notice
1869954 2010-06-30T19:57:57Z Adrignola {{documentation}}
1869953 2010-06-30T19:57:40Z Adrignola Protected "[[Template:Rejected]]": High-impact page: highly visible ([edit=sysop] (indefinite) [move=sysop] (indefinite))
1831723 2010-06-08T12:51:12Z Adrignola fixed to allow multiple shortcuts
1828558 2010-06-07T16:11:02Z Adrignola fixed includeonly category
1772565 2010-04-24T14:52:28Z Adrignola msg -> text parameter
1218533 2008-06-24T23:41:55Z Darklama +optional shortcut
999133 2007-10-11T00:17:35Z Darklama rm spacing and minor rewording
999100 2007-10-10T23:55:17Z Mike.lifeguard implement mbox
883884 2007-06-01T00:37:25Z Whiteknight
608067 2006-10-11T02:25:07Z Swift Reworded in accordance with reorganization of policy and guideline categories.
565600 2006-08-23T21:29:16Z Whiteknight
187077 2005-07-11T16:36:05Z Aya [[Template:User:Aya/Wikibooks/Rejected]] moved to [[Template:Rejected]]
187067 2005-07-11T16:22:07Z Aya
187060 2005-07-11T16:08:50Z Aya +cat
187058 2005-07-11T16:08:14Z Aya
187056 2005-07-11T16:01:24Z Aya
187055 2005-07-11T15:56:12Z Aya
187054 2005-07-11T15:54:39Z Aya
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Rejected/edithistory&oldid=15636" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි